Вы здесь

Соціально-правові проблеми молоді

Чи легко бути молодим?

Соціально-правові проблеми молоді

Бібліографічний покажчик

 

ВІД УКЛАДАЧА

            Бібліографічний покажчик ставить за мету допомогти молоді знайти відповіді на ті питання, які її хвилюють сьогодні.

Відкриває його передмова заступника директора Інституту права ім. Володимира Сташиса Запорізького Класичного приватного університету, кандидата юридичних наук, доцента Д. О. Єрмоленка. Автор вступних нарисів до окремих розділів посібника кандидат соціологічних наук, докторант кафедри політології, соціології та культурології Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди  Е. Г. Позднякова-Кирбят'єва.

Видання має рекомендаційний характер, тому документи до нього відбиралися вибірково, враховуючи їхню цінність та корисність для тих, хто буде звертатися до посібника.

            При підготовці покажчика, крім каталогів, картотек та фонду ЗОУНБ ім. О. Горького, були переглянуті  видання Книжкової палати України: літописи книг, журнальних та газетних статей за 2005-2013 роки.

            Матеріал згруповано за шістьма основними розділами, окремі з них, в свою чергу, мають підрозділи. У середині кожного розділу першочергове місце займають законодавчо-нормативні акти, які розташовано у зворотньо-хронологічному порядку, а потім окремо книги та статті  - в алфавітному порядку. Деякі описи доповнюються короткими довідковими анотаціями. Кожен бібліографічний опис має свій ідентифікаційний номер.           

            Для зручності користування видання споряджено іменним покажчиком, де вказується номер позиції, під яким розміщено матеріал того чи іншого автора.

До посібника включено документи 2005-2013 років видання, за винятком діючих нормативних актів, прийнятих раніше. Добір матеріалу завершено 1 вересня 2013 року.

Бібліографічний покажчик розрахований, в першу чергу, на молодіжну аудиторію та тих, хто працює з молоддю: юристів, педагогів, соціальних працівників, психологів.

Бібліотека висловлює щирі слова подяки співавторам видання: Дмитру Олександровичу Єрмоленку та Елліні Геннадіївні Поздняковій-Кирбят’євій.

Свої пропозиції, зауваження та побажання надсилайте на адресу інформаційно-бібліографічного відділу КЗ «ЗОУНБ ім. О. М. Горького» ЗОР (69095, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 142, тел. 787-53-57) чи www.zounb.zp.ua (e-mail: bibliograf@zounb.zp.ua)

ПЕРЕДМОВА

Проголошення України в ст. 1 Конституції соціальною, правовою державою зумовило необхідність удосконалення правових умов формування громадянського суспільства, при якому правова система держави надає можливості всім членам суспільства для реалізації своїх законних інтересів, забезпечення гідного рівня та якості життя. Проте сучасний стан українського суспільства викликає тривогу та занепокоєність у багатьох дослідників.

Враховуючи складність сучасної ситуації, необхідно особливу увагу приділити молодому поколінню. Адже сьогодні молодь – це найважливіший інтелектуальний, культурний та професійний резерв України. Дослідження ролі та місця молоді в соціальному розвитку країни, в усіх сферах життєдіяльності має стати у ХХІ ст. однією з пріоритетних наукових проблем. Умовою виживання суспільства та його перспективою є позиція та діяльність молоді зараз та в найближчому майбутньому. У зв’язку з цим можна констатувати, що перед суспільством та державою постає завдання за допомогою продуманої, науково обґрунтованої молодіжної політики забезпечити сприятливі передумови для використання енергії молоді та допомогти їй визначити й реалізувати свої соціальні інтереси, потреби, життєві перспективи.

Сьогодні активно проводяться численні дослідження, пов’язані з вивченням концептуальних проблем підростаючого покоління, зокрема, питання формування особистості майбутнього фахівця, методологія та організація виховної роботи з молоддю, молодь та освіта, молодь в демократичному процесі, соціально-політична активність молоді, реалізація права молоді на житло, працевлаштування молоді в умовах кризи та багато інших.

Вивчення проблем, характерних для сучасної молоді, слід розпочинати зі створення можливостей молодим відкрито виступати та висвітлювати ті внутрішні питання, які їх безпосередньо турбують і розглядаються ними як найбільш актуальні та значущі. Саме тому молодіжна політика держави має бути спрямована на вивчення та обговорення актуального кола питань та проблем, присвячених молодіжній тематиці в найширшому розумінні цього поняття. Існуюча нормативно-правова документація забезпечує сьогодні необхідність цілеспрямованого визначення основних напрямків політики держави щодо молоді, розробку її правових та організаційних засад, реалізацію різноманітних проектів та програм, проведення заходів як загальнодержавного, так місцевого рівня.

Стратегія державної молодіжної політики має бути спрямована, з одного боку, на збереження існуючих позитивних способів вирішення актуальних проблем молоді, а з іншого – на врахування загальних тенденцій мобільної реакції на потреби особи, суспільства та держави в їх єдності та взаємодії.

Отже, актуальність проблеми зумовлена необхідністю усвідомлення проблем молоді, пов’язаних з соціально-економічними трансформаціями та кризовими ситуаціями у різних сферах життя суспільства, які були викликані реформуванням Української держави. Разом з тим аналіз своєрідності молодіжних проблем можна розглядати як підґрунтя для розбудови в державі раціональної та мобільної політики щодо підростаючого покоління, а також визначення загальної динаміки її вдосконалення та розвитку.

Одна з головних проблем, пов’язаних з дослідженням молодіжної тематики, полягає в тому, що молодь є предметом вивчення багатьох наук – соціології, психології, історії, етнографії, культурології, педагогіки тощо. Для позначення всього комплексу цих наук закріпилося поняття «ювенологія» (іноді використовується термін «юнологія»). Традиційно в літературі ювенологію розуміють як комплексне міждисциплінарне знання про дорослішання, становлення та розвиток молодого покоління в діалектичній єдності соціального, духовного та біологічного начал, що базуються на спільності процесів виховання, освіти та соціалізації молодіжної популяції з метою стратегічного розвитку на довгострокову перспективу. Проте ювенологія – наука молода і переживає сьогодні етап становлення. Окремі її галузі досягли різного ступеня зрілості. Одні з них (соціологія молоді, психологія юнацтва як розділ вікової психології) вже склалися як самостійні наукові дисципліни. Інші – розвиваються в рамках конкретних наук (демографії, етнографії, культурології тощо). Відповідно, можна погодитися із думкою багатьох науковців про те, що цілісність ювенології, як самостійної науки, ще досить відносна.

Проте зацікавленість молодіжною проблематикою, як вже зазначалося, – це тенденція останніх 20-30 років. Так, радянська наука довгий час взагалі не розглядала молодь як самостійну соціально-демографічну групу, адже це «не вкладалося» в існуючі уявлення про класову побудову суспільства та його соціально-політичну єдність. Частіше за все молодь розглядалася як частина робочого класу, селянства, студентства, інтелігенції.

Ще однією проблемою у дослідженні молодіжної проблематики можна назвати значний обсяг нормативно-правового матеріалу з зазначеної тематики. Так, за роки незалежності України прийнято понад 700 законів України та 800 підзаконних нормативно-правових актів, що тією чи іншою мірою спрямовані на вирішення молодіжних проблем. Природно, що опрацювати такий масив інформації дуже важко не лише молодим людям, а навіть професійним юристам та працівникам відповідних державних структур, що відповідають за роботу із підростаючим поколінням. До того ж експертні оцінки свідчить про наявність у правовому регулюванні державної молодіжної політики в Україні таких недоліків, як відсутність єдності понятійно-категоріального апарату, існування прогалин та колізій у регулюванні державної молодіжної політики; застарілість певних нормативно-правових актів; переважання концептуальних та вузькоприкладних актів над комплексними тощо.

Мета бібліографічного покажчика «Чи легко бути молодим?» – надати зацікавленим особам інформаційні ресурси Запорізької обласної універсальної бібліотеки імені О.М. Горького – книги, статті в періодичних виданнях, збірках, документи довідково-правових систем, що висвітлюють проблеми молодого покоління України.

Бібліографічний покажчик має універсальний характер і охоплює як тематично, так і хронологічно практично весь масив джерел, існуючих на момент його підготовки та видання.

Посібник «Чи легко бути молодим?» адресований не лише молодіжній аудиторії, але й представникам соціальних інституцій, що працюють з молоддю: вчителям та соціальним педагогам шкіл, вихователям додаткової освіти; викладачам вишів, працівникам бібліотечних установ; фахівцям в галузі молодіжної політики; працівникам громадських та політичних організацій.

Пропоноване бібліографічне видання може бути корисне студентам вишів, які вивчають молодь як специфічну соціально-демографічну групу в межах таких наук як соціологія, педагогіка, психологія, демографія, юриспруденція тощо. Підліткам та молодим людям, які цікавляться проблемами професійного самовизначення та молодіжною субкультурою можна рекомендувати відповідні розділи бібліографічного посібника.

Бібліографічне видання є досвідом аналізу співвідношення державної молодіжної політики, сучасних наукових знань із проблем молоді та практичної роботи громадських та політичних інститутів. Упорядники намагалися знайти відповіді на питання: Як відчуває себе молодь в сучасному українському суспільстві? Як об’єднати зусилля держави та суспільства для забезпечення наступності поколінь та безболісного входження молодого покоління в соціум?

      Єрмоленко Дмитро Олександрович, заступник директора Інституту права імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету, кандидат                                                юридичних наук, доцент

 

ЗАГАЛЬНІ ПРАЦІ

1.      Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. – К. : Преса України, 1997. – 80 с.

2.      Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Застосування в Україні : офіц. вид. / М-во юстиції України. - К. : [б. в.], 2006. - 176 с.

3.      Заключні зауваження та рекомендації конвенційних органів ООН щодо доповідей України в сфері дотримання прав людини : зб. док. / Ін-т законодавства ВРУ ; під ред. Н. І. Карпачової. - К. : К.І.С., 2004. - 448 с.

4.      Дотримання економічних, соціальних та культурних прав в Україні / [упоряд. Є. Ю. Захаров]. - Х. : Права людини, 2009. - 396 с.

5.      Майбутнє України: думка молоді / ред.-упоряд.: Н. Демчук, О. Кузьмич, Л. Кудіна. – К. : Молодіж. Альтернатива, 2006. – 64 с.

6.      Молодь XXI сторіччя: виклики інформаційного віку : [зб. ст.] / [ред. та упоряд.: Л. Кудіна, Л. Яцюк]. - К. : [б. в.], 2011. - 152 с. – Із змісту: Актуальні проблеми сучасної молоді / Юлія Котляр. – С. 49-53 ; Сучасна молодь: можливості і перешкоди для розвитку / Наталя Найда. – С. 103-108 ; Молодь доби глобальної інформатизації / Юлія Дрозд. – С. 117-121.

7.     Народна культура українців: життєвий цикл людини : іст.-етнол. дослідж. : у 5 т. Т. 2. Молодь. Молодість. Молодіжна субкультура / ред.: М. В. Гримич ; Ун-т Альберти (Канада), Арх. укр. фольклору Б. Медвідського. – К., 2010. – 568 с.

8.      Олійник А. Ю. Конституційно-правовий механізм забезпечення основних свобод людини і громадянина в Україні : моногр. / А. Ю. Олійник. - К. : Алеута : КНТ : Центр навч. л-ри, 2008. - 472 с.

9.      Павловський В. В. Основи ювентології : [наук. моногр.] / В. В. Павловський. – К. : Дакор : КНТ, 2007. – 240 с.

10.  Пазенок А. С. Права та свободи людини і громадянина : навч. посіб. / А. С. Пазенок. - К. : Академвидав, 2010. - 176 с. - (Альма-матер).

11.  Права людини в Україні – 2011 : доповідь правозахисних організацій / Укр. Гельсін. спілка з прав людини ; [упоряд. : Є. Ю. Захаров, А. П. Бущенко]. - Х. : Права людини, 2012. - 352 с.

12.    Пустовіт Ж. М. Актуальні проблеми прав і свобод людини і громадянина в Україні : навч. посіб. – К. : КНТ, 2009. – 230 с.

13.  Сучасна молодь: проблема чи надія : [зб. ст. / ред. та упоряд.: Л. Кудіна, Л. Яцюк]. - К. : Молодіж. альтернатива, 2010. - 104 с.

14.  Формування патріотизму, моральності, культури, здорового способу життя у студентської молоді : матеріали міжвуз. наук.-практ. конф., 24-25 трав. 2006 р., м. Одеса / ред.: Є. Л. Стрельцов ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – О. : Астропринт, 2006. – 191 с.  

* * *

15.  Берегова Г. Д. Концептуально-методичний підхід до формування світогляду молоді / Г. Д. Берегова // Практ. філософія. – 2012. - № 3. – С. 61-65.

16.  Голіна І. В. Чи надіються сучасні молоді громадяни України жити в демократичному суспільстві / І. В. Голіна, Л. О. Кияшко // Педагогіка і психологія. – 2008. - №3/4. – С. 158-166.

17.  Денисов С. Ф. Мораль як основа виховання молоді / С. Ф. Денисов // Держава та регіони. Сер.: Право. – 2011. - № 4. – С. 201-205.

18.  Мельничук Д. П. Міграційні наміри студентської молоді та їх вплив на мотиваційну складову людського капіталу України / Д. П. Мельничук // Демографія та соц. економіка. – 2009. – № 2. – С. 175-184.

19.  Ніколаєнко С. Громадянин – патріот і трудівник : [пробл. виховання молод. покоління]  / С. Ніколаєнко // Голос України. – 2011. – 12 січ. (№ 4).

20.  Огірко О. В. Духовні аспекти виховання молоді / О. В. Огірко // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. – 2005. - № 22. – С. 175-180.

21.  Пінчук А. «Чи легко бути молодим?» : [бесіда з головою Всеукр. молодіж. орг. «Союз молоді регіонів України» Андрієм Пінчуком / записала Олеся Лімаренко] // Уряд. кур’єр. – 2010. – 3 груд. (№ 227).

22.  Погорецька Ю. До проблеми відродження духовних орієнтацій молоді сучасного українського суспільства / Ю. Погорецька // Вісн. Київ. ін-ту бізнесу та технологій. – 2010. - № 2. – С. 140-142.

23.  Поліщук Н. В. Науково-технічний прогрес і духовно-моральне становлення молоді / Н. В. Поліщук // Наука. Релігія. Суспільство. – 2010. - № 2. – С. 197-205.

24.  Реріх О. Про радість : лист Олени Реріх до молоді // Молодь України. – 2006. – 14-20 груд. (№ 49).

25.  Рік для молодих: курс на Європу, черги на житло, розчарування в політиці : [висловлювання Миколи Томенка, Андрія Черниха, Станіслава Куценка та ін.] / підгот. Тетяна Печончик // Дзеркало тижня. – 2006. – 30 груд. (№ 50).

26.  Філіпенко І. Як не втратити покоління? : [про прогр. розв. молоді: висловлювання] / Інна Філіпенко // День. – 2008. – 22 лют. (№ 33). – С. 1, 20. – Авт.: В. Голованько, Л. Смола, О. Демків, О. Доній.

27.  Щотова Ю. М. Соціальний та правовий аспекти змісту поняття «молодь» / Ю. М. Щотова // Бюл. М-ва юстиції України. – 2005. - № 4. – С. 96-100.

 

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА МОЛОДІ

Динаміка розвитку гуманізації суспільства, насамперед, залежить від спроможності молоді самостійно і творчо діяти щодо реалізації права, а також від належних умов для засвоєння молодими громадянами України правових норм і відповідної поведінки. І тому державна підтримка молоді в Україні у цьому аспекті є головна складова державної молодіжної політики.

Державна молодіжна політика - це система діяльності держави у відношеннях з особистістю, молоддю, молодіжним рухом, що здійснюється у законодавчій, виконавчій, судовій сферах і ставить за мету створення соціально-економічних, політичних, організаційних, правових умов та гарантій для життєвого самовизначення, інтелектуального, морального, фізичного розвитку молоді, реалізації її творчого потенціалу як у власних інтересах, так і інтересах України. Пріоритетом цієї системи є адміністративно-правове регулювання.

Головне завдання адміністративно-правового регулювання в галузі молодіжної політики в Україні полягає у визначенні об’єктивного становища молоді в суспільних відносинах та владних повноважень щодо режиму (механізму реалізації управлінської діяльності) владних органів у роботі з молоддю, а саме: вплив на розвиток об’єктів адміністративно-правового регулювання в галузі молодіжної політики в Україні, здійснення контролю за їх діяльністю, надання законодавчих гарантій щодо рівних умов діяльності закладів, підприємств, організацій та окремих осіб (в тому числі і посадових) у відносинах щодо забезпечення адміністративно–правового регулювання.

У цій площині за результатами конкурсу в країні визначено пріоритетні напрями діяльності та програми, яким надається фінансова допомога, зокрема: «Соціальна робота з молодою сім’єю», «Соціальна адаптація жіночої молоді», «Соціальна підтримка сиріт», «Соціальна підтримка інвалідів», «Профілактика наркотизації, правопорушень, захворювань на СНІД», «Соціальна підтримка талановитої та обдарованої молоді», «Соціальна підтримка сільської молоді», «Діти вулиці», «Телефон довіри», «Дозвілля і оздоровча робота».

Е. Г. Позднякова-Кирбят’єва, канд. соціол. наук

 

28.  Загальне положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 1 серп. 2013 р. № 573 // Уряд. кур’єр. – 2013. – 5 верес. (№ 160).

29.  Положення про Міністерство молоді та спорту України : затв. Указом Президента України від 24 лип. 2013 р. № 390 // Уряд. кур'єр. - 2013. - 25 лип. (№ 132).

30.  Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів державної політики з питань молоді та державної підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій : Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лют. 2012 р. № 116 // Уряд. кур’єр. – 2012. – 29 лют. – С. 15.

31.  Про внесення змін до Закону України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» : Закон України від 2 груд. 2010 р. № 2749 // Голос України. – 2011. – 6 січ. (№ 2).

32.  Про внесення змін у додатки 1-3 до Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009-2015 рр. : Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листоп. 2010 р. № 1015 // Офіц. вісн. України. – 2010. - № 86. – С. 10-19.

33.  Про деякі заходи щодо сприяння вирішенню актуальних питань молоді : Указ Президента України від 6 січ. 2010 р. № 6 // Уряд. кур’єр. – 2010. – 19 січ. (№ 9).

34.  Про внесення змін до ст. 11 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» : Закон України від 15 січ. 2009 р. № 876 // Уряд. кур’єр. – 2009. – 31 січ. (№ 17).

35.  Про молодіжні та дитячі громадські організації : Закон України від 1 груд. 1998 р. № 281-XIV // Громадські організації в Україні : норм.-прав. регулювання. – К., 2007. – С. 20-26.

36.  Концепція Державної програми роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 роки : схвалено розпорядженням Кабінету міністрів України від 12 квіт. 2006 р. № 202-р // Офіц. вісн. України. – 2006. - № 15. – Ст. 1121.

37.  Про внесення змін до Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» : Закон України від 29 листоп. 2005 р. № 3142 // Голос України. – 2005. – 16 груд. (№ 239).

38.  Закон України про молодіжні та дитячі громадські організації. Закон України про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні (за станом на 15 жовт. 2000 р.) : офіц. вид. – К. : Парламент. вид-во, 2000. – 24 с.

39.  Декларація «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні» від 15 груд. 1992 р. № 2859 // Відомості Верхов. Ради України. – 1993. - № 16. – Ст. 166.

* * *

40.    Бородін Є. Ціннісні аспекти формування молодіжної політики / Є. Бородін, Ю. Шайгородський // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї / Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України [та ін.]. – К., 2011. – Вип. 22. – С. 201-202.

41.   Головатий М. Ф. Соціологія молоді : курс лекцій. – 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : МАУП, 2006. - 304 с. – Із змісту: Особливості молодіжного законодавства в Україні / М. Ф. Головатий. – С. 248-259 ; Молодіжний рух як об’єктивний і суб’єктивний чинник розробки і практичної реалізації молодіжної політики / М. Ф. Головатий. – С. 202-239.

42.   Гуржій Т. О. Адміністративно-правове забезпечення справ сім’ї, молоді та спорту / Т. О. Гуржій // Адміністративне право : навч. посіб. / Т. О. Гуржій ; М-во освіти і науки України. - К. ; Х., 2011. – С. 501-521.

43.  Державна концепція виховання української молоді (традиції, досвід, перспективи) : метод. матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 7 лип. 2006 р., м. Львів / [редкол.: Г. Батенко та ін.]. – Л. : ПАІС, 2006. – 152 с.

44.  Державна молодіжна політика в Україні : довід. термінів та понять законодавства / [авт. – упоряд. Є. І. Бородін]. – Д. : Днепророст, 2006. – 346 с.

45.  Державна політика у справах сім’ї та молоді // Адміністративне право України : підруч. / М-во освіти і науки України ; Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко [та ін.] ; за ред. Ю. П. Битяка. - К., 2007. – С. 459-462.

46.  Державне регулювання молодіжної та гендерної політики // Громадські об'єднання в Україні : навч. посіб. для вузів / за ред В. М. Бесчастного. - К., 2007. – С. 145-162.

47.  Єрмоленко Д. О. Державна молодіжна політика як основа формування правосвідомості молоді / Д. О. Єрмоленко // Правосвідомість молоді: теоретико-правові засади : монографія / Д. О. Єрмоленко ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2012. – С. 192-210.

48.  Каракай М. С. Формування стратегії молодіжної політики в регіоні : автореф. дис. … канд. наук. з держ. упр.: 25.00.02 / М. С. Каракай ; Донец. держ. ун-т упр. – Донецьк, 2011. – 20 с.

49.  Каретна О. О. Механізми сучасної державної молодіжної політики України: еволюція та тенденції : автореф. дис. … канд. політ. наук: 23.00.02 / О. О. Каретна ; МОНМС України, Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – О., 2012. – 17 с.

50.  Катрич М. В. Державна молодіжна політика в Україні / М. В. Катрич // Актуальні проблеми та перспективи розвитку публічного управління в Україні : III Всеукр. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. : тези доп. / Класич. приват. ун-т ; [редкол. : Огаренко В. М. та ін.]. - Запоріжжя, 2011. – С. 370-372.

51.  Коломоєць Т. О. Адміністративно-правове регулювання в галузі молодіжної політики в Україні: організаційно-правові аспекти / Т. О. Коломоєць, Д. Є. Андрєєва ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. - Запоріжжя : [ЗНУ], 2009. - 192 с.

52.  Кудренко Б. В. Взаємодія молодіжних організацій з органами державного управління як складова етичної інфраструктури державного управління / Б. В. Кудренко // Теорія та практика державної служби: напрями модернізації : матеріали наук.-практ. конф., 11-12 листоп. 2011 р., м. Дніпропетровськ / Нац. агентство України з питань держ. служби, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [за заг. ред. С. М. Серьогіна]. - [Д.] : ДРІДУ НАДУ, 2011. - 320 с.

53.  Лук’янова Н. Л. Державна політика щодо дітей та молоді в новітній Україні в умовах трансформаційних змін : автореф. дис. … канд. політ. наук: 23.00.02 / Н. Л. Лук’янова ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2010. – 18 с.

54.  Метьолкіна Н. Б. Механізми формування та реалізації державної молодіжної політики в Україні : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Н. Б. Метьолкіна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. – Х., 2009. – 20 с.

55.  Молодіжна політика: проблеми і перспективи : зб. матеріалів III Міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 берез. 2006 р., [м. Дрогобич / редкол.: С. Шудло та ін.]. – Дрогобич : ДДПУ, 2006. – 311, [3] с.

56.  Молодіжна політика: проблеми та перспективи : [зб. наук. пр.] / Львів. облдержадмін., Упр. у справах сім’ї та молоді, Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; [наук. ред. С. Шудло]. - Дрогобич : ДДПУ ім. І. Франка, 2010. - 437 с.

57.    Молодь та молодіжна поітика в Україні: соціально-демографічні аспекти / за ред. Е. М. Лібанової. - К. : Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи НАН України, 2010. - 248 с.

58.    Організаційно-правове забезпечення реалізації державної політики у справах сім’ї, молоді та фізичної культури // Адміністративне право : підруч. / за заг. ред. Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуй ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2010. – С. 456-458.

59.  Орлов В. В. Формування державної молодіжної політики в Україні : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / В. В. Орлов ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2009. – 20 с.

60.  Солонтай О. Реформа молодіжної політики в Україні: від інституційних до соціальних аспектів / О. Солонтай // Експертиза закордонних трансформацій : зб. матеріалів за результатами проекту / Благодійн. фонд Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", Міжнар. фонд "Відродження". - [К. : б. в., 2012]. - 220 с.

61.  Сторожук Р. П. Державна молодіжна політика в контексті європейського вибору України: механізми реалізації : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Р. П. Сторожук ; Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при президентові України. – О., 2007. – 20 с.

62.  Тарасенко Т. М. Модернізація державного управління соціальним розвитком студентської молоді в Україні у сфері вищої освіти : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр.: 25.00.01 / Т. М. Тарасенко ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. – Д., 2011. – 20 с.

63.  Тименко В. М. Соціальна молодіжна політика : (теорет. аспекти) : курс лекцій / Тименко В. М., Голубенко Т. О. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. - 122 с.

64.  Чупрій Л. В. Державна підтримка патріотичного виховання молоді / Л. В. Чупрій // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї / Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України [та ін.] ; [редкол.: М. І. Михальченко (голов.) та ін.]. - К., 2010. - Вип. 19. – С. 287-297.

65.  Шостак С. В. Ефективність державної молодіжної політики / С. В. Шостак // Актуальні проблеми та перспективи розвитку публічного управління в Україні : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф., 11 жовт. 2012 р. / Нац. агентство України з питань держ. служби [та ін.] ; [редкол.: Огаренко В. М. та ін.]. - Запоріжжя, 2012. – С. 487-489.

 

 

* * *

66.  Андрєєва Д. Є. Адміністративно-правове регулювання в галузі молодіжної політики в Україні: основні методи і форми організаційно-правового режиму / Д. Є. Андрєєва // Вісн. Запоріз. нац. ун-ту. Юрид. науки. – 2012. - № 2, ч. 2. – С. 90-94.

67.  Андрєєва Д. Є. Генезис адміністративно-правового регулювання в галузі молодіжної політики в Україні в правовій доктрині / Д. Є. Андрєєва // Вісн. Запоріз. нац. ун-ту. Юрид. науки. – 2010. - № 3. – С. 41-46.

68.  Болотова В. О. Проблеми молоді та державна молодіжна політика / В. О. Болотова, Т. М. Байдак // Теорія і практика упр. соц. системами. – 2009. - № 3. – С. 124-132.

69.  Бондаренко А. За молодість!?... : [про молодіж. політику в Україні: за матеріалами тем. слухань у Верхов. Раді України] / Андрій Бондаренко // Нар. армія. – 2007. – 5 січ. (№ 2).

70.  Бородін Є. Органи виконавчої влади з питань молодіжної політики в Україні: досвід структурних організацій / Є. Бородін // Держ. упр. та місц. самоврядування. – 2010. – Вип. 1. – С. 202-210.

71.  Бородін Є. І. Особливості законодавчого забезпечення державної підтримки молодіжних і дитячих громадських організацій в Україні та Російській Федерації / Є. Бородін, Ю. Молоканов // Акт. проблеми держ. упр. – 2008. – Вип. 4. – С. 126-136.

72.  Василишина С. О. Особливості здійснення соціальної роботи з молоддю в Україні / С. О. Василишина // Держава та регіони. Сер.: Держ. упр. – 2009. - № 1. – С. 42-47.

73.  Захаров Є. Державна політика щодо прав людини в Україні в 2012 р. / Є. Захаров // Права людини. – 2012. - № 34. – С. 3-5.

74.  Карнаух А. Проблеми молодіжної політики в сучасній Україні / А. Карнаух // Політ. менеджмент. – 2005. - № 4. – С. 63-70.

75.  Лемягова Д. Є. Законодавча база реалізації державної молодіжної політики в Україні: сучасний стан та пропозиції щодо вдосконалення / Д. Є. Лемягова // Влада. Людина. Закон. – 2006. - № 10. – С. 54-58.

76.  Лук’янова Н. Державна молодіжна політика в Україні: світовий і національний досвід формування та реалізації / Н. Лук’янова // Віче. – 2009. - № 22. – С. 15-16.

77.  Маліков В. В. Державна політика соціального захисту молоді в Україні / В. В. Маліков // Економіка та держава. – 2011. - № 2. – С. 154-155.

78.  Мішин А. Пріоритетні стратегії реформ: нові можливості для державної молодіжної політики / А. Мішин // Політ. менеджмент. – 2012. - № 4/5. – С. 130-140.

79.  Моховик Н. Молодих підтримує профспілка / Надія Моховик // Профспілкові вісті. – 2007. – 6 лип. (№ 25).

80.  Найдич М. А. Концепт державної молодіжної політики / М. А. Найдич // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Л. Українки. – 2011. - № 21: Міжнар. відносини. – С. 31-33.

81.  Науменко Р. А. Державна підтримка обдарованої молоді: досвід України / Р. А. Науменко // Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія і практика. – 2009. – Вип. 2. – С. 223-234.

82.  Орлов В. В. Основні напрями діяльності органів виконавчої влади як суб’єктів державного управління у сфері державної молодіжної політики в Україні / В. В. Орлов // Економіка та держава. – 2008. - № 3. – С. 75-77.

83.  Орлов В. В. Співпраця органів державної влади у сфері молодіжної політики та молодіжних громадських організацій в Україні / В. В. Орлов // Економіка та держава. – 2009. - № 2. – С. 110-113.

84.  Орлов В. В. Теоретичні засади державної молодіжної політики як пріоритетного напряму діяльності держави в сучасних умовах / В. В. Орлов // Держава та регіони. Сер.: Держ. упр. – 2008. - № 4. – С. 172-176.

85.  Пінчук А. Соціальний захист молоді – запорука стабільності в державі : [ст. нар. депутата України, гол. Всеукр. молодіж. громад. орг. «Молоді регіони»] / А. Пінчук // Голос України. – 2010. – 9 груд. (№ 233). – С. 5.

86.  Слинько А. Ф. Вплив державних інститутів на освоєння та сприйняття молоддю «європейських цінностей» / А. Ф. Слинько // Економіка та держава. – 2010. - № 4. – С. 157-158.

87.  Сорокіна Н. Г. Вплив державної молодіжної політики на формування ціннісних орієнтацій сучасної молоді / Н. Г. Сорокіна // Держава та регіони. Сер.: Держ. упр. - 2013. - № 1. - С. 183-187.

88.  Цибін С. Молодіжна політика: основні напрями реалізації / С. Цибін // Вища освіта України. – 2010. - № 1. – С. 83-89.

89.  Шайгородський Ю. Аксіометрія державної молодіжної політики / Ю. Шайгородський // Політ. менеджмент. – 2011. - № 2. – С. 54-61.

90.  Щерба Г. І. Формування духовних цінностей молоді, організація дозвілля і відпочинку як складова молодіжної політики в Україні / Г. І. Щерба, Р. В. Яремкевич // Укр. соціум. – 2008. - № 1. – С. 103-111.

