Вы здесь

Список доступних повнотекстових електронних наукових фахових видань України

Список доступних повнотекстових електронних наукових фахових видань України (станом на 28.12.2019) з посиланнями на архіви номерів. Практично всі цитуються у вітчизняних та міжнародних наукометричних, реферативних базах даних. Розташовані за галузями знань із зазначеними доступними випусками (станом на 7.05.2020). У разі висвітлення проблем декількох галузей - розміщені в усіх відповідних тематичних блоках. Публікації у виданнях, як правило, українською та англійською мовами.

 

Філософські, психологічні науки

 1. Kyiv-Mohyla Humanities Journal (Нац. ун-т «Києво-Могил. акад.»). – Режим доступу: http://kmhj.ukma.edu.ua/issue/archive (2014 - 2019, № 6);

 2. Physical education of students (Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди). – Режим доступу: https://www.sportedu.org.ua/index.php/PES/issue/archive (2013 - 2020, № 2);

 3. Social development & Security (Громад. орг. «Укр. наук. спільнота»). – Режим доступу: https://paperssds.eu/index.php/JSPSDS/issue/archive (2017 - 2020, № 2);

 4. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Психологічні науки (Нац. акад. Держ. прикордон. служби України). – Режим доступу: https://cutt.ly/CyjATeI (2015 - 2018, № 3);

 5. Мультидисциплінарний Міжнародний науковий журнал "Інтернаука" (Громад. наук. орг. «Всеукр. асамблея докторів наук з держ. управління», Вид. дім «Інтернаука»). – Режим доступу: https://www.inter-nauka.com/ua/archive/archive-of-issues/ (2014 - 2020, № 5, т. 2);

 6. Технології розвитку інтелекту (Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України). – Режим доступу: http://psytir.org.ua/index.php/technology_intellect_develop/issue/archive (2011 - 2020, № 1).

Соціологія. Соціальні комунікації. Культурологія

 1. Мультидисциплінарний Міжнародний науковий журнал "Інтернаука" (Громад. наук. орг. «Всеукр. асамблея докторів наук з держ. управління», Вид. дім «Інтернаука»). – Режим доступу: https://www.inter-nauka.com/ua/archive/archive-of-issues/ (2014 - 2020, № 5, т. 2);

 2. Науковий вісник Донбасу (ДЗ «Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка»). – Режим доступу: http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/archiv.htm (2007 - 2019, № 1-2);

 3. Обрії друкарства (Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського»). – Режим доступу: http://horizons.vpi.kpi.ua/issue/archive (2014 - 2020, № 1);

 4. Таврійські студії (РВНЗ «Крим. ун-т культури, мистецтв і туризм»). – Режим доступу: http://kukiit.ru/nauka/ts/arhiv/ (2016 - 2019).

Політичні науки

 1. SPACE/Society, Politics, Administration in Central Europe (Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – Режим доступу: http://space.onua.edu.ua/index.php/space/issue/archive (2016 - 2019, № 11);

 2. Американська історія та політика (Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка). – Режим доступу: http://www.americanstudies.history.knu.ua/arxiv/ (2016, № 1, 2);

 3. Європейські історичні студії (Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка). – Режим доступу: http://eustudies.history.knu.ua/uk/archive/ (2015 – 2020, вип. 15);

 4. Міжнародні відносини. Серія: Політичні науки (Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка). – Режим доступу: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/issue/archive (2013 - 2019, № 21).

Економічні науки

 1. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal (Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка, Акад. екон. наук України, Ін-т екон. і соц. наук Вроцлав. природн. ун-ту). – Режим доступу: http://are-journal.com/are/issue/archive (2015 - 2020, № 1);

 2. Modern Economics (Миколаїв. нац. аграр. ун-т). – Режим доступу: https://modecon.mnau.edu.ua/home/arhiv/ (2017 - 2020, № 19);

 3. Social development & Security (Громад. орг. «Укр. наук. спільнота»). – Режим доступу: https://paperssds.eu/index.php/JSPSDS/issue/archive (2017 - 2020, № 2);

 4. Адаптивне управління: теорія і практика. Економіка (Укр. інжен.-пед. акад.). – Режим доступу: https://amtp.org.ua/index.php/journal2/issue/archive (2017 - 2020, № 14);

