Вы здесь

Журнал "Киевская старина" у фондах Запорiзької ОУНБ iменi О.М. Горького (1901-1905)

Зміст

Швайба Н. До читача
«Киевская старина» (1901 – 1905). Із фондів Запорізької ОУНБ імені О.М.Горького
Історична геологія. Гідрологія. Антропологія
Техніка
Сільське господарство
Медицина
Соціологія. Статистика. Демографія
Історія
Археологія
Етнографія
Економічна історія
Політика. Право
Наука. Освіта
Видавнича та музейна справа. Бібліотекознавство
Мовознавство. Літературознавство
Художня література. Фольклор
Мистецтво
Релігія
Бібліографія
Іменний покажчик

Зміст

До читача

Один з перших фахових українських гуманітарних часописів «Киевская Старина» впродовж чверть століття відігравав значну роль у розвитку української історичної думки. З перших випусків був закладений і поступово зміцнювався фундамент українських студій. Справа ця розвинулась завдяки ентузіазму когорти небайдужих «любителей старини», захоплення і вивчення якої вже давно перейшло на професійний рівень. Те, що ця «старина» стала «Київською», а по суті українською, було логічним результатом розвитку не лише історичної, а й суспільної думки, бажанням представляти читацькому загалу унікальні матеріали з української історії, етнографії, фольклористики, мовознавства та літературознавства на кшталт відомих і популярних імперських часописів «Русский архив», «Русская старина». Завдяки сподвижництву Феофана Лебединцева, Володимира Антоновича, Олександра Лазаревського, Павла Житецького та багатьох інших, хто підтримав ідею українського, переважно історичного за своєю спрямованістю, альманаху, сучасники можуть скласти уявлення про українську гуманітаристику кінця ХІХ – початку ХХ століття. Неодноразово на власному досвіді переконувались наскільки унікальними є матеріали та джерельні свідчення, вміщені на сторінках «Киевской Старины». Більш того, будь-яке дослідження з історії України XVIII-XIX століття важко уявити без залучення публікацій даного часопису.

Однак і професійний дослідник, і студент, що готується до семінару чи то пише дипломну роботу, і читач, якого цікавать українське минуле, зтикаються з кількома проблемами. Проблема перша, – відсутність повного комплекту випусків часопису в бібілотеках нашого міста. Повне зібрання, здається, представлено лише у Національній бібліотеці України ім. Вернадського НАНУ. Проблема друга, – слабкий рівень, або відсутність бібліографічної підготовки, інколи елементарна відсутність уявлення про потенційні можливості матеріалів «Киевской старины». Бібліографічний пошук як невід’ємна складова дослідницького процесу потребує значної витрати часу, певних евристичних навичок, непоганої орієнації і знання бібілотечних фондів. Вирішити саме ці завдання читачу Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О.М. Горького допомагає бібліографічний покажчик публікацій часопису «Киевская старина», укладений впродовж 2007-2008 років.
Даний ретроспективний бібліографічний покажчик виконує як науково-допоміжну так і не менш важливу рекомендаційну функцію. З одного боку, праця запорізьких бібліотекарів сприяєтиме раціоналізації дослідницької роботи, з іншого, – при поширенні покажчика серед бібілотек міста та області – сприятиме навчанню і популяризації знань серед широких кіл суспільства. Покажчик ілюструє саме ті матеріали, що є в наявності в обласній бібліотеці, так би мовити «запорізьку колекцію». Тим, хто глибше зацікавиться історією часопису та його дописувачів, або матимуть потребу в опрацюванні всіх випусків «Киевской старины», рекомендуємо звернути увагу на праці Марини Палієнко1.
Складений за тематико-хронологічним принципом, покажчик складається з двох частин (І – покажчик публікацій за 1882-1900 рр., ІІ – за 1901-1905 рр.), в середині тематичних блоків бібілографічні описи подаються за алфавітом авторів публікацій. Звертаємо увагу, що з огляду на поліінформативність матеріалів часопису їх тематична рубрикація в окремих випадках є досить умовною. Отже, читачу бажано уважно ознайомитися з усіма тематичними розділами покажчика. Іменний покажчик наприкінці полегшує пошук публікації того чи іншого автора. Не менш приємним є той факт, що зі змістом покажчика можна ознайомитись на сайті ЗОУНБ ім. О.М. Горького (www.zounb.zp.ua). Дякуємо укладачам-бібліографам за копітку працю та видання, що безумовно користуватиметься попитом у шанувальників і дослідників української історії, культури. Сподіваємося, що бібілографічне знайомтсво читача з фондами ЗОУНБ в гуманітарому напрямі триватиме й надалі.
 

к.і.н., викладач кафедри джерелознавства,
історіографії та спеціальних історичних дисциплін ЗНУ
Надія Швайба

Зміст

«Киевская старина» (1901 – 1905). 
Із фондів Запорізької ОУНБ імені О.М.Горького


ІСТОРИЧНА ГЕОЛОГІЯ. ГІДРОЛОГІЯ. АНТРОПОЛОГІЯ

1.Изъ архивовъ юго-западного края: Сведеня о лабрадоре въ бассейне р. Быстръевки при Каменномъ Броде въ Радомысльскомъ и при Слипницахъ въ житомірскомъ уездахъ / Сообщ. А. Мёрдеръ // Киевская Старина: Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXIII. - Октябрь - Декабрь. – С. 131-133. 
2.Изъ прошлаго Полтавщины : О камне, во время громового удара съ высоты упавшемъ / Сообщ. И. Ф. Павловскій // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904 . - Т. LXXXIV . - Январь. – С. 64-65.
3.Изъ прошлаго Полтавщины: Объ открытіи въ Малороссии торфа, каменнаго угля, мергеля и алебастра: [Документы, известія и заметки] / Сообщилъ И. Ф. Павловскій // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXV. - Ноябрь - Декабрь. - С. 166-171.
4.Озеро Свитязь и народныя преданія о немъ: [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. - Мартъ - Апрель. - С. 144-150.
5.[Собраніе членовъ и слушателей Археологического института (15 февраля 1901 г. )]: [Археологическая летопись] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXIII. - Май - Июнь. - C. 130-131.
6.Современная переписка о землетрясеніи въ Малороссіи 14 окт. 1802 г. / Сообщ. И. Ф. Павловскій // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ . - К. : Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904 . - Т. LXXXIV . - Январь. – С. 2-3.

Зміст

ТЕХНІКА

7.Нефтяная промышленность въ Галичине / Сообщ. И. Ф. Павловскій // Киевская Старина: Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXIII. - Октябрь - Декабрь. – С. 134-136.
8.О. Л. [Левицкий О.]2 Къ исторіи винокуренія и винной торговли въ Малороссіи въ XVIII в. // Киевская Старина: Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXIII. - Октябрь - Декабрь. – С. 57-60.

Зміст

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

9.Лекарственныя растенія въ Лубенскомъ уезде : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903 . - Т. LXXXI . - Апрель – Июнь. - С. 34-35.
10.О шелковичномъ заводе и казенномъ саде въ Константиноградскомъ уезде въ 1800-1805 г. г. : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901 . - Т. LXXV . - Ноябрь – Декабрь. - С. 71-73.
11.Павловскій И. Ф. Проектъ основанія въ Лубнахъ скотоврачебной лечебницы : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903 . - Т. LXXX . - Январь - Мартъ. - С. 9-11.

Зміст

МЕДИЦИНА

12.Врачъ. [Рецензия] : [Библіографія] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. XC. - Июль - Сентябрь. – С. 1-5. – [Рец. на кн. : Эварницкій Д. И. Халера. - Екатеринослав : Тип. губ. Земства, 1905; Жарко Я. Про холеру и якъ видъ неи стерегтыся. - Екатеринодар : Друк. Бойко и К*, 1905].
13.Изъ архивовъ Юго-Западного края : Леченіе укушенныхъ бешеными животными (способъ Кабанца) / Сообщ. А. Мёрдеръ // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т.LXXXIV. - Январь.– С. 4-6.
14.Къ исторіи оспопрививанія въ Малороссіи / Сообщила П..Я. Литвинова // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владимира Акц.о-ва Н.Т.Корчак-Новицкого, 1904. - Т. LXXXV. - Апрель.– С. 55-56.
15.Меры противъ холеры 1830 года : [Документы, известія и заметки] / Сообщ. В. Доманицкій // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXII. - Іюль - Сентябрь. – С. 17-18.
16.Павловскій И. Ф. Изъ прошлаго Полтавщины : Объ устройстве въ Полтаве заведенія для спасенія утопающихъ : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXX. - Январь - Мартъ. - С. 7 – 9.

Зміст

СОЦІОЛОГІЯ. СТАТИСТИКА. ДЕМОГРАФІЯ

17.Вести изъ Галичины : Національная статистика въ Галиціи // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXIII. - Октябрь - Декабрь. – С. 159-160. 
18.Илличъ-Свитычъ В. Дальне-Восточная Украина // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. LXXXIX. - Апрель - Июнь.– С. 161-197.
19.Интерпелляція русинскихъ послов : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXI. - Апрель - Июнь. - С. 118.
20.Ирпенскій А. Малороссы въ Петербурге // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXI. - Апрель - Июнь. – С. 507-516.
21.Къ исторіи немецкихъ колонистовъ на Волыни : [Документы, известія и заметки] / Сообщ. А. Мёрдеръ // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К. : Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго , 1903. - Т. LXXXI. - Апрель - Июнь. - С. 9-10.
22.Л. С. Л. [Личков Л.]3 [Рецензия] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н.Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т.LXXXIV. - Январь.– С. 84-86. – [Рец на кн.: Памятная книжка Кіевской губ. на 1904 г./ Кіевский губернский Статистический Комитет. - К., 1904].
23.Личковъ Л. Юго-западный край по данным переписи 1897 года // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц.о-ва Н.Т.Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. XC. - Июль - Сентябрь. – С. 317-366.
24.Любопытный документ : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXIV. - Июль - Августъ. - С. 25-26.
25.Малороссы въ Уссурійскомъ крае : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXII. - Іюль - Сентябрь. – С. 34-36.
26.Малорусскіе переселенцы въ Южно-Уссурійскомъ крае : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. - Мартъ - Апрель. - С. 163-164.
27.Національная статистика въ Галиціи // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXIII. - Октябрь - Декабрь. – С. 159-160.
28.Ограниченіе ухода на заработки въ Галичине : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго 1903. - Т. LXXXI. - Апрель - Июнь. - С. 44-45.
29.Ярошевичъ А. Малороссы по переписи 1897 г. // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н.Т.Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. LXXXIX. - Апрель - Июнь. – С. 411-423.