 

МОЛОДЬ І СУСПІЛЬСТВО

 

91.     Молодь: її права та соціальне становлення в сучасній Україні : роз’яснення М-ва юстиції України від 13.09.2012 р. [Електронний ресурс] // Верховна Рада України : офіційний веб-портал. – Текст. дані. – Режим доступу: http://www.zakon3.rada.gov.ua/laws/show/n0032323-12/ - Назва з екрану.

92.     Про підготовку та проведення Генеральної асамблеї Європейського молодіжного форуму : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 листоп. 2010 р. № 2054-р // Уряд. кур’єр. - 2010. - 11 листоп. - С. 13.

93.     Про внесення змін до ст. 11 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» : Закон України від 15 січ. 2009 р. № 876 // Уряд. кур’єр. – 2009. – 31 січ. (№ 17).

94.     Про Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України : Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листоп. 2007 р. № 1333 // Уряд. кур’єр. - 2007. - 28 листоп. (№ 223).

95.     Про внесення змін до Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» : Закон України від 29 листоп. 2005 р. № 3142 // Голос України. – 2005. – 16 груд. (№ 239).

96.     Переглянута Європейська Хартія щодо участі молоді у громадському житті на місцевому та регіональному рівнях, від 21 трав. 2003 р. [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://eucharter.pedagog.org.ua/file/charter/eu_charter_ukr.pdf. - Назва з екрану.

97.     Закон України про молодіжні та дитячі громадські організації. Закон України про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні (за станом на 15 жовт. 2000 р.) : офіц. вид. – К. : Парламент. вид-во, 2000. – 24 с.

 

* * *

98.     Білогур В. Є. Динаміка змін світоглядних орієнтацій студентів у трансформаційному суспільстві : автореф. дис. … д-ра філософ. наук: 09.00.03 / В. Є. Білогур ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2012. – 35 с.

99.     Білогур В. Є. Світоглядні орієнтації студентів: тенденції змін у трансформаційному суспільстві : монографія / В. Є. Білогур ; МОНМС України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Д. : Пороги, 2011. – 311 с.

100. Білоконь І. В. Особливості соціально-політичних наставлень молоді в умовах трансформації суспільства : автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.05 / І. В. Білоконь ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К., 2008. – 20 с.

101. Богданова Н. М. Мотивація залучення молоді на державну службу / Н. М. Богданова // Теорія та практика державної служби: напрями модернізації : матеріали наук.-практ. конф., 11-12 листоп. 2011 р., м. Дніпропетровськ / Нац. агентство України з питань держ. служби, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [за заг. ред. С. М. Серьогіна]. – [Д.], 2011. – С. 116-118.

102. Богданова Н. М. Система мотивації молоді до державної служби : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр.: 25.00.03 / Н. М. Богданова ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К., 2012. – 20 с.

103. Богомаз К. Ю. Соціологія молоді : навч. посіб. / К. Ю. Богомаз, І. І. Мачуліна, Л. М.   Сорокіна ; Дніпродзерж. держ. техн. ун-т. – Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2011. – 355 с.

104. Варава А. В. Формування етнічної толерантності молоді як запорука соціальної злагоди / А. В. Варава // Оновлення соціально-психологічної та педагогічної науки на етапі націєтворення : тези доп. Всеукр. наук. конф., 15 берез. 2013 р. / Класич. приват. ун-т ; [члени редкол.: Огаренко В. М. та ін.]. – Запоріжжя, 2013. – С. 13-14.

105. Василишина С. О. Соціальні проблеми молоді в Україні / С. О. Василішина // Інституціональні зміни системи державного управління України в умовах суспільних трансформацій та посилення вимог антикорупційного законодавства : зб. законодавч., норм.-прав. актів України й інформ. матеріалів з питань запобігання та протидії корупції : [матеріали семінару 11 груд. 2009 р.] / Гол. упр. держ. служби України [та ін. ; уклад.: О. Г. Мордвінов, Т. О. Безземельна, Т. А. Кравченко]. – Запоріжжя, 2009. – С. 72-74. – У заголовку: Василішина С. О.  

106. Вербицька П. В. «Молодіжна рада у місцевій громаді» як ефективна технологія громадянського виховання учнівської молоді / П. В. Вербицька // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / [редкол. : Сущенко Т. І. (голов. ред.) та ін.] ; КЗ "Запоріз. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти" Запоріз. обл. ради, Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2008. - Вип. 51. – С. 100-107.

107.   Воропаєва В. Г. Структурна трансформація ціннісних орієнтацій молоді у кризовому соціумі / В. Г. Воропаєва // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т ; [редкол. : Бех В. П. та ін.]. - Запоріжжя, 2011. - Вип. 50. – С. 166-178.

108.   Гилюн О. В. Студент початку XXI століття: особливості ціннісних орієнтацій та соціальних норм / О. В. Гилюн // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка [та ін. ; редкол. : Бех В. П. та ін.]. - Запоріжжя, 2010. - Вип. 45. – С. 183-189.

109.   Головатий М. Ф. Соціологія молоді : курс лекцій / М. Ф. Головатий. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : МАУП, 2006. - 304 с. - Із змісту: Молодь як специфічна соціально-демографічна група суспільства: загальне та особливе / М. Ф. Головатий. - С. 15-24.

110.   Дармограй В. М. Психолого-педагогічна характеристика студентства як особливої соціальної групи суспільства / В. М. Дармограй // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / [редкол. : Сущенко Т. І. (голов. ред.) та ін.] ; КЗ "Запоріз. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти" Запоріз. обл. ради, Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2008. - Вип. 50. – С. 113-116.

111.   Дембіцька О. Активність як громадянська позиція молоді / Олена Дембіцька // Молодь XXI сторіччя: виклики інформаційного віку : [зб. ст.] / [ред. та упоряд.: Л. Кудіна, Л. Яцюк]. - К. : [б. в.], 2011. - С. 138-144.

112.   Демянюк О. Б. Психологічні особливості формування образу світу у студентської молоді / О. Б. Демянюк // Психологічні перспективи / редкол.: Л. Засєкіна, В. Васютинський, Ж. Вірна ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – Вип. 20. – С. 48-57.

113.   Довгань О. Л. Соціальна робота з молоддю / О. Л. Довгань // Молодь: освіта, наука, духовність : тези доп. IX Всеукр. наук. конф. студ. та молодих учених / П. М. Таланчук, В. І. Олефір, Л. Ф. Романенко ; Ун-т «Україна». – К., 2012. – Ч. 2. – С. 326-327.

114.   Досвід місцевого самоврядування у посткомуністичних країнах Європи та роль молоді у його застосуванні в Україні : зб. / Всеукр. молодіж. громад. орг. "Молодий Рух" ; упоряд. Л. Грицак. – К. : Б. в., 2005. – 200 с.

115.   Духовно-ціннісні орієнтації молоді в контексті формування патріотичної свідомості : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студ., асп. і молодих вчен., 20 квіт. 2010 р., м. Ірпінь / ред.: Л. Л. Тарангул ; Держ. податк. адмін. України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2010. – 310 с.

116.   Єфтєні Н. М. Ціннісні орієнтації сучасної української молоді / Н. М. Єфтєні // Актуальні  проблеми політики : зб наук. пр. – Одеса, 2009. – Вип. 37. – С. 292-296.

117.   Засєкін А. А. Віртуальне спілкування як чинник особистісних змін студентської молоді : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 / А. А. Засєкін; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. – К., 2012. – 20 с.

118.   Земська Г. Молодіжний лідер демократичної України / Ганна Земська // Молодь XXI сторіччя: виклики інформаційного віку : [зб. ст.] / [ред. та упоряд.: Л. Кудіна, Л. Яцюк]. - К., 2011. - С. 78-82.

119.   Злобіна О. Європейський вибір в орієнтаціях молоді / О. Злобіна // Соц. виміри суспільства : [зб. наук. пр.]. – К. : ІС НАНУ, 2009. – Вип. 1. – С. 256-269.

120.   Карковська Р. І. Потреба влади як психологічний чинник політичної свідомості студентів : автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.05 / Р. І. Карковська ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – К., 2007. – 15 с.

121.   Колісніченко Р. М. Формування демократичної електоральної культури молоді в сучасній Україні : автореф. дис. … канд. політ. наук / Колісніченко Роман Миколайович. – К., 2011. – 20 с.

122.   Ларіна Т. О. Перспективи оптимізації особистісного самоздійснення молоді шляхом підвищення її життєстійкості / Т. О. Ларіна // Як будувати власне майбутнє: життєві завдання особистості : моногр. / за наук. ред. Т. М. Титаренко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – К., 2012. – С. 419-422.

123.   Любімцева С. А. Ціннісні орієнтації та життєві позиції молодих українців / С. А. Любімцева // Інституціональні зміни системи державного управління України в умовах суспільних трансформацій та посилення вимог антикорупційного законодавства : зб. матеріалів семінару 11 груд. 2009 р. / Гол. упр. держ. служби України. – Запоріжжя : [КПУ], 2009. – С. 201-203.

124.   Мазін В. М. Вплив зовнішніх факторів на розвиток культури самореалізації студента / В. М. Мазін // Педагогіка і психологія формування творчої особистості : проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / [редкол. : Сущенко Т. І. (гол. ред.) та ін.] ; КЗ "Запоріз. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти" ЗОР, Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2008. - Вип. 50. – С. 223-228.

125.   Майструк І. М. Економічна культура молоді за умов становлення ринкових відносин в Україні : автореф. дис. … канд. соціол. наук: 22.00.04 / І. М. Майструк ; Ін-т соціол. НАН України. – К., 2009. – 20 с.

126.   Місце і роль студентської молоді в прискоренні соціально-економічного розвитку України : зб. тез. доп. Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених / К. Д. Гурова ; Київ. нац. техн.-екон. ун-т. – К., 2011. – 424 с.

127.   Міщенко Н. Проблеми на шляху участі молоді в розбудові громадянського суспільства України / Н. Міщенко // Громадянське суспільство в Україні: регіональний вимір / [ред. та упоряд.: Л. Кудіна, Л. Яцюк]. – К., 2011. – С. 68-73.

128.   Міщенко О. О. Соціально-психологічні детермінанти економічної культури студентської молоді : автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.05 / О. О. Міщенко ; НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2011. – 19 с.

129.   Молодь в українському суспільстві : бібліогр. покажч. Вип. 14 / уклад. Ю. Круть ; ред.: С. Чачко, В. Кучерява, Н. Зінкевич ; ДЗ «Держ. б-ка України для юнацтва». – К., 2013. – 66 с.

130.   Молодь і гендер: реалії та перспективи демократичного суспільства : зб. матеріалів Всеукр. студ. наук.-практ. конф., 25-26 трав. 2006 р., м. Тернопіль / ред.: В. П. Кравець ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2006. – 116 с.

131.   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції : зб. матеріалів X Всеукр. наук.-практ. конф., 16-18 трав. 2007 р., м. Київ : у 6 т. Т. 4 / ред.: І. І. Тимошенко ; Асоц. навч. закл. України приват. форми власності. - К., 2007. - 298 с.

132.   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції : зб. матеріалів XII Всеукр. наук.-практ. конф., 13-15 трав. 2009 р., м. Київ : у 2 т. Т. 1 / ред.: І. І. Тимошенко, В. П. Андрущенко, О. В. Ареф'єва ; Асоц. навч. закл. України приват. форми власності. - К., 2009. - 350 с.

133.   Молодь та молодіжна поітика в Україні: соціально-демографічні аспекти / за ред. Е. М. Лібанової. - К. : Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи НАН України, 2010. - 248 с.

134.   Молодь та соціальні проблеми суспільства: зб. матеріалів VII міжвуз. студент. наук. конф., 16 квіт. 2011 р., [м. Умань / редкол.: В. М. Дякон (голова) та ін.]. - Умань : Сочінський, 2011. - 414 с.

135.   Молодь та соціальні проблеми суспільства: зб. матеріалів VIII міжвуз. студент. наук. конф., 20 квіт. 2012 р., [м. Умань / редкол.: В. М. Дякон (голова) та ін.]. - Умань : Сочінський, 2012. - 253 с.

136.   Мосьондз М. В. Життєві стратегії як механізм соціальної інтеграції молоді / М. В. Мосьондз //  Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т ; [редкол. : Бех В. П. та ін.]. - Запоріжжя, 2011. - Вип. 51. – С. 247-253.

137.   Мосьондз М. В. Конструювання практик соціальної інтеграції сучасної молоді в українському суспільстві : автореф. дис. … канд. соціол. наук: 22.00.04 / М. В. Мосьондз ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2012. – 20 с. 

138.   Мосьондз М. В. Особливості моделі конструювання інтеграційних практик сучасної молоді / М. В. Мосьондз // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т ; [редкол. : Бех В. П. та ін.]. - Запоріжжя, 2012. - Вип. 55. – С. 62-67.

139.   Мунтян М. І. Мережеві комунікації як фактор політичної культури молоді / М. І. Мунтян // Молодь: освіта, наука, духовність : тези доп. IX Всеукр. наук. конф. студ. і молодих учених / П. М. Таланчук, В. І. Олефір, Л. Ф. Романенко ; Ун-т «Україна». – К., 2012. – Ч. 1. – С. 438-439.

140.   Нікітіна І. В. Суб'єктне самовизначення молодої людини в період повноліття : моногр. / І. В. Нікітіна / Нац. ун-т харч. технологій. – К. : КНТ, 2008. – 192 с.

141.   Ніколаєвський В. М. Ставлення студентства до становлення інформаційного суспільства в Україні: результати типологічного аналізу / В. М. Ніколаєвський, В. В. Омельченко // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т ; [редкол.: Бех В. П. та ін. ; відп. за вип. Катаєв С. Л.]. - Запоріжжя, 2011. - Вип. 49. – С. 158-165.

142.   Оленич С. Р. Молодь як об’єкт і суб’єкт суспільних відносин в сучасній Україні : автореф. дис. … канд. філософ. наук: 09.00.63 / С. Р. Оленич ; Нац. техн.. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – К., 2009. – 20 с.

143.   Осташова В. О. Правове самовиховання молоді в умовах формування громадянського суспільства в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / В. О. Осташова ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2011. – 20 с.

144.   Павловський В. В. Основи ювентології : [наук. моногр.] / В. В. Павловський. – К. : Дакор : КНТ, 2007. – 240 с. - Із змісту: Економізація молоді / В. В. Павловський. - С. 152-166 ; Політизація молоді / В. В. Павловський. - С. 166-177.

145.   Підлісний М. М. Молодь як об’єкт соціологічного аналізу : моногр. / М. М. Підлісний, В. І. Шубін ; Дніпропетр. держ. фін. акад. – Д., 2011. – 269 с.

146.   Пірен М. І. Молодь і політика в Україні: соціо-психологічний аналіз : навч. посіб. / М. І. Пірен, М. М. Корнівська. - Чернівці : Чернівец. нац. ун-та, 2011. - 263 с.

147.   Позняк С. І. Громадянські уявлення як психологічний чинник розвитку політичної культури молоді : автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.11 / С. І. Позняк ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – К., 2011. – 18 с.

148.   Прокопенко В. Л. Геополітичний образ країни як чинник громадянської ідентичності студентської молоді : автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.05 / В. Л. Прокопенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2012. - 18 с.

149.   Психологічні проблеми самореалізації студентської молоді // Молодь: освіта, наука, духовність : тези доп. IX Всеукр. наук. конф. студ. і молодих учених / П. М. Таланчук, В. І. Олефір, Л. Ф. Романенко ; Ун-т «Україна». – К., 2012. – Ч. 2. – С. 399-489.

150.   Сахневич І. Д. Громадянське самовизначення учнівської робітничої молоді : моногр. / І. Д. Сахневич ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2010. – 210 с.

151.   Сиднев Л. Н. Соотношение моральных и правовых установок студенческой молодежи / Л. Н. Сиднев // Социальные технологии: актуальные проблемы теории и практики : междунар. межвуз. сб. науч. работ. / гл. ред.: О. Л. Скидин ; отв. за вып.: В. А. Катаев. - К. ; М. ; Запорожье [и др.], 2005. - Вып. 27. – С. 253-261.

152.   Симоненко О. Молодіжна інформаційна політика та молодь в українській політиці / О. Симоненко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / редкол. : О. С. Онищенко (голова) [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. - К., 2011. - Вип. 32. – С. 154-164.

153.   Соціальне научання: механізми розвитку політичних ставлень молоді : наук.-метод. посіб. / за ред. І. В. Жадан ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – К. : [Імекс-ЛТД], 2012. – 352 с. – Із змісту: Упередження та стереотипи молоді як продукт соціального научання / Т. О. Вольфовська. - С. 73-90 ; Чинники формування політичних компетенцій молоді / О. М. Скнар. - С. 132-146.

154.   Соціальні і духовні цінності молоді: соціолого-психологічний дискурс проблеми : матеріали круглого столу, 3 трав. 2006 р., м. Львів / ред.: А. Г. Хоронжий ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Львів. обл. від-ня соціол. асоц. України. - Л., 2006. - 101 с.

155.   Соціально-педагогічна підтримка молодіжних ініціатив // Соціальна педагогіка : підруч. для вузів / за ред. Капської А. Й. ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун- ім. М. П. Драгоманова, Ін-т соц. роботи та упр. – 4-е вид., перероб. і доп. – К., 2009. – С. 445-481.

156. Соціологія молоді // Соціологія : підруч. / за ред. В. М. Пічі. - 4-е вид., випр. – Л. : Магнолія 2006, 2009. – С. 191-205.

157.   Степанов В. Ю. Вплив засобів масової інформації на свідомість молоді / В. Ю. Степанов // Культура України : зб. наук. пр. / ред. кол.: В. М. Шейко [та ін.] ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. - Х., 2012. - С. 57-63.

158.   Сугробова Ю. Ю. Переваги молоді в соціокультурному просторі України / Ю. Ю. Сугробова // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Держ. вищ. навч. заклад "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України ; [редкол.: Турченко Ф. Г. (гол. ред.) та ін.]. - Запоріжжя, 2010. - Вип. XXVIII. – С. 323-326.

159. Тарасенко Т. М. Модернізація державного управління соціальним розвитком студентської молоді в Україні у сфері вищої освіти : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр.: 25.00.01 / Т. М. Тарасенко ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові україни, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. – Д., 2011. – 20 с.

160.   Тименко В. М. Соціальна молодіжна політика : (теорет. аспекти) : курс лекцій / Тименко В. М., Голубенко Т. О. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. - 122 с.

161.   Трибулькевич К. Г. Ставлення студентів до власного майбутнього як соціолого-педагогічна проблема / К. Г. Трибулькевич // Актуальні проблеми психології. – 2009. – Т. 7: Еколог. психологія, вип. 18: Психологія освітнього простору. – С. 377-380.

162.   Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молодих учених, 16-17 лют. 2012 р. : тези доп. / [редкол.: І. В. Іванов та ін.]. - К. : НУХТ, 2012. - 153 с.

163.   Федорова Н. Ю. Дослідження соціальних проблем молоді в Україні / Н. Ю. Федорова, О. С. Шевчук // Молодь: освіта, наука, духовність : тези доп. IX Всеукр. наук. конф. студ. і молодих учених / П. М. Таланчук, В. І. Олефір, Л. Ф. Романенко ; Ун-т "України". - К., 2012. - Ч. 2. - С. 377-379.

164.   Фліс І. М. Політична активність студентської молоді та її вплив на соціально-політичний розвиток сучасної України : автореф. дис. … канд. політ. наук: 23.00.03 / І. М. Фліс ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К., 2010. - 20 с.

165.   Хрустальова М. С. Особливості соціального протесту сучасної молоді в Україні / М. С. Хрустальова, Ф. С. Хрустальов // Соціальні технології. Актуальні проблеми теорії та практики : міжвуз. зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [ред. кол.: Бех В. П. та. ін. ; гол. ред. Скідін О. Л.]. – К. ; О. ; Запоріжжя, 2009. – Вип. 42. - С. 224-230.

166.   Циганенко Г. В. Соціально-психологічні механізми політико-ідеологічного самовизначення молоді : автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.05 / Г. В. Циганенко ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. - К., 2005. - 18 с.

167.   Ціннісні орієнтації молоді в умовах глобалізації та інформатизації соціуму : моногр. / В. І. Штанько, Л. А. Тихонова, В. О. Ковальов [та ін.] ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. - Х., 2009. - 164 с.

168.   Чигрин В. О. Чинники впливу змін в суспільстві на сільську молодь / В. О. Чигрин // Социальные технологии. Актуальные проблемы теории и практики : междунар. межвуз. сб. науч. работ / гл. ред.: О. Л. Скидин ; отв. за вып. С. Л. Катаев. – К. ; М. ; Одесса ; Запорожье, 2007. – Вып. 36. - С. 416-424.

169.   Чопей В. С. Соціологічний портрет сучасного студента: основні тенденції розвитку: автореф. дис. … канд. соціол. наук: 22.00.04 / В. С. Чопей ; нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2010. – 17 с.

170.   Шаблій І. Є. Духовність як основа формування особистості студентів / І. Є. Шаблій // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / Кдасич. приват. ун-т ; [редкол.: Бех В. П. та ін.]. - Запоріжжя, 2012. - Вип. 53. – С. 202-206.

171.   Шевців З. М. Соціально-педагогічна робота з групами, підлітковими та молодіжними об’єднаннями / З. М. Шевців // Основи соціально-педагогічної діяльності : навч. посіб. для внз / З. М. Шевців. - К., 2012. – С. 138-152.

172.   Шевцова Ю. М. Суспільні механізми залучення молоді до управлінської діяльності в органах державної влади : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Ю. М. Шевцова ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - К., 2011. - 20 с.

173.   Шитова К. А. Формування духовного потенціалу сучасної молоді / К. А. Шитова // Социальные технологии: актуальные проблемы теории и практики : междунар. межвуз. сб. науч. работ / КНУ им. Т. Шевченко, МГСУ, ОНУ им. И. И. Мечникова, ГУ "ЗИГМУ" ; редкол.: Скидин О. Л. (гл. ред.) [и др.] - К. ; М. ; Одеса ; Запорожье, 2005. - Вып. 28. - С. 366-369.

174.   Ярошенко В. Особистісно-орієнтований підхід до розвитку громадянськості української молоді / В. Ярошенко // Сучасна українська політика: політики і політологи про неї / М-во науки і освіти України [та ін] ; [редкол. : М. І.  Михальченко (голова) та ін.]. – К. ; Миколаїв, 2009. – Вип. 16. – С. 176-183.

 

 

* * *

175.   Алексєєва О. В. Формування громадянської позиції сучасної молоді / О. В. Алексєєва // Педагогіка і психологія. – 2006. - № 2. – С. 31-35.

176.   Андрушко В. Формування духовних орієнтацій студентської молоді / В. Андрушко, О. Огірко // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. пед. – 2006. – Вип. 21, ч. 2. – С. 105-111.

177.   Андрущенко Т. І. Духовні цінності студентської молоді: сутність, структура, пріоритети / Т. І. Андрущенко // Гілея : наук. вісн. – 2008. – Вип. 11. – С. 271-280.

178.   Артімонова Т. Соціокультурні пріоритети молоді: проблема визначення / Т. Артімонова // Вища освіта України. – 2010. - № 4. – С. 109-116.

179.   Афанасьєв А. Проблеми формування ідеалів патріотичного виховання та ціннісних орієнтирів студентів на сучасному етапі / А. Афанасьєв // Рідна шк. – 2009. - № 12. – С. 18-21.

180.   Барно О. М. Особливості формування світогляду молоді на сучасному етапі розвитку суспільства / О. М. Барно // Наук. студії із соц. та політ. психології. – 2007. – Вип. 16. – С. 3-12.

181.   Бєлова В. М. Соціально-психологічні чинники формування політичної культури студентської молоді / В. М. Бєлова // Наука і освіта. – 2008. - № 7. – С. 26-30.

182.   Білик М. Особистісні чинники формування ідейно-політичних настановлень студентської молоді / Марія Білик // Соц. психологія. – 2006. - № 1. – С. 50-61.

183.   Білогур В. Є. Світоглядна культура студентської молоді як чинник управління процесом становлення системи цінностей / В. Є. Білогур // Гілея : наук. вісн.  – 2011. – Вип. 54. – С. 502-507.

184.   Білогур В. Світоглядні орієнтації сучасної студентської молоді: теоретико-методологічний аспект / В. Білогур // Вища освіта України. – 2011. - № 2. – С. 88-93.

185.   Білогур В. Структура світоглядних орієнтацій сучасної студентської молоді / В. Білогур // Вища освіта України. – 2011. - № 3. – С. 74-80.

186.   Білоконь І. Регіональні особливості соціально-політичних настановлень студентської молоді / І. Білоконь // Соц. психологія. – 2006. - № 3. – С. 33-46.

187.   Білоконь І. Соціально-політичні  наставлення української молоді в контексті глобалізації / І. Білоконь // Соц. психологія. – 2010. - № 3. – С. 67-74.

188.   Білоус І. Політична активність молоді: форми вияву та особливості трансформації / І. Білоус // Соц. психологія. – 2007. - № 5. – С. 25-34.

189.   Блинова О. Є. Міграційні установки сучасної молоді України / О. Є. Блинова // Практ. психологія та соц. робота. – 2009. - № 7. – С. 1-4.

190.   Бондар М. Б. Особливості особистісного зростання студентської молоді: етнопсихологічний аспект / М. Б. Бондар // Проблеми сучас. психології. – 2011. – Вип. 1. – С. 79-94.

191.   Бутиліна О. В. Студентська молодь у суспільстві, що трансформується / О. В. Бутиліна // Укр. соціум. – 2007. - № 4. – С. 20-26.

192.   Васютинський В. Молодь: чи є у дорослому світі щось, гідне освоєння? : [бесіда із зав. лаб. психології мас і спільнот Ін-ту соц. та політ. психології Нац. акад. пед. наук України Вадимом Васютинським / записала Ірина Кириченко] // Дзеркало тижня. – 2011. – 27 серп.-2 верес. (№ 30). – С. 15.

193.   Вашкевич В. М. Історична свідомість молоді та інформаційне суспільство / В. М. Вашкевич // Гілея : наук. вісн. – 2006. – Вип. 5. – С. 154-167.

194.   Вашкевич В. М. Ціннісно-світоглядні настанови молоді в умовах соціально-історичних трансформацій / В. М. Вашкевич // Гілея : наук. вісн. – 2010. – Вип. 31. – С. 170-178.

195.   Вишневський О. Український національний характер та сучасний ідеал виховання української молоді : (тез. виклад) / Омелян Вишневський // Пед. думка. – 2013. - № 1. – С. 3-8.

196.   Волобуєв М. Дослідження ціннісних орієнтацій студентства / М. Волобуєв // Вісн. КНТЕУ. – 2010. - № 6. – С. 116-122.

197.   Вольфовська Т. О. Соціальні уявлення молоді про способи й моделі взаємодій у суспільстві / Т. О. Вольфовська // Педагогіка і психологія. – 2005. - № 3. – С. 98-106.

198.   Вольфовська Т. О. Теоретична модель дослідження політичних стереотипів та упереджень молоді / Т. О. Вольфовська // Наук. студії із соц. та політ. психології. – 2008. – Вип. 19. – С. 239-251.

199.   Вольфовська Т. Технології продуктивних інтерпретацій політичної інформації як чинник розвитку неупереджених ставлень молоді / Т. Вольфовська // Соц. психологія. – 2011. - № 4. – С. 78-85.

200.   Гавриленко М. О. Соціальні цінності та активність студента як провідні критерії та показники соціального виховання молоді / М. О. Гавриленко // Соц. педагогіка: теорія та практика. – 2012. - № 1. – С. 49-56.

201.   Гаженко О. П. Система цінностей і життєвий стиль студентської молоді / О. П. Гаженко // Практ. психологія та соц. робота. – 2008. - № 12. – С. 54-58.

202.   Гилюн О. В. Студент початку XXI століття: особливості ціннісних орієнтацій та соціальних норм / О. В. Гилюн // Соц. технології. – 2010. - № 45. – С. 183-190.

203.   Глазунова С. М. Середовищні характеристики як чинник електоральної поведінки молоді / С. М. Глазунова // Наук. студії із соц. та політ. психології. – 2007. – Вип. 15. – С. 211-219.

204.   Голіна І. В. Чи надіються сучасні молоді громадяни України жити в демократичному суспільстві / І. В. Голіна, Л. О. Кияшко // Педагогіка і психологія. – 2008. - № 3/4. – С. 158-166.

205.   Головатий М. Підготовка молодої політичної еліти як дієвий засіб розвитку політичного консенсусу / Микола Головатий // Політ. менеджмент. – 2007. – Спец. вип. – С. 62-71.

206.   Головенько В. А. Готовність української молоді до розбудови громадянського суспільства в країні / В. А. Головенько // Укр. соціум. – 2008. - № 4. – С. 149-166.

207.   Гуменюк О. Рівні громадянської відповідальності та їх емпіричне вивчення у молоді / О. Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2008. - № 4. – С. 92-98.

208.   Гуменюк О. Громадянська відповідальність у контексті політичного сьогодення : [формування громадян. відповідальності укр. молоді] / О. Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2008. - № 2. – С. 65-74.

209.   Гурлєва Т. С. Ціннісно-смислові орієнтири сучасної молоді: особливості, умови і психологічна допомога / Т. С. Гурлєва, Г. І. Онищенко // Пробл. заг. та пед. психології : зб. наук. пр. – 2011. – Т. 13, ч. 4. – С. 253-260.

210.   Дейч Б. Молодь сьогодні є барометром настроїв, стрілка якого не завжди вказує на ясну політичну погоду / Борис Дейч // Голос України. – 2007. – 2 берез. (№ 39). – С. 3.

211.   Дідук І. А. Соціально-нормативні настанови сучасних студентів / І. А. Дідук // Педагогіка і психологія. – 2007. - № 3. – С. 48-56.

212.   Довбня О. Аналіз результатів опитування студентської молоді щодо рівня сформованості громадянської та політичної свідомості / О. Довбня // Українознавство. – 2012. - № 2. – С. 197-201.

213.   Дружченко Т. Я. Масові заходи мережі соціальних служб для молоді / Т. Я. Дружченко, Є. Е. Лавриш // Соц. працівник. – 2006. - № 21. – С. 8-22.

214.   Дуцяк І. З. Світогляд сучасної української молоді : [результати дослідж. шляхом тестування] / І. З. Дуцяк // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Філософія. Політологія. – 2011. – Вип. 101. – С. 27-32.

215.   Дьяконов Г. Соціально-діалогічне дослідження моральних почуттів молоді / Геннадій Дьяконов // Соц. психологія. – 2005. - № 1. – С. 50-61.

216.   Жадан І. В. Психологічні засади побудови змісту політичної освіти молоді / І. В. Жадан // Педагогіка і психологія. – 2005. - № 3. – С. 25-34.

217.   Жадан І. В. Соціальні уявлення молоді: проблема моральних експектацій / І. В. Жадан // Наук. студії із соц. та політ. психології. – 2007. – Вип. 18. – С. 163-169.

218.   Жигайло Н. І. Психологічні особливості ціннісних орієнтацій студентської молоді / Н. І. Жигайло // Проблеми сучас. психології. – 2009. – Вип. 6, ч. 1. – С. 227-237.

219.   Зазимко О. Формування життєвих цінностей у юнацькому віці: психологічні особливості / О. Зазимко // Вісн. КНТЕУ. – 2012. - № 4. – С. 89-104.