 5. Глобальні та національні проблеми економіки (Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського). – Режим доступу: http://global-national.in.ua/pro-zhurnal (2014 - 2018);

 6. Економіка та суспільство (Мукачів. держ. ун-т). – Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/ (2015 - 2019, вип. 20);

 7. Економіка. Екологія. Соціум / Economics. Ecology. Socium (Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України). – Режим доступу: https://ees-journal.com/index.php/journal/issue/archive (2017 - 2020, № 1);

 8. Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки (ДУ «Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка). – Режим доступу: https://cutt.ly/bydZoSe (2009 - 2019, № 2);

 9. Економіка: реалії часу (Одес. нац. політехн. ун-т). – Режим доступу: https://economics.opu.ua/journal (2011 - 2019, № 5);

 10. Ефективна економіка (Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т). – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=7 (2009 - 2020, № 4);

 11. Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України / Національного університету державної податкової служби України (Ун-т держ. фіскал. служби України (Нац. ун-т держ. податк. служби України). – Режим доступу: http://ojs.nusta.edu.ua/index.php/ojs2/issue/archive (2018 -2019, № 2);

 12. Інфраструктура ринку (Причорномор. НДІ економіки та інновацій). – Режим доступу: http://www.market-infr.od.ua/uk/archive (2016 - 2020, вип. 20);

 13. Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку/Management and entrepreneurship: trends of development (Запоріз. нац. ун-т). – Режим доступу: https://management-journal.org.ua/index.php/journal/issue/archive (2017 - 2020, № 11);

 14. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: Економічні науки (Громад. наук. орг. «Всеукр. асамблея докторів наук з держ. управління», Вид. дім «Інтернаука»). – Режим доступу: https://www.inter-nauka.com/ua/archive/archive-of-issues-ekonomika/ (2017 - 2020, № 3, т. 2);

 15. Міжнародні відносини. Серія: Економічні науки (Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка). – Режим доступу: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/issue/archive (2013 -2019, № 20);

 16. Мультидисциплінарний Міжнародний науковий журнал "Інтернаука" (Громад. наук. орг. «Всеукр. асамблея докторів наук з держ. управління», Вид. дім «Інтернаука»). – Режим доступу: https://www.inter-nauka.com/ua/archive/archive-of-issues/ (2014 - 2020, № 5, т. 2).;

 17. Наукові вісті Далівського університету (Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля). – Режим доступу: https://cutt.ly/rygbDZU (2013 - 2019, № 16);

 18. Приазовський економічний вісник (Класич. приват. ун-т). – Режим доступу: http://pev.kpu.zp.ua/archives (2017 - 2020, № 1);

 19. Проблеми економіки та політичної економії (Нац. металург. акад. України). – Режим доступу: http://politeco.nmetau.edu.ua/uk/journal (2015 - 2019, № 9);

 20. Соціально-економічні проблеми і держава (Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя, Акад. соц. управління). – Режим доступу: https://sepd.tntu.edu.ua/index.php/uk/archive (2008 - 2019, № 2);

 21. Східна Європа: економіка, бізнес та управління (ДВНЗ «Придніпр. держ. акад. будівництва та архітектури»). – Режим доступу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/archives (2016 - 2020, вип. 2 (25));

 22. Фінансовий простір/Financial space (Ун-т банк. справи НБУ, Черкас. ін-т Ун-ту банк. справи НБУ). – Режим доступу: https://fp.cibs.ubs.edu.ua/index.php/fp/issue/archive (2011 - 2020, № 1);

 23. Фінансові дослідження (Чернігів. нац. технол. ун-т). – Режим доступу: https://fr.stu.cn.ua/?task=readers&l=ua (2016 - 2019, № 2);

 24. Чернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і управління

(Чернігів. нац. технол. ун-т (Чернігів. держ. ін- економіки і управління). – Режим доступу: http://chasopis.geci.stu.cn.ua/uk/main.html (2011 - 2018, № 1).