Зміст

ІСТОРІЯ

30.А. Л. [Лазаревский А. ]4 Отрывки изъ Черниговскихъ воспоминаній (1861-1863 гг. ) // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. - Мартъ - Апрель. - С. 352-367; Т. LXXIII. - Май - Июнь. - С. 282-300.
31.Актъ въ полтавскомъ народномъ училище 27 іюня 1803 г. : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXV. - Ноябрь - Декабрь. - С. 73-74.
32.Афины Полтавской губерніи : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. - Мартъ - Апрель. - С. 32.
33.Багалей Д. И. Научная критика, памфлетъ или пасквиль? : [Рецензия] : [Библіографія] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. XC. - Июль - Сентябрь. – С. 83-100. – [Рец. на бр. : И – в. Каразинъ В. Н. мнимый основатель харьковскаго университета // Южный Край. - 1905. – сентябрь, № 8467].
34.Беляшевский Н. Несколько словъ къ фотографамъ-любителямъ : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXIII. - Май - Июнь. - С. 88-91.
35.Беньковский И. О посещеніи императоромъ Александромъ I гор. Староконстантиновка и дер. Григоровки // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчак-Новицкого, 1904. - Т. LXXXV. - Апрель. – С. 114-116.
36.Булгаковъ Д. [Рецензия] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXVI. - Іюль - Сентябрь. – С. 32-43. – [ Рец. на кн.: Россія, полное географическое описаніе нашего отечества. Т. 2 / Под ред. В.П. Семенова-Тян-Шанского; Изд. Девриэн ].
37.Быковъ Н. О федерализме : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. XCI. - Октябрь - Декабрь. – С. 95-102.
38.В - к. Н. Къ вопросу о происхожденіи названія Полтавы : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXI. - Апрель - Июнь. - С. 2-3.
39.В. Д. [Доманицкий В. ]5 [Рецензия] : [Библіографія] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. LXXXIX. - Апрель - Июнь. – C. 113-118. – [Рец. на кн. : Барвінський О. История Украіни-Руси. - Львів : Просвіта, 1904. - 125 с. ].
40.В. Д. [Доманицкий В. ]6 [Рецензия] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. - Январь - Февраль. - С. 96-98. - [ Рец. на кн. : Ефименко А. Я. "На Украине" : Очерки и разсказы. Вып. 1- 3. - Москва, 1901 г. ].
41.В. Н. [Науменко В. ]7 Письма Мих. Матв. Лазаревскаго къ Т. Г. Шевченку (1857-1859 г. г. ) // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. - Январь - Февраль. - С. 283-307.
42.Василенко В. По вопросу о призреніи слепыхъ и всякихъ нищихъ // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXVI. - Іюль - Сентябрь. – С. 131-151.
43.Василенко В. Деревня и ея развлеченія // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчак-Новицкого, 1904. - Т. LXXXV. - Апрель. – С. 131-148.
44.Василенко Н. Первые шаги по введенію Положеній 19 февраля 1861 года въ Черниговской губерніи : Къ 40-летію со дня освобожденія крестьянъ // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. - Мартъ - Апрель. - С. 97-125, С. 396-423; Т. LXXV. - Ноябрь - Декабрь. - С. 303-327.
45.Вести изъ Галиціи : Нужды Лемкивщины : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXI. - Апрель - Июнь. - С. 116-118.
46.Вести изъ Галиціи : Несостоявшееся представленіе депутаціи русиновъ во Львове // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К. : Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXIII. - Октябрь - Декабрь. – С. 31-33.
47.Вести изъ Галичины : Агресивныя действія поляковъ въ восточной Галиціи : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXX. - Январь - Мартъ. - С. 163-164.
48.Волкъ-Карачевскій Н. Сорокъ летъ назадъ : Изъ воспоминаній Мирового Посредника перваго призыва // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. - Мартъ - Апрель. - С. 26-41.
49.Вопросъ о національной автономіи на Московскомъ съезде земскихъ и городскихъ деятелей : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. XCI. - Октябрь - Декабрь. – С. 30-41.
50.Г. Б. Павелъ Платоновичъ Чубинскій въ архангельской губ. (1862-1869) // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXII. - Іюль - Сентябрь. – С. 228-244.
51.Г. Б. Ко дню столетней кончині последняго кошевого войска запорожскаго Петра Калнишевскаго // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXIII. - Октябрь - Декабрь. – С. 203-207.
52.Горновскій І. А. Къ исторіи заселенія и устройства екатеринославской губерніи : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXX. - Январь - Мартъ. - С. 131-135. - Примеч. : Изъ семейнаго архива Хорватов.
53.Грушевскій М. Къ польско-украинскимъ отношеніямъ Галиціи // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. XC. - Июль - Сентябрь. – С. 174-233.
54.Д - ский В. [Дурдуківський В.Ф.]8 Опытъ составленія топографическаго описанія Киевскаго наместничества въ конце XVIII в. // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владимира Акц. о-ва Н. Т. Корчак-Новицкого, 1904. - Т. LXXXV. - Апрель. – С. 57-58.
55.Д - скій В. [Дурдуківський В.Ф.]9 Сербскіе выходцы въ Новороссіи и ихъ духовенство // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXIV. - Январь. – С. 106-107.
56.Два документа къ исторіи 19 февраля 1861 года : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. - Мартъ - Апрель. - С. 132-140.
57. Два письма гетмана Мазепы къ гадяцкому полковнику, писанныя во время зимовки въ Дубно, въ декабре 1705 года : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. - Мартъ - Апрель. - С. 10-11. - Примеч. : Оба письма съ подлинниковъ, полученныхъ от Н. И. Янжула.
58.Два письма къ Н. И. Костомарову : [Переписка с А. М. Лазаревским и П. Г. Лебединцевым] : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXI. - Апрель - Июнь. - С. 85-88.
59.Два универсала Спиридону Шираю, 1688 г. (Къ характеристике Мазепы) : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. - Январь - Февраль. - С. 79-81.
60.Дериженко А. Старинная церковная утварь въ с. Позникахъ, лохвицкаго уезда : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина. : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXII. - Іюль - Сентябрь. – С. 102-104.
61.Договоръ прихожанъ села Белоусовки (Пирятинскаго уезда) со священникомъ 1742 г.: [Документы, известія и заметки] / Сообщил В. Модзалевскій // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. LXXXVIII. – Январъ - Мартъ. – С. 10-11.
62.Доманицкій В. [Рецензия] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К. : Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXIII. - Октябрь - Декабрь. – C. 163-171. – [Рец. на кн. : Грушевський М. Істория Украіны-Руси : Т. 4 : XIV-XVI віки - відносини політичні. - Львів, 1903. - 532 с.].
63.Доманицкій В. [Рецензия] : [Библіографія] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. LXXXVIII. – Январъ - Мартъ. – С. 47-48. – [Рец. на кн.: Красильниковъ Ф. С. Малороссія и малороссы : Географ. - этнограф. очеркъ. - Москва, 1904. - 56 с. ].
64.Доманицкій В. Александръ Яковлевичъ Конисскій : Некрологъ // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. - Январь - Февраль. - С. 125-151.
65.Древній кладъ // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXII. - Іюль - Сентябрь. – С. 49.
66.Егоровъ И. Изъ народной памяти // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXIV. - Январь. – С. 103-106. – Примеч.: Сообщено изъ с. Курень Конотопскаго уезда.
67.Егоровъ И. Село Курень (Конотопского уезда ) и его старина // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXIV. - Январь. – С. 135-140.
68.Ефремовъ С. Заметки на текущія темы // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. LXXXIX. - Апрель - Июнь. – С. 81-111, 183-212, 270-304.
69.Ефремовъ С. Праздникъ украинской интеллигенціи // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К. : Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXIII. - Октябрь - Декабрь. – С. 168-202.
70.Жалоба конотопскаго сотеннаго уряда на священника Якова Костецкаго, за отказъ хоронить умершаго сотеннаго атамана Данила Торянскаго. 1754 г. : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. - Мартъ - Апрель. - С. 16-18.
71.Жалоба Краснянской громады (1751 г. ) на утесненія отъ поляковъ // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXIII. - Октябрь - Декабрь. – С. 66-68.
72.Житецкій И. Евреи въ Южной Россіи : Историческая справка // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. - Январь - Февраль. - С. 57-80; Т. LXXIV. - Июль - Августъ. - С. 1-45.
73.Заметки къ исторіи Кіевской козаччины 1855 г. / Сообщил Л. М. // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. LXXXVIII. – Январъ - Мартъ. – С. 48-65.
74.Записка о кобзаряхъ и лирникахъ : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXX. - Январь - Мартъ. - С. 85.
75.Запросъ о кобзаряхъ и лирникахъ : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXI. - Апрель - Июнь. - С. 172.
76.И. К. [Рецензия] : [Библіографія] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXX. - Январь - Мартъ. - С. 117. - [Рец. на кн. : Очаковъ : Краткій историч. очеркъ военныхъ действій русскихъ морскихъ и сухопутныхъ войскъ у стенъ Очаковской твердыни, по случаю спуска въ Высо-чайшемъ присутствіи крейсера 1-го ранга "Очаковъ" при Лазаревскомъ Адмиралтействе Севастопольскаго порта 21-го сентября 1902 года / Сост. П. И. Беловетцъ. – Севастополь,1902 ].
77.Иванъ Чарнышъ и Михаилъ Милорадовичъ : [Документы, известія и заметки] / Сообщил В. Модзалевскій // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. LXXXVIII. - Январъ- Мартъ. – С. 131-135.
78.Изъ прошлаго Полтавщины : Первое дворянское собраніе : [ Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXV. - Ноябрь - Декабрь. - С. 69-71.
79.Иконниковъ В. Кіевъ въ 1654-1855 г. г. : Историческій очеркъ // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXVII. - Октябрь. – С. 1-64, 155-216, 213-274.
80.Какъ был основанъ городъ Сумы : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXIV. - Июль - Августъ. - С. 24.
81.Какъ обеднели Оболонскіе : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXIV. - Июль - Августъ. - С. 10-12.
82.Клебановскій П. Къ исторіи польскаго возстанія въ Юго-Западномъ крае въ 1831 году // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. LXXXIX. - Апрель - Июнь. – С. 424-467.
83.Культурная работа украинцевъ въ Америке : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXX. - Январь - Мартъ. - С. 156-157.
84.Къ вопросу о психическихъ элементахъ національности // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXVII. - Октябрь. – С. 64-65.
85.Къ истори коннозаводства въ Полтавской губерніи въ прошломъ столетіи / Сообщил И. Ф. Павловскій // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXVI. - Іюль - Сентябрь. – С. 20-22.
86.Къ исторіи Гадяцкаго полка : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. - Мартъ - Апрель. - С. 15-16.
87.Къ исторіи Котельвы // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXV. - Ноябрь - Декабрь. - С. 74-76.
88.Къ исторіи народнаго волненія, бывшаго въ гетманщине вследъ за поставленіемъ Мазепы гетманомъ. [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. - Январь - Февраль. - C. 77-78.
89.Къ исторіи освобожденія крестьянъ : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. - Мартъ - Апрель. - С. 131-132.
90.Къ исторіи полтавскаго ополченія 1812 года / Сообщ. И. Ф. Павловскій // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXIV. - Январь. – С. 110-111.
91.Къ исторіи польскаго возстанія 1831 года // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К. : Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXIII. - Октябрь - Декабрь. – С. 63-64.
92.Къ исторіи почтъ въ Малороссіи // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXVI. - Іюль - Сентябрь. – С. 19-20.
93.Къ положенію делъ въ Галиціи : [Документы, известія изаметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXX. - Январь - Мартъ. - С. 17-20.
94.Къ родословной гетмана Даніила Апостола / Сообщил В. Модзалевскій // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXVII. - Октябрь. – С. 140-142.
95.Л - ва П. Очеркъ изъ жизни старосветскихъ помещиковъ // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXVI. - Іюль - Сентябрь. – С. 176-212.
96.Л. С. Л. [Личков Л.]10 [Рецензия] Гульдманъ В. К. : [Библіографія] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXX. - Январь - Мартъ. - С. 187-189. - [Рец. на кн. : Гульдманъ В. К. Настольно-справочная книжка для г. г. землевладельцевъ и арендаторовъ : Поместное землевладеніе въ Подольской губ. - Каменецъ, 1903].
97.Лазаревский А. Описаніе Старой Малороссіи. Т. 3. Прилуцкій полкъ // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. - Январь - Февраль. - С. 161-176 , С. 177-192 ; Мартъ - Апрель. - С. 193 -208, С. 209-224; Т. LXXIII. - Май - Июнь. - С. 225-240, С. 241-272; Т. LXXIV. - Июль - Августъ. - С. 273-304; Т. LXXV. - Ноябрь – Декабрь. - С. 369-400, С. 401 – 426. - Примеч. : Прилож. Къ „Киевской Старине” 1901 года.
98.Лазаревскій А. М. Историческій очеркъ местности, составлявшей Полтавскій полкъ : Неоконченная рукопись // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXI. - Апрель - Июнь. - С. 97-107.
99.Лекціи о бандуристахъ и кобзаряхъ и изследованія народной музыки // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXII. - Іюль - Сентябрь. – С. 118-119.
100.Личковъ Л. С. Очерки изъ прошлаго и настоящаго Черноморскаго Побережья Кавказа : Черты изъ прошлаго Геленджика и вообще побережья // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXI. - Апрель - Июнь. - С. 428-486 ; Т. LXXXII. - Іюль - Сентябрь. – С. 132-172 ; Т. LXXXIII. - Октябрь - Декабрь. – С. 92-127, С. 333-388, С. 540-624.
101.Личковъ Л. С. Новыя теченія въ сервитутномъ вопросе // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXII. - Іюль - Сентябрь. – С. 363-403.
102.Личный составъ малороссійской козацкой старшины въ 1725 году // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXVI. - Іюль - Сентябрь. – С. 1-31.
103.Лучицкій И. Крестьяне и крестьянская реформа въ восточной Австріи // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. - Мартъ - Апрель. - С. 313-351; Т. LXXIII. - Май - Июнь. - С. 214-226.
104.Лучицкй И. Изъ недавняго прошлаго // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. - Мартъ - Апрель. - С. 1-25.
105.Львова М. М. Чернятинское именіе въ Литинскомъ уезде Подольской губ. : Десятилетній отчетъ по управленію именіемъ (1890-1900). - Кіевъ, 1902 : [Библіографія] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXX. - Январь - Мартъ. - С. 190-192.
106.М. Л. Останній Гирей // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXV. - Апрель. – С. 73-102.
107.М. Р. [Гнатюк В. М.]11 [Рецензия] : [Библіографія] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. LXXXVIII. – Январъ - Мартъ. – С. 73-122. – [Рец. на кн.: Шухевич В. Гуцульщина. Вип. I-III / Наук. тов. ім. Шевченка. - Львів, 1899-1902].