220.   Зущик Ю. «Омолодження» Кабміну : [про Молодіж. раду при Кабінеті Міністрів України] / Ю. Зущик // Освіта України. – 2012. – 13 серп.

221.    Калюжна Т. Г. Зміни в системі цінностей та ціннісних орієнтаціях суспільства й студентської молоді / Т. Г. Калюжна // Гілея : наук. вісн. – 2009. – Вип. 21. – С. 290-296.

222.   Капера І. Українська молодь у контексті соціальних змін / І. Капера // Вища освіта України. – 2012. - № 1. – С. 93-100.

223.   Карковська Р. Особистісна потреба влади як чинника політичної свідомості студентів / Р. Карковська // Соц. психологія. – 2005. - № 5. – С. 16-27.

224.   Карнаух А. Громадянська освіта як засіб формування політичної культури молоді / А. Карнаух // Політ. менеджмент. – 2007. - № 6. – С. 82-88.

225.   Квятковский Д. О. Аксиологические особенности гуманистических идеалов украинской молодежи / Д. О. Квятковский // Наука. Релігія. Суспільство. – 2009. - № 3. – С. 235-241.

226.   Кияшко Л. О. Громадська та політична активність сучасної молоді: психологічний аналіз / Л. О. Кияшко, А. О. Краснякова // Педагогіка і психологія. – 2009. - № 4. – С. 96-105.

227.   Кияшко Л. О. Психологічна готовність молоді до громадської активності в умовах соціально-політичних реформ / Л. О. Кияшко, М. В. Бородчак // Практ. психологія та соц. робота. – 2012. - № 4. – С. 62-66.

228.   Кияшко Л. О. Психологічні проблеми політичної активності сучасної української молоді / Л. О. Кияшко // Наук. студії із соц. та політ. психології. – 2009. – Вип. 23. – С. 252-261.

229.   Кічук Я. В. Правова компетенція – інваріантна суб’єктна характеристика сучасної студентської молоді / Я. В. Кічук // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки. – 2010. – Вип. 189, ч. 2. – С. 64-70.

230.   Коваліско Н. Життєві стратегії студентської молоді / Н. Коваліско // Соц. педагог. – 2011. - № 10. – С. 54-60.

231.   Коваль Г. Залучення молоді до процесів державотворення в Україні / Г. Коваль, О. Остапик // Сучас. укр. політика. – 2010. – Вип. 21. – С. 180-187.

232.   Котляр О. Психосемантична структура політичної свідомості молоді / О. Котляр // Соц. психологія. – 2006. - № 2. – С. 58-66.

233.   Краснякова А. О. Мотиваційні складові політичної поведінки молоді / А. О. Краснякова // Наук. студії із соц. та політ. психології. – 2008. – Вип. 19. – С. 221-231.

234.   Кулик О. Шляхи активізації соціально-політичної участі молоді в життєдіяльності сучасного українського суспільства / О. Кулик // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2007. - № 3. – С. 319-326.

235.   Кучеренко Є. Особистісне самовизначення молодої людини як соціально-психологічна проблема сьогодення / Є. Кучеренко // Пам’ять століть. – 2010. - № 4/5. – С. 191-199.

236.   Лавненко О. Студентська молодь як суб’єкт процесу трансформації українського суспільства / О. Лавненко, В. Чепак // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Соціологія, психологія, педагогіка. – 2003. - № 17/18. – С. 15-22.

237.   Ладомська Я. Надія з тривогою обнялася : [щодо ставлення молоді до суспіл. проблем: за результатами дослідж. д-ра соціол. наук Ін-ту соціології НАН України Ігоря Мартинюка] / Яна Ладомська // Демокр. Україна. – 2011. – 8 лип. (№ 27). – С. 15.

238.   Ліщинська О. Формування соціальної компетентності та інформаційної стійкості у молоді / О. Ліщинська // Психолог. – 2009. - № 25/27. – (Шкільний світ).

239.   Лук’яненко С. Формування критичного мислення у студентської молоді як невід’ємна складова набуття досвіду громадянської активності / С. Лук’яненко // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. пед. – 2006. – Вип. 21, ч. 2. – С. 69-75.

240.   Маєвська Н. Особливості цінності молоді з різним електоральним вибором / Н. Маєвська, Д. К. Савіна // Соц. психологія. – 2010. - № 1. – С. 77-85.

241.   Маковецький А. М. Ціннісні орієнтації української молоді та їхня трансформація: досвід соціологічного аналізу / А. М. Маковецький // Вісн. Львів. ун-ту. Серія соціолог. – 2008. – Вип. 2. – С. 330-337.

242.   Мельник О. Сучасні уявлення молоді про «політичну картину» / О. Мельник // Політ. менеджмент. – 2010. - № 6. – С. 126-134.

243.   Мельников Д. О. Роль молоді у формуванні громадянського суспільства / Д. О. Мельников // Вісн. Київ. ін-ту бізнесу та технологій. – 2006. - № 1. – С. 39-40.

244.   Метьолкіна Н. Б. Механізми залучення молоді до державної служби в Україні / Н. Б. Метьолкіна // Держава та регіони. Сер.: Держ. упр. – 2006. - № 1. – С. 110-112.

245.   Миронович Ю. Формування ключових життєвих компетентностей в аспекті ціннісних орієнтацій студентської молоді / Ю. Миронович, Л. Пашко // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. пед. – 2006. – Вип. 21, ч. 1. – С. 42-47.

246.   Мороз А. Світоглядні орієнтації молоді в контексті Євроінтеграційної політики України / А. Мороз // Політ. менеджмент. – 2009. - № 4. – С. 158-164.

247.   Муханова І. Ф. Особливості вибору життєвого шляху сучасної української молоді / І. Ф. Муханова // Актуальні проблеми психології. – 2011. – Т. 7: Еколог. психологія, вип. 26. – С. 373-383.

248.   Невмержицька Н. М. Особливості та закономірності генезису політичної свідомості сучасних студентів / Н. М. Невмержицька // Гілея : наук. вісн. – 2010. – Вип. 35. – С. 337-344.

249.   Ненчук О. Специфіка становлення життєвої перспективи молоді в сучасних умовах / О. Ненчук // Соц. психологія. – 2011. - № 1. – С. 102-110.

250.   Нікітчина С. О. Формування соціального, фізичного і духовного здоров’я української молоді засобами етновиховання і громадської соціалізації / С. О. Нікітчина // Безпека життєдіяльності. – 2011. - № 7. – С. 11-14.       

251.   Овчар М. Ф. Спрямованість особистості та її прояви у молодіжному середовищі / М. Ф. Овчар // Педагогіка, психологія та мед.-біол. проблеми фіз. виховання і спорту. – 2007. - № 5. – С. 73-77.

252.   Олійник Б. «Нові імена України» : Молодіж. прогр. Укр. фонду культури – 15 літ / Борис Олійник // Сіл. вісті. – 2006. – 28 квіт. (№ 49).

253.   Панчук Н. Політична активність студентів: чинники зростання та стримування / Н. Панчук // Вища освіта України. – 2010. - № 2. – С. 80-84.

254.   Пенькова О. Розвиток громадянської спрямованості молоді / О. Пенькова, Л. Пилипенко // Соц. психологія. – 2009. - № 1. – С. 45-53.

255.   Перевознікова Г. Формування ціннісних орієнтацій молоді в умовах негативного впливу інформаційного суспільства / Г. Перевознікова // Післядиплом. освіта в Україні. – 2007. - № 1. – С. 55-57.

256.   Пирог А. В. Психологические особенности политического участия молодежи / А. В. Пирог // Наука і освіта. – 2007. - № 8/9. – С. 132-135.

257.   Плотніков П. Освітні проблеми соціальної активності молоді / Петро Плотніков // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2006. - № 3. – С. 99-110.

258.   Подольська Є. Соціологічний портрет сучасного студента: теоретико-методологічні підходи / Є. Подольська // Вища шк. – 2010. - № 2. – С. 22-33.

259.   Пожидаєв Є. О. Молодіжний чинник у становленні громадянського суспільства в Україні / Є. О. Пожидаєв // Стратег. пріоритети. – 2009. - № 3. – С. 124-128.

260.   Половець В. М. Соціальні проблеми молоді / В. М. Половець // Вісн. Чернігів. нац. пед. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. Психол. науки. – 2009. – Вип. 74, т. 2. – С. 94-98.

261.   Полунін О. В. Особливості прийняття рішення політично активною молоддю / О. В. Полунін // Наук. студії із соц. та політ. психології. – 2008. – Вип. 19. – С. 213-220.

262.   Помиткіна Л. Психологічні особливості становлення у студентів життєвої позиції особистості / Л. Помиткіна // Соц. психологія. – 2010. - № 5. – С. 130-137.

263.   Пробийголова Н. В. Сутнісні характеристики процесу входження молоді в політичне життя / Н. В. Пробийголова // Теорія та практика держ. упр. – 2008. – Вип. 1. – С. 286-293.

264.   Прохоренко Т. Г. Соціально-культурні цінності молоді в умовах трансформації суспільства / Т. Г. Прохоренко, О. П. Зборовська // Вісн. Міжнар. Слов’ян. ун-ту. Сер.: Соціол. науки. – 2008. – Т. 11, № 2. – С. 12-17.

265.   Проць О. Є. Структура та функції правосвідомості молоді / О. Є. Проць // Форум права. – 2011. - № 2. – С. 773-778.

266.   Пташник-Середюк О. Особливості релігійної ідентифікації студентської молоді / О. Пташник-Середюк // Соц. психологія. – 2009. - № 2. – С. 167-171.

267.   Пясецька Л. О. Психологічна структура простору особистісної зрілості і політичного самовизначення молоді / Л. О. Пясецька // Наук. студії із соц. та політ. психології. – 2008. - № 19. – С. 262-270.

268.   Решетилова О. Молоде покоління буде «іншим»! : [щодо розвитку укр. сусп-ва: висловлювання] / Ольга Решетилова // День. – 2008. – 27 черв. – С. 1, 4-5. – Авт.: С. Стуканов, І. Капсамун, О. Костюченко та ін.

269.   Риндзак О. Т. Молодь: креативний суб’єкт інноваційного розвитку регіону / О. Т. Риндзак // Соц.-екон. дослідж. в перехідний період. – 2007. – Вип. 3. – С. 354-471.

270.   Савелюк Н. Уявлення студентської молоді про власну громадянськість як важливий аспект її громадянської свідомості / Н. Савелюк // Нова пед. думка. – 2007. – Спец. вип. – С. 57-63.

271.   Сажнєва А. М. Духовно-моральні цінності у сучасній соціокультурній ситуації [у молодіж. середовищі] / А. М. Сажнєва // Пробл. заг. та пед. психології : зб. наук. пр. – 2011. – Т. 13, ч. 4. – С. 339-342.

272.   Самойлов О. А. Суперечливість у системі цінностей сучасного студентства : [результати соціол. дослідж.] / О. А. Самойлов // Теорія і практика сучасної психології : зб. наук. пр. – Запоріжжя, 2011. – Вип. 2. – С. 106-110.

273.   Сахневич І. Д. Визначальні фактори формування громадянського самовизначення робітничої молоді / І. Д. Сахневич // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. – 2008.- № 39. – С. 152-156.

274.   Скворець В. Фактори формування соціальної перспективи молоді / В. Скворець // Соц. перспективи і регіон. розвиток. – 2010. - № 4. – С. 141-147.

275.   Скнар О. Базові компоненти системи політичних компетенцій молоді / О. Скнар // Соц. психологія. – 2010. - № 3. – С. 55-66.

276.   Скнар О. Особливості етносоціальних уявлень молоді / О. Скнар // Соц. психологія. – 2007. - № 3. – С. 58-66.

277.   Скнар О. Шляхи розвитку політичних компетенцій молоді / О. Скнар // Упр. освітою. – 2013. - № 14. – С. 21-22.

278.   Старинская Н. В. Проблема самоактуализации личности студентов / Н. В. Старинская, О. Г. Солодухова // Проблеми сучасної психології. – 2011. – Вип. 13. – С. 454-465.

279.   Сугробова Ю. Ю. Соціально-культурні реалії молоді України XX –XXI ст. / Ю. Ю. Сугробова // Вісн. держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – 2006. - № 1. – С. 33-37.

280.   Сухомлинська О. В. «Дивлюсь на нашу молодь і переймаюсь оптимізмом» : [бесіда з укр. акад.-секр. від-ня теорії та історії педагогіки АПН України О. В. Сухомлинського / записала Т. Костюк] // Молодь України. – 2006. – 22-28 черв. (№ 24).

281.   Суятінова Л. Молодь, релігія і трансформація суспільства / Людмила Суятінова // Соц. психологія. – 2005. - № 1. – С. 114-121.

282.   Тарасенко В. Соціологічний портрет сучасної молоді: спроба аналітичного огляду : [спектр ціннісних орієнтацій студ. молоді] / В. Тарасенко // Вища освіта України. – 2010. - № 2. – С. 59-67.

283.   Тоба М. Мотиви нормативної поведінки студентів / М. Тоба // Соц. психологія. – 2006. - № 5. – С. 70-80.

284.   Трухан О. Роль ціннісної корекції політичних стереотипів у формуванні готовності студентів до соціально-політичної участі / О. Трухан // Соц. психологія. – 2010. - № 4. – С. 16-27.

285.   Фліс І. М. Основні принципи формування політичної активності студентської молоді / І. М. Фліс // Гілея : наук. вісн. – 2008. – Вип. 13. – С. 208-216.

286.   Фліс І. Політична активність студентів: уподобання, інтереси, участь / І. Фліс // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2008. - № 4. – С. 258-267.

287.   Хилько М. І. Політична активність студентської молоді у процесах державотворення / М. І. Хилько // Гілея : наук. вісн. – 2010. – Вип.  32. – С. 269-275.

288.   Цибін С. Молодь проти тоталітаризму : [прищеплення молоді осн. політ. цінностей, формування духовності, морал. принципів] / С. Цибін // Вища освіта України. – 2010. - № 2. – С. 73-79.

289.   Цюра С. Громадянські цінності сучасної студентської молоді: синергетичний підхід / С. Цюра // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. пед. – 2006. – Вип. 21, ч. 1. – С. 57-65.

290.   Чачко С. Л. Прояви толерантності та інтолерантності у змісті етнічних стереотипів сучасної української молоді / С. Л. Чачко // Наука і освіта. – 2010. - № 1, спец. вип.: Толерантність як основа соціальної безпеки. – С. 76-82.

291.   Чебыкин А. Я. О проблеме толерантности молодежи / А. Я. Чебыкин // Наука і освіта. – 2010. - № 1, спец. вип.: Толерантність як основа соціальної безпеки. – С. 3-4.

292.   Чигрин В. Сільська молодь: методологічні аспекти дослідження / Віктор Чигрин // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2006. - № 2. – С. 116-132.

293.   Шевцова Ю. Залучення молоді до державного управління в Україні / Ю. Шевцова // Вісн. держ. служби України. – 2006. - № 2. – С. 27-32.

294.   Шестопалюк О. В. Структура та шляхи формування громадянської компетентності молоді / О. В. Шестопалюк // Теорія і практика упр. соц. системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2010. - № 1. – С. 10-14.

295.   Щепова Д. Р. Ціннісні орієнтації сучасного українського студентства / Д. Р. Щепова // Вісн. ЗНУ. Пед. науки. – 2010. - № 2. – С. 181-184.

296.   Яковенко А. Вплив суспільних чинників на студентську молодь (мотиваційний аспект) / А. Яковенко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2000. - № 1. – С. 82-88.

297.   Ярема О. Сучасна українська молодь – відкрита… : [бесіда з дир. Департаменту молодіж. політики М-ва України у справах сім’ї, молоді та спорту О. Яремою / записав С. Дойко] // Молодь України. – 2006. – 16-22 берез. (№ 10).

 

СОЦІАЛІЗАЦІЯ МОЛОДІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

298.     Авер’янова Г. М. Особливості соціалізації молоді в умовах трансформації суспільства : моногр. / Г. М. Авер’янова, Н. М. Дембицька, В. В. Москаленко ; АПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – К. : «ППП», 2005. – 306 с.

299.     Білецька Т. В. Вплив конфліктогенних факторів на політичну соціалізацію української молоді / Т. В. Білецька // Мультиверсум : філософ. альм. : зб. наук. пр. / Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. – К., 2008. – Вип. 73. – С. 231-244.

300.     Біляєва І. М. Сутність соціалізації студентської молоді  у ВНЗ / І. М. Біляєва // Дні науки: 5-6 жовт. 2006 р. : зб. тез доп. в 4 т. / ред. кол.: В. М. Огаренко (голов. ред.), О. М. Горбань, М. Х. Корецький [та ін.]. – Запоріжжя, 2006. – Т. 4. – С. 159-160.

301.     Економічна соціалізація молоді: соціально-психологічний аспект : моногр. / І. В. Білоконь, Н. М. Дембицька, І. К. Зубіашвілі [та ін.] ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К. : Укр. центр політ. менеджмента, 2008. – 336 с.

302.     Квасник О. В. Соціокультурна компетентність як чинник соціалізації особистості студента / О. В. Квасник // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / гол. ред. Т. І. Сущенко [та ін.]. – Запоріжжя, 2007. – Вип. 44. – С. 216-218.

303.   Коваль Г. В. Формування патріотизму – важливий чинник соціалізації молоді України на сучасному етапі політичного процесу : автореф. дис. … канд. політ. наук: 23.00.02 / Г. В. Коваль ; Миколаїв. держ. гуманіт. ун-т ім. П. Могили. – Миколаїв, 2007. – 16 с.

304.   Кухтіна М. В. Специфіка соціально-професійної адаптації молодих науковців у сучасному соціумі / М. В. Кухтіна // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т ; [редкол.: Бех В. П. та ін.]. – Запоріжжя, 2012. – Вип. 53. – С. 167-171.

305.   Лєнь Т. В. Соціальний досвід студентської молоді як результат соціалізації та виховання / Т. В. Лєнь // Наука і вища освіта : теорет. та наук.-метод. часопис. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти ; [відп. за вип. Козлакова Г. О.]. – К., 2012. – Вип. 1, дод. 2: Тем. вип. – С. 165-170.

306.   Литовченко І. В. Дисфункціональність інститутів соціалізації молоді у сучасному українському суспільстві : автореф. дис. … канд. філософ. наук / Литовченко Ірина Василівна. – К., 2011. – 20 с.

307.   Логвиновська Т. А. Виховання соціальної спрямованості молоді у студентському середовищі : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 / Т. А. Логвиновська ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань, 2012. – 19 с.

308.   Любарська О. М. Основи соціалізації особистості : навч. посіб. / О. М. Любарська. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Ленвіт, 2012. – 238 с.

309.   Михальченко М. І. Вища школа як соціальний інститут і механізм соціалізації молоді : моногр. / [М. І. Михальченко та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. – К. : Пед. думка, 2012. – 319 с.

310.   Павловський В. В. Соціалізація молоді / В. В. Павловський // Основи ювентології : [наук. моногр.] / В. В. Павловський. – К., 2007. – С. 112-127.

311.   Поснова Т. П. Соціально-психологічні чинники політичної соціалізації студентської молоді : автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.05 / Т. П. Поснова ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К., 2008. – 20 с.

312.   Пробийголова Н. В. Тенденції процесу політичної соціалізації молоді в сучасній Україні : автореф. дис. … канд. політ. наук: 23.00.02 / Н. В. Пробийголова ; Дніпропетр. нац. ун-т. – Д., 2006. – 18 с.

313.   Радул В. В. Соціалізація особистості : навч. посіб. / В. В. Радул, Я. В. Галета. – Кіровоград : Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка : Авангард, 2010. – 182 с.

314.   Сохан І. О. Психологічні особливості морально-правової соціалізації студентів : автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.05 / І. О. Сохан ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – К., 2010. – 20 с.

315.   Соціальне научання як механізм політичної соціалізації молоді в умовах модернізації освіти : [ст.] // Соціальне научання: механізми розвитку політичних ставлень молоді : наук.-метод. посіб. / за ред. І. В. Жадан ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – К., 2012. – С. 7-102.

316.   Тарасюк О. П. Проблеми молодіжної самоідентифікації у сучасному просторі / О. П. Тарасюк // Проблеми самоідентифікації сучасного українського суспільства: політичні, економічні, соціальні та культурні аспекти : матеріали наук.-практ. конф. / Нац. акад. упр. ; Центр перспект. соц. дослідж. М-ва праці та соц. політики України та НАН України ; [редкол. : Буряк Л. І. та ін. ; упоряд. Буряк Л. І.]. – К., 2009. – С. 214-216.

317.   Філіппов Ю. М. Трудова соціалізація молоді в діяльності громадських організацій та рухів : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.05 / Ю. М. Філіппов ; Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2009. – 20 с.

318.   Чигрина Н. В. Читання у процесі соціалізації молоді / Н. В. Чигрина // Оновлення соціальної-психологічної та педагогічної науки на етапі націєтворення : тези доп. Всеукр. наук. конф., 15 берез. 2013 р. / Класич. приват. ун-т ; [члени редкол.: Огаренко В. М. та ін.]. – Запоріжжя, 2013. – С. 46-47.

319.   Шугурова Т. Л. Напрями оптимізації соціалізації молоді в Україні: державна перспектива / Т. Л. Шугурова // Наука. Майбутнє: досягнення та перспективи : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф., м. Енергодар, 24 трав. 2013 р. / Енергодар. ін-т держ. та муніцип. упр. ім. Р. Г. Хеноха «Класич. приват. ун-ту» ; [редкол.: Огаренко В. М. та ін.]. – Запоріжжя, 2013. – С. 210-212.

* * *

320.   Бабенко Н. Б. Вплив культурно-освітнього простору на соціалізацію молоді / Н. Б. Бабенко // Культура і сучасність. – 2009. - № 1. – С. 172-177.

321.   Богданова І. М. Становлення і розвиток молодіжного соціалізаційного процесу в Україні / І. М. Богданова // Вісн. Одес. ін-ту внутр. справ. – 2004. - № 1. – С. 191-198.

322.   Васильчук Є. О. Молодіжна субкультура як засіб ідентифікації соціалізації та соціального становлення особистості / Є. О. Васильчук // Гілея : наук. вісн. – 2012. – Вип. 56. – С. 600-606.

323.   Вашкевич В. М. Історична свідомість і соціалізація молоді у сучасному суспільстві / В. М. Вашкевич // Гілея : наук. вісн. – 2007. – Вип. 10. – С. 224-237.

324.   Вашкевич В. М. Соціалізація сучасної молоді і її життєві цінності: соціально-філософський аналіз / В. М. Вашкевич // Гілея : наук. вісн. – 2008. – Вип. 11. – С. 240-241.

325.   Виноградова В. Проблеми соціалізації студентської молоді / Вікторія Виноградова // Соц. психологія. – 2007. – Спец. вип. – С. 150-154.

326.   Войтенко Т. І. Соціалізація молоді на сучасному етапі розвитку суспільства / Т. І. Войтенко // Держава та регіони. Сер.: Держ. упр. – 2007. - № 1. – С. 144-149.

327.   Дембицька Н. Соціально-психологічні проблеми економічної соціалізації молоді / Н. Дембицька // Соц. психологія. – 2008. - № 2. – С. 49-59.

328.   Дубчак Л. Соціалізація молоді в школі та вузі: криміналістичні аспекти / Л. Дубчак // Підприємництво, госп-во і право. – 2006. - № 3. – С. 106-109.

329.   Жадан І. В. Механізми політичної соціалізації молоді в умовах модернізації освіти / І. В. Жадан // Наук. студії із соц. та політ. психології. – 2011. – Вип. 28. – С. 176-183.

330.   Завацька Л. М. Дослідження проблем студентської молоді як засіб оптимізації впливу соціалізуючих факторів у діяльності студентської соціальної служби / Л. М. Завадська // Вісн. ЗНУ. Пед. науки. – 2011. - № 1. – С. 120-125.

331.   Ивашкевич Е. Ф. Нравственно-этические проблемы социализации молодежи / Е. Ф. Ивашкевич // Наука і освіта. – 2008. - № 3. – С. 207-212.

332.   Комарова Я. В. Державні органи в політичній соціалізації молоді / Я. В. Комарова // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Філософія. Політологія – 2006. – № 81/83. -  С. 50-53.

333.   Кононенко К. А. Соціалізація молоді в контексті трансформаційних процесів в Україні / Кононенко К. А., Черненко Т. В. // Стратегічні пріоритети. – 2013. - № 1. – С. 21-27.

334.   Кошонько Г. А. Аналіз процесу соціалізації молоді як фактор розвитку суспільства / Г. А. Кошонько // Пробл. заг. та пед. психології : зб. наук. пр. – 2011. – Т. 13, ч. 1. – С. 208-215.

335.   Молодіжна участь як чинник соціалізації особистості // Шкіл. світ. – 2005. - № 34.

336.   Овчаренко Г. Е. Особливості соціалізації студентів вищого навчального закладу / Г. Е. Овчаренко // Соц. педагогіка: теорія та практика. – 2009. - № 3. – С. 36-43.

337.   Петрунько О. В. Інтернет як технологія соціалізації дітей і молоді / О. В. Петрунько // Педагогіка і психологія. – 2010. - № 1. – С. 85-95.

338.   Плотніков П. Вплив глобалізації на соціалізацію молоді / Петро Плотніков // Педагогіка і психологія освіти. – 2005. - № 4. – С. 183-190.

339.   Плотніков П. Сучасні проблеми соціалізації молоді промислового регіону / Петро Плотніков // Педагогіка і психологія освіти. – 2006. - № 2. – С. 97-108.

340.   Плотніков П. Теоретичні та методологічні основи соціалізації молоді / Петро Плотніков // Педагогіка і психологія освіти. – 2006. - № 1. – С. 80-92.

341.   Поснова Т. На авансцену виходить «покоління рубежу» : [політ. соціалізація молоді] // Соц. психологія. – 2003. - № 1. – С. 101-106.

342.   Пробийголова Н. Політична соціалізація як фактор впливу еліти на електоральну активність молоді / Н. Пробийголова // Політ. менеджмент. – 2006. – Спец. вип. – С. 206-214.

343.   Пробийголова Н. Політична освіта як складова політичної соціалізації молоді / Н. Пробийголова // Політ. менеджмент. – 2008. - № 1. – С. 128-137.

344.   Рижанова А. О. Сучасна соціалізація студентської молоді в позанавчальній діяльності / А. О. Рижанова // Соц. педагогіка: теорія та практика. – 2009. - № 4. – С. 27-35.

345.   Розсказова О. Особливості соціалізації студентської молоді на сучасному етапі розвитку суспільства / О. Розсказова // Соц. педагогіка. – 2005. - № 2. – С. 23-26.

346.   Скнар О. Політична картина світу молоді: визначення, складові, функції : [соціалізація молоді] / О. Скнар // Психологія і суспільство. – 2012. - № 3. – С. 101-107.

347.   Триндюк В. А. Сучасна молодь як об’єкт та суб’єкт соціалізації / В. А. Триндюк // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – 2011. - № 15: Філософ. науки. – С. 96-99.

348.   Федорів М. Особливості соціалізації студентської молоді / М. Федорів // Психол. перспективи. – 2011. – Спец. вип. – С. 165-170.

349.   Філіппов Ю. М. Трудова соціалізація молоді в процесі суспільно-корисної діяльності / Ю. М. Філіппов // Соц. педагогіка: теорія та практика. – 2010. - № 3. – С. 58-65.

350.   Харченко С. Я. Проблемы социализации детей и молодежи в современных социальных реалиях / С. Я. Харченко // Вісн. ЗНУ. Пед. науки. – 2011. - № 2. – С. 55-58.

351.   Чемодурова Ю. Соціалізація молоді / Ю. Чемодурова // Директор шк. – 2009. - № 45. – С. 28-30.

352.   Шабанов В. П. Гражданская идентичность студенческой молодежи как критерий ее социализации / В. П. Шабанов // Соц. педагогіка: теорія та практика. – 2010. - № 2. – С. 50-54.

353.   Шабанов В. П. Основні напрями та фактори громадянської соціалізації студентів / В. П. Шабанов // Соц. педагогіка: теорія та практика. – 2009. - № 4. – С. 24-27.

354.   Шайгородський Ю. Економічна соціалізація молоді / Ю. Шайгородський // Соц. психологія. – 2008. - № 6. – С. 164-166.

355.   Шашчашвілі М. В. Основні аспекти соціалізації молодої людини в трудовому об’єднанні молоді / М. В. Шашчашвілі // Соц. педагогіка: теорія та практика. – 2010. - № 3. – С. 38-43.

 

ГРОМАДСЬКІ МОЛОДІЖНІ РУХИ, ОБ’ЄДНАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ

Адміністративно-правове регулювання в галузі молодіжної політики здійснюється безпосередньо молодіжними громадськими організаціями, тобто об’єднаннями громадян віком від 14 до 35 років, мета яких – реальне забезпечення захисту своїх прав, свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших спільних інтересів.

В основі функціонування молодіжних громадських організацій є зв’язок з різними соціальними інститутами та адміністративними органами. У межах їх взаємодії можна відокремити два основні напрями: ініціювання створення та підтримка діяльності організацій, координування роботи молодіжних громадських організацій регіону та органів влади.

Е. Г. Позднякова-Кирбят’єва, канд. соціол. наук

 

356. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів державної політики з питань молоді та державної підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій : Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лют. 2012 р. № 116 // Уряд. кур’єр. – 2012. – 29 лют. – С. 15.

357. Про внесення змін до Закону України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» : Закон України від 2 груд. 2010 р. № 2749 // Голос України. – 2011. – 6 січ. (№ 2).

358. Про молодіжні та дитячі громадські організації : Закон України від 1 груд. 1998 р. № 281-XIV (із змінами, внесеними згідно з Законом України № 271 від 19.10.2006 р.) // Громадські організації в Україні : норм.-прав. регулювання. – К., 2007. – С. 20-26.

* * *

359.   Волошин О. В. Теоретичні засади соціологічного дослідження молодіжного громадського руху / О. В. Волошин // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т ; [редкол.: Бех В. П. та ін.]. – Запоріжжя, 2012. – Вип. 55. – С. 43-48.

360. Головатий М. Ф. Молодіжний рух як об’єктивний і суб’єктивний чинник розробки і практичної реалізації молодіжної політики / М. Ф. Головатий // Соціологія молоді : курс лекцій / М. Ф. Головатий. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К., 2006. – С. 202-239.

361. Заверико Н. В. Технологія роботи соціального педагога з молодіжними та дитячими організаціями / Н. В. Задерико // Социальные технологии: актуальные проблемы теории и практики : междунар. межвуз. сб. науч. работ / КНУ им. Т. Шевченко, МГСУ, ОНУ им. И. И. Мечникова, ГУ «ЗИГМУ» ; редкол.: Скидин О. Л. (гл. ред.) [и др.]. – К. ; М. ; Одеса ; Запорожье, 2005. – Вып. 28. – С. 104-112.

362.   Захаренко К. В. Інституційний розвиток молодіжних організацій як складової громадянського суспільства в сучасній Україні : автореф. дис. … канд. політ. наук: 23.00.02 / К. В. Захаренко ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д., 2010. – 17 с.

363.   Канавець М. В. Вплив молодіжного руху на формування та реалізацію державної політики України : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр.: 25.00.01 / М. В. Канавець ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К., 2009. – 20 с.