Юридичні науки

 1. Social development & Security (Громад. орг. «Укр. наук. спільнота»). – Режим доступу: https://paperssds.eu/index.php/JSPSDS/issue/archive (2017 - 2020, № 2);

 2. Вісник Асоціації кримінального права України (Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, ВГО «Асоц. кримінального права України). – Режим доступу: http://vakp.nlu.edu.ua/issue/archive (2016 - 2019, № 12);

 3. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України (Нац. акад. Держ. прикорд. служби України). Серія: Юридичні науки. – Режим доступу: https://cutt.ly/iyjAxMB (2016 - 2019, № 2); Серія: Державне управління. – Режим доступу: https://cutt.ly/ryjAcDT (2015 - 2019, № 1);

 4. Вісник Національної академії прокуратури України (Нац. акад. прокуратури України). – Режим доступу: http://www.visnyknapu.gp.gov.ua/ua/arhiv-nomeriv/ (2006 - 2019, № 4);

 5. Демократичне врядування (Львів. регіон. ін-т держ. упр. НАДУ при Президентові України). – Режим доступу: http://lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnyk14/index.html (2014);

 6. Державне будівництво (Харків. регіон. ін-т держ. упр. НАДУ при Президентові України). – Режим доступу: https://cutt.ly/2yjAHtj (2007 - 2018, № 2);

 7. Державне управління: теорія та практика (Нац. акад. держ. упр. при Президентові України). – Режим доступу: http://www.e-patp.academy.gov.ua/ (2005 - 2019, № 2);

 8. Державне управління: удосконалення та розвиток (Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т (Акад. муніцип. упр.). – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=5 (2009 - 2020, № 4);

 9. Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки (ДУ «Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка). – Режим доступу: https://cutt.ly/bydZoSe (2009 - 2019, № 2);

 10. Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління (НДІ судової експертизи з питань інтелект. власності М-ва юстиції України, ПрАТ «ВНЗ Міжрегіон. акад. упр. персоналом») – Режим доступу: http://maup.com.ua/ua/ekspert/vypusky.html (2018 - 2020, № 2);

 11. Журнал європейського і порівняльного права (Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка). – Режим доступу: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pravo/issue/archive (2016 - 2019, № 3-4);

 12. Журнал східноєвропейського права (Ун-т сучас. знань). – Режим доступу: http://easternlaw.com.ua/uk/category/arxiv-nomerov (2013 - 2020, вип. 74)

 13. Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку/Management and entrepreneurship: trends of development (Запоріз. нац. ун-т). – Режим доступу: https://management-journal.org.ua/index.php/journal/issue/archive (2017 - 2020, № 11);

 14. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: Юридичні науки (Громад. наук. орг. «Всеукр. асамблея докторів наук з держ. управління», Вид. дім «Інтернаука»). – Режим доступу: https://www.inter-nauka.com/ua/archive/archive-of-issues-pravo (2017 - 2020, № 3);

 15. Науковий часопис Національної академії прокуратури України (Нац. акад. прокуратури України). – Режим доступу: http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/ua/ua_cs_01_04.html (2014 - 2019, № 1);

 16. Порівняльно-аналітичне право (ДВНЗ «Ужгород. нац. ун-т»). – Режим доступу: http://www.pap.in.ua/index.php/arhiv-vidannja (2013 - 2019, № 6);

 17. Право і громадянське суспільство (Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка). – Режим доступу: http://lcslaw.knu.ua/ (2012 - 2017);

 18. Право та інноваційне суспільство (НДІ прав. забезпечення інновац. розвитку НАПрН України). – Режим доступу: http://apir.org.ua/ (2013 - 2019, № 2);

 19. Правові системи (Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, Ін-т законодавства ВР України, ВГО «Укр. асоц. міжнар. права», Київ. регіон. центр НАПрН України). – Режим доступу: http://legalsystems.net.ua/?page_id=25 (2013 - 2018);

 20. Публічне адміністрування і національна безпека (Громад. наук. орг. «Всеукр. асамблея докторів наук з держ. управління», Вид. дім «Інтернаука»). – Режим доступу: https://www.inter-nauka.com/archive/archive-of-issues-public-administration/ (2018 - 2020, № 3);

 21. Публічне адміністрування: наукові дослідження та розвиток (Чернігів. нац. технол. ун-т). – Режим доступу: https://pa.stu.cn.ua/ (2016 - 2019, № 1);

 22. Публічне адміністрування: теорія та практика (Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. НАДУ при Президентові України). – Режим доступу: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/ (2009 - 2019, № 2);