108.Матеріалы для исторіи экономическаго, юридическаго и общественнаго быта Старой Малороссіи. Вып. 1-й. : Генеральное следствіе о маетностяхъ Нежинскаго полка 1729-1730 г. / Ред. Н. П. Василенко. - Черниговъ, 1901 : [Библіографія] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXV. - Ноябрь - Декабрь. - С. 185.
109.Матеріалы къ исторіи національнаго движенія 60-хъ годовъ прошлаго века // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. LXXXVIII. - Январъ - Мартъ. – С. 189-200.
110.Матеріалы къ исторіи польскаго возстанія 1831 года : [Документы, известія и заметки] / Сообщилъ В. Доманицкій // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXIII. - Май - Июнь. - С. 149-157.
111.Матушевский Ф .[ Рецензия] : [Библіографія] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXIV. - Июль - Августъ. - С. 29-47. - [Рец. на кн. : Сборникъ Императорскаго Русскаго Историческаго Общества. Т. 108. : [Бумаги кабинета министровъ императрицы Анны Іоанновны (1731-1740 гг. )] - Юрьевъ, 1900 ].
112.Мелочи изъ архива юго-западного края : [Статьи] / Cообщ. А. Мёрдеръ // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К. : Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXIII. - Октябрь - Декабрь. – Содерж. : Памятная записка и. о. кіевскаго губернатора о частыхъ воровствахъ, куреніи на улицахъ и дурномъ мощеніи последнихъ. - С. 60-61; Учрежденіе комитета вспомоществованія раненымъ офицерамъ и семействамъ ихъ въ 1855 году. - С. 62-63.
113.Мелочи изъ архивовъ Юго-Западного края : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. - Мартъ - Апрель. - С. 153-157.
114.Мелочи изъ архивовъ юго-западного края : [Статьи] / Сообщилъ А. Мёрдеръ // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXIV. - Июль - Августъ. - Содерж. : Отмена магистратскаго мундира въ Кіеве. - С. 15-16; Противохолерныя медали 1830 года. - С. 16; Самоубійство изъ мести. - С. 17; Женщина съ твердымъ характеромъ. - С. 18; Приворотныя средства. - С. 18-19.
115.Мелочи изъ архивовъ юго-западного края : Попытка учредить въ Балте коммерческое собраніе и городскую общественную библіотеку : [Документы, известія и заметки] / Сообщилъ А. Мёрдеръ // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: .: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXV. - Ноябрь - Декабрь. - С. 159-160.
116.Мелочи изъ архивовъ юго-западного края : Проектъ учрежденія "Транспортныхъ воловыхъ почтъ" : [Документы, известія и заметки] / Сообщилъ А. Мёрдеръ // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXV. - Ноябрь - Декабрь. - С. 65-69.
117.Милліоны гетмана Дорошенка // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К. : Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXII. - Іюль - Сентябрь. – С. 120-121.
118.Милорадовичъ В. Средняя Лубенщина // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К. : Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXII. - Іюль - Сентябрь. – С. 245-296 ; Т. LXXXIII. - Октябрь - Декабрь. – С. 1-36, С. 209-240, С. 518-539; Т. LXXXIV. - Январь. – С. 179-200, 348-382; Т. LXXXV. - Апрель. – С. 36-72.
119.Модзалевский В. Къ исторіи отношеній между великорускими офицерами и малороссійскими урядниками въ XVIII ст.: [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. LXXXIX. - Апрель - Июнь. – С. 41-43.
120.Модзалевскій В. Генеральный судья Иванъ Чарнышъ и его родъ // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXIV. - Январь. – С. 315-347; Т. LXXXV. - Апрель. – С. 1-35, 193-230.
121.Модзалевскій В. Зеньковскій полковникъ Василій Шиманъ и его потомство : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. XC. - Июль - Сентябрь. – С. 38-42.
122.Модзалевскій В. Лукьянъ Свечка въ роли похитителя церковныхъ денегъ въ Пирятинской церкви (нач. XVIII в. ) // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. LXXXVIII. - Январъ- Мартъ. – С. 469-479.
123.Модзалевскій В. Сведеніе о количестве провіанта, выданнаго изъ магазиновъ Кіевской губерніи на расквартированные въ Малороссіи полки (1715-1717 г. г. ) : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. XC. - Июль - Сентябрь. – С. 115-119.
124.Молчановскій Н. Несколько данныхъ о смерти и наследстве Мазепы // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXX. - Январь - Мартъ. - С. 91-101.
125.Н. Ш - ровъ [Шугуров Н.]12 [Рецензия] : [Библіографія] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. - Мартъ - Апрель. - С. 39-46. - [Рец. на кн. : Шрамченко Н. А. Воспоминанія и стихотворенія . - Кіевъ, 1900 ].
126.Н. Б. [Беляшевский Н.]13 [Рецензия] : [Библіографія] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXIII. - Май - Июнь. - С. 177-179. - [Рец. На статьи. : Яроцкій Я. В. Изъ прошлаго Волыни : Сборникъ небольшихъ историческихъ очерковъ. Вып. 1-й. // Волынь. - 1900 г. ].
127.О. Л. [Левицкий О. ]14 О тысячелетнемъ юбилее г. Переяслава : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. XC. - Июль - Сентябрь. – С. 47-52.
128.О. Л. [Левицкий О. ]15 Один изъ питомцевъ Сечевой школы : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. LXXXVIII. - Январъ- Мартъ. – С. 128-129.
129.О. Л. [Левицкий О.]16 [Рецензия] : [Библіографія] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXI. - Апрель - Июнь. - С. 57-62. - [Рец. на кн. : Акты, издаваемые Виленскою Комиссіею для разбора древнихъ актовъ. Т. XXIX. Акты о евреяхъ. - Вильна, 1902 ].
130.О. С. Народныя преданія связанныя съ селомъ Слобидкою-Межыривською Литинского уезда // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXIII. - Октябрь - Декабрь. – С. 68-72.
131.Одинъ изъ борзенскихъ предводителей дворянства : Письмо М. А. Имшенецкаго къ Гр. П. Галагану. 1864 г. : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXV. - Ноябрь - Декабрь. - С. 78-80.
132.Орловскій П. Участіе запорожскихъ козаковъ въ возстановленіи (іерусалимскимъ патріархомъ Феофаномъ) православной южно-русской церковной іерархіи въ 1620 году // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. XCI. - Октябрь - Декабрь. – С. 133-141.
133.Остатки преданія о Гонте : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXIV. - Июль - Августъ. - С. 4-9.
134.Отдача гетманом Разумовскимъ местечекъ Носовки и Кобыжчи своей матери Наталье Демьяновне : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. - Мартъ - Апрель. - С. 13-15.
135.П - ко В. Къ исторіи Коліивщины : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. LXXXVIII. - Январъ - Мартъ. – С. 236-242.
136.П - ко В. Дело объ избраніи войта въ Кіеве въ 1734 году : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. XCI. - Октябрь - Декабрь. – С. 67.
137.П - ко В. Конецъ старой Малороссіи : 1733 - 1786 годы въ исторіи левобережной Украины // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. XCI. - Октябрь - Декабрь. – С. 343-349.
138.П - ко В. Къ вопросу о народныхъ реакціяхъ въ украине въ XVIII веке // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. XC. - Июль - Сентябрь. – С. 108-116.
139.П - ко В. [Рецензия] : [Библіографія] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. LXXXIX. - Апрель - Июнь. – С. 1-6. – [ Рец. на кн.: Иваницкий С. Переяславскій епископъ Гервасій Линцевскій и начало возсоединенія уніатовъ въ западной или польской Украине (1757-1769). - Каменецъ-Подольскъ, 1904].
140.П - ко В. Былъ-ли игуменъ Мелихиседекъ Значко-Яворскій организаторомъ украинскаговозстанія 1768 г. ? : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. LXXXVIII. – Январъ - Мартъ. – С. 4-7.
141.Павловскій И. Ф. Полтава въ XIX столетіи : Очеркъ по архивным даннымъ // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. XCI. - Октябрь - Декабрь. – С. 228-342.
142.Павловскій И. Ф. Полтавскій уездъ сто летъ назадъ // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXVII. - Октябрь. – С. 142-143.
143.Павловскій И. Ф. О приглашеніи на службу въ Грузію чиновниковъ изъ Малороссіи // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчак-Новицкого, 1904. - Т. LXXXV. - Апрель. – С. 58-60.
144.Павловскій И. Ф. Потомокъ Семена Палія на службе въ полтавскомъ депутатскомъ собраніи : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXI. - Апрель - Июнь. - С. 166-168.
145.Павловскій М. [Рецензия] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К. : Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXII. - Іюль - Сентябрь. – C. 76-78. – [Рец. на кн. : Левицькый М. За коліивщыны; Рыбалка Панасъ Круть; Гринченко Н. Буря на мори; Мырный П. Лыхый попутавъ. - Кыив, 1903].
146.Памяти В. С. Гнилосырова // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. - Январь - Февраль. - С. 301-305.
147.Пасека Богдана Хмельницкаго : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. - Январь - Февраль. - C. 4-5.
148.Переводъ П. А. Кулиша на украинскй языкъ манифеста 19 февраля 1861 года и Положенія о крестьянахъ // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. LXXXVIII. – Январъ - Мартъ. – С. 324-341, 423-460.
149.Переписка М. А. Максимовича съ П. Г. Лебединцевымъ (1864-1873) / Сообщил В. Науменко // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXVI. - Іюль - Сентябрь. – С. 378-413.
150.Переписка М. А. Максимовича съ П. Г. Лебединцевымъ / Сообщил В. Науменко // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXVII. - Октябрь. – С. 125-147, 260-295, 454-505.
151.Перетцъ В. Четыре документа къ исторіи украинскаго козачества : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. LXXXIX. - Апрель - Июнь. – С. 232-237.
152.Письмо гетмана Скоропадскаго къ митрополиту Іоасафу Кроковскому 1712 г. // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXVII. - Октябрь. – С. 51-52.
153.Письмо М. П. Погодина къ М. А. Максимовичу // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXVI. - Іюль - Сентябрь. – С. 71-77.
154.Познанскій Б. Кое-что о козаччине на Украине въ 1855 году // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. LXXXIX. - Апрель - Июнь. – С. 139-159.
155.Положеніе русиновъ въ Галиціи и Венгріи // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXVII. - Октябрь. – С. 67-70.
156.Полтавская интрига 1714 года // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. XCI. - Октябрь - Декабрь. – С. 173-185.
157.Полтавскій семинаристъ въ плену у горцевъ // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXVI. - Іюль - Сентябрь. – С. 106-110.
158.Полтавское дворянское ополченіе 1812-14 г. г. / Сообщил П. Китицынъ // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXVI. - Іюль - Сентябрь. – С. 10-14.
159.Походное вооруженіе гетманскаго козака : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. - Январь - Февраль. - C. 78.
160.Пребываніе Карла XII-го въ Ромнахъ // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXIV. - Январь. – С. 111-113.
161.Приготовленя къ встрече имп. Александра I въ Умани : [Документы, известія и заметки]/ Сообщилъ В. Доманицкій // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXIII. - Май - Июнь. - С. 141-143.
162.Проектъ выкупа о-ва Хортицы : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXIII. - Май - Июнь. - С. 99-100.
163.Русовъ А. Злоключеніе трехъ кіевскихъ студентовъ въ прошломъ столетіи // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXVII. - Октябрь. – С. 336-361.
164.Рыльскій Ф. Къ изученію украинскаго народнаго міровоззренія // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXI. - Апрель - Июнь. - С. 1-23, С. 161-191.
165.Савичъ Николай Ивановичъ / Сообщ. Л. М // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXIV. - Январь. – С. 229-238.
166.Сведеніе объ остаткахъ семейнаго архива Полуботковъ : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. - Мартъ - Апрель. - С. 12-13.
167.Симпатичный проэктъ : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. - Январь - Февраль. - С. 89-90.
168.Слабость кіевскаго дворянства къ сохранению званій и чиновъ при отставке и наследственно / Сообщ. А. Мёрдеръ // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXIV. - Январь. – С. 50-51.
169.Сластіоновъ А. Церковное пеніе и культура XVII и XVIII ст. на Украине и Московіи : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. LXXXIX. - Апрель - Июнь. – С. 48-54.
170.Слухи о назначеніи Кантакузина гетманом Малороссіи (1718 г. ) // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчак-Новицкого, 1904. - Т. LXXXV. - Апрель. – С. 451-464.
171.Способъ противъ распространенія нелепыхъ слуховъ : [Документы, известія и заметки]/ Сообщилъ А. Мёрдер // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXV. - Ноябрь - Декабрь. - С. 160-161.
172.Стешенко И. Автобіографія М. А. Максимовича // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXVI. - Іюль - Сентябрь. – С. 322-377.
173.Стороженко Николай Ильичъ : По поводу 30-летія его профессорской деятельности // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXV. - Ноябрь - Декабрь. - С. 478-484.
174.Сумцовъ Н. Изученіе кобзарства // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXVII. - Октябрь. – С. 11-16.
175.Съездъ представителей негосударственныхъ народностей : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. XCI. - Октябрь - Декабрь. – С. 93-95.
176.Твердохлебовъ А. Осколки старины въ Зеньковскомъ уезде // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. XC. - Июль - Сентябрь. – С. 59-74.
177.Тихій Н. Василій Назаровичъ Каразинъ : Его жизнь и общественная деятельность // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. LXXXVIII. - Январъ - Мартъ. – С. 1-47, 263-301, 349-372; Т. LXXXIX. - Апрель - Июнь. – С. 1-35, 234-291, 321-360; Т. XC. - Июль - Сентябрь. – С. 1-58, 383-388.
178.35 - летній юбилей профессорской деятельности В. Б. Антоновича : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. XCI. - Октябрь - Декабрь. – С. 17-19.
179.Указъ императрицы Анны Ивановны правителю Малороссіи князю Шаховскому - о бракахъ малороссовъ : [Документы, известія и заметки] / Сообщил В. П – ко // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. XCI. - Октябрь - Декабрь. – С. 1.
180.Украинскіе переводы манифестовъ 17 октября и 3 ноября [1905 г. ] : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. XCI. - Октябрь - Декабрь. – C. 68-78.
181.Украинскій вопросъ въ его историческомъ освещеніи : М. П. Драгомановъ. Историческая Польша и великорусская демократія // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. XCI. - Октябрь - Декабрь. – С. 143-172.
182.Ф. Город Балта (Подольской губ. ) // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчак-Новицкого, 1904. - Т. LXXXV. - Апрель. – С. 605-609.
183.Черепинъ В. [Рецензия] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. LXXXIX. - Апрель - Июнь. – С. 228-233. – [Рец. на кн. : Грушевский М. Очеркъ исторіи украинскаго народа. - СПб.: Б. и., 1904. - 380 с.].
184.Ше-хинъ С. [Шелухин С.]17 Маркевичъ А. И. : Некрологъ // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXII. - Іюль - Сентябрь. – С. 240-244.