364.   Кербаль М. О. Трансформація сучасного молодіжного руху в Україні: на прикладі Південного регіону : автореф. дис. … канд. політ. наук: 23.00.02 / М. О. Кербаль ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – О., 2010. – 17 с.

365.    Кудренко Б. В. Взаємодія молодіжних організацій з органами державного управління як складова етичної інфраструктури державного управління / Б. В. Кудренко // Теорія та практика державної служби: напрями модернізації : матеріали наук.-практ. конф., 11-12 листоп. 2011 р., м. Дніпропетровськ / Нац. агентство України з питань держ. служби, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [за заг. ред. С. М. Серьогіна]. – [Д.] : ДРІДУ НАДУ, 2011. – 320 с.

366.   Лісовець О. В. Теорія і методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України : навч. посіб. / О. В. Лісовець. – К. : Академія, 2011. – 256 с. – Альма-матер.

367.   Марушкевич Б. М. Вплив досвіду країн Європи на розвиток та зміст діяльності молодіжних громадських організацій в Україні / Б. М. Марушкевич // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т [редкол.: Бех В. П. та ін.]. – Запоріжжя, 2011. – Вип. 50. – С. 373-383.

368.   Марушкевич Б. М. Молодіжні громадські організації в Україні: завдання та принципи функціонування за умов трансформації суспільства / Б. М. Марушкевич // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т ; [редкол. : Бех В. П. та ін. ; відп. за вип. Катаєв С. Л.]. – Запоріжжя, 2011. – Вип. 49. – С. 45-53.

369.   Молодіжний рух у регіонах України / ред.-упоряд.: Л. Кудіна, Н. Демчук, О. Обухівська. – К. : Молодіж. альтернатива, 2005. – 40 с.

370.   Молодіжні НУО в Україні та світі / ред.-упоряд.: Л. Кудіна, Н. Демчук, О. Обухівська. – К. : Молодіж. Альтернатива, 2005. – 104 с.

371.   Молодіжні та дитячі організації // Громадські об’єднання в Україні : навч. посіб. для вузів / за ред В. М. Бесчастного. – К., 2007. – С. 127-130.

372.   Плоский К. Молодіжний громадський рух як чинник державотворення в Україні : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр.: 25.00.01 / К. В. Плоский ; Нац. акад. упр. при Президентові України. – К., 2009. – 20 с.

373.   Процик І. Роль молодіжного громадського руху у розвитку громадянського суспільства в Україні / І. Процик // Громадянське суспільство в Україні: регіональний вимір / [ред. та упоряд.: Л. Кудіна, Л. Яцюк]. – К., 2011. – С. 5-9.

374.   Філіппов Ю. М. Трудова соціалізація молоді в діяльності громадських організацій та рухів : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.05 / Ю. М. Філіппов ; Луган. нац. ун-т ім.. Т. Шевченка. – Луганськ, 2009. – 20 с.

375.   Чолій С. М. Мотивація участі молоді в діяльності громадських організацій : автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.11 / С. М. Чолій ; НАПН України, Ін-т соц. та політ. психології. – К., 2011. – 19 с.

376.   Шевців З. М. Соціально-педагогічна робота з групами, підлітковими та молодіжними об’єднаннями / З. М. Шевців // Основи соціально-педагогічної діяльності : навч. посіб. для внз / З. М. Шевців. – К., 2012. – С. 138-152.

377.   Ярош Я. Б. Політична суб’єктність молодіжних об’єднань у державотворчих процесах України (період незалежності) : автореф. дис. … канд. політ. наук: 23.00.02 / Я. Б. Ярош ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2005. – 19 с.

* * *

378.   Бень О. Т. Молодіжні громадські організації: концептуалізація поняття, функції, класифікація / О. Т. Бень // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. соціол. – 2008. – Вип. 2. – С. 338-346.

379.     Бородін Є. І. Особливості законодавчого забезпечення державної підтримки молодіжних і дитячих громадських організацій в Україні та Російській Федерації / Є. Бородін, Ю. Молоканов // Акт. проблеми держ. упр. – 2008. – Вип. 4. – С. 126-136.

380.     Гаврилишин Б. Справжнього патріота можна впізнати… по окулярах : [бесіда з гол. укр. молодіж. руху Пласт Б. Гаврилишиним / записала Н. Трофімова] // День. – 2006. – 19 трав. (№ 79).

381.   Гончарова Н. В. Роль молодіжних об’єднань у процесі соціалізації за нових умов розвитку українського суспільства / Н. В. Гончарова // Вісн. ЗНУ. Пед. науки. – 2009. - № 2. – С. 52-55.

382.   Гордієнко М. Молодіжні рухи в Україні та їх базова типологізація / М. Гордієнко // Укр. нац. ідея: реалії та перспективи розвитку. – 2006. - № 18. – С. 70-76.

383.   Гостєва Т. О. Місце молодіжних організацій Європейської народної партії в європейському русі та їх вплив на молодіжний рух в Україні / Т. О. Гостєва // Наук. зап. Нац. ун-ту «Києво-Могилян. акад.». – 2012. – Т. 134: Політ. науки. – С. 44-48.

384.   Желнова Н. Молодіжні організації: яку обрати? / Н. Желнова // МИГ. – 2007. – 19 апр. (№ 16). – С. 43.

385.   Івженко Ю. В. Роль громадських організацій молоді щодо формування соціальної активності студентів / Ю. В. Івженко // Нові технології навчання. – 2012. - № 72. – С. 76-80.

386.   Канавець М. Молодіжний рух і держава: характер суб’єктивно-об’єктивних відносин / М. Канавець // Вісн. держ. служби України. – 2009. - № 2. – С. 37-41.

387.   Кравчук В. М. Молодіжні організації в громадянському суспільстві: питання вдосконалення правового регулювання / В. М. Кравчук // Наук. зап. Нац. ун-ту «Києво-Могилян. акад.». – 2006. – Т. 53: Юрид. науки. – С. 25-28.

388.   Кулеба О. Молодіжні громадські організації: різновиди, суспільні функції та проблеми їх діяльності / О. Кулеба // Укр. нац. ідея: реалії та перспективи розвитку. – 2012. – Вип. 24. – С. 45-50.

389.   Лісовець О. Студентські громадські організації: досвід і перспективи розвитку / О. Лісовець // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. пед. – 2006. – Вип. 21, ч. 1. – С. 190-194.

390.   Марушкевич Б. Формування та розвиток українських молодіжних громадських організацій у сучасній аналітиці / Б. Марушкевич // Психологія і суспільство. – 2012. - № 1. – С. 112-117.

391.   Молодь щиро підтримує європейський розвиток України : [бесіда з членом нагляд. ради ВМГО «Європ. молодь України» О. Пономаренком] // Євробюлетень. – 2010. - № 12. – С. 25.

392.     Орлов В. В. Співпраця органів державної влади у сфері молодіжної політики та молодіжних громадських організацій в Україні / В. В. Орлов // Економіка та держава. – 2009. - № 2. – С. 110-113.

393.   Панасюк В. Молодіжні громадські організації – суб’єкт молодіжної політики / В. Панасюк // Юрид. вестн. – 2007. - № 2. – С. 31-34.

394.   Патлах І. М. Молодіжний рух як форма вияву громадянської участі / І. М. Патлах // Гуманіт. вісн. Запоріз. держ. інж. акад. – 2008. – Вип. 32. – С. 134-140.

395.   Плакіда Р. Можливості місцевих молодіжних політичних організацій у вирішенні проблем молоді / Р. Плакіда // Політ. менеджмент. – 2008. - № 6. – С. 114-121.

396.   Хуснутдінов О. «Парасолькова» модель молодіжного руху : [ст. голови Всеукр. спілки молодіж. орг.] / Олег Хуснутдінов // Уряд. кур’єр. – 2006. – 4 квіт. (№ 63).

397.   Циганенко Г. В. Між залученням і відчуженням: інтерактивне і соціально-психологічне тло участі молоді в організаціях політичного спрямування / Г. В. Циганенко // Наук. студії із соц. та політ. психології. – 2008. – Вип. 19. – С. 204-212.

398.   Циганенко Г. Чинники схильності молоді до участі в політичних організаціях / Галина Циганенко // Соц. психологія. – 2007. - № 3. – С. 47-57.

399.   Чолій С. Потреби в структурі мотивації участі молоді в діяльності громадських організацій / С. Чолій // Вісн. Львів. ун-ту. Сер.: Філософ. науки. – 2011. – Вип. 14. – С. 209-217.

400.   Шот М. Діаспора майбутнього. У Тернополі пройшов перший Світовий конгрес українських молодіжних організацій / М. Шот // Уряд. кур’єр. – 2013. – 30 серп. (№ 156).

СТИЛІ ЖИТТЯ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ.

КУЛЬТУРА ТА «СУБКУЛЬТУРА».

НЕФОРМАЛЬНІ МОЛОДІЖНІ ОБ’ЄДНАННЯ

Слід зазначити, що на стиль життя сучасної молоді значною мірою впливають неформальні молодіжні об’єднання. Від формату, діяльності, активності цих груп безпосередньо залежить розвиток духовної культури молоді та виникнення різноманітних негативних явищ.

Термін «неформальні об’єднання» був визначений у 80-і роки XX століття радянськими засобами масової інформації. У неформальних об’єднаннях відсутні чітке членство, плани і напрямки дій. Там, як правило, панує субкультура – головний фактор об’єднання молоді.

Неформальні молодіжні групи здобули найбільшу виразність в даний час. Це результат несприйняття підлітками та молоддю суспільно-економічних цінностей,  своєрідний протест проти існуючих порядків і пошук більш справедливих і гідних форм людського існування. В середовищі таких груп панує своє розуміння соціальних норм, яке має назву – субкультура.

Головні складові особливості сучасної молодіжної субкультури – авангардність, велике бажання швидко наблизити майбутнє, часто екстремальність. Цим складовим (рисам) не притаманні історичні і культурні традиції.

Е. Г. Позднякова-Кирбят’єва, канд. соціол. наук

 

401.   Большакова А. М. Суб’єктивна якість життя та психологічне майбутнє в юнацькому віці / А. М. Большакова // Социальные технологии: актуальные проблемы теории и практики : междунар. межвуз. сб. науч. работ / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко [и др. ; редкол.: Бех В. П. и др. ; отв. за вып.: Катаев С. Л.]. – К. ; М. ; Одесса ; Запорожье, 2008. – Вып. 38. – С. 67-70.

402.   Гонор О. Державна культурна політика: виклики для молодих / Олександр Гонор // Молодь XXI сторіччя: виклики інформаційного віку / [ред. та упоряд.: Л. Кудіна, Л. Яцюк]. – К., 2011. – С. 11-16.

403.   Зоська Я. В. Визначення стилів життя студентської молоді як споживачів послуг вищої освіти / Я. В. Зоська // Социальные технологии: актуальные проблемы теории и практики : междунар. межвуз. сб. науч. работ / [редкол. : Бех В. П. и др.] ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко [и др.]. – К. ; М. ; Одеса ; Запорожье, 2008. – Вып. 37. – С. 141-150.

404.   Мітічкіна О. О. Соціально-психологічні чинники формування організаційної культури у студентів вищих навчальних закладів : автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.05 / О. О. Мітічкіна ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2012. – 20 с.

405.   Найдьонова Л. А. Особливості взаємодії молоді з медіа віртуальністю в різних регіонах України / Л. А. Найдьонова // Медіакультура особистості: соціально-психологічний підхід : навч.-метод. посіб. / за ред. Л. А. Найдьонової, О. Т. Баришпольця ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – К., 2010. – С. 205-216.

406.   Народна культура українців: життєвий цикл людини : іст.-етнол. дослідж. : у 5 т. Т. 2. Молодь. Молодість. Молодіжна субкультура / ред.: М. В. Гримич ; Ун-т Альберти (Канада), Арх. укр. фольклору Б. Медвідського. – К., 2010. – 568 с.

407.   Петровська К. В. Діагностика рівня сформованості суспільно-нормативної поведінки учнівської молоді творчих неформальних об’єднань : навч.-метод. посіб. / К. В. Петровська ; Бердян. держ. пед. ун-т. – Донецьк : Ландон-XXI, 2011. – 123 с.

408.   Пилаєва Т. В. Стилі життя студентської молоді: типологія та детермінанти формування : автореф. дис. … канд. соціол. наук: 22.00.04 / Т. В. Пилаєва ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2009. – 18 с.

409.   Приходько Т. В. Стилі життя молоді як соціальне явище в умовах сучасного українського бутті : автореф. дис. … канд. філософ. наук: 09.00.03 / Т. В. Приходько ; Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – К., 2007. – 19 с.

410.   Проблема молодіжних субкультур // Культурологія : навч. посіб. для вузів / за заг. ред. В. М. Пічі. – 3-тє вид., випр. – Львів, 2005. – С. 222-225.

411.   Процик І. Роль неформальних організацій у розбудові громадянського суспільства в Україні у другій половині 80-х ає. XX ст. / І. Процик // Громадянське суспільство в Україні: регіональний вимір / [ред. та упоряд.: Л. Кудіна, Л. Яцюк]. – К., 2011. – С. 130-135.

412.   Пузанов В. Субкультури як прояв глобалізації / В. Пузанов // Духовність і громадянське суспільство в умовах глобалізації : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. «Андріївські читання», 15 груд. 2011 р. / Запоріз. єпархія Укр. Православ. Церкви, Класич. приват. ун-т ; [члени редкол. : Огаренко В. М. та ін.]. – Запоріжжя, 2011. – С. 155-158.

413.   Чміль Л. Б. Психологічні особливості стилю життя студентської молоді : автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.01 / Л. Б. Чміль ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2010. – 20 с.

414.   Чутова Н. П. Влияние масс-медиа на формирование стилей жизни современных молодых людей / Н. П. Чутова //  Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т ; [редкол.: Бех В. П. та ін.]. – Запоріжжя, 2012. – Вип. 53. – С. 322-328.

415.   Шапошникова І. В. Дозвілля як фактор формування молодіжної субкультури / І. В. Шапошникова // Оновлення соціальної-психологічної та педагогічної науки на етапі націєтворення : тези доп. Всеукр. наук. конф., 15 берез. 2013 р. / Класич. приват. ун-т ; [члени редкол.: Огаренко В. М. та ін.]. – Запоріжжя, 2013. – С. 47-48.

* * *

416.   Бакальчук В. О. Сучасні тенденції розвитку правового радикалізму в українському суспільстві : [неформ. молодіж. об-ня] // Стратег. пріоритети. – 2011. - № 3. – С. 39-44.

417.   Баришполець О. Т. Стан медіа-культури дорослих і молоді в Україні: результати масового опитування / О. Т. Баришполець, Г. В. Мироненко // Наук. студії із. соц. та політ. психології. – 2008. – Вип. 19. – С. 302-321.

418.   Белоусова А. Откровения готов : [молодеж. субкультура] / А. Белоусова, А. Ефименко // Сегодня. – 2008. – 23 апр.

419.   Белоусова А. Сейчас называть себя эмо – просто глупо : [молодеж. субкультура эмокиды] / А. Белоусова // Сегодня. – 2008. – 28 мая.

420.   Богданова Н. Проблема формування духовної культури студентської молоді сучасної України / Н. Богданова // Філософ. обрії. – 2009. – Вип. 22. – С. 97-105.

421.   Бусел Ю. Сучасні молодіжні субкультури: пофігізм чи протест / Ю. Бусел // Соц. педагог. – 2010. - № 10 (Вкладка).

422.   Васильчук Є. О. Історичні та соціально-психологічні передумови поширення субкультурних ідеологій в молодіжному середовищі / Є. О. Васильчук // Гілея : наук. вісн. – 2012. – Вип. 59. – С. 722-728.

423.   Васильчук Є. О. Молодіжна субкультура: сутність, особливості та основні характеристики / Є. О. Васильчук // Гілея : наук. вісн. – 2012. – Вип. 58. – С. 617-623.

424.   Васильчук Є. О. Молодіжна субкультура як засіб ідентифікації соціалізації та соціального становлення особистості / Є. О. Васильчук // Гілея : наук. вісн. – 2012. – Вип. 56. – С. 600-606.

425.   Васильчук Є. О. Молодіжна субкультура як засіб політичної соціалізації сучасної молоді / Є. О. Васильчук // Гілея : наук. вісн. – 2012. – Вип. 57. – С. 626-631.

426.   Волкова Л. О. Неформальні молодіжні об’єднання як об’єкт соціально-психологічного дослідження / Л. О. Волкова // Наук. студії із соц. та політ. психології. – 2011. – Вип. 27. – С. 3-18 ; Соц. педагог. – 2013. - № 1. – С. 48-51.

427.   Герасіна С. В. Асертивна поведінка як передумова формування почуття власної гідності та самоповаги студентської молоді / С. В. Герасіна // Проблеми сучас. психології. – 2010. – Вип. 10. – С. 139-149.

428.   Гордієнко К. Розвиток соціальної культури особистості в молодіжному середовищі / К. Гордієнко // Соц. психологія. – 2006. - № 3. – С. 66-75.

429.   Готи: страшне, сумне і невеселе : [молодіж. субкультура] // Безпека життєдіяльності. – 2013. - № 6. – С. 33-34.

430.   Гришкина Я. Киберготы: «Кладбища нас не вдохновляют» : [молодеж. субкультура] // Сегодня. – 2013. – 11 апр. – С. 11.

431.   Десятерик Д. Прекрасна галюцинація: виповнилося 40 років легендарному «літу кохання» : [молодіж. рух «Хіпі»] / Дмитро Десятерик // День. – 2007. – 17 серп. – С. 20.

432.   Енергети, репери, скінхеди… Хто вони і звідки? : [молодіж. рух і молодіж. субкультури] // Персонал плюс. – 2008. - № 13. – С. 14.

433.   Жалко Т. Й. Молодіжна субкультура: стиль життя чи криза суспільства / Т. Й. Жалко // Акт. проблеми культурології. – 2010. – Вип. 10, т. 1. – С. 37-41.

434.   Заглада Л. Неформали: бунтівники і «непротивленці». Панки: краса – страшна сила / Л. Заглада // Освіта України. – 2013. - № 15. – С. 8.

435.   Заглада Л. Неформали: діти чорного жаху. Готи: страшне, сумне і невеселе / Л. Заглада // Освіта України. – 2013. - № 13. – С. 8-9.

436.   Заглада Л. Неформали: ельфи диких лісів і поети міських джунглів : [ролевики] / Л. Заглада // Освіта України. – 2013. - № 14. – С. 8.

437.   Заглада Л. Похмура краса промзон : [індустріальники, сталкери] / Л. Заглада // Освіта України. – 2013. - № 14. – С. 9.

438.   Заглада Л. Растамани: за коси – на небо : [неформ. молодіж. течія, яка пропагує філософію ненасильн. відходу від проблем] / Л. Заглада // Освіта України. – 2013. - № 15. – С. 9.

439.   Заграй Л. Молодіжна субкультура як дискурсивний простір конструювання інтерпретативних схем особистості / Л. Заграй // Соц. психологія. – 2012. - № 4. – С. 60-69.

440.   Іванова Л. С. Трансформація соціума: нові цінності молодіжної культури / Л. С. Іванова // Вісн. ЗНУ. Пед. науки. – 2009. - № 2. – С. 84-89.

441.   Июньская О. Subculture live : [субкультуры: нерды, чики, двибы, дорки, фурри и пр.] / О. Июньская, Р. Голотребчук, М. Лымарь // Univer. – 2012. - № 32. – С. 18-25.

442.   Кікінеджі О. М. Формування гендерної культури молоді / О. М. Кікінеджі, О. Б. Кізь // Прак. психологія і соц. робота. – 2007. - № 10. – С. 19-36 ; 2008. - № 1. – С. 25-30 ; № 3. – С. 60-62.

443.   Кирилова А. О. Типи неформальних молодіжних об’єднань : [металісти, скінхеди, брейкери та ін.] / А. О. Кирилова // Держава та регіони. Сер.: Право. – 2012. - № 3. – С. 123-127.

444.   Кіріна С. Принцеси XXI століття : [молодіж. субкультура «ванільки»] / С. Кіріна // Голос України. – 2013. – 22 трав. (№ 93). – С. 9.

445.   Кіріна С. Субкультура як спосіб знайти себе : [молодіж. рухи: готи, репери, скінхеди] / С. Кіріна // Голос України. – 2013. – 10 квіт. (№ 69).

446.   Кудашкіна О. З. Аналіз позитивного та негативного впливу кіберпростору на особистість студентської молоді / О. З. Кудашкіна // Соц. педагогіка: теорія та практика. – 2012. - № 3. – С. 47-53.

447.   Кухар В. Молодіжні неформальні рухи в Україні (кінець XX – початок XXI століття) / В. Кухар // Українознавство. – 2011. - № 2. – С. 276-280.

448.   Кухар В. Субкультура готів в Україні та її основні світоглядні цінності / В. Кухар // Українознавство. – 2012. - № 2. – С. 123-127.

449.   Кухар В. Субкультура панків: становлення і розвиток у світовому та українознавчому вимірах / В. Кухар // Українознавство. – 2012. - № 3. – С. 108-112.

450.   Кухар В. Явище субкультури хіпі в світі і на українських теренах / В. Кухар // Українознавство. – 2012. - № 4. – С. 135-141.

451.   Лазоренко Б. Особистісні практики просоціального життєконструювання в субкультурах української проблемної молоді / Б. Лазоренко // Психол. перспективи. – 2011. – Спец. вип.: Психологія соц. роботи. – 37-43.

452.   Левчук К. І. Виникнення неформальних молодіжних об’єднань в Україні (1986-1988 рр.) / К. І. Левчук, Ю. В. Котик // Гілея : наук. вісн. – 2012. – Вип. 57. – С. 122-126.

453.   Лизавенко З. Люди в черном. Украинские «готы»: поиски депрессивной романтики : [молодеж. субкультура] / З. Лизавенко// Зеркало недели. – 2008. - № 25.

454.   Лисенко Ю. О. «Молодіжна субкультура» як соціально-педагогічне поняття / Ю. О. Лисенко // Соц. педагогіка: теорія та практика. – 2009. - № 2. – С. 12-18.

455.   Малина О. Типологія стилів життя студентської молоді / О. Малина // Психол. перспективи. – 2011. – Спец. вип.: Психологія соц. роботи. – С. 136-144.

456.   Марченко Т. Даєш квіткову революцію?! : [з історії молодіж. руху хіпі] / Тимур Марченко // Дзеркало тижня. – 2006. – 21-27 жовт. (№ 40).

457.   Масі Н. І. Віртуалізація, глобалізація та фрагментація інформаційно-комунікативного середовища як фактори формування сучасної молодіжної культури / Н. І. Масі // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2012. – Вип. 36. – С. 182-190.

458.   Молодежная субкультура // Директор шк. Україна. – 2011. - № 9. – С. 17-29 ; № 10. – С. 57-69.

459.   Напиральська О. І. Психолого-правовий вплив засобів масової комунікації на осіб молодіжного віку / О. І. Напиральська // Вісн. Запоріз. юрид. ін-ту. – 2008. - № 1. – С. 137-145.

460.   Носков В. И. Проблемы формирования духовности и духовной культуры молодежи / В. И. Носков // Педагогіка, психологія та мед.-біол. проблеми фіз. виховання і спорту. – 2005. - № 10. – С. 107-111.

461.   Романишин Л. М. Практичні аспекти діяльності соціального педагога із неформальними об’єднаннями молоді / Л. М. Романишин // Вісн. ЗНУ. Пед. науки. – 2007. - № 2. – С. 175-180.

462.   Симкович В. Знакомьтесь, это ваш Игрек : [игрековое поколение молодежи: мировоззрение, психология] / В. Симкович // Киев. ведомости. – 2005. – 15 нояб.

463.   Сіткар В. І. Дитяча і молодіжна субкультура як ресурс освітнього, духовного та культурного розвитку суспільства / В. І. Сіткар // Наук. студії із соц. та політ. психології. – 2011. – Вип. 28. – С. 119-127.

464.   Степенко М. Неформальні молодіжні рухи : [субкульт. групи] / М. Степенко // Історія в шк. – 2009. - № 1/2. – С. 27-29 ; № 3. – С. 23-26.

465.   Сьомін С. Проблеми захисту української молоді від шкідливого впливу ідеологій та культової практики неокультів / С. Сьомін, В. Петрик // Освіта і упр. – 2005. – Т. 8, № 2. – С. 23-34.

466.   Суворов И. Ю. Влияние культуры на формирование неформальных молодежных объединений / И. Ю. Суворов // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. - № 4. – С. 15-18.

467.   Темех Н. Вплив телебачення на формування духовних пріоритетів молоді / Н. Темех // Держава та регіони. Сер.: Гіманіт. науки. – 2006. - № 3. – С. 126-131.

468.   Траверсе Т. М. Студентство як субкультура і соціальна спільнота / Т. М. Траверсе // Акт. проблеми психології. – 2011. – Т. 12, вип. 12. – С. 395-400.

469.   Фурман А. В. Субкультура : [поняття, типи, стилі, історіогенез] / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2011. - № 3. – С. 187-192.

470.   Ященко В. Іншокультура у свідомості та поведінці молодих: суть, зміст, наслідки / В. Ященко // Освіта і упр. – 2005. – Т. 8, № 1. – С. 36-45.

 

СОЦІАЛЬНІ ПРАВА І СВОБОДИ МОЛОДІ

471.        Молодь: її права та соціальне становлення в сучасній Україні : роз’яснення М-ва юстиції України від 13.09.2012 р. [Електронний ресурс] // Верховна Рада України : офіційний веб-портал. – Текст. дані. – Режим доступу: http://www.zakon3.rada.gov.ua/laws/show/n0032323-12/. – Назва з екрану.

* * *

472.     Бондар І. І. Правова свідомість молоді в умовах розбудови незалежної демократичної держави / І. І. Бондар // Правова свідомість молоді в умовах розбудови соціальної демократичної держави : матер. ІІ Всеукр. курс.-студ. конф. (18 квіт. 2008 р., м. Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ, 2008. – С. 26-37.

473.   Гаврилова Н. С. Релігійна свідомість сучасного студентства в контексті світоглядного плюралізму (на матеріалах України) : автореф. дис. … канд. філософ. наук: 09.00.11 / Н. С. Гаврилова ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. – К., 2007. – 18 с.

474.   Голованова Т. П. Теорія і практика формування гендерної рівності студентської молоді : моногр. / Т. П. Глованова. – Запоріжжя : [ЗНУ], 2007. – 338 с.

475.   Єрмоленко Д. О. Правосвідомість молоді: теоретико-правові засади : моногр. / Д. О. Єрмоленко ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя : КПУ, 2012. – 292 с.

476. Коваленко Н. Ю. Форми правового виховання студентів / Н. Ю. Коваленко // Держава і право. Юридичні і політичні науки : зб. наук. пр. / ред. кол.: Ю. С. Шемшученко (гол.), І. О. Кресіна, В. Б. Авер’янов [та ін.]. – К., 2005. – Вип. 28. – С. 56-63.

477.   Правовий путівник студента : довід. нормат.-прав. актів / [уклад.: С. М. Романюк та ін.]. – Вид. 2-ге, доповн. – К. : Четверта хвиля, 2011. – 703 с.

478.   Прилипко С. М. До питання соціальних прав людини / С. М. Прилипко // Держава і право. Юридичні і політичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) [та ін.]. – К., 2008. – Вип. 40. – С. 271-277.

479.   Савіщенко В. М. Шляхи подолання правового нігілізму студентської молоді / В. М. Савіщенко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т ; [гол. ред. Сущенко Т. І. ; редкол. : Бочелюк В. Й. та ін.]. – Запоріжжя, 2009. – Вип. 3. – С. 205-209.

480.   Сиднев Л. Н. Соотношение моральных и правовых установок студенческой молодежи / Л. Н. Сиднев // Социальные технологии: актуальные проблемы теории и практики : междунар. межвуз. сб. науч. работ / гл. ред.: О. Л. Скидин ; отв. за вып.: В. А. Катаев. – К. ; М. ; Запорожье [и др.], 2005. – Вып. 27. – С. 253-261.

* * *

481.     Булгакова В. О. Психологічні основи правової культури молоді / В. О. Булгакова // Наука і освіта. – 2011. - № 1. – С. 14-19.

482.   Владиченко Л. Якщо релігія не опій… : [про громад. орг. «Молодіж. асоц. релігієзнавців»] / Лариса Владиченко, Вікторія Кришимарел // Уряд. кур’єр. – 2007. – 22 черв. (№ 110).

483.   Волкова О. Церква і молодь – хід назустріч / Олена Волкова, Дар’я Швая // День. – 2006. – 13 жовт. (№ 175).

484.   Дідук І. А. Правові уявлення молоді як результат відображення реальності / І. А. Дідук // Наук. студії із соц. та політ. психології. – 2007. – Вип. 18. – С. 169-180.

485.   Єрмоленко Д. О. Молодь як основний суб’єкт права : [прав. статус молоді] / Д. О. Єрмоленко // Вісн. ЗНУ. Юрид. науки. – 2012. - № 4, ч. 1. – С. 16-20.

486.   Єрмоленко Д. О. Основні ознаки правової свідомості молоді / Д. О. Єрмоленко // Держава та регіони. Сер.: Право. – 2012. - № 4. – С. 22-26.

487.   Єрмоленко Д. О. Соціально-економічні права і свободи людини та громадянина в соціальній державі / Д. О. Єрмоленко, П. О. Сиваш // Держава та регіони. Сер.: Право. – 2007. - № 1. – С. 89-93.

488.   Конох М. Правова свідомість і правова культура студентської молоді у дзеркалі громадської думки / М. Конох, А. Хрідочкін // Право України. – 2006. - № 3. – С. 82-85.

489.   Марчук М. І. Право людини на свободу світогляду та віросповідання в Україні / М. І. Марчук // Право і безпека. – 2012. - № 1. – С. 23-26.

490.     Омельчук І. А. Правосвідомість молоді у сфері прав і свобод людини / І. А. Омельчук // Вісн. Львів. ун-ту. – 2004. – Вип. 39. – С. 25-41.

491.     Осташова В. О. Аналіз стану правового самовиховання студентської молоді /  В. О. Осташова // Часопис Київ. ун-ту права. – 2010. - № 2. – С. 85-88.

492.   Рогатюк К. В. Нормативно-правове регулювання правового статусу молоді в Україні / К. В. Рогатюк // Наук. вісн. Київ. нац. ун-ту внутріш. справ. – 2006. - № 3. – С. 42-48.

493.   Пташник-Середюк О. Особливості релігійної ідентичності студентської молоді / О. Пташник-Середюк // Соц. психологія. – 2009. - № 2. – С. 167-171.

494.   Саволайнен В. Молодь: її права та соціальне становлення в сучасній Україні / В. Саволайнен // Юрид. газ. – 2012. – 28 серп. (№ 35).

495.   Чубко О. М. Проблеми розвитку правосвідомості як чинник соціальної активності молоді / О. М. Чубко // Вісн. післядиплом. освіти. – 2010. – Вип. 1, ч. 2: Психологія. – С. 440-447.

ОСВІТА: ПРАВО І НЕОБХІДНІСТЬ

496.   Законодавство України про освіту : зб. офіц. текстів законів станом на 1 лют. 2012 р. / [упоряд. Руснак Ю. І.]. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 274 с.