 23. Теоретичні та прикладні питання державотворення (Одес. регіон. ін-т держ. упр. НАДУ при Президентові України). – Режим доступу: https://cutt.ly/IyjQ1re (2011 - 2019, вип. 25);

 24. Теорія і практика правознавства (Нац. ун-т «Юрид. акад. ім. Ярослава Мудрого»). – Режим доступу: https://cutt.ly/NyjTPfk (2013 - 2018);

 25. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування (Херсон. нац. техн. ун-т). – Режим доступу: http://el-zbirn-du.at.ua/ (2013 - 2020, № 1);

 26. Форум права (Харків. нац. ун-т внутріш. справ МВС України). – Режим доступу: http://forumprava.pp.ua/page-5.html (2005 - 2020, № 1);

 27. Часопис Академії адвокатури України (ТОВ «Академія адвокатури України»). – Режим доступу: http://e-pub.aau.edu.ua/index.php/chasopys/issue/archive (2008 - 2016);

 28. Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія: Право (Нац. ун-т «Острозька акад.»). – Режим доступу: https://lj.oa.edu.ua/home (2010 - 2019, № 1);

 29. Юридичний науковий електронний журнал (ДВНЗ «Запоріз. нац. ун-т»). – Режим доступу: http://lsej.org.ua/index.php/arkhiv-nomeriv (2013 - 2020, №1)

Військові науки

 1. Social development & Security (ГО «Укр. наук. спільнота»). – Режим доступу: https://paperssds.eu/index.php/JSPSDS/issue/archive (2017 - 2020, № 2);

 2. Військово-історичний меридіан (Ін-т історії України НАН України). – Режим доступу: https://vim.gov.ua/pages/ua/archive/ (2013 - 2020, № 1);

 3. Історичні студії суспільного прогресу (Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. Довженка). – Режим доступу: http://issp.gnpu.edu.ua/uk/content/arhiv-vydannya (2014 - 2019, № 7).

Педагогічні науки

 1. Physical education of students (Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди). – Режим доступу: https://www.sportedu.org.ua/index.php/PES/issue/archive (2013 - 2020, № 2);

 2. Адаптивне управління: теорія і практика. Педагогіка (Укр. інженерно-пед. акад.). – Режим доступу: https://amtp.org.ua/index.php/journal/issue/archive (2016 - 2020, № 15);

 3. Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. Серія: Освітні, педагогічні науки (Київ. ун-т ім. Б. Грінченка). – Режим доступу: https://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/issue/archive (2015 - 2020, № 8);

 4. Імідж сучасного педагога (Полтав. обл. ін-т післядиплом. освіти ім. М. В. Остроградського, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих НАПН України). – Режим доступу: http://isp.poippo.pl.ua/issue/archive (2017 - 2020, № 1);

 5. Інженерні та освітні технології (Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського). – Режим доступу: http://eetecs.kdu.edu.ua/index.php/ua/journalarchuveukr (2013 - 2020, № 7 (4);

 6. Інформаційні технології і засоби навчання (Ін-т інформ. технологій і засобів навчання НАПН України, Ун-т менеджменту освіти НАПН України). - Режим доступу: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/issue/archive (2006 - 2020, вип. 75);

 7. Мультидисциплінарний Міжнародний науковий журнал "Інтернаука" (Громад. наук. орг. «Всеукр. асамблея докторів наук з держ. управління», Вид. дім «Інтернаука»). – Режим доступу: https://www.inter-nauka.com/ua/archive/archive-of-issues/ (2014 - 2020, № 5, т. 2).;

 8. Народна освіта (КНЗ Київ. обл. ради «Київ. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів», Ін-т педагогіки НАПН України, Міжнар. освіт. фонд ім. Ярослава Мудрого). – Режим доступу: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/ (2007 – 2020, № 1);

 9. Науковий вісник Донбасу (ДЗ «Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка»). – Режим доступу: http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/archiv.htm (2007 - 2019, № 1-2 (39-40);

 10. Освітологічний дискурс (Київ. ун-т ім. Б. Грінченка). – Режим доступу: https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/issue/archive (2010 - 2020, № 1);

 11. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти (ДВНЗ «Донбас. держ. пед. ун-т»). – Режим доступу: http://pptma.dn.ua/index.php/uk/arkhiv-vipuskiv (2015 - 2019, № 2).