АРХЕОЛОГІЯ

185.Беляшевский Н. [Рецензия] : [Библіографія] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXIII. - Май - Июнь. - С. 176 - 177. - [Рец. на кн. : Собраніе В. И. и В. Н. Ханенко. Древности Приднепровья. Вып. IV : Эпоха великаго переселеня народовъ. - Кіевъ, 1901 ].
186.Б. [Беляшевский Н. ]18 [Рецензия] : [Библіографія] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. - Мартъ - Апрель. - С. 179 - 181. - [Рец. на кн. : Уварова П. С. Матеріалы по археологіи Кавказа : Вып. VIII. : Могильники Северного Кавказа. - Москва, 1900. - 381 с. ].
187.Б. [Беляшевский Н.]19 [Рецензия] : [Библіографія] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. - Мартъ - Апрель. - С. 177 - 178. - [Рец. на кн. : Древности : Труды Импер. Московскаго Археологическаго Общества : Т. XVII / Под ред. В. К. Трутовскаго. - Москва, 1900. ].
188.Готье Ю. В. [Доклад на заседаніи Московскаго Археологическаго Общества о произведенныхъ въ окрестностяхъ села Каменки, Изюмскаго уезда, Харьковской губерніи раскопкахъ. 1901 г. ] : [Археологическая летопись] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXV. - Ноябрь - Декабрь. - C. 141 – 142.
189.Доманицкій В. [Рецензия] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К. : Тип. Имп. Ун- та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXIII. - Октябрь - Декабрь. – С. 103 - 106. – [Рец. на кн. : Запорожская рукопись о кладахъ. - К., 1903].
190.Древній кладъ // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К. : Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXII. - Іюль - Сентябрь. – С. 49.
191.Е. Р. [Редин Е. ]20 Къ археологическому съезду въ Харькове : [Археологическая летопись] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. – Мартъ - Апрель. – С. 64 – 72, С. 197-199; Т. LXXIII. - Май - Июнь. - С. 127 – 130, С. 193-199.
192.Е. С. [Сицинский Е. И.]21 [Рецензия] Антоновичъ В. Б. : [Библіографія] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXX. - Январь - Мартъ. - С. 45 - 48. - [Рец. на кн. : Антоновичъ В. Б. Археологическая карта Волынской губерніи. - Москва, 1900. - 130 с. ].
193.Е. С. [Сицинский Е. И. ]22 Случайныя находки : [Археологическая летопись] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ - Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. - Январь - Февраль. - С. 127.
194.Заседаніе предварительнаго комитета по устройству XIII археологическаго съезда въ Екатеринославе : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXX. - Январь - Мартъ. - С. 98 – 101.
195.Изследованія и раскопки : [Археологическая летопись] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. - Январь - Февраль. - С. 124 – 126.
196.Изследованія и раскопки : [Археологическая летопись] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. - Мартъ - Апрель. - С. 200 – 202.
197.Изследованія и раскопки : [Археологическая летопись] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXV. - Ноябрь - Декабрь. - С. 142 – 149, С. 199-206.
198.Изследованія и раскопки : [Археологическая летопись] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXIII. - Май - Июнь. - С. 132 – 135.
199.Изследованія и раскопки : Пещерный могильникъ у слободы Верхній Салтовъ Волчанскаго уезда Харьковской губ. : [Археологическая летопись] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXIV. - Июль - Августъ. - С. 72 – 74.
200.Изследованія и раскопки : [Археологическая летопись] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. - Январь - Февраль. - С. 59 – 64.
201.Къ археологическому съезду въ Харькове : Деятельность Комиссіи при Полтавскомъ губернскомъ статист. комитете по подготовительнымъ работамъ къ XII археолог. съезду : [Археологическая летопись] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXIV. - Июль - Августъ. - С. 67 – 70 ; Т. LXXV. - Ноябрь - Декабрь. - С. 137 – 138, С. 193 – 197.
202.Левицкій О. Искъ о вырытомъ тайно кладе : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К. : Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. LXXXVIII. – Январъ - Мартъ. – С. 1-4.
203.Левицкій О. [Рецензия] : [Библіографія] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXV. - Ноябрь - Декабрь. - С. 95 - 109. - [Рец. на кн. : Волынскій историко - археологическій сборникъ : Вып. 2. / Распорядительный Комитет Волынскаго Церковно - Археологического общества. - Житоміръ, 1900. - 287 с. ].
204.М - скій Ф. [Матушевський Ф.]23 [Рецензия] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К. : Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXII. - Іюль - Сентябрь. – С. 147 - 148. – [ Рец. на кн. : Гошкевичъ В. И. Клады и древности Херсонской губерніи : Кн. 1. - Херсонъ, 1903. - 176 с.].
205.Находки въ г. Глухове Черниговской губернии на месте древняго Михайловскаго кладбища : [Археологическая летопись] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXIII. - Май - Июнь. - С. 208 – 209.
206.О раскопкахъ Д. И. Эварницкаго : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К. : Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXII. - Іюль - Сентябрь. – С. 39 – 41.
207.Подготовительныя работы къ 13 - му археологическому съезду въ Екатеринославе : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXI. - Апрель - Июнь. - С. 176 – 181.
208.Подготовка къ XIII археологическому съезду : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXII. - Іюль - Сентябрь. – С. 41 – 47.
209.Преобразованіе Подольскаго Епархіальнаго Историко - статистическаго Комитета въ Церковное Историко - археологическое Общество // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К. : Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXIII. - Октябрь - Декабрь. – С. 156 – 157.
210.Случайныя находки : [Археологическая летопись] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. - Мартъ - Апрель. - С. 202 – 204 ; Т. LXXIII. - Май - Июнь. - С. 205 – 206 ; Т. LXXV. - Ноябрь - Декабрь. - С. 149 – 151.
211.Ученыя общества : [Археологическая летопись] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. - Январь - Февраль. - С. 56 – 59, 121 – 124 ; Мартъ - Апрель. - С. 199 – 200 ; Т. LXXV. - Ноябрь - Декабрь. - С. 197 – 198.

Зміст

ЕТНОГРАФІЯ

212.А. Л. [Лазаревський А.]24 Конотопская старина по устному преданию : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. - Январь - Февраль. - C. 1-3.
213.Беньковскій И. Макъ въ народной демонологіи на Волыни : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К. : Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. LXXXIX. - Апрель - Июнь. – С. 34-36.
214.Беньковскій И. Народныя поверія, суеверія и приметы, приуроченныя къ Благовещеню : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXI. - Апрель - Июнь. - С. 98-100.
215.В. Д. [Доманицкій В.]25 [Рецензия] : [Библіографія] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К. : Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. LXXXVIII. – Январъ - Мартъ. – С. 198-200. – [Рец. на кн. : Грушевський М. Спірні питання староруської етнографії. - СПб. : Тип. Импер. Акад. Наук, 1904. - 17 с.]
216.Даниловъ В. [Рецензия] : [Библіографія] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К. : Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. XCI. - Октябрь - Декабрь. – С. 51-56. – [Рец. на кн. : Сборник статей Екатеринославскаго Научнаго Общества по изученію края. - Екатеринослав : Б. и. , 1905 ; Бабенко В. А. Этнографическій очеркъ народнаго быта Екатеринославскаго края. - Екатеринослав : Б. и. , 1905].
217.Даниловъ В. Одна глава объ украинскихъ похоронныхъ причитаніяхъ // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К. : Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. XCI. - Октябрь - Декабрь. – С. 198-209.
218.Дериженко А. Старинная церковная утварь въ с. Позникахъ, Лохвицкаго уезда : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXII. - Іюль - Сентябрь. – С. 102-104.
219.Заговор отъ рожистаго воспаленія (бышыхы) : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К. : Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. XCI. - Октябрь - Декабрь. – С. 66-67.
220.Историко-этнографическія мелочи изъ матеріаловъ З. Доленги-Ходаковскаго / Сообщил В. Доманицкий // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К. : Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXVI. - Іюль - Сентябрь. – С. 86-89.
221.Купальскіе обряды въ Сквирскомъ уезде [Кіевской губрніи] : [Документы, известія и заметки] / Cообщ. Л. К. // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXI. - Апрель - Июнь. - С. 163-166.
222.Левицкій О. Обычай помилованія преступника, избранного девушкой в мужья : Страничка изъ исторіи обічнаго права въ Малороссіи // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К. : Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. LXXXVIII. – Январъ - Мартъ. – С. 89-97.
223.Левицкій О. Очерки народной жизни въ Малороссіи во второй половине XVII cт. // Киевская Старина : Ежемесячный историческій журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. - Январь - Февраль. - С. 3-36, 180-216 ; Мартъ - Апрель. - С. 368-395; Т. LXXIII. - Май - Июнь. - С. 149-182; Т. LXXIV. - Июль - Августъ. - С. 169-209; Т. LXXV. - Ноябрь - Декабрь. - С. 223-255, С. 424-471.
224.Лыхо зъ горилкою! - Москва,1901. ; Островскій М. О. Вирне средство отъ пьянства и запоя : Разсказъ малоросса. - Житоміръ, 1901 // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н.Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXIII. - Май - Июнь. - С. 105-107.
225.М. Г. Дытячи забавкы та гры усяки : Зибрани по Чыгырынщыни кыивськой губерни // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К. : Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXVI. - Іюль - Сентябрь. – С. 51-105.
226.Милорадовичъ В. Житье-бытье лубенскаго крестьянина // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXX. - Январь - Мартъ. - С. 181-217, С. 349-377; Т. LXXXII. - Іюль - Сентябрь. – С. 1-64; Т. LXXXV. - Апрель. – С. 264-304, С. 465-505.
227.Милорадовичъ В. Украинская ведьма // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. - Январь - Февраль. - С. 217-233.
228.Несколько словъ о томъ, какъ приготовляютъ писанки и крашанки // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXII. - Іюль - Сентябрь. – С. 105-110.
229.Носители похоронныхъ причитаній въ Малороссіи : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К. : Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. LXXXIX. - Апрель - Июнь. – С. 30-33.
230.О крашанках и писанкахъ / Сообщил А. Грепачевскій // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К. : Тип. Имп. Ун-та св. Владимира Акц. о-ва Н. Т. Корчак-Новицкого, 1904. - Т. LXXXV. - Апрель. – С. 17-18.
231.О. Л. [Левицкий О.] Къ исторіи народнаго поверья о "скарбах" (кладахъ) : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXI. - Апрель - Июнь. - С. 90-92.
232.П. Парубоцьки громады въ г. Маякахъ Херсонской губ. : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXIV. - Июль - Августъ. - С. 19-20.
233.П. П. П. Еще несколько словъ о "парубоцькыхъ громадахъ"(атаманствахъ) г. Маякъ, Херсонской губ. : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXV. - Ноябрь - Декабрь. - С. 561-158.
234.Платье и белье малорусской паніи XVIII ст. : Реестръ [Документы, известія и заметки] / Сообщ. Н. К. В – ый // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К. : Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. XC. - Июль - Сентябрь. – С. 43-44.
235.Поверья и обрядности родинъ и крестинъ / Сообщил И. Беньковский // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К. : Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXVII. - Октябрь. – С. 1-3.
236.Приданое знатной малорусской паніи XVIII в. и расходъ на ея похороны и поминки / Сообщил В. Модзалевскій // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К. : Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXVII. - Октябрь. – С. 143-146.
237.Программа для собиранія коллекцій детскихъ игрушекъ и матеріаловъ по детскимъ играмъ и забавамъ : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXIV. - Июль - Августъ. - С. 13-15.
238.Списокъ приданаго, полученнаго дочерью Иваницкаго сотника Павла Миницкаго Меланьей, при выходе въ 1748 г. замужъ за в. канц. Петра Стороженка : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXIII. - Май - Июнь. - С. 145-147.
239.Стоимость похоронъ барышевской обывательки, въ 1756 г. : Реестръ что імяно денегъ і протчего здержано на помяновение умершой Костомашихи значить подъ симъ 1756 году, марта 3 д. учиненъ : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXIII. - Май - Июнь. - С. 85-86
240.Стоимость похоронъ прилуцкой обывательки въ 1726 г. : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. - Мартъ - Апрель. - С. 18-19.
241.Сумцовъ Н. Изъ старинныхъ отзывовъ о малороссахъ // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К. : Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXIV. - Январь. – С. 58-61.
242.Шр - к. А. Реестръ веновной 1774 г. : [Список приданого, которым в XVIII в. наделяли своих дочерей наши предки] : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: .: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXI. - Апрель - Июнь. - C. 159-163.
243.Этнографическіе матеріалы, записанные въ с. Будкахъ, Винницкаго уезда // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К. : Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXVI. - Іюль - Сентябрь. – С. 77-81.
244.Яблоновськый В. Весилля въ с. Отакахъ // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К. : Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. LXXXIX. - Апрель - Июнь. – С. 205-227.