497.   Права та обов’язки студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації : зб. основн. нормат. актів (станом на 2 квіт. 2008 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; [уклад. О. М. Ярошенко та ін.]. – Х. : Право, 2008. – 616 с.

498.   Освіта в Україні : нормативна база / [Пашутинський Є. К.]. – 3-є вид., змінене та доп. – К. : КНТ, 2007. – 520 с. : ає.

499.   Про вищу освіту : Закон України від 17 січ. 2002 р. № 2984-ІІІ // Уряд. кур’єр. – 2002. – 15 трав. (Орієнтир № 18).

500.   Про освіту : Закон України від 23 трав. 1991 р. № 1060, із змінами, внесеними згідно Закону України від 23 берез. 1996 р. № 100 // Відомості Верхов. Ради України. – 1996. - № 21. – Ст. 84.

* * *

501.   Баранівський В. В. Соціальна нерівність як проблема доступу до вищої освіти української молоді / В. В. Баранівський // Наука і вища освіта : теорет. та наук.-метод. часопис / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти ; [відп. за вип. Козлакова Г. О.]. – К., 2012. – Тем. вип. 1, дод. 2. – С. 12-18.

502.   Боняк В. О. Конституційне право людини і громадянина на освіту та його забезпечення в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.02 / В. О. Боняк ; Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2005. – 20 с.

503.   Вища освіта України як фактор цивілізаційного визначення молоді : моногр. / М. І. Михальченко, Т. В. Андрущенко, О. І. Бульвинська [та ін.] ; НАПН України, Ін-т вищ. освіти. – К. : Пед. думка, 2010. – 309 с.

504.   Мельничук О. Ф. Юридичні факти у механізмі реалізації права людини на освіту / О. Ф. Мельничук // Держава і право. Юридичні і політичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т держ. і права ім. В. М. Корецького НАН України ; [редкол. : Ю. С. Шемшученко (гол. ред.) та ін.]. – К., 2012. – Вип. 55. – С. 40-45.

505.   Молодь: освіта, наука, духовність : тези доп. VI Всеукр. наук. конф. студ. і молодих вчених (квіт. 2019 р., м. Київ) / Відкрит. міжнар. ун-т розв. людини «Україна». – К., 2009. – Ч. 1. – 472 с. – Ч. 2. – 512 с.

506.   Молодь: освіта, наука, духовність : тези доп. VII Всеукр. наук. конф. студ. і молодих вчених (квіт. 2010 р., м. Київ) / Відкрит. міжнар. ун-т розв. людини «Україна». – К., 2010. – Ч. 1. – 510 с. – Ч. 2. – 508 с.

507.   Молодь України: від освіти до праці : моногр. / С. Оксамитна, О. Виноградов, Л. Малиш [та ін.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.». – К. : [ВПЦ НаУКМА], 2010. – 202 с.

508.   Наука і молодь в Україні XXI століття / Ю. Л. Мосенкіс, М. А. Болобан, П. М. Грабовий [та ін.] ; Акад. наук вищ. освіти України, Упр. акад. архіт. – К. ; Умань : ПП Жовтий, 2010. – 259 с.

509.   Сташків Б. І. Стипендії як вид соціального забезпечення та стимулювання : навч. вид. / Б. І. Сташків. – Чернігів : Черніг. держ. ін-т права, соц. технологій та праці, 2011. – 111 с.

* * *

510.   Андрусишин Б. Освітнє право України: проблеми та перспективи / Б. Андрусишин // Юрид. журн. – 2011. - № 1. – С. 91-99.

511.   Герцог Ю. Регіональна модель прав національних меншин на освіту / Ю. Герцог // Директор шк. – 2011. - № 40. – С. 11-14.

512.   Губань Р. Право на свободу віросповідання та освіту / Р. Губань // Юрид. журн. – 2008. - № 4. – С. 87-94.

513.   Дзвінчук Д. Право на освіту. Між декларацією й практикою / Дмитро Дзвінчук, Геннадій Стасюк // Віче. – 2007. - № 11. – С. 29-32.

514.   Заїка Д. О. Особливості мотивації студентів в умовах суміщення навчальної та трудової діяльності / Д. О. Заїка // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Соціологія. Психологія. Педагогіка. – 2007. - № 27/28. – С. 51-55.

515.   Кулініч О. О. Забезпечення права людини і громадянина на освіту – важливий напрямок державної політики / О. О. Кулініч // Часопис Київ. ун-ту права. – 2009. - № 1. – С. 99-102.

516.   Лукашевич В. Г. Реалізація права на якісну освіту, в основу якої покладено принцип єдності освітнього простору, продиктованої логікою / В. Г. Лукашевич, Т. А. Денисова // Держава та регіони. Сер.: Право. – 2010. - № 1. – С. 136-140.

517.   Мельничук О. Захист права на освіту державно-громадськими органами управління освітою / О. Мельничук // Підприємництво, госп-во і право. – 2012. - № 1. – С. 6-9.

518.   Мельничук О. Інститут омбудсмана в механізмі захисту права людини на освіту / О. Мельничук // Підприємництво, госп-во і право. – 2012. – № 2. – С. 7-10.

519.   Мельничук О. Право на освіту в контексті теорій праворозуміння / О. Мельничук // Право України. – 2011. - № 2. – С. 180-185.

520.   Мельничук О. Ф. Правові засоби та способи захисту суб’єктного права на освіту / О. Ф. Мельничук // Адвокат. – 2011. - № 4. – С. 23-27.

521.   Мельничук О. Ф. Роль громадських організацій у здійсненні захисту права людини на освіту / О. Ф. Мельничук // Адвокат. – 2011. - № 9. – С. 13-16.

522.   Мельничук О. Суб’єктивне право на освіту: поняття, структура, зміст / О. Мельничук // Юрид. Україна. – 2011. - № 6. – С. 4-10.

523.   Мельничук О. Юридичні гарантії права людини на освіту: загальнотеоретичний аналіз / О. Мельничук // Підприємництво, госп-во і право. – 2013. - № 1. – С. 68-71.

524.   Михальченко М. Вища освіта України як фактор цивілізаційного визначення молоді в контексті політичних реалій / М. Михальченко // Вища освіта України. – 2009. - № 1. – С. 27-32.

525.   Петрова Т. Ринок освітніх послуг і ринок праці: проблеми взаємозв’язку та взаємодії / Т. Петрова // Україна: аспекти праці. – 2006. - № 4. – С. 3-7.

526.   Ракша Н. Процедури адміністративної відповідальності у сфері реалізації права громадян на освіту / Н. Ракша // Юрид. Україна. – 2011. - № 3. – С. 56-59.

527.   Романенко К. Особливості державного регулювання права на освіту в Україні / К. Романенко // Підприємництво, госп-во і право. – 2006. - № 12. – С. 101-106.

528.   Романенко К. М. Право на освіту як юридичне поняття / К. М. Романенко // Підприємництво, госп-во і право. – 2006. - № 7. – С. 22-28.

529.   Романенко К. М. Соціальний та юридичний аспекти змісту права на освіту в Україні / К. М. Романенко // Підприємництво, госп-во і право. – 2006. - № 9. – С. 32-37.

530.   Слепченко А. А. Громадяни України мають право на одержання екологічної освіти / А. А. Слепченко // Екол. вісн. – 2012. - № 4. – С. 32-33.

531.   Терзі О. С. Реалізація права на освіту / О. С. Терзі, В. С. Русін // Наука. Релігія. Суспільство. – 2011. - № 1. – С. 118-121.

532.   Хохленко О. Адміністративно-правове забезпечення права громадян на освіту / О. Хохленко // Вісн. прокуратури. – 2010. - № 2. – С. 91-96.

533.   Шаповал Р. В. Конституційне право людини і громадянина на освіту в Україні / Р. В. Шаповал // Право і безпека. – 2011. - № 1. – С. 29-35.

534.   Шестопалюк О. Громадянська освіта як фактор формування громадянських компетентностей сучасної молоді / О. Шестопалюк // Рідна шк. – 2010. - № 3. – С. 33-35.

535.   Шиян О. Нормативно-правове забезпечення державної освітньої політики щодо здорового способу життя молоді / Олена Шиян // Держ. упр. та місцеве самоврядування. – 2009. – Вип. 1. – С. 188-193.

 

ПРАВО НА ПРАЦЮ ТА ВИБІР ПРОФЕСІЇ.

ПРАВО ПЕРШОГО РОБОЧОГО МІСЦЯ.

    

536.   Про затвердження Порядку надання одноразової адресної допомоги молодим працівникам, залученим до роботи в селах і селищах, та переліку професій (спеціальностей, напрямів підготовки), за якими надається така допомога : Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лип. 2013 р. № 587 // Уряд. кур’єр. – 2013. – 11 верес. (№ 164) (Орієнтир № 34).

537.   Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення молоді першим робочим місцем : затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 15 квіт. 2013 р. № 269 // Офіц. вісн. України. – 2013. - № 30. – С. 38.

538. Про Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серп. 1996 р. № 992 [зі змінами та доп. станом на 7 серп. 2013 р.] // Верховна Рада України : офіційний веб-портал. – Текст. дані. – Режим доступу: http://www.zakon3.rada.gov.ua/laws/show/992-96-%D0%BF. – Назва з екрану.

539.   Про затвердження Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням : Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серп. 2010 р. № 784 // Офіц. вісн. України. – 2010. - № 66. – С. 10-20.

540.   Про підвищення рівня працевлаштування випускників вищих навчальних закладів : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серп. 2010 р. № 1726-р // Уряд. кур’єр. – 2010. – 10 верес. – С. 8.

541.   Порядок та строки надання дотації роботодавцю для забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем : затв. наказом М-ва праці та соц. політики від 25 лют. 2008 р. № 82 // Офіц. вісн. України. – 2008. - № 23. – Ст. 713.

542.   Типове положення про молодіжний трудовий загін : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 3 лип. 2006 р. № 899 // Уряд. кур’єр. – 2006. – 19 лип. (Орієнтир № 24).

543.   Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення працевлаштування молоді : Закон України від 1 берез. 2005 р. № 2429 // Уряд. кур’єр. – 2005. – 22 берез. (№ 51).

* * *

544.   Андрушко Ю. І. Соціальне обслуговування молоді у сфері працевлаштування / Ю. І. Андрушко // Наука. Майбутнє: досягнення та перспективи : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф., м. Енергодар, 24 трав. 2013 р. / Енергодар. ін-т держ. та муніцип. упр. ім. Р. Г. Хеноха «Класич. приват. ун-ту» ; [редкол.: Огаренко В. М. та ін.]. – Запоріжжя, 2013. – С. 149-150.

545.   Башук Л. П. Мотиваційні чинники працевлаштування особистості юнацького та дорослого віку : автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.07 / Л. П. Башук ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – К., 2010. – 18 с.

546.   Бойко М. Д. Особливості правового регулювання праці молоді / М. Д. Бойко // Правовий самозахист : навч. посіб. / М. Д. Бойко. – К., 2006. – С. 257-260.

547.   Дзундза А. І. Професійне самовизначення як важлива складова професійної культури майбутніх фахівців / А. І. Дзундза // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / [гол. ред.: Сущенко Т. І. та ін.] ; Запоріз. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Гуманіт. ун-т «ЗІДМУ». – Запоріжжя, 2007. – Вип. 47. – С. 114-119.

548.   Коваленко О. О. Особливості правового регулювання праці молоді : автореф. дис. … канд. юрид. наук.: 12.00.05 / О. О. Коваленко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – К., 2006. – 18 с.

549.   Кривцова М. С. Регулювання зайнятості молоді в Україні : автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.07 / М. С. Кривцова ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – 20 с.

550.   Кулєшова Л. В. Удосконалення професійної орієнтації молоді в регіоні : автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.07 / Л. В. Кулєшова ; Донец. держ. ун-т упр. – Донецьк, 2010. – 20 с.

551.   Лободинська О. М. Гендерні аспекти працевлаштування випускників ВНЗ (на прикладі західного регіону України) : автореф. дис. … канд. соціол. наук: 22.00.04 / О. М. Лободинська ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2009. – 16 с.

552.   Малихіна Я. А. Юридичні гарантії реалізації права на працю особам віком до 18 років : автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.05 / Я. А. Малихіна ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2009. – 19 с.

553.   Мальована Ю. В. Розвиток лідерства і соціальної активності молоді в системі вищої освіти як основа формування управлінських якостей майбутніх спеціалістів / Ю. В. Мальована // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / [гол. ред.: Сущенко Т. І. та ін.] ; КЗ «Запоріз. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти» ЗОР, Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2008. – Вип. 48. – С. 193-197.

554.   Массанов А. В. Психологічні бар’єри в професійному самовизначенні особистості [молоді віком від 15-ти до 22-х років] : автореф. дис. … д-ра психол. наук: 19.00.07 / А. В. Массанов ; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – О., 2010. – 38 с.

555.   Молодь України: від освіти до праці : моногр. / С. Оксамитна, О. Виноградов, Л. Малиш [та ін.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.». – К. : [ВПЦ НаУКМА], 2010. – 202 с.

556.   Рижикова Л. В. Правові засади організації та проведення соціальної роботи серед безробітної молоді / Л. В. Рижикова, М. І. Пірен // Молодь: освіта, наука, духовність : тези доп. IX Всеукр. наук. конф. студ. і молодих учених / П. М. Таланчук, В. І. Олефір, Л. Ф. Романенко ; Ун-т «Україна». – К., 2012. – Ч. 2. – С. 370-371.

557.   Самохвалов К. Працевлаштування студентської молоді як умова самореалізації молодої людини / Кирило Самохвалов // Молодь XXI сторіччя: виклики інформаційного віку / [ред. та упоряд.: Л. Кудіна, Л. Яцюк]. – К., 2011. – С. 46-48.

558.   Семенів В. Законодавство як вирішальний фактор розвитку економіки та його вплив на молодь / Віктор Семенів // Молодь XXI сторіччя: виклики інформаційного віку / [ред. та упоряд.: Л. Кудіна, Л. Яцюк]. – К., 2011. – С. 39-45.

559.   Старовойт С. М. Соціально-психологічні особливості професійної самореалізації молодих спеціалістів у сучасних умовах / С. М. Старовойт // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / КЗ «Запоріз. обл. ін-т після диплом. пед. освіти» ЗОР, Класич. приват. ун-т ; [гол. ред. : Сущенко Т. І. ; чл. редкол. : Денисенко Н. Ф. та ін.]. – Запоріжжя, 2009. – Вип. 53. – С. 326-332.

560.   Трутнева Є. О. Адаптація молоді до трудової діяльності на виробництві (соціол. аспект) / Є. О. Трутнева // Социальные технологии: актуальные проблемы теории и практики : междунар. межвуз. сб. науч. работ / [редкол. : Бех В. П. и др.] ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко [и др.]. – К. ; М. ; Одеса ; Запорожье, 2008. – Вып. 37. – С. 404-410.

561.   Філіпенко Л. В. Формування підприємницьких здібностей молоді як соціальне завдання (філософський аналіз) : автореф. дис. … канд. філософ. наук: 09.00.10 / Л. В. Філіпенко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2010. – 16 с.

562.   Харченко В. Є. Соціально-психологічні чинники адаптації молоді до умов ринкової економіки : автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.05 / В. Є. Харченко ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2012. – 20 с.

563.   Хитрош Л. В. Соціально-психологічні чинники суб’єктного самовизначення студентської молоді в системі економічних відносин : автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.05 / Л. В. Хитрош ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2012. – 20 с.

564.   Хрусталева М. С. Готовность студентов к самостоятельной активности на рынке труда. Эмоциональная составляющая / М. С. Хрусталева // Социальные технологии: актуальные проблемы теории и практики : междунар. межвуз. сб. науч. работ / гл. ред.: О. Л. Скидин, отв. за вып.: В. А. Катаев. – К. ; М. ; Запорожье [и др.], 2005. – Вып. 27. – С. 271-277.

565.   Щербина В. В. Технології дослідження професійної спрямованості молоді в сучасному українському суспільстві / В. В. Щербина // Социальные технологии: актуальные проблемы теории и практики : междунар. межвуз. сб. науч. работ / КНУ им. Т. Шевченко, МГСУ, ОНУ им. И. И. Мечникова, ГУ «ЗИГМУ» ; редкол.: Скидин О. Л. (гл. ред.) [и др.] – К. ; М. ; Одеса ; Запорожье, 2005. – Вып. 28. – С. 353-357.

566.   Щотова Ю. М. Правове регулювання працевлаштування молоді в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.05 / Ю. М. Щотова ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Х., 2006. – 19 с.

567.   Ядранский Д. Н. Молодежь на производстве: анализ результатов исследования / Д. Н. Ядранский // Норма труда: социологическое измерение : моногр. / Д. Н. Ядранский. – Запорожье, 2012. – С. 380-387.

* * *

568.   Алік Н. Система педагогічної профорієнтації учнівської молоді / Наталія Алік // Труд. підготовка в закладах освіти. – 2009. - № 6. – С. 46-48.

569.   Андрусенко Н. Криза робочих місць найбільше вразила молодь : [відбувся «круглий стіл» «Ринок праці в Україні: майбутнє молодих спеціалістів»] / Н. Андрусенко // Праця і зарплата. – 2013. – 3 квіт. (№ 13). – С. 3.

570.   Антонова В. Професійне самовизначення молоді / В. Антонова // Нов. колегіум. – 2008. - № 1. – С. 44-46.

571.   Балакірєва О. М. Проблеми працевлаштування та міграційні орієнтації молоді / О. М. Балакірєва, О. В. Валькована // Економіка і прогнозування. – 2006. - № 4. – С. 76-91.

572.   Барно О. Працевлаштування випускників – рейтинговий рівень кожного ВНЗ України / О. Барно, Т. Барно // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2008. - № 6. – С. 165-171.

573.   Башук Л. Експериментальне вибіркове дослідження та соціально-психологічний аналіз поведінки безробітної молоді з питань трудової мотивації / Л. Башук // Україна: аспекти праці. – 2008. - № 3. – С. 13-18.

574.   Безробіття – одна з найгостріших проблем сучасності : [за матеріалами виступу Міністра соц. політики України Н. Королевської на IX Європ. регіон. наради МОП «Робоче місце, зростання та соціальна справедливість (8-10 квіт. 2013 р., м. Осло (Норвегія)» ; серед розглянут. питань – молодіж. безробіття] // Людина і праця. – 2013. - № 4. – С. 6-9.

575.   Білан Ю. В. Рівень підприємливості молоді, як один із основних факторів конкурентності ринків праці / Ю. В. Білан, С. А. Вдовцова // Соц.-екон. дослідж. в перехід. період. – 2007. – Вип. 4. – С. 313-322.

576.   Богоявленська Ю. В. Адміністративно-правові механізми управління зайнятістю молоді в Україні в умовах фінансової кризи / Ю. В. Богоявленська // Економіка та держава. – 2009. - № 3. – С. 47-54.

577.   Буда Т. Регулювання зайнятості молоді як соціально-економічна проблема / Т. Буда // Психологія і суспільство. – 2009. - № 3. – С. 129-133.

578.   Василішина С. О. Механізм забезпечення зайнятості молоді на регіональному ринку праці / С. О. Василішина // Держава та регіони. Сер.: Держ. упр. – 2008. - № 4. – С. 68-74.

579.   Василішина С. О. Особливості державного регулювання ринку праці молоді / С. О. Василішина // Економіка та держава. – 2009. - № 3. – С. 91-94.

580.   Васильєва О. А. До проблеми професійного самовизначення студентів / О. А. Васильєва // Наука і освіта. – 2009. - № 6. – С. 147-151.

581.   Гавришенко Л. Правильний вибір професії – це вибір своєї долі / Л. Гавришенко //  Молодь України. – 2012. – 27 січ.

582.   Довжук Б. Чому випускникові вузу «тісно» на ринку праці? / Борис Довжук // Соц. захист. – 2005. - № 3. – С. 20-22.

583.   Дробиш Л. Проблеми професійної адаптації молодих фахівців на ринку праці регіону / Л. Дробиш // Маркетинг в Україні. – 2011. - № 2. – С. 41-45.

584.   Ємцева Е. Г. Соціальний портрет учнівської молоді в контексті трудової соціалізації / Е. Г. Ємцева // Соц. педагогіка: теорія та практика. – 2010. - № 2. – С. 37-42.

585.   Жданова І. Молодь шукає гідну роботу / Ірина Жданова, Ганна Стрєлковська // Уряд. кур’єр. – 2008. – 27 лют. (№ 38). – С. 18.

586.   Зінкевич Н. Допомога служби зайнятості молодим українцям : [інтерв’ю з перш. заст. дир. Держ. центру зайнятості Наталією Зінкевич / записала Наталія Андрусенко] // Праця і зарплата. – 2012. – 4 квіт. (№ 13). – С. 4-5.

587.   Золотухин А. Некоторые права и льготы молодых работников / А. Золотухин // Справочник кадровика. – 2009. - № 1. – С. 56-59.

588.   Касіян З. Я. Працевлаштування випускників ВНЗ як критерій їх конкурентноздатності / З. Я. Касіян // Соц.-екон. дослідж. в перехід. період. – 2007. – Вип. 5. – С. 178-184.

589.   Клименко Н. Працевлаштування випускників вищих навчальних закладів:  запитання та відповіді : [згідно з законодавством України] / Н. Клименко // Історія України / правознав. та ін. суспіл. дисципліни. – 2011. - № 4. – С. 10-13.

590.   Княжанський В. Парадокси першого працевлаштування : [випускники на ринку праці України] // День. – 2013. – 16 квіт. (№ 69). – С. 10.

591. Колесникова К. Молодіжна праця: реалії та перспективи. Новий закон України про зайнятість населення спрямований на зменшення молодіжного безробіття / К. Колесникова // Вісн. Пенс. фонду України. – 2013. - № 6. – С. 10-11.

592. Коляда Т. А. Працевлаштування молоді: проблеми правового регулювання / Т. А. Коляда // Право і безпека. – 2010. - № 2. – С. 166-169.

593.   Корчевна О. Організаційно-психологічний супровід сприяння працевлаштуванню випускників навчальних закладів: компетентнісний підхід / О. Корчевна, О. Кир’янова // Україна: аспекти праці. – 2009. - № 3. – С. 32-36.

594.   Корчун М. Шляхи підвищення економічної активності та зайнятості молоді на ринку праці України / М. Корчун // Україна: аспекти праці. – 2008. - № 1. – С. 35-39.

595.   Красовська Н. Як зорієнтувати молодь на ринку праці / Наталія Красовська // Праця і зарплата. – 2008. – 7 трав. (№ 17). – С. 4.

596.   Кривенко Л. В. Национальная система образования и рынок труда: проблемы усиления взаимодействия / Л. В. Кривенко, С. В. Кривенко // Пробл. і перспективи розв. банк. системи України. – 2007. – Т. 19. – С. 23-30.

597.   Кузнецова Г. Працевлаштування випускників вищих навчальних закладів: проблеми і перспективи / Г. Кузнецова // Вища шк. – 2012. - № 12. – С. 65-71.

598.   Кулєшова Л. В. Конкурентоорієнтованість у підвищенні ефективності системи профорієнтації молоді / Л. В. Кулєшова // Менеджер. Вісн. ДонДУУ. – 2010. - № 3. – С. 115-120.

599.   Курило І. Молодь і ринок праці / Ірина Курило // Праця і зарплата. – 2011. – 20 лип. (№ 27). – С. 4-5.

600.   Лісогор Л. С. Працевлаштування випускників в умовах економічної кризи / Л. С. Лісогор // Демографія та соц. економіка. – 2009. - № 2. – С. 58-67.

601.   Литвиненко А. В. Актуальні проблеми безробіття молоді в сучасній економіці України / А. В. Литвиненко, М. С. В’ялик // Культура народов Причерноморья. – 2011. - № 207. – С. 112-114.

602.   Малиш Л. О. Базові уміння та навички української молоді: соціальні чинники та вплив на позицію на ринку праці / Л. О. Малиш, О. Г. Виноградов // Наук. зап. НаУКМА. Сер. Соціол. науки. – 2011. – Т. 122. – С. 32-41.

603.   Малиш Л. О. Освітній рівень української молоді крізь призму вимог ринку праці / Л. О. Малиш // Наук. зап. НаУКМА. Сер. Соціол. науки. – 2009. – Т. 96. – С. 22-32.

604.   Маршавін Ю. Профорієнтація незайнятого населення та молоді як чинник досягнення професійної відповідності попиту і пропозиції на ринку праці / Ю. Маршавін // Україна: аспекти праці. – 2008. - № 2. – С. 20-24.

605.   Мельник Е. Молодые работники, привлеченные к работе в селах, будут получать единовременную денежную помощь / Е. Мельник // Вестн. бюджет. орг. – 2013. - № 34. – С. 13-20.

606.   Назаров Д. Гармонізація трудового законодавства з питань оплати праці молоді / Д. Назаров // Юрид. Україна. – 2008. - № 9. – С. 59-62.

607.   Назаров Д. Молодь і зайнятість / Д. Назаров // Праця і зарплата. – 2010. – 20 жовт. (№ 39). – С. 4-5.

608.   Назаров Д. Право молоді на працю: проблеми і перспективи / Денис Назаров // Праця і зарплата. – 2011. – 18 трав. (№ 19). – С. 6-7.

609.   Назарчук Є. Престижне безробіття: як українські вищі навчальні заклади намагаються працевлаштувати своїх випускників / Євгенія Назарчук // День. – 2006. – 28 лют. (№ 32).

610.   Найда І. В. Державне регулювання працевлаштування молодих спеціалістів національним і міжнародним законодавством: паралельно-правовий аналіз / І. В. Найда // Економіка та держава. – 2009. - № 7. – С. 103-105.

611.   Найда І. В. Удосконалення правової бази державного регулювання трудових прав молодих спеціалістів в Україні / І. В. Найда // Статистика України. – 2008. - № 2. – С. 104-107.

612.   Оверковський Б. На ринку праці червоне світло? : [безробіття молоді] / Б. Оверковський // Профспілки України. – 2005. - № 1. – С. 60-62.

613.    Оверковський Б. Невже нікому не потрібні? Молодіжне безробіття: міжнародний досвід та національні особливості / Г. Оверковський // Профспілки України. – 2005. - № 2. – С. 67-69.

614.   Перше робоче місце має бути гарантованим. Глава держави доручив уряду розробку актуальних програм у сфері молодіжної політики // Уряд. кур’єр. – 2013. – 6 верес. (№ 161).

615.   Покрищук В. Особливості впливу довготривалого безробіття на психологічний стан молодої людини / В. Покрищук, Л. Башук // Україна: аспекти праці. – 2008. - № 7. – С. 3-6.  

616.   Прокопенко І. Ф. Професійне самовизначення молодої генерації української інтелігенції: проблеми і чинники впливу / І. Ф. Прокопенко // Теорія і практика упр. соц. системами: філос., психологія, педагогіка, соціол. – 2008. - № 2. – С. 40-44.

617.   Протасова Н. Молодим усюди в нас дорога: приймаємо молодь на стажування : [стажування як один із засобів для підвищення конкурентоспроможності молоді на ринку праці] // Все про бух. облік. – 2013. – 26 лип. (№ 68). – С. 18-20.

618.   Прощаков В. Гідна праця для молоді / Вітольд Прощаков // Праця і зарплата. – 2012. – 28 берез. (№ 12). – С. 2.

619.   Пухлий В. Вибір професії і проблема зайнятості молоді / В. Пухлий, В. Ткаченко // Персонал. – 2007. - № 10. – С. 73-79.

620.   Радєва М. М. Соціальне партнерство між підприємством та навчальним закладом як напрям формування та розвитку трудового потенціалу України / М. М. Радєва // Економіка та держава. – 2007. - № 6. – С. 85-86.

621.   Регент А. Моніторинг працевлаштування випускників ПТО: визначення проблем / А. Регент // Упр. освітою. – 2013. - № 4. – С. 15-19.

622.   Романовский А. Г. Современные проблемы коррелятивной системы университет – рынок труда : [трудоустройство выпускников] / А. Г. Романовский, В. В. Бондаренко, Б. Н. Лебедев // Теорія і практика упр. системами. – 2006. - № 3. – С. 3-11.

623.   Свириденко А. «Студенческий вопрос», или Все о трудоустройстве студентов : [особенности приема на работу и организации труда студентов] / А. Свириденко // Налоги и бух. учет. – 2013. – 9 мая (№ 36/37). – С. 37-43 ; 13 мая (№ 38). – С. 39-43.

624.   Семенова Д. А. Основні напрями подолання безробіття серед молоді в Україні / Д. А. Семенова // Стратег. пріоритети. – 2012. - № 2. – С. 138-142.

625.   Сидоренко В. К. Вплив особливостей психологічних типів особистості на можливості вибору професії молодою людиною / В. К. Сидоренко // Труд. підготов. в сучас. шк. – 2013.- № 6. – С. 35-40.

626.   Синенко Н. Молодежная безработица в Украине и пути ее преодоления. Система заказа подготовки рабочих кадров и специалистов / Н. Синенко // Справочник кадровика. – 2007. - № 3. – С. 86-89.

627.   Соломка Т. Самоактуалізація  студентів під час професійної підготовки / Т. Соломка // Соц. психологія. – 2006. - № 4. – С. 152-167.

628.   Стефанишин О. В. Головні засади державного регулювання зайнятості молоді в інформаційній економіці / О. В. Стефанишин // Соц.-екон. дослідж. в перехід. період. Соц.-екон. розв. регіону: діагностика, стратегія, упр. – 2006. – Вип. 4. – С. 564-580.

629.   Тимощук О. З вузівським дипломом на вулицю, або Кому потрібні молоді спеціалісти? / Олександра Тимощук // Дзеркало тижня. – 2009. – 20-26 черв. (22/23). – С. 22.

630.   Тринчук О. Центр сприяння працевлаштуванню студентів у сучасному університеті / О. Тринчук // Вища шк. – 2011. - № 4. – С. 48-53.

631.   Філіппов Ю. М. Трудова соціалізація молоді в процесі суспільно-корисної діяльності / Ю. М. Філіппов // Соц. педагогіка: теорія та практика. – 2010. - № 3. – С. 58-65.

632.   Хохрякова І. В. Державні програми у сфері зайнятості молоді в Україні (1990-2008 рр.) / І. В. Хохрякова // Держава та регіони. Сер.: Держ. упр. – 2009. - № 1. – С. 179-186.

633.   Чигрин В. Актуальні питання професійного та трудового самовизначення сільської молоді / В. Чигрин // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2007. - № 4. – С. 172-179.

634.   Шайгородський Ю. Особливості молодіжного сегмента ринку праці / Ю. Шайгородський // Соц. психологія. – 2010. – Спец. вип. – С. 22-31.

635.   Шашчашвілі М. В. Основні аспекти соціалізації молодої людини в трудовому об’єднанні молоді / М. В. Шашчашвілі // Соц. педагогіка: теорія та практика. – 2010. - № 3. – С. 38-43.

636.   Штанська О. В. Взаємодія органів державної влади й організацій громадянського суспільства у сфері зайнятості молоді: регіональний аспект / О. В. Штанська // Держава та регіони. Сер.: Держ. упр. – 2009. - № 3. – С. 142-146.

637.   Щерба Г. І. Трудова міграція молоді та її наслідки для дітей в українському суспільстві / Г. І. Щерба // Укр. соціум. – 2011. - № 3. – С. 161-168.