Природничі науки. Сільське господарство, ветеринарія

 1. Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences (Львів. нац. ун-т ветеринар. медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького). – Режим доступу: https://ujvas.com.ua/index.php/journal/issue/archive (2018 - 2020, № 1);

 2. Мультидисциплінарний Міжнародний науковий журнал "Інтернаука" (Громад. наук. орг. «Всеукр. асамблея докторів наук з держ. управління», Вид. дім «Інтернаука»). – Режим доступу: https://www.inter-nauka.com/ua/archive/archive-of-issues/ (2014 - 2020, № 5, т. 2);

 3. Наукові доповіді НУБіП України (Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України). – Режим доступу: https://cutt.ly/cygnhuW (2013 - 2019, № 6);

 4. Науково-технічний бюлетень науково-дослідного центру безпеки та екологічного контролю ресурсів АПК (Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т). – Режим доступу: http://biosafety-center.com/naukovi_vydannya/ (2012 - 2018, № 1);

 5. Новітні агротехнології (Ін-т біоенергет. культур і цукр. буряків НААН). – Режим доступу: http://plant.gov.ua/ (2013 - 2018, № 6);

 6. Проблеми екологічної біотехнології/Problems of environmental biotechnology (Нац. авіац. ун-т). – Режим доступу: http://ecobio.nau.edu.ua/index.php/ecobiotech/issue/archive (2012 - 2019, № 1);

 7. Український журнал дистанційного зондування Землі (ДУ «Наук. центр аерокосм. дослідж. Землі Ін-ту геол. наук НАН України»). – Режим доступу: https://ujrs.org.ua/ujrs/issue/archive (2014 - 2020, вип. 24).

Медичні науки

 1. Inter сollegas (Харків. нац. мед. ун-т). – Режим доступу: https://inter.knmu.edu.ua/issue/archive (2014 - 2020, № 1);

 2. Аннали Мечниковського Інституту (ДУ «Ін-т мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України»). – Режим доступу: http://www.imiamn.org.ua/journal.htm# (2005 - 2020, № 1);

 3. Біомедична інженерія та електроніка (Херсон. нац. техн. ун-т). – Режим доступу: http://journals.uran.ua/index.php/2311-1100/issue/archive (2012 - 2019, № 2);

 4. Physical education of students (Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди). – Режим доступу: https://www.sportedu.org.ua/index.php/PES/issue/archive (2013 - 2020, № 2).

Технічні науки

 1. Автомобіль і електроніка. Сучасні технології (Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т). – Режим доступу: http://veit.khadi.kharkov.ua/issue/archive (2018 - 2019, № 16);

 2. Social development & Security (Громад. орг. «Укр. наук. спільнота»). – Режим доступу: https://paperssds.eu/index.php/JSPSDS/issue/archive (2017 - 2020, № 2);

 3. Біомедична інженерія та електроніка (Херсон. нац. техн. ун-т). – Режим доступу: http://journals.uran.ua/index.php/2311-1100/issue/archive (2012 - 2019, № 2);

 4. Енергетика і автоматика (Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України). – Режим доступу: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Energiya/issue/archive (2013 - 2020, № 1);

 5. Історія науки і біографістика (Нац. наук. с.-г. б-ка НААН). – Режим доступу: http://inb.dnsgb.com.ua/archive.html (2006 - 2019, № 4);

 6. Кібербезпека: освіта, наука, техніка/Cybersecurity: Education, Science, Technique (Київ. ун-т ім. Б. Грінченка). – Режим доступу: https://csecurity.kubg.edu.ua/index.php/journal/issue/archive (2018 - 2020, № 7);

 7. Наукові вісті Далівського університету (Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля). – Режим доступу: https://cutt.ly/rygbDZU (2013 - 2019, № 16);

 8. Наукові доповіді НУБіП України (Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України). – Режим доступу: https://cutt.ly/cygnhuW (2013 - 2019, № 6);

 9. Наукові праці Вінницького національного технічного університету (Вінниц. нац. техн. ун-т). – Режим доступу: https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/issue/archive (2008 - 2019, № 4);

 10. Проблеми екологічної біотехнології/Problems of environmental biotechnology (Нац. авіац. ун-т). – Режим доступу: http://ecobio.nau.edu.ua/index.php/ecobiotech/issue/archive (2012 - 2019, № 1);

 11. Український журнал дистанційного зондування Землі (ДУ «Наук. центр аерокосм. дослідж. Землі Ін-ту геол. наук НАН України»). – Режим доступу: https://ujrs.org.ua/ujrs/issue/archive (2014 - 2020, вип. 24);

 12. Чернігівський науковий часопис. Серія 2, Техніка і природа

(Чернігів. нац. технол. ун-т (Чернігів. держ. ін- економіки і управління). – Режим доступу: http://chasopis.geci.stu.cn.ua/uk/main.html (2011 - 2013).