Зміст

ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ

245.В. Д. [Доманицкий В.]26 Къ исторіи торговли въ Малороссіи XVIII стол. // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н.Т.Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXVII. - Октябрь.– С. 48-49. 
246.Годовой доходъ переяславской ратуши и урядниковъ въ начале XVIII в. : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXIII. - Май - Июнь. - С. 87-88. - Примеч. : Архив ген. Канцеляріи № 3817.
247.Гульдманъ В. К. [Рецензия] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К. : Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXX. – Январь - Мартъ. – С. 187-189. – [Рец. на кн. : Л. С. Л. Поместное землевладеніе въ Подольской губернии : Настольно-справочная книжка для г. г. землевладельцевъ и арендаторовъ. – Каменецъ, 1903.].
248.Для исторіи торговли въ старой Малороссіи : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXIII. - Май - Июнь. - С. 86-87.
249.Л. С. Л. [Личков Л.]27 Итоги занятій Комитетовъ о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. Журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXI. - Апрель - Июнь. - С. 18-31.
250.Личковъ Л. Къ вопросу объ экономическомъ изследованіи Юго-Западного края : Труды общества изследователей Волыни // Киевская Старина : Ежемес. ист. Журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXX. - Январь - Мартъ. - С. 102-114.
251.О ценахъ на хлебъ, мясо, ягоды, воскъ и медъ въ Полтавской губ. сто летъ тому назадъ / Сообщил И.Ф. Павловский // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчак-Новицкого, 1904. - Т. LXXXV. - Апрель.– С. 119-120.
252.Учрежденіе въ Кіеве экстрапочты чрезъ Житомиръ на Санктъ-Петербургъ и Одессу / Сообщ. А. Мёрдеръ // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXIV. - Январь.– С. 49-50.
253.Цена продуктовъ въ Кіевщине въ 1789 г. / Сообщил В. Д.[Доманицкий В.] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXVII. - Октябрь. – С. 53-54.

Зміст

ПОЛІТИКА. ПРАВО

254.А. Л. [Лазаревский А. ]28 Къ исторіи статутовыхъ судовъ въ левобережной Малороссіи : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ- Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. - Январь - Февраль. - C. 3- 4.
255.Вести изъ Галиціи : Польско- москофильскій союзъ; Кто кого обижаетъ? // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о- ва Н. Т. Корчакъ- Новицкаго, 1903. - Т. LXXXII. - Іюль - Сентябрь. – С. 51- 54.
256.Вести изъ Галиціи : Ростъ организаціи среди галицкихъ украинцевъ для защиты своей народности // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о- ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXII. - Іюль - Сентябрь. – С. 127- 130.
257.Вести изъ Галичины : [Статьи] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXIII. - Октябрь - Декабрь. – Содерж. : Выход русинскихъ пословъ изъ галицкаго сейма. - С. 91- 93; Польская печать о русскихъ депутатахъ львовскаго сейма. - С. 94.
258.Действительная мера къ ускоренію производства делъ въ дореформенныхъ судах / Сообщ. А. Мёрдеръ // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXI. - Апрель - Июнь. - С. 159.
259.Дела о государственной измене и нарушеніи общаго спокойствія, производившіяся въ Малороссіи въ 1807 г. / Сообщ. И. Ф. Павловскій // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXIII. - Октябрь - Декабрь. – С. 136- 138.
260.Записка Андрея Павловича Полетики объ его издержкахъ при веденіи тяжебного дела о селе Аксютинцахъ въ Глухове и въ сенате 1748- 1767 г. г. : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXIII. - Май - Июнь. - С. 143- 145.
261.Мелочи изъ архивовъ Юго- Западного края : Изъ эпохи гоненія на усы и бороды : [Документы, известія и заметки] / Cообщилъ Алексей Мёрдер // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXIII. - Май - Июнь. - С. 82- 83.
262.Модзалевскій В. Что стоилъ Андрею Полетике процессъ за с. Аксютинцы : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. XC. - Июль - Сентябрь.– С. 33-38.
263.О. Л. [Левицкий О.]29 Розыски волшебниковъ и отравителей въ Нежинскомъ полку въ 1767- 1777 гг. : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. Журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXI. - Апрель - Июнь. - С. 1- 2.
264.Объ одномъ изъ памятниковъ Украинской старины : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. XCI. - Октябрь - Декабрь.– С. 12-16.
265.Ответственность оценщиковъ въ кіевскомъ магистрате (1762 г.) // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т.LXXXIV. - Январь.– С. 56-58.
266.Счетъ судебныхъ издержекъ по делу крестьянки съ соседомъ за порубъ леса. 1723 г. : Реестръ Евпросимии Бабичисъ, жительницы конотопской, сколько стратила денегъ, правуючися из Левкомъ Гавриленкомъ, семяновскимъ жителемъ // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXIV. - Июль - Августъ. - С. 9.
267.Съезд національно- демократической партіи : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ- Новицкаго, 1903. - Т. LXXX. - Январь - Мартъ. - С. 92- 94.
268.Частныя пожертвованія черниговскихъ дворянъ на организацію милиціи въ 1806 году / Сообщ. И.Ф. Павловскій // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т.LXXXIV. - Январь.– С. 65.
269.Что стоила казакамъ с. Зазирокъ тяжба съ Степаномъ Миклашевскимъ (1737 г.) : [Документы, известія и заметки] / Сообщил В. Модзалевский // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. LXXXIX. - Апрель - Июнь.– С. 43-46.

Зміст

НАУКА. ОСВІТА

270.А. А. [Андриевский А. ]30 Къ исторіи женскаго образованія въ Кіевской губ. : Архивная справка :[Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. - Мартъ - Апрель. - С. 151-153.
271.Багалей Д. И. Какъ готовится харьковскій университетъ къ своему столетнему юбилею: [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина: Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. LXXXVIII. - Январъ - Мартъ. – С. 245-251.
272.Беловольский Н. Деятель старой бурсы: Воспоминанія // Киевская Старина: Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXVI. - Іюль - Сентябрь. – С. 161-175.
273.Борзаковскій П. Въ бурсе-семинаріи // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXII. - Іюль - Сентябрь. – С. 173-220.
274.,,Вече” студентовъ-русиновъ въ Львовскомъ университете : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXV. - Ноябрь - Декабрь. - С. 87-88.
275.В. Д. [Доманицкий В.] [Рецензия] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. - Январь - Февраль. - С. 30 - 35. - [Рец. на кн. : Приходскія фундушевыя училища въ Юго-Западномъ крае : ихъ возникновеніе и средства содержанія : (Приложеніе къ Циркуляру по Управленію Кіевск. учебн. округомъ за 1900 годъ). - К.: Б. и., 1900 г. ].
276.В. Д. [Доманицкий В. ]31 [Рецензия] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXII. - Іюль - Сентябрь. – С. 134-139. – [ Рец. на кн.: Записки Наукового Товариства імени Шевченка : Т. LI, LII, LIII. - Львов, 1903].
277.В. Д. [Доманицкий В. ]32 [Рецензия] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. - Январь - Февраль. - С. 92 - 96. - [Рец. на кн. : Записки Наукового Товариства імени Шевченка : Т. XXXVII и XXXVIII. - Львів, 1900 г.]
278.В. Д. [Доманицкий В.]33 [Рецензия ] : [Библіографія] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXIV. - Июль - Августъ. - С. 54 - 57. - [Рец. на кн. : Записки Наукового Товариства ім. Шевченка : Т. XXXIX, XL, XLI. - Львів, 1901 ].
279.В. Д. [Доманицкий В.]34 [Рецензия] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXI. - Апрель - Июнь. - С. 131-134. – [ Рец. на кн. : Хроніка украінсько-руського Наукового Товариства імени Шевченка у Львові : Вип. 1. (№ 13). - Львів, 1903].
280.Вести изъ Галиціи : Къ вопросу объ "Академічнім Домі" во Львове : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXI. - Апрель - Июнь. - С. 185-190.
281.Вишневскій Д. Общее направленіе образованія въ Кіевской Академіи въ первой половине XVIII-го столетія // Киевская Старина: Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXIV. - Январь. – С. 169-178.
282.Годовое собране общества имени Т. Г. Шевченка (23 февраля 1903 г. ) : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXI. - Апрель - Июнь. - С. 32-33.
283.Годовой отчетъ Наукового Товариства імени Т. Г. Шевченка [Львов 1902 г. ] : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXI. - Апрель - Июнь. - C. 42-43.
284.Д - скій В. [Рецензия] // Киевская Старина: Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXVI. - Іюль - Сентябрь. – С. 60-65. – [Рец. на кн.: Петровъ Н. И. Акты и документы, относящіеся къ исторіи Кіевской Академіи. Отделеніе II (1721-1795 г. г. ) : Т. I. - Киевъ, 1904].
285.Деятельность Наукового Товариства ім. Шевченка въ 1900 году : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXIII. - Май - Июнь. - С. 98-99.
286.Для исторіи переяславской бурсы при епископе Іове Базилевиче (1771 г. ) : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXV. - Ноябрь - Декабрь. - С. 76 - 78.
287.Докладъ П. А. Зеленаго по вопросу о нуждахъ народнаго образованія: [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина: Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. LXXXVIII. – Январъ - Мартъ. – С. 23-27.
288.Доманицкій В. [Рецензия] // Киевская Старина: Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXIV. - Январь. – С. 135-141. – [Рец. на кн.: Записки Наукового Товариства ім. Шевченка : Т. LIV, LV, LVI (кн. V-VI за р. 1903). - Львів, 1903].
289.Доманицкій В. [Рецензия] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXIII. - Октябрь - Декабрь. – С. 98 - 103. – [ Рец. на кн.: Ежегодникъ Коллегіи Павла Галагана. – К.: Б.и., 1903. - 611 с.].
290.Доманицкій В. Къ исторіи частныхъ пансіоновъ въ Кіевской губ. въ нач. XIX ст. // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXIII. - Май - Июнь. - С. 450 - 459.
291.Доманицкій В. Шекспировскій фондъ и Русько-украинська Выдавныча Спилка : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXX. – Январь - Мартъ. – С. 141-148.
292.Домашніе учители изъ лицъ польскаго происхожденія въ Юго-Западномъ крае въ 1840-хъ годахъ / Сообщил О. Л. [Левицкий О.] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXVII. - Октябрь. – С. 49-51.
293.Загоровскій А. Несколько данныхъ и соображеній по поводу писемъ Митрополита Арсенія къ протоіерею П. Г. Лебединцеву // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. - Мартъ - Апрель. - С. 42-49.
294.Записки Наукового Товариства ім. Шевченка 1904 р.: [Библіографія] // Киевская Старина: Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. LXXXIX. - Апрель - Июнь. – С. 132-142.
295.Излишекъ заботливости или что-либо иное? : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXX. - Январь - Мартъ. - С. 87 - 89.
296.Каманин И. [Рецензия] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. - Январь - Февраль. - С. 27-30. - [Рец. на кн. : Сборникъ Харьковскаго историко-филологическаго общества : Т. 12. - Харьковъ, 1900 г. ].
297.Капитальный вопросъ въ школьномъ деле : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. - Январь - Февраль. - C. 85 - 88.
298.Крестьянскій докладъ // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXII. - Іюль - Сентябрь. – С. 121 - 123.
299.Къ 300-летнему юбилею Кіевской Духовной Академіи : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXV. - Ноябрь - Декабрь. - С. 91 - 92.
300.Къ вопросу о школахъ въ Малороссіи въ начале 19 века / Сообщил П. Китицынъ // Киевская Старина: Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXVI. - Іюль - Сентябрь. – С. 14-17.
301.Къ исторіи учрежденія графомъ Потоцкимъ крестьянскихъ пріютовъ : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXI. - Апрель - Июнь. - С. 10.
302.Личковъ Л. Письмо въ редакцію (по вопросу объ открытіи въ Кіеве Южного Отдела Географическаго Общества) : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго 1901. - Т. LXXII. - Январь - Февраль. - C. 7 - 14.
303.Мелочи изъ архивовъ Юго-Западного края : Къ исторіи Немировской гимназіи : [Документы, известія и заметки] / Сообщ. А. Мёрдер // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXI. - Апрель - Июнь. - С. 154 - 156.
304.Мужской пансіонъ Гедуэна въ Кіеве: [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина: Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. LXXXVIII. – Январъ - Мартъ. – С. 145-147.
305.Н. П. [Петров Н.]35 [Рецензия] // Киевская Старина: Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXIV. - Январь. – С. 80-84. – [Рец. на кн.: Вишневскаго Д. Кіевская Академія въ первой половине XVIII столетія (Новыя данныя, относящіеся къ исторіи этой Академіи за указанное время). - К. , 1903].
306.Н. Ш. [Шугуров Н.]36 [Рецензия] // Киевская Старина: Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXVII. - Октябрь. – С. 36-39. – [Рец. на кн.: Ежегодникъ коллегіи Павла Галагана. Год 9. - Киевь, 1903].
307.Н. Ш. [Шугуров Н.]37 Ежегодникъ Коллегии Павла Галагана (1. X. 1904 - 1. X. 1905): [Библографія] // Киевская Старина: Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. XCI. - Октябрь - Декабрь. – С. 56-58.
308.Народная школа имени Котляревскаго: [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина: Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. LXXXIX. - Апрель - Июнь. – С. 65-68.
309.Народный языкъ въ начальной школе : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXX. - Январь - Мартъ. - С. 157 - 158.
310.Науменко В. и др. Беренштамъ В. Л. : Некрологъ / В. Науменко, М. Могилянскій, Л. Куперникъ // Киевская Старина: Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXVII. - Октябрь. – С. 686-695.
311.О зачисленіи "черногорскаго шляхетства молодыхъ людей" въ студенты Кіевской академіи, въ 1757 году : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. - Январь - Февраль. - С. 6 - 7.
312.О. Л. [Левицкий О.]38 Неосуществившійся проектъ Общества распространения сельскохозяйственныхъ знаній въ Малороссіи : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXX. - Январь - Мартъ. - С. 69 - 70.
313.Общество имени Т. Г. Шевченка : [Отчетъ за 1902 г. ] : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXII. - Іюль - Сентябрь. – С. 29 - 31.
314.Отъ правленія Общества имени Т. Г. Шевченка // Киевская Старина: Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXVII. - Октябрь. – С. 45-46.
315.П - ко В. Изъ исторіи образованія на Украине // Киевская Старина: Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. XC. - Июль - Сентябрь. – С. 235-247.
316.П - ко В. Къ исторіи образованія въ Украйне // Киевская Старина: Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. XCI. - Октябрь - Декабрь. – С. 126-132.
317.Павловскій И. Ф. Ремесленное училище въ Чернигове, учрежденное сто лет назадъ. (1804-1811 г. ) // Киевская Старина: Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXIV. - Январь. – С. 157-168.
318.Павловскій И. Ф. Школа чистописцевъ, существовавшая въ Полтаве : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXI. - Апрель - Июнь. - С. 93 -94.
319.Письмо А. Л. Метлинскаго къ Н. И. Костомарову о проекте общества для изданія малорусскихъ народныхъ книгъ // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. - Январь - Февраль. - С. 68 - 72.
320.Приходскія школы въ старой Малороссіи и причины ихъ уничтоженія // Киевская Старина: Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXIV. - Январь. – С. 1-40.
321.Русско-польская борьба во Львовском университете // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXIII. - Октябрь - Декабрь. – С. 95 - 97.
322.Союзъ имени Шевченка: [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина: Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. XCI. - Октябрь - Декабрь. – С. 91-93.
323.Сумцовъ Н. Ф. Напрасная тревога // Киевская Старина: Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXVII. - Октябрь. – С. 148-154.
324.Украинскій языкъ въ Комитетахъ Особаго совещанія о нуждахъ сельско-хозяйственной промышленности : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXX. - Январь - Мартъ. - С. 81 - 84.
325.Условія пріема въ музыкально-драматическую школу Н. В. Лисенка // Киевская Старина: Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXVI. - Іюль - Сентябрь. – С. 7-9.
326.Храневичъ В. [Рецензия] : [Библіографія] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXIII. - Май - Июнь. - С. 166-175. - [Рец. на кн. : Теодоровичъ Н. И. Волынская Духовная Семинарія. - Почаевъ, 1901 ].
327.Эпизодъ изъ польско-украинскихъ отношеній среди Петербургскаго студенчества въ начале 60-хъ годовъ : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXII. - Іюль - Сентябрь. – С. 21-25.