638.   Що чекає молодь на ринку праці? : [стат. дані] / підгот. Лідія Рута // Демокр. Україна. – 2008. – 28 берез. – С. 8.

639.   Щотова Ю. Порівняльна характеристика правового регулювання працевлаштування молоді національним законодавством та законодавством інших країн / Ю. Щотова // Право України. – 2005. - № 8. – С. 85-88.

640.   Щотова Ю. М. Правові проблеми працевлаштування випускників професійно-технічних і вищих навчальних закладів України / Ю. М. Щотова // Юриспруденція: теорія і практика. – 2008. - № 5. – С. 15-19.

641.   Якимова Н. С. Професійне самовизначення і професійна орієнтація молоді: сучасні тенденції та проблеми / Н. С. Якимова // Демографія та соц. економіка. – 2011. - № 1. – С. 142-149.

642.   Якубова А. С. Особливості укладання трудового договору як добровільної угоди про реалізацію права молоді на працю / А. С. Якубова // Публіч. право. – 2012. - № 3. – С. 423-429.

 

СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ПІДТРИМКА МОЛОДОЇ СІМ’Ї

643.   Зміни, що вносяться до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 1 квіт. 2013 р. № 256 // Офіц. вісн. України. – 2013. - № 29. – С. 38-39.

644.   Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим верствам населення та покращення їх соціального захисту : Закон України від 16 черв. 2011 р. № 3526 // Офіц. вісн. України. – 2011. - № 52. – С. 12.

645.   Про внесення змін до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми : Постанова Кабінету Міністрів України від 22 черв. 2011 р. № 661 // Офіц. вісн. України. – 2011. - № 47. – С. 178.

646.   Про внесення зміни до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» щодо виплати допомоги при народженні дитини : Закон України від 17 берез. 2011 р. № 3164-VI // Уряд. кур’єр. – 2011. – 13 квіт. (№ 67). – С. 22.

647.   Порядок призначення і виплати державної сім’ям з дітьми : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 27 груд. 2001 р. № 1751 (із змінами і допов.) // Право і практика. – 2010. - № 28. – С. 4-22.

* * *

648.   Данилевич О. К. Готовность молодежи к браку и созданию семьи как научно-педагогическая проблема / О. К. Данилевич // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т ; [голова ред. ради Монаєнко А. О.]. – Запоріжжя, 2012. – Вип. 26. – С. 127-132.

649.   Кляпець О. Я. Оптимізація самоздійснення особистості в сімейній сфері / О. Я. Кляпець // Як будувати власне майбутнє: життєві завдання особистості : моногр. / за наук. ред. Т. М. Титаренко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – К., 2012. – С. 386-419.

650.   Козловська Е. В. Психологічна готовність молодого подружжя до гармонізації стосунків : автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.05 / Е. В. Козловська ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2011. – 16 с.

651.   Особливості молодих сімей та соціально-педагогічна робота з ними // Соціально-педагогічна робота з проблемними сім’ями : навч.-метод. посіб. для вузів / А. Й. Капська [та ін.]. – Тернопіль, 2010. – С. 60-69.

652.   Пальчевський С. С. Робота соціального педагога з молодим подружжям та дітьми раннього дитячого і дошкільного віку / С. С. Пальчевський // Соціальна педагогіка : навч. посіб. для вузів / С. С. Пальчевський. – К., 2009. – С. 329-351.

653.   Ревака Л. В. Сім’я очима сучасної молоді / Л. В. Ревака // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / [гол. ред.: Сущенко Т. І. та ін.] ; КЗ «Запоріз. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти» ЗОР, Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2008. – Вип.  48. – С. 262-267.

654.   Солодовник С. Ю. Молода сім’я в Україні: соціологічний аналіз / С. Ю. Солодовник // Наука. Майбутнє: досягнення та перспективи : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф., м. Енергодар, 24 трав. 2013 р. / Енергодар. ін-т держ. та муніцип. упр. ім. Р. Г. Хеноха «Класич. приват. ун-ту» ; [редкол.: Огаренко В. М. та ін.]. – Запоріжжя, 2013. – С. 202-203.

655.   Тягло К. М. Сучасна українська молодь: проблема шлюбного вибору / К. М. Тягло // Оновлення соціально-психологічної та педагогічної науки на етапі націєтворення : тези доп. Всеукр. наук. конф., 15 берез. 2013 р. / Класич. приват. ун-т ; [члени редкол.: Огаренко В. М. та ін.]. – Запоріжжя, 2013. – С. 38-39.

656.   Федоренко Р. П. Психологія молодої сім’ї і сімейна криза : моногр. / Р. П. Федоренко. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. – 168 с.

* * *

657.   Виговська С. Готовність студентської молоді до сімейного життя у контексті сучасного інформаційного простору / С. Виговська, Ю. Кружаліна // Вісн. Кн. палати. – 2010. - № 1. – С. 46-50.

658.   Вітенко Ю. Сучасна українська молода сім’я в етноментальному вимірі : [етноментал. складові сім.-шлюб. відносин укр. молоді] / Ю. Вітенко // Соц. психологія. – 2011. - № 4. – С. 95-105.

659.   Волошко Д. О. Основні чинники ефективності спілкування молодого подружжя / Д. О. Волошко // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Соціологія. Психологія. Педагогіка. – 2006. - № 26. – С. 40-44.

660.   Кикоть В. Розвиток інституту сім’ї в Україні: (норм.-прав. аспект) : [молоді сім’ї] // Персонал. – 2013. - № 3. – С. 54-60.

661.   Кляпець О. Шлюбно-сімейні наставлення молоді як умова вибору здорового способу життя / О. Кляпець // Соц. психологія. – 2005. - № 6. – С. 151-157.

662.   Лещенко О. Г. Соціально-педагогічна робота з формування відповідального ставлення до батьківства в молодих подружжів / О. Г. Лещенко // Вісн. ЗНУ. Пед. науки. – 2009. - № 2. – С. 116-123.

663.   Поліщук І. За молодих мам доплачуватимуть. В Мінсоцполітики пропонують надавати дотації роботодавцям за працевлаштування жінок, які виходять із декретної відпустки / І. Поліщук // Уряд. кур’єр. – 2013. – 12 верес. (№ 165).

664.   Прокопенко С. Школа молодої сім’ї: програма занять / С. Прокопенко // Соц. педагог. – 2009. - № 4, 5.

665.   Секс в Украине: мнение молодого поколения (по данным всеукр. аналит. исслед. «Ценностные ориентации современной украинской молодежи в сфере сексуального и семейно-брачного поведения» от 20 авг. 2012 г.) // Персонал. – 2013. - № 1. – С. 46-61 ; № 2. – С. 74-81 ; № 3. – С. 42-53.

666.   Чеботарьова О. В. Соціальна політика держави як чинник впливу на створення та існування щасливої родини / О. В. Чеботарьова // Соц. педагогіка: теорія та практика. – 2011. - № 2. – С. 101-105.

667.   Чому молодь уникає законного шлюбу? : [з публ. стат. даних] / підгот. Тетяна Хлєбнікова // Демокр. Україна. – 2006. – 21-27 жовт. (№ 40).

668.   Шафаренко К. Формування ціннісних орієнтацій молодих сімей засобами культурно-просвітницької роботи / К. Шафаренко // Рідна шк. – 2005. - № 4. – С. 29-32.

669.   Штефан Л. А. Соціально-педагогічна підтримка молодої сім’ї / Л. А. Штефан // Вісн. ЗНУ. Пед. науки. – 2009. - № 2. – С. 219-221.

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА МОЛОДІ НА ЖИТЛО

Незважаючи на низку відповідних програм, ступінь забезпеченості молоді житлом в Україні сьогодні дуже низький: тільки 33% молодих родин живуть в окремих квартирах, 11% - мешкають у комунальних квартирах, 14% - винаймають квартири, 10% - проживають в гуртожитках, 1% - у непристосованих приміщеннях. Близько 31% молодих родин узагалі не забезпечені житлом. Із 2,5 млн. молодих родин в Україні близько 800 тис. мають потребу в поліпшенні житлових умов.

Е. Г. Позднякова-Кирбят’єва, канд. соціол. наук

 

670.   Про збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованиї фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» : Постанова Кабінету Міністрів України від 4 лют. 2013 р. № 74 // Офіц. вісн. України. – 2013. - № 10. – С. 72.

671. Питання Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовт. 2000 р. № 1604 [зі змінами та доп. станом на 4 лют. 2013 р.] // Верховна Рада України : офіційний веб-портал. – Текст. дані. – Режим доступу: http://www.zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1604-2000-п. - Назва з екрану.

672.   Державна програма забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовт. 2012 р. № 967 // Офіц. вісн. України. – 2012. - № 81. – С. 35-40.

673.   Про внесення змін до Положення про порядок надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла : Постанова Кабінету Міністрів України від 19 серп. 2009 р. № 880 // Уряд. кур’єр. – 2009. – 26 серп. (№ 154).

674.   Положення про порядок надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла : затв. постновою Кабінету Міністрів України від 3 груд. 1997 р. № 1352 // Уряд. кур’єр. – 1997. – 18 груд. (Орієнтир № 11).

675.   Положення про молодіжний житловий комплекс : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовт. 1996 р. № 1300 // Зібр. постанов Уряду України. – 1996. - № 19. – С. 40-42.

* * *

676.   Корж Т. І. Кошти роботодавців – один із шляхів вирішення житлової проблеми молоді / Т. І. Корж // Держава і право. Юридичні і політичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; [редкол.: Ю. С. Шемшученко (гол. редкол.) та ін.]. – К., 2010. – Вип. 47. – С. 434-440.

677.   Омельчук В. Механізм державного регулювання ринку доступного житла / В. Омельчук. – К. : ПанТот, 2010. – 405 с.

678.   Стан і перспективи розвитку молодіжного будівництва в Україні : матеріали парлам. слухань у Верховній Раді України 15 берез. 2006 р. / Верхов. Рада України, Ком. з питань молодіж. політики, фіз. культури, спорту і туризму. – К. : Парлам. вид-во, 2006. – 65, [2] с.

679.   Сударенко О. В. Право на житло: державне фінансування будівництва : моногр. / О. Сударенко. – К. : КНТЕУ, 2010. – 315 с.

* * *

680.   Глиняна О. Молодіжний кредит на житло – черга на століття? : [проблема забезпечення окремим житлом молодих сімей в Україні] / О. Глиняна // Фін. контроль. – 2013. - № 2. – С. 32-35.

681.   Дідик С. М. Діяльність комерційних банків в сфері фінансування молодіжного житлового будівництва / С. М. Дідик // Вісн. Хмельниц. нац. ун-та. Сер.: Екон. науки. – 2011. - № 6, т . 4. – С. 223-225.

682.   Корж Т. Правове регулювання молодіжного житлового кредитування в Україні / Т. Корж // Право України. – 2006. - № 9. – С. 119-122.

683.   Кропельницька С. Оптимізація структури кредитного забезпечення молодіжних житлових програм / С. Кропельницька, О. Кондур // Банків. справа. – 2013. - № 3. – С. 95-104.

684.   Кучабський О. Комплексний механізм державного управління у сфері молодіжного житлового будівництва: практика впровадження / О. Кучабський // Ефективність держ. упр. – 2011. – Вип. 29. – С. 186-192.

685.   Левін П. Б. Стан і перспективи кредитування житла для молоді / П. Б. Левін // Вісн. Хмельниц. нац. ун-та. Сер.: Екон. науки. – 2009. - № 6, т. 1. – С. 263-266.

686.   Лозко А. Проблеми молодіжного кредитування житла: про ідею та її виконання / А. Лозко // Юрид. газ. – 2013. – 19 берез. (№ 12). – (Юрид. практика).

687.   Омельчук В. Щоб стабілізувати ціни на житло, потрібно будувати хоча б удвічі більше : [про Держ. спеціал. установу «Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» бесіда з головою Фонду Валерієм Омельчуком / записала Оксана Миколюк] // День. – 2008. – 22 січ. – С. 1, 5-6.

688.   Орлов В. В. Механізми та джерела фінансування пільгового житлового кредитування молоді в Україні / В. В. Орлов // Держава та регіони. Сер. : Держ. упр. – 2011. - № 3. – С. 120-125.

689.   Орлов В. В. Правове забезпечення молодіжного житлового кредитування в Україні / В. В. Орлов // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Сер.: Економіка. – 2011. – Спец. вип. 33, ч. 2. – С. 212-215.

690.   Шатрова І. Молодіжне житло: шанси, перспективи, діяльність / І. Шатрова // Голос України. – 2010. – 16 листоп. (№ 215).

691.    Шестопалов П. І. Державна політика у сфері забезпечення молоді житлом в Україні: сутність, принципи та шляхи реалізації [Електронний ресурс] / П. І. Шестопалов // Державне управління: теорія та практика : електрон. наук. фах. журн. – 2007. - № 1. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/e-journals/dutp/2007-1/txts/07spimzu.htm

692.   Шестопалов П. І. Механізми державної політики України у сфері молодіжного житлового будівництва [Електронний ресурс] / П. І. Шестопалов // Державне управління: теорія та практика : електрон. наук. фах. журн. – 2008. - № 2. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/e-journals/dutp/2008-2/doc-pdf/shestopalov.pdf

 

МОЛОДЬ ОБИРАЄ ЗДОРОВ’Я

693.   Про Рекомендації парламентських слухань про становище молоді в Україні «Молодь за здоровий спосіб життя» : Постанова Верховної Ради України : [від 3 лют. 2011 р. № 2992-VI] // Голос України. – 2011. – 19 лют. – С. 2.

694.   Про проведення парламентських слухань про становище молоді в Україні на тему «Молодь за здоровий спосіб життя» : Постанова Верховної Ради України від 6 жовт. 2010 р. № 2586-VI // Голос України. – 2010. – 14 жовт. – С. 4.

* * *

695.   Бевз Г. М. Технологія проведення тренінгів з формування здорового способу життя молоді / Г. М. Бевз, О. П. Главник ; Держ. ін-т сім’ї та молоді, Укр. ін-т соц. дослідж., Укр.-канад. проект «Молодь за здоров’я – 2». – К., 2005. – 172 с. – (Формування здорового способу життя молоді ; кн. 1).

696.   Бойченко Т. Є. Освітні програми формування здорового способу життя молоді : посіб. / Т. Є. Бойченко ; Укр. ін-т соц. дослідж. – К., 2005. – 120 с. – (Формування здорового способу життя молоді ; кн. 5).

697.   Буйниченко Л. Д. Стратегічна діяльність позашкільного закладу з питань формування позитивної мотивації дітей та молоді на здоровий спосіб життя / Л. Д. Буйниченко, О. С. Коляда // Позашкільна освіта: управлінський аспект. (Із досвіду роботи управлінців провідних позашкільних навчальних закладів міста Запоріжжя) / Департамент освіти і науки, молоді та спорту Запоріз. міськ. ради, Інформ.-аналіт. метод. центр ; [відп. за вип. І. Я. Крайній]. – Запоріжжя, 2012. – С. 146-166.

698.   Гребняк М. П. Модель формування здорового способу життя студентів / М. П. Гребняк, В. П. Гребняк, В. В. Машиністов // Фізичне виховання студентів вищих навчальних закладів: здобутки, проблеми та шляхи їхнього вирішення у контексті вимог Болонської декларації : [матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 2-3 лют. 2007 р.] / М-во освіти і науки країни [та ін.] ; оргкомітет конф.: Панченко В. Є. [та ін.]. – К., 2007. – C. 138-142.

699.   Захарова Н. М. Популяризація здорового способу життя серед учнівської молоді : навч. посіб. / Н. М. Захарова. – Донецьк : Ландон-XXI, 2011. – 213 с.

700.   «Здорова молодь – щаслива Україна» : матеріали наук. студ. конф. (2010, м. Київ). – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – 193 с.

701.   Здоров’я та поведінкові орієнтації української молоді: соціологічний вимір (за результатами нац. соц. опитування підлітків та молоді 10-22 років) : моногр. / О. Балакірєва, Ю. Галустян, Р. Левін [та ін.] ; Укр. ін-т соц. дослідж., Укр.-канад. проект «Молодь за здоров’я-2». – К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. – 256 с. – (Формування здорового способу життя ; кн. 14).

702.   Іваненко Т. В. Поняття «здоров’я» студентської молоді / Т. В. Іваненко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т ; [голова ред. ради Монаєнко А. О.]. – Запоріжжя, 2012. – Вип. 26. – С. 171-176.

703.   Іваненко Т. В. Теоретичні засади здорового способу життя студентської молоді / Т. В. Іваненко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т ; [голова ред. ради Монаєнко А. О.]. – Запоріжжя, 2012. – Вип. 25. – С. 163-168.

704.   Карпенко Г. В. Валеологічна культура молоді та її потенціал : автореф. дис. … канд. соціол. наук: 22.00.04 / Г. В. Карпенко ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2011. – 20 с.

705.   Кривошеєва Г. Л. Установлення взаємозумовленості культури здоров’я та способу життя студента / Г. Л. Кривошеєва // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / Т. І. Сущенко (гол. ред.), ред. кол.: Н. Ф. Денисенко, О. І. Іваницький [та ін.]. – Запоріжжя, 2007. – Вип. 42. – С. 239-241.

706.   Мягких В. Б. Соціальне здоров’я молоді в умовах сучасного українського суспільства : автореф. дис. … канд. соціол. наук: 22.00.04 / В. Б. Мягких ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2007. – 20 с.

707.   Орлова О. І. Соціокультурний потенціал подорожі як чинник успішної реалізації державних програм формування здорового способу життя в молоді / О. І. Орлова, В. В. Орлов //  Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т ; [редкол. : Бех В. П. [та ін.] ; відп. за вип. Катаєв С. Л.]. – Запоріжжя, 2011. -  Вип. 49. – С. 102-110.

708.   Раевский Р. М. Здоровье, здоровый и оздоровительный образ жизни студентов : моногр. / Р. Т. Раевский, С. М. Канишевский ; Одес. нац. политехн. ун-т. – О. : Наука и техника, 2008. – 554 с.

709.   Формування здорового способу життя: активна участь молоді : моногр. / Н. М. Комарова, А. Г. Зінченко, Д. М. Дікова-Фаворська [та ін.] ; Укр. ін-т соц. дослідж., Укр.-канад. проект «Молодь за здоров’я – 2». – К., 2005. – 88 с. – (Формула здорового способу життя молоді ; кн. 10).

710.   Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. / Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська [та ін.] ; Укр. ін-т соц. дослідж., Укр.-канад. проект «Молодь за здоров’я – 2». – К., 2005. – 116 с. – (Формула здорового способу життя молоді ; кн. 13).

711.   Чернєцова Т. М. Збереження здоров’я студентської молоді – соціальне завдання суспільства та вищої школи / Т. М. Чернєцова // Молодь: освіта, наука, духовність : тези доп. IX Всеукр. наук. конф. студ. і молодих учених / П. М. Таланчук, В. І. Олефір, Л. Ф. Романенко ; Ун-т «Україна». – К., 2012. – С. 390-391.

712.   Ятченко А. В. Формування мотиваційно-ціннісного ставлення студентів до власного здоров’я / А. В. Ятченко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т ; [голова ред. ради Монаєнко А. О.]. – Запоріжжя, 2012. – Вип. 26. – С. 583-587.

* * *

713.   Балл Г. О. Засади запровадження здорового способу життя української молоді (психогігієнічний аспект) / Г. О. Балл, Н. А. Бастун, О. В. Завгородня [та ін.] // Практ. психологія та соц. робота. – 2010. - № 12. – С. 70-74.

714.   Башавець Н. А. Здоров’я – запорука якісної підготовки студентів [як майбутніх спеціалістів] / Н. А. Башавець // Наука і освіта. – 2008. - № 1/2. – С. 19-22.

715.   Гладощук О. Здоровий спосіб життя: виховання та контроль / О. Гладощук // Вища освіта України. – 2007. - № 1. – С. 99-105.

716.   Кляпець О. Шлюбно-сімейні настановлення молоді як умова вибору здорового способу життя / О. Кляпець // Соц. психологія. – 2005. - № 6. – С. 151-157.

717.   Коваль Г. В. Державна молодіжна політика з питань профілактики СНІДу / Г. В. Коваль // Економіка та держава. – 2012. - № 11. – С. 115-117.

718.   Корнієнко І. Соціально-психологічні аспекти здоров’я молоді / І. Корнієнко // Пед. думка. – 2006. - № 4. – С. 60-63.

719.   Коробцова Н. Право людини на охорону здоров’я: спеціальні гарантії дотримання / Н. Коробцова // Підприємництво, госп-во і право. – 2012. - № 1. – С. 29-32.

720.   Крусс В. Здоров’я як основна правова цінність сучасності / В. Крусс // Право України. – 2011. - № 11/12. – С. 5-29.

721.   Леонов О. З. Формування ціннісного ставлення студентів до власного здоров’я – запорука успішного виховання обдарованої особистості / О. З. Леонов // Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія і практика. – 2009. – Вип. 2. – С. 142-148.

722.   Литвиненко І. С. Причини безвідповідального ставлення молоді до свого здоров’я / І. С. Литвиненко // Актуальні пробл. психології. – 2009. – Т. 7: Екол. психологія, вип. 18: Психологія освіт. простору. – С. 239-243.

723.   Лошицька Т. І. Результати оцінки інтегрального компонента здоров’я студентів / Т. І. Лошицька // Теорія та методика фіз. виховання. – 2010. - № 4. – С. 42-45.

724.   Лях Т. Л. Потенціал методу case-study у програмах зі сприяння здоров’ю дітей і молоді / Т. Л. Лях // Вісн. ЗНУ. Пед. науки. – 2009. - № 2. – С. 137-142.

725.   Максименко С. Д. Теоретико-метологічні засади психологічного обґрунтування заходів пропагування серед молоді здорового способу життя / С. Д. Максименко, О. М. Кокун // Практ. психологія та соц. робота. – 2009. - № 8. – С. 59-63.

726.   Марків О. Діагностика якості сучасного стану соціально-психологічного здоров’я студентської молоді / О. Марків // Вища освіта України. – 2010. - № 1. – С. 90-96.

727.   Мельник С. Влада стимулюватиме молодь піклуватися про своє здоров’я? : [про парламент. слухання на тему: «Молодь за здоровий спосіб життя»] / Сергій Мельник // Голос України. – 2010. – 3 листоп. – С. 4.

728.   Мухамєдова Е. Право людини на безпечне для життя і здоров’я довкілля / Е. Мухамєдова // Право України. – 2010. - № 5. – С. 161-167.

729.   Нікітчина С. О. Формування соціального, фізичного і духовного здоров’я української молоді засобами етновиховання і громадської соціалізації / С. О. Нікітчина // Безпека життєдіяльності. – 2011. - № 7. – С. 11-14.

730.   Овсяннікова В. В. Ціннісні орієнтації студентів на здоровий спосіб життя / В. В. Овсяннікова // Вісн. ЗНУ. Пед. науки. – 2007. - № 2. – С. 122-126.

731.   Програми тренінгів з формування здорового способу життя [в молодіж. середовищі] // Соц. працівник. – 2008. - № 15. – С. 2-31.

732.   Сергеєва Т. П. Теоретичні засади формування культури здоров’я студентської молоді / Т. П. Сергеєва // Наука і освіта. – 2011. - № 2. – С. 44-49.

733.   Соколенко Л. Педагогічні умови формування культури здорового способу життя студентської молоді / Л. Соколенко // Рідна шк.- 2006. - № 7. – С. 29-31.

734.   Сокур Н. В. Механізми організації здорового способу життя молоді: стратегічні завдання для управління / Н. В. Сокур, В. І. Кіров // Держава та регіони. Сер.: Держ. упр. – 2012. - № 3. – С. 153-159.

735.   Стойка О. О. Сексуальне здоров’я молоді, профілактика ВІЛ/СНІДу та інфекцій, що передаються статевим шляхом / О. О. Стойка, А. О. Рогожева, І. В. Цесар // Соц. працівник. – 2008. - № 18. – С. 2-20.

736.   Сучасний стан психічного здоров’я студентської молоді: емоційна, міжособистісна та рольова сфери / В. Карпенко, М. Миколайчук, В. Войтенко [та ін.] // Практ. психологія та соц. робота. – 2012. - № 11. – С. 2-8.

737.   Тернова І. В. Гігієнічна оцінка розумової працездатності студентів / І. В. Тернова // Довкілля та здоров’я. – 2010. - № 1. – С. 41-44.

738.   Хомич А. В. Самоконтроль студентів за фізичним станом свого організму / А. В. Хомич // Фіз. виховання, спорт і культура здоров’я у сучас. сусп-ві. – 2011. - № 2. – С. 40-42.

739.   Шаповал Л. Чи є право палити особистим немайновим правом людини? / Л. Шаповал // Підприємництво, госп-во і право. – 2011. - № 3. – С. 8-10.

740.   Шиян О. Консолідація державних і громадських організацій щодо впровадження молодіжних програм як засіб реалізації державної освітньої політики з питань забезпечення здорового способу життя молоді / О. Шиян // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2008. - № 3. – С. 238-243.

741.   Шиян О. Молодь як цільова група державної освітньої політики з питань забезпечення здорового способу життя / О. Шиян // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2009. - № 1. – С. 223-229.

742.   Ятченко А. В. Здоровий, спортивний стиль життя як умова подальшої еволюції людини // Вісн. ЗНУ. Фіз. виховання та спорт. – 2011. - № 1. – С. 89-94.

 

ІНТЕГРАЦІЯ МОЛОДІ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ В СУСПІЛЬСТВО

 

743.   Про заходи щодо створення сприятливих умов для забезпечення соціальної, медичної та трудової реабілітації інвалідів : Указ Президента України від 27 груд. 2005 р. № 1845 // Уряд. кур’єр. – 2006. – 25 січ. (Орієнтир № 2).

744.   Про створення умов щодо забезпечення права на освіту осіб з інвалідністю : наказ М-ва освіти і науки України від 2 листоп. 2005 р. № 691 // Інформ. зб. М-ва освіти і науки України. – 2006. - № 2/3. – С. 50-53.

745.   Про реабілітацію інвалідів в Україні : Закон України від 6 жовт. 2005 р. № 2961 // Голос України. – 2005. – 1 груд. (№ 228).

746.   Положення про Фонд соціального захисту інвалідів : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 26 верес. 2002 р. № 1434 // Офіц. вісн. України. – 2002. - № 39. – С. 68-70.

* * *

747.   Барна М. Відповідальна свобода як умова ефективної самореалізації студентів з обмеженими можливостями здоров’я / М. Барна // Практична психологія у сучасному вимірі : тези доп. III Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студ., 20 берез. 2012 р. / Б. І. Холод, Г. А. Пальм, О. А. Дніпрова [та ін.] ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Д., 2012. – С. 17-19.

748.   Бацман О. С. Питання адаптації студентів з особливими потребами у вищих навчальних закладах / О. С. Бацман // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка [та ін. ; редкол. : Бех В. П. та ін. ; відп. за вип. Катаєв С. Л.]. – Запоріжжя, 2010. – Вип. 44. – С. 22-27.

749.   Богинская Ю. В. Сопровождение студентов с ограниченными возможностями жизнедеятельности в высших учебных заведениях: виды и направления / Ю. В. Богинская // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т ; [гол. ред. Сущенко Т. І. ; редкол. : Бочелюк В. Й. та ін.]. – Запоріжжя, 2009. – Вип. 4. – С. 45-51.

750.   Бурова Г. В. Життєві стратегії студентської молоді з функціональними обмеженнями здоров’я: соціологічні аспекти : автореф. дис. … канд. соціол. наук: 22.00.04 / Г. В. Бурова ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2010. – 20 с.

751.   Вівдюк З. М. Соціальна інтеграція людей з функціональними обмеженнями, як напрямок гуманізації системи освіти / З. М. Вівдюк // Молодь: освіта, наука, духовність : тези доп. IX Всеукр. наук. конф. студ. і молодих учених / П. М. Таланчук, В. І. Олефір, Л. Ф. Романенко ; Ун-т «Україна». – К., 2012. – Ч. 2. – С. 316-319.

752.   Гордієнко Н. М. Соціалізація підлітків та молоді з особливими потребами : автореф. дис. … канд. соціол. наук: 22.00.04 / Н. М. Гордієнко ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2012. – 20 с.

753.   Дікова-Фаворська О. М. Адаптаційні можливості освіти для осіб з інвалідністю / О. М. Дікова-Фаворська // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : міжвуз. зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [ред. кол.: Бех В. П. та. ін. ; гол. ред. Скідін О. Л.; відп. за вип. Катаєв С. Л. ]. – К. ; Одеса ; Запоріжжя, 2009. – Вип. 42. – С. 46-50.

754.   Дикова-Фаворская Е. М. Проблемы доступности высшего образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья / Е. М. Дикова-Фаворская // Социальные технологии: актуальные проблемы теории и практики : междунар. межвуз. сб. науч. работ / [редкол. : Бех В. П. и др. ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко и др.]. – К. ; М. ; Одесса ; Запорожье, 2008. – Вып. 37. – С. 121-126.

755.   Інтеграція молоді з обмеженими фізичними можливостями в суспільство: громадсько-правові, соціально-психологічні та інформаційно-технологічні аспекти : метод. посіб. / Запоріз. осередок Всеукр. молодіж. громад. орг. інвалідів з вадами зору «Генерація успішної дії». – Запоріжжя : ЗНУ, 2008. – 116 с.

756.   Капська А. Й. Робота з молодими інвалідами : [соц.-психол. реабілітація] / А. Й. Капська // Соціальна робота : навч. посіб. / А. Й. Капська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – К., 2011. – С. 285-292.   

757.   Особа з функціональними обмеженнями в колі проблем здоров’я – навчання – працевлаштування : моногр. / О. М. Дікова-Фаворська, Г. В. Бурова, С. М. Глоба [та ін.] ; ВНЗ Ун-т «Україна», Житомир. екон.-гуманіт. ін-т. – Житомир : Полісся, 2009. – 364 с.

758.   Працевлаштування молоді з інвалідністю : навч. посіб. / Ю. М. Маршавін, Д. Ю. Маршавін, М. В. Судаков [та ін.] ; Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України. – К. : КІМ ; ІПК ДСЗУ, 2010. – 180 с.

759.   Провоженко М. А. Соціальні адаптивні практики молодих інвалідів / М. А. Провоженко, О. А. Тарасова // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т ; [редкол.: Бех В. П. та ін.]. – Запоріжжя, 2012. – Вип. 53. – С. 179-186.

760.   Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю з функціональними обмеженнями // Соціальна педагогіка : підруч. для вузів / за ред. Капської А. Й. ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т соц. роботи та упр. – 4-е вид., перероб. і доп. – К., 2009. – С. 292-334.

761.   Сухова Ю. Р. Оптимізація соціально-психологічних засад інтеграції молоді з обмеженими функціональними можливостями у суспільство / Ю. Р. Сухова, М. І. Пірен // Молодь: освіта, наука, духовність : тези доп. IX Всеукр. наук. конф. студ. і молодих учених / П. М. Таланчук, В. І. Олефір, Л. Ф. Романенко ; Ун-т «Україна». – К., 2012. – Ч. 2. – С. 375-377.

762.   Томчук М. І. Психологія адаптації до навчання студентів з особливими потребами : моногр. / М. І. Томчук, Т. О. Комар, В. А. Скрипник. – Вінниця : Глобус-Прес, 2005. – 225 с.