Фізичне виховання та спорт

 1. Pedagogy of Physical Culture and Sports (Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди). – Режим доступу: https://www.sportpedagogy.org.ua/index.php/PPS/issue/archive (2013 - 2019, № 6);

 2. Physical education of students (Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди). – Режим доступу: https://www.sportedu.org.ua/index.php/PES/issue/archive (2013 - 2020, № 2);

 3. Єдиноборства (Харків. держ. акад. фіз. культури). – Режим доступу: http://www.sportsscience.org/index.php/combat/issue/archive (2007 – 2020, № 2);

 4. Спортивна наука України (Львів. держ. ін-т фіз. культури). – Режим доступу: http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/issue/archive (2013 - 2018);

 5. Спортивні ігри (Харків. держ. акад. фіз. культури). - Режим доступу: http://www.sportsscience.org/index.php/game/issue/archive (2014 - 2020, № 2).

Філологічні науки

 1. Kyiv-Mohyla Humanities Journal (Нац. ун-т «Києво-Могил. акад.»). – Режим доступу: http://kmhj.ukma.edu.ua/issue/archive (2014 - 2019, № 6);

 2. Когниция, коммуникация, дискурс (Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна). – Режим доступу: https://sites.google.com/site/cognitiondiscourse/home (2010 - 2019, вип. 19);

 3. Синопсис: текст, контекст, медіа (Київ. ун-т ім. Б. Грінченка). – Режим доступу: https://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/issue/archive (2014 - 2020, № 1);

 4. Текст. Контекст. Інтертекст / Text. Context. Intertext (Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського). – Режим доступу: http://text-intertext.in.ua/index.php?id=8 (2017 - 2018).

Історичні науки

 1. Kyiv-Mohyla Humanities Journal (Нац. ун-т «Києво-Могил. акад.»). – Режим доступу: http://kmhj.ukma.edu.ua/issue/archive (2014 - 2019, № 6);

 2. Scriptorium nostrum (Херсон. держ. ун-т). – Режим доступу: http://sn.kspu.edu/index.php/sn/issue/archive (2014 - 2019, № 1);

 3. Американська історія та політика (Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка). – Режим доступу: http://www.americanstudies.history.knu.ua/arxiv/ (2016, № 1, 2);

 4. Військово-історичний меридіан (Ін-т історії України НАН України). – Режим доступу: https://vim.gov.ua/pages/ua/archive/ (2013 - 2020, № 1);

 5. Європейські історичні студії (Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка). – Режим доступу: http://eustudies.history.knu.ua/uk/archive/ (2015 – 2020, вип. 15);

 6. Історичні студії суспільного прогресу (Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. Довженка). – Режим доступу: http://issp.gnpu.edu.ua/uk/content/arhiv-vydannya (2014 - 2019, № 7);

 7. Історія науки і біографістика (Нац. наук. с.-г. б-ка НААН). – Режим доступу: http://inb.dnsgb.com.ua/archive.html (2006 - 2019, № 4);

 8. Місто: історія, культура, суспільство (Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка). – Режим доступу: http://mics.org.ua/journal/index.php/mics/issue/archive (2016 - 2019);

 9. Мультидисциплінарний Міжнародний науковий журнал "Інтернаука" (Громад. наук. орг. «Всеукр. асамблея докторів наук з держ. управління», Вид. дім «Інтернаука»). – Режим доступу: https://www.inter-nauka.com/ua/archive/archive-of-issues/ (2014 - 2020, № 5, т. 2).;

 10. Текст і образ: актуальні проблеми історії мистецтва (Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка). – Режим доступу: http://txim.history.knu.ua/index.php/TXIM/issue/archive (2016 - 2019, № 2).