Зміст

ВИДАВНИЧА ТА МУЗЕЙНА СПРАВА. БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО

328.Археологическій музей въ г. Глухове : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXI. - Апрель - Июнь. - С. 105-107.
329.В. Д. [Доманицкий В. ]39 [Рецензия] : [Библіографія] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. LXXXIX. - Апрель - Июнь. – С. 12 - 14. – [Рец. на : Археологическая летопись Южной Россіи : Журналъ посвященный южно - русской старине. - 1903 – 1904. - № 1 - 6].
330.Даниловъ В. Украинскіе лубочные песенники : [Библіографія] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. LXXXIX. - Апрель - Июнь. – С. 213 - 228.
331.Деятельность "Укрансько-руської Видавничої Спілки": [Текущія известія] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. - Январь - Февраль. - С. 15-16.
332.Докладъ объ измененіи правилъ по изданію и распространенію народныхъ популярныхъ книгъ на малорусскомъ языке // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXVII. - Октябрь. – С. 157 - 162.
333.Доманицкій В. Какъ читается Шевченко // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXVI. - Іюль - Сентябрь. – С. 18 - 19.
334.Доманицкій В. Шекспировскій фондъ и Русько-украинська Выдавныча Спилка: [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXX. - Январь - Мартъ. - С. 141-148.
335.Известія о новыхъ книгахъ и журнальныхъ статьяхъ // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. - Январь - Февраль. - С. 46 – 52, Мартъ - Апрель. - С. 56 – 63; Т. LXXIII. - Май - Июнь. - С. 187 – 190, Октябрь - Декабрь. – C. 53 - 56, 184 – 189; Т. LXXIV. - Июль - Августъ. - С. 62 – 66; Т. LXXV. - Ноябрь - Декабрь. - С. 124 - 126.
336.Известія о новыхъ книгахъ и журнальныхъ статьяхъ : [Библіографія] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXX. - Январь - Мартъ. - С. 57 – 61, 124 – 128 ; Т. LXXXI. - Апрель - Июнь. - С. 73 – 80, 141 – 146, 215 – 221 ; Т. LXXXII. - Іюль - Сентябрь. – С. 85 – 93, 158 – 161.
337.Известія о новхъ книгахъ [1904 г. ] : [Библіографія] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. LXXXVIII. – Январъ - Мартъ. – С. 66 – 71; Т. LXXXIV. - Январь. – С. 92-93.
338.Известія о новыхъ книгахъ и журнальныхъ статьяхъ [1903] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXIV. - Январь. – С. 45-48.
339.Книгоиздательство "Викъ" // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун -та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXV. - Апрель. – С. 73 – 74.
340.Къ вопросу о музее имени И. П. Котляревскаго : Письмо въ редакцію "Полтавского Вестника" // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К. : Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXVI. - Іюль - Сентябрь. – С. 96-99.
341.Къ вопросу объ изданіи украинской научно - популярной литературы : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. исто. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. XCI. - Октябрь - Декабрь. – С. 82 – 85.
342.Лубенскій украинскій музей // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXII. - Іюль - Сентябрь. – С. 126.
343.Малорусское издательское общество // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXIII. - Октябрь - Декабрь.– С. 149-152.
344.Медицинскія народня брошюры и решеніе этого вопроса въ кіевской уездной управе : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. LXXXVIII. - Январъ - Мартъ. – С. 27 – 28.
345.Музеи и собрания древностей : [Археологическая летопись] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXV. - Ноябрь - Декабрь. - С. 206-212.
346.Музей имени А. Н. Поля въ Екатеринославе : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXI. - Апрель - Июнь. - С. 107-108.
347.Музей имени В. В. Тарнавскаго въ Чернигове // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К. : Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXVI. - Іюль - Сентябрь. – С. 25-28.
348.О положеніи украинской печати // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXVII. - Октябрь. – С. 54 – 60.
349.Обзоръ журналовъ конца прошлаго и начала текущаго годовъ [1900 - 1901 гг. ] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. - Январь - Февраль. - С. 40 – 46, С. 103 – 113 ; Мартъ - Апрель. - С. 49 – 56, С. 183 – 190.
350.Обзоръ журналовъ текущаго года [ 1901 ] : [Библіографія] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXIII. - Май - Июнь. - С. 109 – 115, С. 180 – 187; Т. LXXIV. - Июль - Августъ. - С. 57 – 62; Т. LXXV. - Ноябрь - Декабрь. - С. 115 – 124, С. 186 – 189.
351.Обзоръ журналовъ текущаго года [1903] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXIV. - Январь. – С. 40-45, С. 147-149.
352.Обзоръ журналовъ текущаго года [1903 ] : [Библіографія] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXX. - Январь - Мартъ. - С. 48 – 53, С. 53 – 57, С. 120 – 124, С. 192 – 202; Т. LXXXI. - Апрель - Июнь. - С. 69 – 73, С. 137 – 140, С. 209 – 215; Т. LXXXII. - Іюль - Сентябрь. – С. 78 – 85, C. 149 – 157; Т. LXXXIII. - Октябрь - Декабрь. – С. 113 - 117.
353.Обзоръ журналовъ [1904 г. ] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчак-Новицкого, 1904. - Т. LXXXV. - Апрель. – С. 47-49, С. 94-100.
354.Обзоръ журналовъ конца 1904 года : [Библіографія] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. LXXXVIII. - Январъ - Мартъ. – С. 51 - 66, С. 204 – 221.
355.Обзоръ журналовъ текущаго года [1905] : [Библіографія] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. XC. - Июль - Сентябрь. – С. 14 – 32; Т. XCI. - Октябрь - Декабрь. – С. 59 – 63.
356.Обзоръ украинскихъ изданій за 1902 годъ : [Библіографія] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXX. - Январь - Мартъ. - С. 48 - 53.
357.Областной музей имени А. Н. Поля : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. LXXXVIII. – Январъ - Мартъ. – С. 28-30.
358.П - ко В. Несколько словъ о малороссійскихъ архивахъ : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. LXXXVIII. – Январъ - Мартъ. – С. 136-138.
359.Первая украинская газета : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. XCI. - Октябрь - Декабрь. – С. 107 – 108.
360.Письмо А. Л. Метлинскаго къ Н. И. Костомарову о проекте общества для изданія малорусскихъ народныхъ книгъ // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н.Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. - Январь - Февраль. - С. 68-72.
361.Поточный В. Обзоръ украинскихъ изданій 1904 года : [Библіографія] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ - Новицкаго, 1905. - Т. LXXXIX. - Апрель - Июнь. – С. 124 – 127.
362.Поточный В. Отчетъ Благотворительнаго Общества изданія общеполезныхъ и дешевыхъ книгъ за 1903 годъ // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXVI. - Іюль - Сентябрь. – С. 117 – 123.
363.Преобразованіе кіевскаго центральнаго Архипа : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXI. - Апрель - Июнь. - С. 31-32.
364.Скриленко А. Екатеринославскій областной музей имени А. Н. Поля : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К. : Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. XC. - Июль - Сентябрь. – С. 52-57.
365.Списокъ вновъ вышедшихъ книгъ [1901 г.] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. - Январь - Февраль. - С. 113 – 120; Т. LXXII. - Мартъ - Апрель. - C. 194 – 196; Т. LXXIII. - Май - Июнь. - С. 119 – 126, С. 191 – 192; Т. LXXV. - Ноябрь - Декабрь. - С. 127 – 135, С. 189 - 192.
366.Списокъ вновъ вышедшихъ книгъ [1903 г.] : [Библіографія] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXX. - Январь - Мартъ. - С. 128 – 130, С. 202 – 203; Т. LXXXI. - Апрель - Июнь. - С. 81 – 83, С. 146 – 148, С. 221 – 222; Т. LXXXII. - Іюль - Сентябрь. – С. 94 – 95, С. 161 – 162; Т. LXXXIII. - Октябрь - Декабрь. – C. 120 – 123, С. 190 – 191.
367.Списокъ вновъ вышедшихъ книгъ [1904 г. ] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXIV. - Январь. – С. 97-99; Т. LXXXV. - Апрель. – С. 102-103
368.Стасюкъ М. "Михайловецъ" : Ежемесячный журналъ, издаваемый михайловскимъ артиллерийскимъ училищемъ № 2, 3, 4, 5, 6 за 1905 г. : [Библіографія] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. XCI. - Октябрь - Декабрь. – С. 58 – 59.
369.Сьогобочній Г. Лубочная украинская литература // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. LXXXIX. - Апрель - Июнь. – С. 8 – 12.
370.Ф. В. [Вовк Ф. ]40 Разныя известія : Выставка барона де Бая въ Mиsее Gиіmеt въ Париже : [Археологическая летопись] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXIV. - Июль - Августъ. - С. 74-76.
371.Харьковская общественная библиотека // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владимира Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXV. - Апрель.– С. 27 – 28.
372.Ходатайство по вопросу о положеніи малорусской печати въ Россіи: [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXIII. - Май - Июнь. - С. 160-162.
373.Ценный даръ библіотеке Кіевскаго университета: [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXV. - Ноябрь - Декабрь. - С. 92.
374.Этнографическій Музей Харьковскаго историко-Филологическаго Общества // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К. : Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчак-Новицкого, 1904. - Т. LXXXV. - Апрель. – С. 28-30.