* * *

763.   Барна М. В. Характеристика домінуючих чинників побудови стратегії самореалізації студентів-інвалідів / М. В. Барна // Психол. перспективи: зб. наук. пр. – 2011. – Вип. 18. – С. 29-39.

764.   Богинская Ю. В. Обеспечение доступности высшего образования для лиц с ограниченными возможностями жизнедеятельности: анализ нормативно-правовой базы / Ю. В. Богинская // Гуманит. науки. – 2009. - № 2. – С. 10-16.

765.   Богинська Ю. В. Структурно-функційна модель організації соціально-педагогічної підтримки студентів з обмеженими можливостями життєдіяльності у вищому навчальному закладі / Ю. В. Богинська // Гуманіт. науки. – 2011. - № 2. – С. 32-38.

766.   Бурова Г. В. Соціальна інтеграція молоді з функціональними обмеженнями / Г. В. Бурова // Вісн. Міжнар. Слов’ян. ун-ту. Сер. Соціол. науки. – 2007. – Т. 10, № 2. – С. 38-42.

767.   Віщих Л. І. Інтеграція студентів різної інвалідності в освіту / Л. І. Віщих // Вісн. ЗНУ. Пед. науки. – 2007. - № 1. – С. 131-136.

768.   Гудима О. В. Технології соціально-психологічної реабілітації студентів з обмеженими психофізичними можливостями / О. В. Гудима, Л. В. Калмикова // Пробл. сучас. психології. – 2011. – Вип. 11. – С. 182-192.

769.   Кір’ян Т. Системно-концептуальний підхід щодо соціально-професійної реабілітації інвалідів / Т. Кір’ян, І. Верховод // Україна: аспекти праці. – 2007. - № 2. – С. 3-10.

770.   Комплексна реабілітація – кроки до інтеграції : [статті] // Соц. захист. – 2006. - № 11. – С. 3-53.

771.   Комплексная модель решения проблем инвалидов в сфере образования и социализации / А. Г. Селезнев, О. К. Зенин, Н. И. Томашевский [и др.] // Гуманіт. науки. – 2009. - № 2. – С. 22-28.

772.   Кучер Г. М. Надання вищої освіти особам із обмеженими фізичними можливостями як гарантії їхньої конкурентоспроможності на ринку праці / Г. М. Кучер // Гуманіт. науки. – 2009. - № 2. – С. 39-47.

773.   Масленнікова В. Реабілітація та працевлаштування інвалідів в Україні / В. Масленнікова // Вісн. Пенс. фонду України. – 2008. - № 11. – С. 24-27.

774.   Мовчан О. Соціально-культурна активність як мета культурного розвитку молодих людей із фізичними та сенсорними обмеженнями / О. Мовчан // Рідна шк. – 2006. - № 7. – С. 35-38.

775.   Никоненко Ю. В. Здатності до соціально-психологічної адаптації студентства з обмеженими фізичними можливостями / Ю. В. Никоненко // Наука і освіта. – 2009. - № 5. – С. 104-108.

776.   Особливості підготовки волонтерів в Центрі соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями : [комплексно-модул. прогр.] // Соц. працівник. – 2007. - № 13. – С. 6-17.

777.   Полякова О. М. Стан та проблеми інтеграції молоді з особливими потребами в сучасне українське суспільство / О. М. Полякова, Ю. В. Сапарай // Соц. робота в Україні: теорія  і практика. – 2008. - № 4. – С. 16-20.

778.   Пономарева Е. Ю. Психологическое сопровождение обучения студентов-инвалидов / Е. Ю. Пономарева // Гуманіт. науки. – 2009. - № 2. – С. 32-38.

779.   Романова Н. Ф. Діяльність недержавних установ у сфері соціального захисту дітей та молоді вразливих категорій / Н. Ф. Романова // Нові технології навчання. – 2012. - № 74. – С. 87-91.

780.    Теслюк В. Соціальна реабілітація дітей та молоді / В. Теслюк // Вісн. Кн. палати. – 2009. - № 4. – С. 45-48.

781.   Тищенко О. Проблеми реалізації соціальної захищеності в Україні осіб з обмеженими фізичними можливостями / О. Тищенко // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Юрид. науки. – 2012. – Вип. 94. – С. 20-24.

782.   Щеколодкин В. Ф. Социализация, реабилитация и интеграция инвалидов детства методами высшего образования / В. Ф. Щеколодкин // Гуманіт. науки. – 2009. - № 2. – С. 17-21.

 

ЮРИДИЧНІ ГАРАНТІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ МОЛОДІ ТА ЇХ ЗАХИСТ

783.     Загальне положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 1 серп. 2013 р. № 573 // Уряд. кур’єр. – 2013. – 5 верес. (№ 160).

784.   Порядок роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги : затв. наказом М-ва юстиції України від 21 верес. 2011 р. № 3047/5 // Офіц. вісн. України. – 2011. - № 75. – С. 160-163.

785.   Порядок здійснення соціального супроводу центрами соціальних служб для сімей та осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах : затв. наказом М-ва сім’ї, молоді та спорту від 25.04.2008 р. № 1795 // Безпека життєдіяльності. – 2008. - № 7/8. – С. 2-5.

786.   Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини : Закон України від 23 груд. 1997 р. № 776 // Відомості Верхов. Ради України. – 1998. - № 20. – С. 99.

* * *

787.   Грищук А. М. Адміністративно-правова охорона сім’ї, дітей та молоді : автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / Грищук Алла Миколаївна ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2011. – 20 с.

788.   Зимогоров О. С. Як захистити та відстояти свої права в суді, ДАІ, банках та комунальних службах / О. С. Зимогоров, Т. А. Денисова, К. В. Пясецька. – Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2011. – 320 с.

789.   Іншин М. І. Захисти себе сам! Поради потерпілим. Зразки документів. Адреси та телефони / М. І. Іншин, І. М. Шопіна, Г. О. Якимов. – Х. : Торсінг плюс, 2006. – 256 с.

790.   Погорілко В. Ф. Конституційне право України : підруч. / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. внутр. справ. – [4-те вид., перероб. і доопрац.]. – К. : Ліра-К, 2012. – 576 с. – Із змісту: Гарантії прав і свобод людини і громадянина в Україні. – С. 273-276 ; Порядок звернення громадян України до Європейського суду з прав людини (є адреса). – С. 277-284 ; Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (є адреса). – С. 372-380.

791.   Полякова О. М. Актуальні аспекти соціально-правового захисту молоді в сучасній Україні : навч. посіб. для вузів / О. М. Полякова, Г. В. Приходько, Ю. В. Сапарай ; за заг. ред. О. М. Полякової. – Суми : Унів. кн., 2009. – 240 с.

792.   Сапарай Ю. В. Особливості соціально-педагогічної діяльності щодо забезпечення соціально-правового захисту дітей та молоді / Ю. В. Сапарай // Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія : зб. наук. пр. – К., 2009. - № 11, ч. 2. – С. 50-54.

* * *

793.   Балашов А. М. Державна політика соціального захисту молоді в Україні / А. М. Балашов // Держава та регіони. Сер.: Держ. упр. – 2009. - № 4. – С. 138-141.

794.   Біла О. О. Розвиток студентського волонтерського руху у сфері онлайн-консультування молоді // Наука і освіта. – 2009. - № 5, спец. вип.: Проект «Теоретико-метод. пробл. психол. супроводу проф. діяльн.». -  С. 26-32.

795.   Букач В. В. Конституційні гарантії забезпечення реалізації політичних прав і свобод людини і громадянина в Україні / В. В. Букач // Держава та регіони. Сер.: Право. – 2009. - № 4. – С. 9-12.

796.     Василишина С. О. Особливості здійснення соціальної роботи з молоддю в Україні / С. О. Василишина // Держава та регіони. Сер.: Держ. упр. – 2009. - № 1. – С. 42-47.

797.   Вінніков О. Правова допомога в Україні. Як її отримати в реальності / О. Вінніков // Юрид. вісн. України. – 2013. - № 35. – С. 14.

798.   Дружченко Т. Я. Масові заходи мережі соціальних служб для молоді / Т. Я. Дружченко, Є. Е. Лавриш // Соц. працівник. – 2006. - № 21. – С. 8-22.

799.   Іллюк М. Омбудсман – медіатор і посередник між людиною та державою: В. Лутковська презентовала стратегічний план діяльності на наступні чотири роки / М. Іллюк // Юрид. вісн. України. – 2012. - № 51. – С. 5.

800.   Маліков В. В. Державна політика соціального захисту молоді в Україні / В. В. Маліков // Економіка та держава. – 2011. - № 2. – С. 154-155.

801. Пінчук А. Соціальний захист молоді – запорука стабільності в державі : [ст. нар. депутата України, гол. Всеукр. молод. громад. орг. «Молоді регіони»] / А. Пінчук // Голос України. – 2010. – 9 груд. (№ 233). – С. 5.

 

Корисна інформація!

До Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Лутковської Валерії Володимирівни можна звернутися за веб-адресою: http:www.ombudsman.gov.ua

 

До Лінії безоплатної правової допомоги

можна звернутися за тел.: 0-800-213-103

 

До  «Урядового контактного центру»

(Національної системи опрацювання звернень до органів виконавчої влади)

 можна звернутися за тел.: 0-800-507-309 (веб-адреса: www.ukr.gov.ua)

 

МОЛОДЬ ЗАПОРІЗЬКОГО КРАЮ

В Запорізькій області діє 50 обласних, 9 районних та 45 міських молодіжних організацій. Серед найактивніших та найвідоміших можна назвати:

·         Запорізький комітет молодіжних організацій. Мета: розвиток молодіжної організації та координація молодіжного руху області;

·         Запорізька міська молодіжна організація «Перспектива». Мета: сприяння розвитку демократизації суспільного життя, захист прав, свобод та інтересів молоді;

·         Благодійний фонд «Сподівання». Мета: сприяння розвитку загальнодоступної системи доброчинної допомоги особам які вживають наркотики, ВІЛ – інфікованим, хворим на СНІД та членам їх сімей;

·         Регіональний молодіжний еколого-краєзнавчий центр «Сварог». Мета: залучення молоді до еколого-краєзнавчого відродження України під гаслом: «Нам з Землею разом житті»;

·         Молодіжна громадська організація підтримки соціально–педагогічних ініціатив «Юнь Запоріжжя». Мета: Залучення молоді до участі в національному, духовному, культурному відродженні українського народу.

 

802.   Про затвердження Положення про Запорізький обласний центр соціальних служб сім’ї, дітей та молоді : Розпорядження голови Запоріз. обл. держ. адмін. від 14 серп. 2007 р. [Електронний ресурс] // Запорізька обласна державна адміністрація : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Запоріжжя, 2005- . – Режим доступу: http://www.zoda.gov.ua/news/8020/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-zaporizkiy-oblasniy-tsentr-sotsialnih-sluzhb-dlya-simji,-ditey-ta-molodi.html (дата звернення: 6.09.2013). – Назва з екрана.

803.   Про Запорізьку обласну молодіжну раду : Рішення Запоріз. обл. ради від 29 листоп. 2007 р. [Електронний ресурс] // Запорізька обласна рада : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Запоріжжя, 2013- . – Режим доступу:  htpp://www.rada.zp.ua/decision/2301.zip (дата звернення: 6.09.2013). – Назва з екрана.

804.   Про присудження Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 черв. 2013 р. № 420-р : [в т. ч. по Запоріз. обл.: Тимошенко В. В., Марчук В. М., Глеба А. А., Гутник В. М., Сиромятніков Р. М.] // Уряд. кур’єр. – 2013. – 3 лип. (№ 116).

* * *

805.   Виховання соціально-громадської позиції молоді засобами масової інформації: досвід діяльності власного видання : метод. рек. в рамках шостої Всеукр. виставки газ. вид. молоді «Молодіжний акцент» / Запоріз. обл. молодіж. громад. орг. «Пресцентр «Акцент» ; [ред. зб. Сизоненко О. А.]. – Запоріжжя : [Акцент], 2010. – 100 с.

806.   Дмитрієв А. Ю. Молодіжний рух Запорізької області в контексті сучасного державотворення в Україні / А. Ю. Дмитрієв // Наука і вища освіта : тези доп. учасників ХIIІ міжвуз. студ. наук. конф. [19 трав. 2005 р., м. Запоріжжя] / ЗІДМУ ; Студ. наук. т-во. – Запоріжжя, 2005. – Ч. 2. – С. 71.

807.   Скірко Р. Л. Становлення та розвиток молодіжного руху в Запорізькій області / Р. Л. Скірко // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / Т. І. Сущенко (гол. ред.) ; ред. кол.: Н. Ф. Денисенко, О. І. Іваницький [та ін.]. – Запоріжжя, 2007. – Вип. 42. – С. 366-369.

808.   Решетов С. Специфика проведения акций экологического движения в условиях малого города / С. Решетов, К. Жужжа : [молодеж. обществ. орг. – клуб «Белые вороны» г. Днепрорудного Запорож. обл.] // Мій рідний край – Запоріжжя : матеріали відкрит. обл. краєзнав. конф. учнів. молоді (17-19 листоп. 2005 р., м. Запоріжжя) / Запоріз. обл. центр туризму і краєзнавства учнів. молоді ; Асоц. «Екологічна освіта». – Запоріжжя, 2006. – С. 262-264.

809.   Я стверджуюсь! Досвід роботи з організації та проведення курсів з підготовки інструкторів патріотичного виховання : метод. посіб. / КЗ «Обл. центр патріот. виховання молоді» ЗОР ; [авт.-уклад.: Н. Ф. Власова, М. А. Шкода, З. І. Полосуєва]. – Запоріжжя : [Акцент], 2010. – 156 с.

* * *

810.   Безрук А. Мы молоды, так дайте денег : [Запорож. обл. молодеж. совет] / Андрей Безрук // МИГ. – 2013. – 11 апр. (№ 150). – С. 8.

811.   Борисенко Д. Орлята учатся летать : [о деятельности молодеж. орг. рассказывает зав. сектором по делам молодежи г. Бердянска Д. Борисенко] // Бердян. ведомости. – 2009. – 2 апр. (№ 14). – С. 4.

812.   Власть возьмется за молодежь Запорожья : (в Запорож. облгосадминистрации создан координат. совет по вопросам реализации молодеж. политики, развития физ. культуры и спорта) // Остров Свободы. – 2013. – 27 марта (№ 11). – С. 3.

813.   Дичева О. Борцы за чистоту нации : [молодеж. субкультура – запорож. скинхеды] / О. Дичева // Истеблишмент. – 2011. – 2 марта (№ 7). – С. 9.

814.   Доннік А. Євроінтеграція по-молодіжному : [у Запоріжжі створено обл. осередок Всеукр. громад. орг. «Європейська молодь України»] / А. Доннік // Запоріз. правда. – 2010. – 9 лют. (№ 20). – С. 2.

815.   Егоров Д. «Нельзя управлять другими, не научившись управлять собой» : [открылась Школа общественного деятеля от запорож. отд-ния орг. «Европейская молодежь Украины»] / Дмитрий Егоров // Улица Заречная. – 2013. – 11 апр. (№ 15). – С. 11.

816.   Загорская Я. Как живется запорожской молодежи / Яна Загорская // Мрія. – 2012. – 21 июня (№ 26). – С. 19.

817.   Иванов Ю. Н. Пятнадцать лет с открытым сердцем : [Бердян. скаут. центр «Открытое сердце» 19 марта 2013 г. отметил свой 15-летний юбилей] / Ю. Н. Иванов // Бердян. ведомости. – 2013. – 28 марта (№ 13). – С. 18.

818.   Карпенко А. В. В Бердянске состоялась первая практическая конференция православных и светских молодежных организаций / А. Карпенко // Бердянск православный. – 2011. - № 6 (июнь). – С. 6-7.

819.   Кошечко Т. Як держава допомагає молодим з працевлаштуванням : [матеріали по Запоріз. обл.] / Т. Кошечко // Запоріз. Січ. – 2011. – 19 лип. (№ 135). – С. 5.

820.   Марченко В. Ф. Молодежь о правах человека : [по материалам науч.-практ. конф. «Будущее Украины в руках молодежи»] / В. Ф. Марченко // Компас. – 2007. – 15 февр. (№ 70). – С. 4.

821.   Межейко В. Сегодня мы инвестируем в будущее : [молодеж. политика в Запорож. обл.] / В. Межейко // Запоріз. Січ. – 2012. – 13 верес. (№ 180/182). – С. 5.

822.   Молодежные организации с политической и социальной направленностью : [г. Бердянск] // Бердян. ведомости. – 2009. – 2 апр. (№ 14). – С. 5.

823.   Молодежный парламент и молодежный мэр : [избраны в Запорожье] // Запоріз. Січ. – 2011. – 7 лип. (№ 127/129).

824.   Молодежь наградили за интересные проекты : [гор. власть поддержала социально значимые проекты молодежи г. Запорожья] // Позиция. – 2013. – 11 июля (№ 28).

825.   Молодь про майбутнє рідного міста : [про молодіж. громад. орг. «Майбутнє» м. Кам’янка-Дніпровська] // Новини дня. – 2011. – 19 трав. – С. 9.

826.   Нарбут И. Запорожская полицейская академия пополнилась новыми курсантами : [о запорож. обл. молодеж. обществ. орг. «Молодежная полицейская академия»] / Инна Нарбут // Репортер. – 2013. – 19 сент. (№ 38). – С. 32.

827.   Нестеренко Н. Неформалы в движении : [молодеж. субкультуры эмо, готы, пластуны в Запорож. обл.] / Н. Нестеренко // Позиция. – 2009. – 19 марта (№ 12). – С. 10.

828.   Олександрова Н. Історію відновлюють власними руками : [студенти Запоріз. обл. стали учасниками Всеукр. молодіж. акції «Пам’ятати. Відродити. Зберегти»] / Н. Олександрова // Запоріз. правда. – 2011. – 2 лип. (№ 96). – С. 1.

829.   Открыт областной Центр молодежи [в г. Запорожье] // Мрія. – 2007. – 4 янв. (№ 2). – С. 3.

830.   Романова И. «Спілка молоді» Запорожской АЭС – структура неслабая / И. Романова // Энергия. – 2007. – 7 дек. (№ 50). – С. 6-7.

831.   Рябенко А. Из жизни запорожских «цивилов» и «неформалов» : [о молодеж. течениях] / А. Рябенко // Суббота плюс. – 2008. – 24 июля (№ 30). – С. 61.

832.   Создан «Союз молодежи Запорожья» : [обществ. орг.] // Днепр. металлург. – 2010. – 4 февр. (№ 6). – С. 1.

833.   Співачук В. Молодіжна політика Запорізької області в розвитку / Віталій Співачук // Агротаврія. – 2013. - № 3 (квіт.)

834.   Студенческому самоуправлению быть! : [в апреле в ЗГИА состоялся I-й Междунар. форум органов студ. самоуправления (ОСС) «Развитие студенческого самоуправления – важный фактор совершенствования молодежной политики»] // Регион. экспресс. – 2013. – 14 мая (№ 16). – С. 5.

835.   Філіпченко І. Бути державі в надійних руках : [про співпрацю молоді та влади у м. Запоріжжі] / І. Філіпченко // Запоріз. Січ. – 2007. – 7 лип. (№ 126). – С. 4.

836.   Фичер : [неформал. сообщества Запорожья] // Афиша. – 2012. – 15-28 окт. (№ 18). – С. 32-35.

837.   Центр молоді та студентів: реалії та перспективи // Верже. – 2006. – 10 авг. (№ 32). – С. 4.

838.   Шеремет А. Прийдіть до козачат, дорослі козаки : [про обл. громад. дит.-юнац. та молодіж. орг. «Молода Січ» - структур. підрозділ Укр. козацтва Запороз. Низового «Запороз. Січ»] / Анатолій Шеремет // Запоріз. правда. – 2007. – 30 серп. (№ 128/129).

839.   Юрик П. Не лампасами визначається козацька доблесть : [в т. ч. про молодіж. орг. «Молода Січ», що у м. Запоріжжі] / П. Юрик // Субота плюс. – 2009. – 14 окт. – С. 12.

 

Корисна інформація!

Запорізький обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,

який надає безоплатно психологічні, юридичні, соціально-педагогічні та

 інформаційні послуги,знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 24

тел.: (061) 224-70-09 (e-mail: css@reis.zp.ua, веб-адреса: www.ssm.zp.ukrtel.net )

 

Центр правового захисту знаходиться за адресою:

 м. Запоріжжя, пр. Леніна, 21

тел.: 701-07-14

 

Запорізький благодійний фонд «Добра надія», який допомагає

у захисті та реалізації законних прав людей з особливими потребами,

знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Зачиняєва, 166

тел: (061) 223-61-49 (e-mail: dobranadiya@gmail.com)

 

Запорізький центр з надання вторинної правової допомоги знаходиться за адресою:

м. Запоріжжя, вул. Чекістів, 27(e-mail: office.zaporizhya@legalaid.gov.ua)

 

Запорізький обласний центр зайнятості знаходиться за адресою:

м. Запоріжжя,вул. Сорок років Радянської України, 56а

тел.: (061) 234-00-07(веб-адреса: www.dcz.ua/zap/)

 

Запорізький обласний центр патріотичного виховання знаходиться за адресою:

м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 49, каб. 24

тел.: (612) 34-64-62 (веб-адреса: http://ocpvm.org.ua)

 

Запорізький центр молоді та студентства знаходиться за адресою:

м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 49

тел. (061) 233-71-58

 

НЕГАТИВНІ ЯВИЩА СЕРЕД МОЛОДІ ТА ЇХ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

840.   Типове положення про центр ресоціалізації наркозалежної молоді : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 16 верес. 2009 р. № 979 // Уряд. кур’єр. – 2009. – 30 верес. (№ 179) (Орієнтир № 42).

* * *

841.   Бакума І. М. Ціннісні орієнтації особистості в детермінації девіантної поведінки молоді : автореф. дис. … канд. філософ. наук: 09.00.03 / І. М. Бакума ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – О., 2009. – 20 с.

842.    Бочелюк В. В. Особливості регуляції та контролю за явищами молодіжної агресивної поведінки / В. В. Бочелюк // Оновлення соціальної-психологічної та педагогічної науки на етапі націєтворення : тези доп. Всеукр. наук. конф., 15 берез. 2013 р. / Класич. приват. ун-т ; [члени редкол.: Огаренко В. М. та ін.]. – Запоріжжя, 2013. – С. 70-71.

843.    Головкін Б. М. Макросередовищні детермінанти криміногізації психології та свідомості молодіжних кіл у відношенні збагачення засобами кримінального насильства / Б. М. Головкін // Держава і право. Юридичні і політичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; [редкол.: Ю. С. Шемшученко (гол. ред.) та ін.]. – К., 2010. – Вип. 48. – С. 443-455.

844.   Денисов С. Ф. Детермінанти злочинності і моделі кримінологічної превенції злочинів молоді : моногр. / С. Ф. Денисов ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя : [КПУ], 2010. – 396 с. 

845.   Денисов С. Ф. Економічний потенціал програмно-цільового забезпечення запобігання злочинності молоді: кримінологічна оцінка / С. Ф. Денисов //   Сучасна правова наука: теорія та практика : Міжнар. наук.-практ. конф., 29 квіт. 2013 р. : тези доп. / Громад. орг. «Наук. просвіта» [та ін. ; відп. ред. С. В. Дьоменко, В. В. Лень]. – Запоріжжя, 2013. – С. 105-109.

846.   Денисов С. Ф. Протидія формуванню злочинної поведінки молоді через вплив засобів масової комунікації / С. Ф. Денисов, О. І. Напиральська // Формування злочинної поведінки молоді через вплив засобів масової комунікації : моногр. / С. Ф. Денисов, О. І. Напиральська ; М-во освіти і науки молоді та спорту України, Ін-т права ім. В. Сташиса, Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 91-133.

847.   Жукова Т. С. Соціальні засади запобігання злочинності молоді в Україні та Італії (порівняльні дослідження) : автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Т. С. Жукова ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2011. – 20 с.

848.   Злочинність осіб молодіжного віку // Кримінологія (особлива частина) : навч. посіб. / Ін-т права ім. В. Сташиса Класич. приват. ун-ту ; [Абакумова Ю. В. та ін.]. – Запоріжжя, 2012. – С. 500-530.

849.   Кавалеров А. І. Молодіжне середовище в його девіантному вимірі : моногр. / А. І. Кавалеров, В. О. Довгополюк, А. А. Кавалеров. – О. : Астропринт, 2005. – 127 с.

850.   Капська А. Й. Профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі / А. Й. Капська // Капська А. Й. Соціальна робота : навч. посіб. / А. Й. Капська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – К., 2011. – С. 205-209.

851.   Качанова Ю. В. Молодіжна агресивність в умовах суспільної кризи / Ю. В. Качанова // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка [та ін. ; редкол. : Бех В. П. та ін.]. – Запоріжжя, 2010. – Вип. 45. – С. 201-205.

852.   Кліманська М. Б. Психологічні чинники схильності молоді до соціального утриманства : автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.05 / М. Б. Кліманська ; Ін-т соціології та політ. психології АПН України. – К., 2007. – 16 с.

853.   Ліхолєтова Ю. А. Питання підвищення ефективності запобіжної діяльності судів щодо рецидивної злочинності молоді / Ю. А. Ліхолєтова // Держава і право. Юридичні і політичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; [редкол. : Ю. С. Шемшученко (гол. редкол.) та ін.]. – К., 2011. – Вип. 54. – С. 531-536.

854.   Лук’янченко М. І. Проблема профілактики вживання психоактивних речовин серед дітей та молоді в сучасних умовах / М. І. Лук’янченко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т ; [голова ред. ради Монаєнко А. О.]. – Запоріжжя, 2012. – Вип. 25 – С. 241-248.

855.   Нагорна А. М. Наркоманія: адаптація молоді до праці та життя : моногр. / А. М. Нагорна, В. В. Безпалько. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2005. – 383 с.

856.   Пальчевський С. С. Соціально-педагогічні заходи, спрямовані на надання допомоги ВІЛ-інфікованим, наркозалежним і залежним від психотропних речовин клієнтам та втягнутим у ранню проституцію / С. С. Пальчевський // Соціальна педагогіка : навч. посіб. для вузів / С. С. Пальчевський. – К., 2009. – С. 426-454.

857.   Пішун С. Г. Кримінальна субкультура як фактор формування ціннісних орієнтирів молоді / С. Г. Пішун // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / [гол. ред.: Сущенко Т. І. та ін.] ; Запоріз. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Гуманіт. ун-т «ЗІДМУ». – Запоріжжя, 2007. – Вип. 47. – С. 262-268.

858.   Пов’якель Н. І. Ціннісні орієнтації у подоланні конфліктних форм поведінки студентів : моногр. / Н. І. Пов’якель, Л. О. Котлова. – Умань : Жовтий О. О., 2011. – 143 с.

859.   Соціально-педагогічна робота по подоланню різних форм дезадаптації підлітків та молоді // Соціальна педагогіка : підруч. для вузів / за ред. Капської А. Й.; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т соц. роботи та упр. – 4-е вид., перероб. і допов. – К., 2009. – С. 334-401.

860.   Як будувати власне майбутнє: життєві завдання особистості : моногр. / за наук. ред. Т. М. Титаренко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – К. : [Імекс-ЛТД], 2012. – 512 с. – Із змісту: Життєві завдання як форма моделювання майбутнього проблемною молоддю / Б. П. Лазоренко. – С. 322-335 ; Особливості самоозадачування проблемної молоді в порівнянні з благополучною молоддю / Б. П. Лазоренко. – С. 335-356.

* * *

861.   Бабенко Н. Б. Девіантна поведінка молоді як прояв молодіжної субкультури / Наталія Борисівна Бабенко // Культура і сучасність. – 2007. - № 1. – С. 163-170.

862.   Бажал А. «Проблемний» портрет молодої людини : [про соціол. дослідж. Центру соц. ініціатив Ін-ту соціології НАН України] / Аліна Бажал // Дзеркало тижня. – 2006. – 4-10 берез. (№ 8).

863.   Бакалюк О. Молодь і психоактивні речовини: фактори ризику і захисту / О. Бакалюк, Н. Олійник // Психологія і суспільство. – 2011. - № 3. – С. 70-95.

864.   Бакальчук В. О. Міжетнічна нетерпимість у молодіжному середовищі в Україні / В. О. Бакальчук // Стратегічні пріоритети. – 2009. - № 2. – С. 117-123.

865.   Бессонова Т. И. Практические основания криминальной субкультуры в подростково-юношеском возрасте / Т. И. Бессонова // Практ. психологія та соц. робота. – 2012. - № 3. – С. 31-34.

866.   Бузало П. Молодіжна злочинність – специфічне соціально-правове явище / П. Бузало // Підприємництво, госп-во і право. – 2006. - № 10. – С. 104-108.

867.   Гелемей М. О. Молодіжний екстремізм як негативне явище суспільного розвитку / М. О. Гелемей // Наук. вісн. Нац. акад. внутр. справ. – 2012. - № 3. – С. 45-49.

868.   Денисов С. Ф. Злочинна і пенітенціарна субкультура та її деструктивний вплив на формування поведінки молоді / С. Ф. Денисов // Держава та регіони. Сер.: Право. – 2012. - № 3. – С. 105-109.

869.   Денисов С. Ф. Зростання молодіжної злочинності в Україні як наслідок системної соціальної кризи / С. Ф. Денисов // Держава та регіони. Сер.: Право. – 2010. - № 4. – С. 188-191.

870.   Денисов С. Ф. Кримінальна субкультура як можливий комплекс ціннісних детермінантів у формуванні поведінки особи молодіжного віку / С. Ф. Денисов // Південноукр. правн. часопис. – 2009. - № 2. – С. 253-256.

871.   Денисов С. Ф. Особа злочинця молодіжного віку: проблема вікового розмежування / С. Ф. Денисов, І. В. Пертая // Держава та регіони. Сер.: Право. – 2009. - № 2. – С. 57-61.

872.   Денисов С. Ф. Протидія наркотизму серед молоді в Україні / С. Ф. Денисов // Держава та регіони. Сер.: Право. – 2010. - № 1. – С. 78-81.

873.   Денисов С. Ф. Профілактика групової злочинності осіб молодіжного віку / С. Ф. Денисов // Держава та регіони. Сер.: Право. – 2011. - №  1. – С. 134-140.

874.   Денисов С. Ф. Профілактика молодіжної злочинності як об’єкт кримінологічного дослідження / С. Ф. Денисов // Держава та регіони. Сер.: Право. – 2010. - № 2. – С. 65-69.

875.   Денисов С. Ф. Сім’я як визначальний фактор у профілактиці молодіжної злочинності в Україні / С. Ф. Денисов // Часопис Київ. ун-ту права. – 2010. - № 1. – С. 217-221.

876.   Денисов С. Ф. Формування особистості злочинця молодіжного віку / С. Ф. Денисов, О. І. Напиральська // Держава та регіони. Сер.: Право. – 2007. - № 1. – С. 43-47.

877.   Дубчак Л. Соціалізація молоді в школі та вузі: криміналістичні аспекти / Л. Дубчак // Підприємництво, госп-во і право. – 2006. - № 3. – С. 106-109.