Зміст

МОВОЗНАВСТВО. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

375.А. Н. [Рецензия] : [Библіографія] // Киевская Старина : Ежемеc. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго,1903. - Т. LXXX. - Январь - Мартъ. – С. 38 - 44. – [Рец. на кн. : Руданський С. Творы. Т. I. - Кыив, 1902 ]. 
376.А. С. [Рецензия] : [Библіографія] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. - Мартъ - Апрель. – С. 46 - 48. – [ Рец. на кн.: Сочиненія графа П. И. Капниста. - Москва, 1901. – 578 с. ].
377.Автобіографическая заметка Я. Щоголева // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXVII. - Октябрь. – С. 7-9.
378.Англійскій журналъ объ украинской литературе : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXX. - Январь - Мартъ. – С. 79 - 80.
379.В. Д. [Доманицкий В. ]41 [Рецензия] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXIV. - Январь. – C. 31-32. – [Рец. на кн.: Підеша. Восток и Запад : Повість. - Коломия, 1903. - 155 с. ].
380.В. Д. [Доманицкий В.]42 [Рецензия] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчак-Новицкого, 1904. - Т. LXXXV. - Апрель. – С. 79-90. – [Рец. на кн.: Комаровъ М. Т. Шевченко въ литературе и искусстве : Библіографическій указатель матеріаловъ для изученія жизни и произведеній Т. Шевченка. - Одесса, 1903. - 140 с.]
381.В. Д. [Доманицкий В. ]43 Некоторыя данныя для біографіи Т. Г. Шевченка : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. - Январь - Февраль. - C. 65 - 68.
382.В. Д. [Доманицкий В.]44 [Рецензия] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXVII. - Октябрь. – С. 42-43. – [ Рец. на кн.: На чуже посягны, то й свое выставъ / Сост. Е. С. Копыль. - Москва, 1904. - 32 с.].
383.В. Д. [Доманицкий В.]45 [Рецензия] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXIV. - Январь. – C. 33-37. – [Рец. на кн.: Цеглинський Г. Кара совісти : Народня драма в V діяхъ. - Перемишль, 1903. - 57 с.; Бобикевич О. Настоящі : Комедия в одній дії. - Львов, 1903. - 55 с.].
384.В. Д. [Доманицкий В.]46 [Рецензия] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXIV. - Январь. – C. 37-40. – [Рец. на кн.: Суходольскій А. Л. Помста, або загублена доля, Хмара : Драми. - Ростов н / Д, 1902. - 103 с.].
385.В. К. [Рецензия] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXVII. - Октябрь. – С. 115-116. –[ Рец. на кн. : Мирный П. Морозенко : Оповидання. - Кыив : Викъ, 1904].
386.В. Н. [Науменко В.]47 [Рецензия] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXVII. - Октябрь. – С. 43-44. – [Рец. на кн.: Русова С. Малорусскія женщины XVI и XVII века // Къ свиту : Сборник. - СПб, 1904. - С. 205-219].
387.В. Д. [Доманицкий В. ]48 Украинскія изданія 1900 года : [Библіографія] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ - Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. – Мартъ - Апрель. – С. 33 - 39.
388.В. Д. [Доманицкий В. ]49 [Рецензия] : [Библіографія] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. Т. - LXXXIII. - Октябрь - Декабрь. – C. 111 - 113. – [Рец. на кн.: Хлопець та море. Лыстоноша. Розумный коваль : Оповидання. - Одеса, 1903; Пухальскій И. Катерина : Драма. - Полтава, 1903]
389.В. Н. [Науменко В. ]50 М. Т. Симоновъ (Номисъ) : Некрологъ // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. - Январь - Февраль. – С. 308 - 311.
390.В. Д. [Доманицкий В.]51 [Рецензия] : [Библіографія] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. - Январь - Февраль. – С. 35 - 37. - [Рец. на кн.: Добрывъ А. П. "Біографіи русскихъ писателей средняго и новаго періодовъ". - С. Петербургъ, 1900 г. ].
391.В. Д. [Доманицкий В. ]52 [Рецензия] : [Библіографія] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXIII. - Май - Июнь. – С. 107 - 108. – [Рец. на кн.: Галлерея русскихъ писателей. / Под ред. И. Игнатова. Изданіе С. Скирмунта. - Москва, 1901. – 589 с.].
392.В. Д. [Доманицкий В. ]53 [Рецензия] : [Библіографія] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXIII. - Май - Июнь. – С. 101 - 103. – [Рец. на кн.: Кранихфельд В. П. Шевченко Т. Г. певецъ Украины и Запорожья (1814 - 1861) : Очеркъ. – СПб.: Б.и., Б. г. и. – 64 с.].
393.В. Д. [Доманицкий В. ]54 [Рецензия] : [Библіографія] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXX. - Январь - Мартъ. – С. 179 - 185. – [Рец. на кн.: Записки Наукового Товариства ім. Шевченка. Т. XLVIII, XLIX, L. Кн. 4 - 6. - Львов, 1902 ].
394.В. Н. [Науменко В. ]55 [Рецензия] : [Бібліографія] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. - Январь - Февраль. – С. 37 - 40. - [Рец. на кн.: Викъ (1798 - 1898)/ - Кыивъ, 1900 г. – 464 с. ].
395.В. С. [Рецензия] : [Библіографія] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXI. - Апрель - Июнь. – С. 202 - 205. – [Рец. на кн.: Мырный П. Твори. Кн. 1. Оповидання, приповисти та инша дрибныця. - Кыив, 1903 ].
396.Важное ходатайство : Документы, известія и заметки // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. - Январь - Февраль. – С. 88.
397.Василенко В. Шевченковскій вечеръ въ Полтаве : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ - Новицкаго, 1903. - Т. LXXX. - Январь - Мартъ. – С. 153 - 156.
398.Василенко В. [Рецензия] : [Библіографія] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXX. - Январь - Мартъ. – С. 118 - 120. – [ Рец. на кн.: Необходимое объясненіе по поводу рецензіи г. Гринченка Опыт толковаго словаря народной технической терминологіи // Киев. Стар. - 1903. - .№ 1 ].
399.Василенко Н. Іосифъ Максимовичъ Бодянскій и его заслуги для изученія Малороссіи // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXX. - Январь - Мартъ. – С. 1 - 50, С. 295 - 322, С. 462 - 491; Т. LXXXI. Апрель - Июнь. – С. 315 - 346 ; Т. LXXXIII. Октябрь - Декабрь. – С. 140 - 152, 389 - 430, 699 - 735.
400.Вопросъ о малорусскомъ языке въ школахъ : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. - Мартъ - Апрель. – С. 162 - 163 .
401.Вопросъ объ украинскомъ языке въ Одесской думе : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. LXXXVIII. - Январъ- Мартъ. – С. 259-260.
402.Воспоминанія детства о дяде П. А. Кулише // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. LXXXVIII. - Январъ - Мартъ. – С. 342-348.
403.Горскій П. [Рецензия] : [Библіографія] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXII. - Іюль - Сентябрь. – С. 139 - 146. – [Рец. на кн.: Тобилевичъ (Карпенко - Карый) И. Драмы и комедіи : Т. IV. - Одесса, 1903. - 384 с.].
404.Гринченко Б. Неосторожность въ важномъ деле : По поводу украинской стилистики // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. Т. - LXXXII. - Іюль - Сентябрь. – С. 404 - 446.
405.Гринченко Б. А. Е. Крымскій какъ украинскій писатель // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXX. - Январь - Мартъ. – С. 115 – 136.
406.Грінченко Б. [Рецензия] : [Библіографія] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXX. - Январь - Мартъ. – С. 25 - 28. – [Рец. на кн.: Василенко В. Къ вопросу о толковомъ словаре украинской народной терминологіи. - Харьковь, 1902 ].
407.Д. Д. [Дорошенко Д.І.]56 [Рецензия] Гринченко Б. : [Библіографія] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXX. - Январь - Мартъ. – С. 108 - 111. – [Рец. на кн.: Гринченко Б. Драмы й комедіи. - Чернигов, 1902. – 400 с ].
408.Дело по поводу увечья М. Шевченка : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXV. - Ноябрь - Декабрь. – С. 90.
409.[Докладная записка Председателю Комитета министровъ С. Ю. Витте от гражданъ г. Харькова по вопросу объ ограниченіяхъ украинскаго слова] : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. LXXXIX. - Апрель - Июнь. – С. 253-254.
410.Доманицкій В. [Рецензия] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXVII. - Октябрь. – С. 168-179. – [Рец. на кн. : Руска Письменність : Твори І. Котляревского, П. Артемовського-Гулака, Е. Гребінки. - Львів : Просвіта, 1904. - 533 с.].
411.Доманицкій В. Украинскіе изданія 1900 года // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. - Мартъ - Апрель. – С. 166 - 177.
412.Е - мовъ С. [Ефремов С.]57 [Рецензия] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXV. - Апрель. – С. 90-94. – [Рец. на кн.: Кулида Д. Збирныкъ творивъ. Кн. I. - Кременчикъ, 1903. - 123 с.; А. З. Молоди порывання. - Кыивъ, 1904. - 32 с.; Подолякъ Ф. Осинни квиткы. - Одесса, 1903. - 32 с.].
413.Е. К. [Квасницкий Е.]58 Бордулякъ Тимофей // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXI. - Апрель - Июнь. – С. 79 - 96.
414.Е. Кв. [Квасницкий Е.]59 [Рецензия] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXIV. - Январь. – С. 92-93. – [Рец на кн.: Про сыритъ : Збирнычокъ для дитей / Упоряд. Г. Галайда. - Харьков, 1903.].
415.Ефремовъ С. Бытописатель пореформенной Украины : Къ 35-летнему юбилею литературной деятельности И. С. Нечуя-Левицкаго // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. LXXXVIII. – Январъ - Мартъ. – С. 98-116.
416.Ефремовъ С. Литературный Банавентура : Заметки читателя // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. LXXXVIII. – Январъ - Мартъ. – С. 302-323; Т. LXXXIX. - Апрель - Июнь. – С. 90-116.
417.Ефремовъ С. На мертвой точке : Заметки читателя // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXV. - Апрель. – С. 305-338, 567-596.
418.Ефремовъ С. Певецъ борьбы и контрастовъ // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXIII. - Октябрь - Декабрь. – С. 284 - 332, С. 625 – 698.
419.Ефремовъ С. Поэтъ - гражданинъ : [П. А. Грабовский] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXX. - Январь - Мартъ. – С. 323 - 348.
420.Еще о родственнике Т. Г. Шевченко : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. истор. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXIII. - Май - Июнь. – С. 164 - 165.
421.Животрепещущій вопросъ : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXIII. - Май - Июнь. – C. 96.
422.Жигмайло Л. [Рецензия] : [Библіографія] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. XC. - Июль - Сентябрь. – С. 8-14. – [Рец. на кн. : Франко И. Збирнык творивъ : Т. 3. Борыславськи оповидання. - Кыив : Викъ, 1905. - 273 с. ].
423.Житецкій И. Украинськи оповидання А. П. Стороженка // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. XC. - Июль - Сентябрь. – С. 367-382.
424.Заметки на текущія темы // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. LXXXVIII. – Январъ - Мартъ. – С. 158-190, 276-299
425.Заявленіе народныхъ учителей : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. XCI. - Октябрь - Декабрь. – С. 102-106.
426.Заявленія украинской интеллигенціи : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. LXXXVIII. – Январъ - Мартъ. – С. 253-255.
427.Изъ переписки И. И. Срезневскаго (1829 - 1839) // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXIII. - Май - Июнь. – С. 317 – 343 ; Т. LXXIV. Июль - Августъ. – С. 210 - 248.
428.Котляревскій И. П. - ученикъ Екатеринославской семинаріи : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. XC. - Июль - Сентябрь. – С. 46-47.
429.Кулишъ П. А. и его сотрудничество въ "Искре" 1859 г. // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXIV. - Январь. – С. 239-256.
430.Къ біографіи И. П. Котляревскаго : [Документы, известія и заметки] / Сообщил И. Ф. Павловский. // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. XCI. - Октябрь - Декабрь. – С. 65-66.
431.Къ біографіи И. П. Котляревскаго : [Документы, известія и заметки] / Вступ. ст. В. Срезневскаго. // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. LXXXIX. - Апрель - Июнь. – С. 239-242.
432.Къ вопросу о малорусскомъ языке // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXVII. - Октябрь. – С. 60-64.