878.   Євдокимов В. Запобігання і подолання конфліктів у студентському середовищі / В. Євдокимов // Нов. колегіум. – 2012. - № 1. – с. 43-47.

879.   Жукова Т. С. Питання протидії злочинності молоді в Італії та Україні в контексті євроінтеграційних прагнень України / Т. С. Жукова // Вісн. ЗНУ. Юрид. науки. – 2012. - № 3. – С. 264-272.

880.   Коберник Л. О. Динаміка змін цінних орієнтацій студентів як чинника виникнення конфліктних форм поведінки / Л. О. Коберник // Теорія і практика упр. соц. системами. – 2009. - № 4. – С. 23-29.

881.   Купа І. Молодь за майбутнє без наркотиків : семінар-практикум // Психолог. – 2010. - № 3. – С. 26-31. – (Шкільний світ).

882.   Кушнірчук О. Соціально-педагогічна реабілітація дівчат, залучених до проституції / О. Кушнірчук // Пед. пошук. – 2008. - № 2. – С. 64-66.

883.   Лазоренко Б. П. Механізми формування проблемної групи та збільшення її прошарку в молодіжному середовищі / Б. П. Лазоренко // Наук. студії із соц. та політ. психології. – 2007. – Вип. 17. – С. 119-130.

884.   Лазоренко Б. Психокорекція суб’єктності проблемної молоді / Б. Лазоренко // Психол. перспективи. – 2009. – Спец. вип. – С. 161-168.

885.   Ларіна Т. О. Розвиток життєстійкості як умова ефективного самоздійснення й планування часу схильної до залежності молоді / Т. О. Ларіна, В. В. Посохова // Педагогіка і психологія. – 2008. - № 3/4. – С. 151-157.

886.   Меркулова В. О. Правопорушення серед студентської молоді: причини та шляхи запобігання / В. О. Меркулова // Південноукр. правн. часопис. – 2009. - № 4. – С. 20-23.

887.   Мозоль Н. І. Девіантна поведінка молоді і роль правового виховання у її запобіганні / Н. І. Мозоль // Бюл. М-ва юстиції України. – 2013. - № 1. – С. 79-87.

888.   Мосюнзь О. Деякі морально-правові аспекти віктимної поведінки молоді / О. Мосюнзь // Соц. психологія. – 2007. – Спец. вип. – С. 163-171.

889.   Опанасюк Г. Розповсюдження насильства у молодіжному середовищі : соц. дослідж. / Г. Опанасюк // Соц. педагог. – 2010. - № 11. – С. 5-11.

890.   Петров Д. М. Криміналізація молодіжного середовища як причина становлення неповнолітніх на шлях грабежів і розбоїв у громадських місцях / Д. М. Петров // Часопис Київ. ун-ту права. – 2012. - № 3. – С. 355-359.

891.   Прохоренко Т. Г. Девіантна молодіжна субкультура / М. Г. Прохоренко, О. П. Зборовська, Г. А. Носирєва // Вісн. Міжнар. Слов’ян. ун-ту. Сер.: Соціол. науки. – 2006. – Т. 9, № 2. – С. 11-16.

892.   Радзієвський В. Кримінальна субкультура та рок-музика як вияви девіації та протесту / В. Радзієвський // Підприємництво, госп-во і право. – 2011. - № 12. – С. 161-164.

893.   Раєцька Л. Проблеми боротьби зі злочинністю молоді та неповнолітніх / Л. Раєцька // Юрид. журн. – 2012. - № 11. – С. 70-73.

894.   Сергатий М. О. Передумови певного поширення кримінальної субкультури / М. О. Сергатий // Держава та регіони. Сер.: Право. – 2012. - № 4. – С. 169-174.

895.   Тарабукін О. Молодіжна злочинність та шляхи її подолання / О. Тарабукін // Психолог. – 2005. - № 4. – С. 20-24.

896.   Ткачук Т. А. Ефективне використання допінг-стратегій як складових допінг-поведінки молодої особистості : [форми подолання стресу] / Т. А. Ткачук // Практ. психологія та соц. робота. – 2012. - № 6. – С. 63-67.

897.   Чернецька Ю. І. Технологічний аспект ресоціалізації наркозалежної молоді / Ю. І. Чернецька, О. П. Бурик // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – 2011. - № 8: Пед. науки. – С. 131-135.

898.   Щорс В. Негативний вплив ЗМІ на молодь : тренінг-курс / В. Щорс, О. Столяренко // Соц. педагог. – 2009. - № 6. – С. 27-43.

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК

А

Абакумова Ю. В. - 848

Авер’янов В. Б. - 476

Авер’янова Г. М. - 298

Алексєєва О. В. – 175

Алік Н. - 568

Андрєєва Д. Є. – 51, 66, 67

Андрусенко Н. – 569, 586

Андрусишин Б. - 510

Андрушко В. – 176

Андрушко Ю. І. - 544

Андрущенко В. П. – 132

Андрущенко Т. В. - 503

Андрущенко Т. І. – 177

Антонова В. - 570

Ареф’єва О. В. – 132

Артімонова Т. – 178

Афанасьєв А. - 179

 

Б

Бабенко Н. Б. – 320, 861

Бажал А. - 862

Байдак Т. М. – 68

Бакальчук В. О. – 416, 864

Бакалюк О. - 863

Бакума І. М. - 841

Балакірєва О. – 571, 701

Балашов А. М. - 793

Балл Г. О. - 713

Баранівський В. В. - 501

Баришполець О. Т. – 405, 417

Барна М. – 747, 763

Барно О. – 180, 572

Барно Т. – 572

Бастун Н. А. - 713

Батенко Г. – 43

Бацман О. С. - 748

Башавець Н. А. - 714

Башук Л. – 546, 573, 615

Бевз Г. М. - 695

Безземельна Т. О. – 105

Безпалько В. В. - 855

Безрук А. - 810

Белоусова А. – 418, 419

Бень О. Т. - 378

Берегова Г. Д. – 15

Бессонова Т. И. - 865

Бесчастний В. М. – 46, 371

Бех В. П. – 107, 108, 136, 138, 141, 165, 170, 304, 359, 367, 368, 401, 403, 414, 560, 707, 748, 753, 754, 759, 851

Бєлова В. М. - 181

Битяк Ю. П. – 45, 58

Біла О. О. - 794

Білан Ю. В. - 575

Білецька Т. В. - 299

Білик М. - 182

Білогур В. Є. – 98, 99, 183, 184, 185

Білоконь І. В. – 100, 186, 187

Білоус І. – 188

Біляєва І. М. - 300

Блинова О. Є. – 189

Богданова І. М. - 321

Богданова Н. М. – 101, 102, 420

Богинська Ю. В. [Богинская Ю. В.] - 749

Богомаз К. Ю. – 103

Богоявленська Ю. В. - 576

Бойко М. Д. – 546

Бойченко Т. Є. - 696

Болобан М. А. - 508

Болотова В. О. – 68

Большакова А. М. – 401

Бондар І. І. - 472

Бондар М. Б. – 190

Бондар Т. В. - 710

Бондаренко А. – 69

Бондаренко В. В. - 622

Боняк В. О. – 502

Борисенко Д. - 811

Бородін Є. – 40, 44, 70, 71, 379

Бородчак М. В. – 227

Бочелюк В. В. - 842

Бочелюк В. Й. – 479, 749

Буда Т. – 577

Бузало П. - 866

Буйниченко Л. Д. – 697

Букач В. В. - 795

Булгакова В. О. – 481

Бульвинська О. І. – 503

Бурик О. П. - 897

Бурова Г. В. – 750, 757, 766

Буряк Л. І. – 316

Бусел Ю. - 421

Бутиліна О. В. - 191

Бущенко А. П. - 11

В

 

Валькована О. В. - 571

Варава А. В. – 104

Василишина С. О. – 72, 105, 578, 579, 796

Васильєва О. А. - 580

Васильчук Є. О. – 322, 422-425

Васютинський В. – 112, 192

Вашкевич В. М. – 193, 194, 323, 324

Вдовцова С. А. – 575

Вербицька П. В. – 106

Верховод І. - 769

Виговська С. - 657

Виноградов О. – 507, 555, 602

Виноградова В. - 325

Вишневський О. – 195

Вівдюк З. М. - 751

Вінніков О. – 797

Вірна Ж. – 112

Вітенко Ю. - 658

Віщих Л. І. - 767

Владиченко Л. – 482

Власова Н. Ф. – 809

Войтенко В. - 736

Войтенко Т. І. - 326

Волкова Л. О. – 426, 483

Волобуєв М. – 196

Волошин О. В. - 359

Волошко Д. О. - 659

Вольфовська Т. О. – 153, 197-199

Воропаєва В. Г. – 107

В’ялик М. С. - 601

Г

 

Гавриленко М. О. – 200

Гаврилишин Б. – 380

Гаврилова Н. С. – 473

Гавришенко Л. - 581

Гаженко О. П. – 201

Галета Я. В. – 313

Галустян Ю. - 701

Гаращук В. М. – 45, 58

Гелемей М. О. - 867

Герасіна С. В. – 427

Герцог Ю. - 511

Гилюн О. В. – 108, 202

Главник О. П. – 695

Гладощук О. - 715

Глазунова С. М. – 203

Глеба А. А. - 804

Глиняна О. – 680

Глоба С. М. - 757

Голіна І. В. – 16, 204

Голованова Т. П. - 474

Голованько В. – 26

Головатий М. Ф. - 360

Головенько В. А. - 206

Головатий М. Ф. – 41, 109, 205

Головкін Б. М. - 843

Голотребчук Р. - 441

Голубенко Т. О. – 63, 160

Гонор О. - 402

Гончарова Н. В. - 381

Горбань О. М. – 300

Гордієнко К. - 428

Гордієнко М. – 382

Гордієнко Н. М. - 752

Гостєва Т. О. – 383

Грабовий П. М. – 508

Гребняк В. П. - 698

Гребняк М. П. - 698

Гримич М. В. – 7, 406

Грицак Л. – 114

Гришкина Я. – 430

Грищук А. М. - 787

Губань Р. – 512

Гудима О. В. - 768

Гуменюк О. – 207, 208

Гуржій Т. О. – 42

Гурлєва Т. С. - 209

Гурова К. Д. – 126

Гутник В. М. - 804

Д

 

Данилевич О. - 648

Дармограй В. М. – 110

Дейч Б. – 210

Дембицька Н. М. – 298, 327

Дембіцька О. - 111

Демків О. - 26

Демчук Н. – 5, 369, 370

Демянюк О. Б. – 112

Денисенко Н. Ф. – 559, 705, 807

Денисов С. Ф. – 17, 844-846, 868-876

Денисова Т. А. – 516, 788

Десятерик Д. – 431

Дзвінчук Д. – 513

Дзундза А. І. – 547

Дичева О. - 813

Дідик С. М. - 681

Дідук І. А. – 211, 484

Дікова-Фаворська Д. М. [Дикова-Фаворська Д. М.] - 709, 710

Дікова-Фаворська О. М. [Дикова-Фаворская Е. М.] – 753, 754, 757

Дмитрієв А. Ю. - 806

Дніпрова О. А. - 747

Довбня О. - 212

Довгань О. Л. – 113

Довгополюк В. О. - 849

Довжук Б. - 582

Дойко С. - 297

Доній О. – 26

Доннік А. – 814

Дробиш Л. – 583

Дрозд Ю. – 6

Дружченко Т. Я. – 213, 798

Дубчак Л. – 328, 877

Дуцяк І. З. – 214

Дьоменко С. В. – 845

Дьяконов Г. – 215

Дьяченко О. В. – 45

Дякон В. М. – 134, 135

Е

Егоров Д. - 815

Ефименко А. – 418

Є

Євдокимов В. - 878

Ємцева Е. Г. - 584

Єрмоленко Д. О. – 47, 474, 485-487

Єфтєні Н. М. - 116

Ж

 

Жадан І. В. – 153, 216, 217, 315, 329

Жалко Т. Й. – 433

Жданова І. - 585

Желнова Н. - 384

Жигайло Н. І. – 218

Жужжа К. – 808

Жукова Т. С. – 847, 879

З

 

Завацька Л. М. – 330

Завгородня О. В. - 713

Заверико Н. В. – 361

Заглада Л. – 434-438

Загорская Я. - 816

Заграй Л. – 439

Зазимко О. – 219

Заїка Д. О. - 514

Засєкін А. А. – 117

Засєкіна Л. – 112

Захаренко К. В. – 362

Захаров Є. Ю. – 4, 11, 73

Захарова Н. М. - 699

Зборовська О. П. – 264, 891

Земська Г. – 118

Зенин О. К. – 771

Зимогоров О. С. - 788

Зінкевич Н. – 129, 586

Зінченко А. Г. - 709

Злобіна О. – 119

Золотухин А. - 587

Зоська Я. В. – 403

Зубіашвілі І. К. – 301

Зуй В. В. – 58

Зущик Ю. – 220

И

 

Иванов Ю. Н. - 817

Ивашкевич Е. Ф. – 331

Июньская О. - 441

І

 

Іваненко Т. В. – 702, 703

Іваницький О. І. – 705, 807

Іванов І. В. – 162

Іванова Л. С. - 440

Івженко Ю. В. – 385

Іллюк М. – 799

Іншин М. І. - 789

К

 

Кавалеров А. А. – 849

Кавалеров А. І. - 849

Калмикова Л. В. - 768

Калюжна Т. Г. – 221

Канавець М. В. – 363, 386

Канишевский С. М. - 708

Капера І. – 222

Капсамун І. - 268

Капська А. Й. – 155, 651, 756, 760, 850, 859

Каракай М. С. – 48

Каретна О. О. – 49

Карковська Р. І. – 120, 223

Карнаух А. – 74, 224

Карпачова Н. І. – 3

Карпенко А. В. - 818

Карпенко В. - 736

Карпенко Г. В. – 704

Карпенко О. Г. - 710

Касіян З. Я. - 588

Катаев В. А. – 151, 480, 564

Катаєв С. Л. [Катаев С. Л.] – 141,168, 368, 401, 707. 748, 753  

Катрич М. В. – 50

Качанова Ю. В. - 851

Квасник О. В. - 302

Квятковский Д. О. – 225

Кербаль М. О. – 364

Кикоть В. - 660

Кирилова А. О. - 443

Кириченко І. – 192

Кир’янова О. - 593

Кияшко Л. О. – 16, 204, 226-228

Кізь О. Б. - 442

Кікінеджі О. М. – 442

Кіріна С. – 444, 445

Кіров В. І. – 734

Кір’ян Т. - 769

Кічук Я. В. – 229

Клименко Н. – 589

Кліманська М. Б. - 852

Кляпець О. – 649, 661, 716

Княжанський В. – 590

Коберник Л. О. - 880

Коваленко Н. Ю. – 476

Коваленко О. О. - 548

Коваліско Н. – 230

Коваль Г. – 231, 303, 717

Ковальов В. О. – 167

Козлакова Г. О. – 305, 501

Козловська Е. В. – 650

Кокун О. М. - 725

Колесникова К. - 591

Колісніченко Р. М. – 121

Коломієць Т. О. – 51

Коляда О. С. - 697

Коляда Т. А. – 592

Комар Т. О. - 762

Комарова Н. М. - 709

Комарова Я. В. – 332

Кондур О. - 683

Кононенко К. А. – 333

Конох М. - 488

Корецький М. Х. – 300

Корж Т. – 676, 682

Корнівська М. М. – 146

Корнієнко І. – 718

Коробцова Н. - 719

Корчевна О. – 593

Корчун М. - 594

Костюк Т. - 280

Костюченко О. – 268

Котик Ю. В. – 452

Котлова Л. О. - 858

Котляр О. - 232

Котляр Ю. – 6

Кошечко Т. - 819

Кошонько Г. А. - 334

Кравець В. П. - 130

Кравченко Т. А. – 105

Кравчук В. М. – 387

Крайній І. Я. - 697

Краснякова А. О. – 226, 233

Красовська Н. - 595

Кресіна І. О. – 476

Кривенко Л. В. – 596

Кривенко С. В. – 596

Кривошеєва Г. Л. - 705

Кривцова М. С. - 549

Кришимарел В. – 482

Кропельницька С. - 683

Кружаліна Ю. – 657

Крусс В. - 720

Круть Ю. – 129

Кудашкіна О. З. - 446

Кудіна Л. – 5, 6, 13, 111, 118, 127, 369, 370, 373, 402, 411, 557, 558

Кудренко Б. В. – 52, 365

Кузнецова Г. - 597

Кузьмич О. – 5

Кулеба О. – 388

Кулєшова Л. В. – 550, 598

Кулик О. – 234

Кулініч О. О. – 515

Купа І. – 881

Курило І. – 599

Кухар В. – 447-450

Кухтіна М. В. – 304

Куценко С. – 25

Кучабський О. – 684

Кучер Г. М. – 772

Кучеренко Є. – 235

Кучерява В. – 129

Кушнірчук О. – 882

Л

Лавненко О. – 236

Лавриш Є. Е. – 213, 798

Ладомська Я. – 237

Лазоренко Б. – 451, 860, 883, 884

Ларіна Т. О. – 122, 885

Лебедев Б. Н. – 622

Левін П. Б. – 685

Левін Р. – 701

Левчук К. І. – 452

Лемягова Д. Є. – 75

Леонов О. З. – 721

Лещенко О. Г. – 662

Лень В. В. – 845

Лєнь Т. В. – 305

Лизавенко З. – 453

Лимаренко О. – 21

Лисенко Ю. О. – 454

Литвиненко А. В. – 601

Литвиненко І. С. – 722

Литовченко І. В. – 306

Лібанова Е. М. – 57, 133

Лісовець О. В. – 366, 389

Лісогор Л. С. – 600

Ліхолєтова Ю. А. – 853

Ліщинська О. – 238

Лободинська О. М. – 551

Логвиновська Т. А. – 307

Лозко А. – 686

Лощицька Т. І. – 723

Лукашевич В. Г. – 516

Лук’яненко С. – 239

Лук’янова Н. Л. – 53, 76

Лук’янченко М. І. – 854

Лымарь М. – 441

Любарська О. М. – 308

Любімцева С. А. – 123

Лях Т. Л. – 724

М

Маєвська Н. – 240

Мазін В. М. – 124

Майструк І. М. – 125

Маковецький А. М. – 241

Максименко С. Д. – 725

Малина О. – 455

Малихіна Я. А. – 552

Малиш Л. – 507, 555, 602, 603

Маліков В. В. – 77, 800

Мальована Ю. В. – 553

Марків О. – 726

Марушкевич Б. М. – 367, 368, 390

Марченко В. Ф. – 820

Марченко Т. – 456

Марчук В. М. – 804

Марчук М. І. – 489

Маршавін Д. Ю. – 758

Маршавін Ю. – 604, 758

Масі Н. І. – 457

Масленнікова В. – 773

Массанов А. В. – 554

Мачуліна І. І. – 103

Машиністов В. В. – 698

Межейко В. – 821

Мельник Е. – 605

Мельник О. – 242

Мельник С. – 727

Мельников Д. О. – 243

Мельничук Д. П. – 18

Мельничук О. Ф. – 504, 517-523

Меркулова В. О. – 886

Метьолкіна Н. Б. – 54, 244

Миколайчук М. – 736

Миколюк О. – 687

Мироненко Г. В. – 417

Миронович Ю. – 245

Михальченко М. І. – 64, 174, 309, 503, 524

Мітічкіна О. О. – 404

Мішин А. – 78

Міщенко Н. – 127

Міщенко О. О. – 128

Мовчан О. – 774

Мозоль Н. І. – 887

Молоканов Ю. – 71, 379

Монаєнко А. О. – 648, 702, 703, 712, 854

Мордвінов О. Г. – 105

Мороз А. – 246

Мосенкіс Ю. Л. – 508

Москаленко В. В. – 298

Мосьондз М. В. – 136-138

Мосюнзь О. – 888

Моховик Н. – 79

Мунтян М. І. – 139

Мухамєдова Е. – 728

Муханова І. Ф. – 247

Мягких В. Б. – 706

Н

Нагорна А. М. – 855

Назаров Д. – 606-608

Назарчук Є. – 609

Найда І. В. – 610, 611

Найда Н. – 6

Найдич М. А. – 80

Найдьонова Л. А. – 405

Напиральська О. І. – 459, 846, 876

Нарбут И. – 826

Науменко Р. А. – 81

Невмержицька Н. М. – 248

Ненчук О. – 249

Нестеренко Н. – 827

Никоненко Ю. В. – 775

Нікітіна І. В. – 140

Нікітчіна С. О. – 250, 729

Ніколаєвський В. М. – 141

Ніколаєнко С. – 19

Носирєва Г. А. – 891

Носков В. И. – 460

О

 

Обухівська О. – 369, 370

Оверковський Б. – 612, 613

Овсяннікова В. В. – 730

Овчар М. Ф. – 251

Овчаренко Г. Е. – 336

Огаренко В. М. – 50, 65, 104, 300, 318, 319, 412, 415, 544, 654, 655, 842

Огірко О. В. – 20, 176

Оксамитна С. – 507, 555

Олександрова Н. – 828

Оленич С. Р. – 142

Олефір В. І. – 113, 139, 149, 163, 556, 711, 751, 761

Олійник А. Ю. – 8

Олійник Б. – 252

Олійник Н. – 863

Омельченко В. В. – 141

Омельчук В. – 677, 687

Омельчук І. А. – 490

Онищенко Г. І. – 209

Онищенко О. С. – 152

Опанасюк Г. – 889

Орлов В. В. – 59, 82-84, 392, 688, 689, 707

Орлова О. І. – 707

Остапик О. – 231

Осташова В. О. – 143, 491

П

 

Павловський В. В. – 9, 144, 310

Пазенок А. С. – 10

Пальм Г. А. – 747

Пальчевський С. С. – 652, 856

Панасюк В. – 393

Панченко В. Є. – 698

Панчук Н. – 253

Патлах І. М. – 394

Патушинський Є. К. – 498

Пашко Л. – 245

Пенькова О. – 254

Перевознікова Г. – 255

Пертая І. В. – 871

Петрик В. – 465

Петров Д. М. – 890

Петрова Т. – 525

Петровська К. В. – 407

Петрунько О. В. – 337

Печончик Т. – 25

Пилаєва Т. В. – 408

Пилипенко Л. – 254

Пирог А. В. – 256

Підлісний М. М. – 145

Пінчук А. – 21, 85, 801

Пірен М. І. – 146, 556, 761

Піча В. М. – 156, 410

Пішун С. Г. – 857

Плакіда Р. – 395

Плоский К. – 372

Плотніков П. – 257, 338, 340

Пов’якель Н. І. – 858

Погорецька Ю. – 22

Погорілко В. Ф. – 790

Подольська Є. – 258

Пожидаєв Є. О. – 259

Позняк С. І. – 147

Покрищук В. – 615

Поліщук І. – 663

Поліщук Н. В. – 23

Половець В. М. – 260

Полосуєва З. І. – 809

Полунін О. В. – 261

Полякова О. М. – 777, 791

Помиткіна Л. – 262

Пономарева Е. Ю. – 778

Пономаренко О. – 391

Поснова Т. П. – 311, 341

Посохова В. В. – 885

Прилипко С. М. – 478

Приходько Г. В. – 791

Приходько Т. В. – 409

Пробийголова Н. В. – 263, 312, 342, 343

Провоженко М. А. – 759

Прокопенко В. Л. – 148

Прокопенко І. Ф. – 616

Прокопенко С. – 664

Протасова Н. – 617

Прохоренко Т. Г. – 264, 891

Процик І. – 373, 411

Проць О. Є. – 265

Прощаков В. – 618

Пташник-Середюк О. – 266, 493

Пузанов В. – 412

Пустовіт Ж. М. – 12

Пухлий В. – 619

Пясецька К. В. – 788

Пясецька Л. О. – 267

Р

 

Радєва М. М. – 620

Радзієвський В. – 892

Радул В. В. – 313

Раевский Р. Т. – 708

Раєцька Л. – 893

Ракша Н. – 526

Ревака Л. В. – 653

Регент А. – 621

Решетилова О. – 268

Решетов С. – 808

Реріх О. – 24

Рижанова А. О. – 344

Рижикова Л. В. – 556

Риндзак О. Т. – 269

Рогатюк К. В. – 492

Рогожева А. О. – 735

Розсказова О. – 345

Романенко К. – 527, 528, 529

Романенко Л. Ф. – 113, 139, 149, 163, 556, 711, 751, 761

Романишин Л. М. – 461

Романова И. – 830

Романова Н. Ф. – 779

Романовський А. Г. – 622

Романюк С. М. – 477

Русін В. С. – 531

Руснак Ю. І. – 496

Рута Л. – 638

Рябенко А. – 831

С

 

Савелюк Н. – 270

Савіна Д. К. – 240

Савіщенко В. М. – 479

Саволайнен В. – 494

Сажнева А. М. – 271

Самойлов О. А. – 272

Самохвалов К. – 557

Сапарай Ю. В. – 777, 791, 792

Сахневич І. Д. – 150, 273

Свириденко А. – 623

Селезнев А. Г. – 771

Семенів В. – 558

Семенова Д. А. – 624

Сергатий М. О. – 894

Сергеєва Т. П. – 732

Серьогін С. М. – 52, 101, 365

Сиваш П. О. – 487

Сиднев Л. Н. – 151, 480

Сидоренко В. К. – 625

Сизоненко О. А. – 805

Симкович В. – 462

Симоненко О. – 152

Синенко Н. – 626

Сиромятніков Р. М. – 804

Сіткар В. І. – 463

Скворець В. – 274

Скідін О. Л. [Скидин О. Л.] – 151, 165, 168, 173, 361, 480, 564, 565, 753

Скірко Р. Л. – 807

Скнар О. М. – 153, 275-277, 346

Скрипник В. А. – 762

Слепченко А. А. – 530

Слинько А. Ф. – 86

Смола Л. – 26

Соколенко Л. – 733

Сокур Н. В. – 734

Солодовник С. Ю. – 654

Солодухова О. Г. – 278

Соломка Т. – 627

Солонтай О. – 60

Сорокіна Н. Г. – 87, 103

Сохан І. О. – 314

Співачук В. – 833

Старинская Н. В. – 278

Старовойт С. М. – 559

Стасюк Г. – 513

Сташків Б. І. – 509

Степанов В. Ю. – 157

Степенко М. – 464

Стефанишин О. В. – 628

Стойка О. О. – 735

Столяренко О. – 898

Сторожук Р. П. – 61

Стрельцов Є. Л. – 14

Стрєлковська Г. – 585

Стуканов С. – 268

Суворов И. Ю. – 466

Сугробова Ю. Ю. – 158, 279

Судаков М. В. – 758

Сударенко О. – 679

Сухова Ю. Р. – 761

Сухомлинські О. В. – 280

Сущенко Т. І. – 106, 110, 124, 302, 479, 547, 553, 559, 653, 705, 749, 807, 857

Суятінова Л. – 281

Сьомін С. – 465

Т

 

Таланчук П. М. – 113, 139, 149, 163, 556, 711, 761

Тарабукін О. – 895

Тарангул Л. Л. – 115

Тарасенко В. – 282

Тарасенко Т. М. – 62, 159

Тарасова О. А. – 759

Тарасюк О. П. – 316

Темех Н. – 467

Терзі О. С. – 531

Тернова І. В. – 737

Теслюк В. – 780

Тименко В. М. – 63, 160

Тимошенко В. В. – 804

Тимошенко І. І. – 131, 132

Тимощук О. - 629

Титаренко Т. М. – 122, 649, 860

Тихонова Л. А. – 167

Тищенко О. – 781

Ткаченко В. – 619

Ткачук Т. А. – 896

Тоба М. – 283

Томашевский Н. И. – 771

Томенко М. – 25

Томчук М. І. – 762

Траверсе Т. М. – 468

Трибулькевич К. Г. – 161

Триндюк В. А. – 347

Тринчук О. – 630

Трофімова Н. – 380

Трутнева Є. О. – 560

Трухан О. – 284

Турченко Ф. Г. – 158

Тягло К. М. – 655

Ф

 

Федоренко В. Л. – 790

Федоренко Р. П. – 656

Федорів М. – 348

Федорова Н. Ю. – 163

Філіпенко І. – 26

Філіпенко Л. В. – 561

Філіппов Ю. М. – 317, 349, 374, 631

Філіпченко І. – 835

Фліс І. М. – 164, 286

Фурман А. В. – 469

 

Х

 

Харченко В. Є. – 562

Харченко С. Я. – 350

Хилько М. І. – 287

Хитрош Л. В. – 563

Хлєбнікова Т. – 667

Холод Б. І. – 747

Хомич А. В. – 738

Хоронжий А. Г. – 154

Хохленко О. – 532

Хохрякова І. В. – 632

Хрідочкін А. – 488

Хрустальов Ф. С. – 165

Хрустальова М. С. [Хрусталева М. С.] – 165, 564

Хуснутдінов О. – 396

Ц

 

Цесар І. В. – 735

Цибін С. – 88, 288

Циганенко Г. В. – 166, 397, 398

Цюра С. – 289

Ч

 

Чачко С. – 129, 290

Чебыкин А. Я. – 291

Чеботарьова О. В. – 666

Чемодурова Ю. – 351

Чепак В. – 236

Черненко Т. В. – 333

Чернецька Ю. І. – 897

Чернєцова Т. М. – 711

Черних А. – 25

Чигрин В. О. – 168, 292, 633

Чигрина Н. В. – 318

Чміль Л. Б. – 413

Чолій С. М. – 375, 399

Чопей В. С. – 169

Чубко О. М. – 495

Чупрій Л. В. – 64

Чутова Н. П. – 414

Ш

 

Шабанов В. П. – 352, 353

Шаблій І. Є. – 170

Шайгородський Ю. – 40, 89, 354, 634

Шаповал Л. – 739

Шаповал Р. В. – 533

Шапошникова І. В. – 415

Шатрова І. – 690

Шафаренко К. – 668

Шашчашвілі М. В. – 355, 635

Швая Д. – 483

Шевців З. М. – 171, 376

Шевцова Ю. М. – 172, 293

Шевчук О. С. – 163

Шейко В. М. – 157

Шемшученко Ю. С. – 476, 478, 504, 676, 843, 853

Шеремет А. – 838

Шестопалов П. І. – 691, 692

Шестопалюк О. – 294, 534

Шитова К. А. – 173

Шиян О. – 535, 740, 741

Шопіна І. М. – 789

Шостак С. В. – 65

Шот М. – 400

Штанська О. В. – 636

Штанько В. І. – 167

Штефан Л. А. – 669

Шубін В. І. – 145

Шугурова Т. Л. – 319

Шудло С. – 55, 56

 

Щ

Щеколодкин В. Ф. – 782

Щепова Д. Р. – 295

Щерба Г. І. – 90, 637

Щербина В. В. – 565

Щорс В. – 898

Щотова Ю. – 27, 566, 639, 640

Ю

 

Юрик П. - 839

Я

 

Ядранський Д. Н. – 567

Якимов Г. О. – 789

Якимова Н. С. – 641

Яковенко А. – 296

Якубова А. С. – 642

Ярема О. – 297

Яремкевич Р. В. – 90

Ярош Я. Б. – 377

Ярошенко В. – 174

Ярошенко О. М. – 497

Ятченко А. В. – 712, 742

Яцюк Л. – 6, 13, 111, 118, 127, 373, 402, 411, 557, 558

Ященко В. – 470