433.Къ украинской печати и слову : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. XCI. - Октябрь - Декабрь. – С. 23-28.
434.Л. Ж. [Жебуньов Л. О.]60 Къ украинскому вопросу. Хочетъ ли украинскій народъ учиться на своемъ языке : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. XC. - Июль - Сентябрь. – С. 57-65.
435.Л. Ш. [Рецензия] : [Библіографія] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. LXXXVIII. – Январъ - Мартъ. – С. 122-127. – [Рец. на кн.: Грушевськый М. Оповидання. - Кыив : Викъ, 1904. - 147 с. ].
436.Леонтовичъ В. Грыгоренко Грыцько // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXI. - Апрель - Июнь. – С. 487 - 506.
437.Малинка А. Къ вопросу объ источнике "Москаля - Чаривныка" Котляревскаго : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXII. - Іюль - Сентябрь. – С. 1 - 4.
438.Маркевичъ А. По поводу стихотворенія приписываемаго С. Руданскому : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXX. –Январь - Мартъ. – С. 74 - 75.
439.Матушевскій Ф. Посетители могилы Т. Г. Шевченка // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXX. - Январь - Мартъ. – С. 267 - 294.
440.Мировец В. [Рецензия] : [Библіографія] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXIII. - Октябрь - Декабрь. – C. 47 - 48. – [ Рец. на кн.: Загирна М. Мудрый учытель : Оповидання про Сократа. - СПб, 1903. – 64 с.].
441.Мировець В. [Рецензия] : [Библіографія] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXI. - Апрель - Июнь. – С. 127 - 130. – [Рец. на кн.: Барвинокъ Ганна (О. М. Кулишева) : Оповидання зъ народныхъ устъ. - Кіевь, 1902. – 544 с. ].
442.Мировець В. [Рецензия]:[Библіографія] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкого, 1904. - Т. LXXXV. - Апрель. – С. 43-45. – [Рец. на кн.: Г. Павленко-Павлусь. Свитла зоря. - Харьков, 1903. - 64 с.].
443.Мировець В. [Рецензия] : [Библіографія] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXI. - Апрель - Июнь. – С. 134 - 136. – [Рец. на кн.: Хто робыть, той и мае : Оповиданне про Джемса Гарфильда / Переказав Б. Гринченко. - СПб.: Б. г. – 71 с. ].
444.Мировець В.] [Рецензия] : [Библіографія] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXI. - Апрель - Июнь. – С. 121 - 127. – [Рец. на кн.: Дубове лыстя : Альманахъ на згадку про П. О. Кулиша / Упоряд. М. Чернявськый, М. Коцюбинськый, Б. Гринченко. - Київ, 1903. – 278 с. ].
445.Михальчук К. [Рецензия] : [Библіографія] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXIV. - Июль - Августъ. – С. 48 - 54. – [Рец. на кн.: Богородицкій В. А. Діалектологическія заметки : Говоръ села Сушки, Золотоношскаго уезда, Полтавской губернии. - Казань, 1901 ].
446.Н - ко В.[Науменко В.]61 [Рецензия] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXV. - Апрель. – С. 39-43. – [Рец. на кн.: Збирныкъ фильольогичной секціи Наукового Тов. имени Шевченка: Т. VI. Посмертни пысання Мытрофана Дикарева зъ поля фолькльору й митольогіи. - Львов, 1903. - I-VIII, 1-258.].
447.Н. В. [Рецензия] : [Библіографія] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXX. - Январь - Мартъ. – С. 112 - 116. – [Рец. на кн.: Чтенія въ Историческомъ Обществе Нестора летописца. Кн. 16., Вып. IV / Подъ ред. Н. П. Дашкевича. - Кіевъ, 1902 ].
448.Н. М. О происхожденіи слова "кацапъ" // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXV - Ноябрь - Декабрь. – С. 472 - 477.
449.Н. Ф. С. [Сумцов М.]62 Поєзія Н. Ф. Чернявскаго // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXIV. - Январь. – С. 123-134.
450.Народный языкъ въ начальной школе : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ -Новицкаго, 1903. - Т. LXXX. - Январь - Мартъ. – С. 157 – 158.
451.Невеста Т. Г. Шевченка // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXV. - Апрель. – С. 21-122.
452.Нелиповичъ Н. Тарабарскій языкъ // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXII. - Іюль - Сентябрь. – С. 110 - 112.
453.Оберучевъ К. Къ біографіи Н. А. Некрасова // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXX. - Январь - Мартъ. – С. 176 - 180.
454.П. І. Г. [Рецензия] : [Библіографія] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXIII. - Октябрь - Декабрь. – C. 175 - 178. – [ Рецензия на кн.: Гринченко Б. Пысання: Т. 1. - К.: Б.и., 1903. - 500 с.]
455.П. Г. [Рецензия] : [Библіографія] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXI. - Апрель - Июнь. – С. 206 - 207. – [Рец. на кн.: ] Яновська Л. Дзвинъ до церквы склыкае, та сам у ій не бувае. (Лисова квитка) : Комедія. - Кыивъ, 1903 ].
456.П. Г. [Рецензия] : [Библіографія] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXI. - Апрель - Июнь. – С. 197 - 202. – [ Рец. на кн.: Тобилевичъ Иванъ (Карпенко - Карый). Драмы и комедіи. Т. 3. - Одесса, 1903 – 434 с. ].
457.Павловскій И. Ф. Къ біографіи И. П. Котляревскаго // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. XCI. - Октябрь - Декабрь. – С. 1-10.
458.Павловскій И. Ф. Участіе И. П. Котляревскаго въ формированіи малороссійскихъ козачьихъ полковъ въ 1812 г. // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. LXXXIX. - Апрель - Июнь. – С. 309-320.
459.Павловскій М. [Рецензия] : [Библіографія] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXII. - Іюль - Сентябрь. – С. 76 - 78. – [Рец. на кн.: Левицькый М. За коліивщыны : Оповидання / М. Левицькый. Буря на мори / Н. Гринченко. Лыхий попутавъ : Оповидання / П. Мырный. Рыбалка Панасъ Круть / И. Левицькый. - Кыив, 1903 ].
460.Петровъ Н. Къ біографіи украинскаго философа Григорія Савича Сковороды : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXI. - Апрель - Июнь. – С. 10-18.
461.Письма къ Григорію Петровичу Данилевскому / Вступ. Ст. Д. И. Багалея // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ - Новицкаго, 1903. - Т. LXXX. - Январь - Мартъ. – С. 51 - 69, С. 218 - 244, С. 378 – 394 ; Т. LXXXI. - Апрель - Июнь. – С. 55-78, С. 286 – 301.
462.Письмо В. Г. Шевченка къ Т. Г. Шевченку // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXIV. - Январь. – С. 61-63.
463.Письмо Т. Г. Шевченка къ брату Никите : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. LXXXIX. - Апрель - Июнь. – С. 237-239.
464.Положеніе русиновъ въ Галиціи и Венгріи // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXVII. - Октябрь. – С. 67-70.
465.Последнее стихотвореніе Я. И. Щоголева : [Текущія известія] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. - Январь - Февраль. – С. 1921.
466.Поточный В. Обзоръ украинскихъ изданій 1903-го года // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXIV. - Январь. – 123-131.
467.Поточный В. [Рецензия] : [Библіографія] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXIII. - Октябрь - Декабрь. – С. 38-47. – [ Рец. на кн.: Коцюбинскій М. М. Оповидання. Т. 1. - Кыивъ, 1903 ].
468.Похороны М. П. Старицкаго // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXV. - Апрель. – С. 69-71.
469.Программа торжества открытія памятника И. П. Котляревскому : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. КорчакъНовицкаго, 1903. - Т. LXXXII. - Іюль - Сентябрь. – С. 32 – 34.
470.Пчилка О. Михаилъ Петровичъ Старицкій // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXV. - Апрель. – С. 400-449.
471.[Рецензия] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXV. - Апрель. – С. 45-47. – [Рец. на кн.: Виленскій временникъ / Виленское генералъ-губернаторское управление; Е. Ф. Карский. - Кн. I. Белоруссы. Введеніе къ изученію языка и народной словесности. - Вильно, 1904. - I - X, 1- 466 с. ].
472.Родственники Т. Г. Шевченка : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXVII. - Октябрь. – С. 24-27.
473.Родственники Т. Г. Шевченка : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. - Мартъ - Апрель. – С. 27 – 28.
474.Русовъ А. Какая роль "Возьного" въ "Наталке-Полтавке"? // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXIV. - Январь. – С. 41-64.
475.Сластіоновъ А. Къ вопросу о музее имени И. П. Котляревскаго въ Полтаве : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. XCI. - Октябрь - Декабрь. – С. 43-47.
476.Старицкая-Черняховская Л. [Рецензия] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXVII. - Октябрь. – С. 73-115. – [Рец. на кн.: Гринченко Б. Пысання. Т. 1. - Кіевъ, 1903. - 500 с.].
477.Степовый В. [Рецензия] : [Библіографія] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXII. - Іюль - Сентябрь. – С. 60 - 67. – [ Рец. на кн. : Чернявськый М. Зори : Збирныкъ поезій. - К., 1903. - 276 с. ].
478.Стешенко И. Древнейшій списокъ (1820 г. ) Наталки - Полтавки И. П. Котляревскаго : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. - Мартъ - Апрель. – С. 1 – 9.
479.Судьба родственниковъ Т. Г. Шевченка : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ - Новицкаго, 1901. - Т. LXXIII. - Май - Июнь. – С. 94 – 95.
480.Съездъ славистовъ (10 - 15 апреля 1903 г. Санкт - Петербург) : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXI. - Апрель - Июнь. – С. 171 – 172.
481.Три дела "О рядовомъ линейнаго Оренбургскаго № 1 баталіона Тарасе Шевченке" / Сообщил С. Рклицкій. // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. LXXXVIII. – Январъ - Мартъ. – С. 201-208.
482.Три письма Т. Г. Шевченка къ А. И. Лизогубу : [Документы, известія и заметки] / Сообщ. В. Н. [Науменко В. ]63 // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXX. - Январь - Мартъ. – С. 63 -68.
483.Украинскій языкъ въ полтавскомъ сельско-хозяйственномъ обществе :[Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. LXXXIX. - Апрель - Июнь. – С. 59-62.
484.Украинскій языкъ какъ подсобное средство : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. XCI. - Октябрь - Декабрь. – С. 85-87.
485.Украинскій языкъ на губернскомъ съезде полтавской группы всероссійскаго союза учителей : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. XCI. - Октябрь - Декабрь. – С. 88-91.
486.Ф. М. [Матушевский Ф.]64 [Рецензия] : [Библіографія] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXX. - Январь - Мартъ. – С. 102 - 107. - [Рец. на кн.: Шевченко Т. Г. Мотивы поэзіи / Перев. С. П. Дремцова; Ил. Хохрякова и А. Рылова: Вып. I. - Вятка, 1902. – 40 с. ]
487.Федоровъ Г. Народный языкъ въ народной школе : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. XCI. - Октябрь - Декабрь. – С. 19-21.
488.Ходатайство о постановке памятника Т. Г. Шевченку въ Кіеве // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXVII. - Октябрь. – С. 22-24.
489.Черепинъ В. Марковичъ Д. В. // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXX. - Январь - Мартъ. – С. 439 – 461.
490.Черепинъ В. [Рецензия] : [Библіографія] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXX. - Январь - Мартъ. – С. 29 - 38. – [ Рец. на кн.: Мордовець Д. Палій, воскреситель правобережной Украины : Историчне оповидання. - СПб, 1902 ].
491.Чествованіе памяти Т. Г. Шевченка въ 40 - ую годовщину его смерти въ г. Александровске (Екатеринославск. губ.) : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. - Мартъ - Апрель. – С. 20 – 21.
492.Ше - хинъ С. [Шелухин С.]65 Еще несколько словъ о сборнике "Дубове лыстя" // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ - Новицкаго, 1903. - Т. LXXXII. - Іюль - Сентябрь. – С. 67 - 76.
493.Шевченковскій вечеръ въ Петербурге : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ - Новицкаго, 1903. - Т. LXXXI. - Апрель - Июнь. – С. 38 - 40.
494.Шенрокъ В. Кулишъ П. А. : Бографическій очеркъ // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. - Январь - Февраль. – С. 153 – 179; Т. LXXII. - Мартъ - Апрель. – С. 126 - 148, С. 461 – 492; Т. LXXIII. - Май - Июнь. – С. 183 - 213, С. 344 – 382; Т. LXXIV. - Июль - Августъ. – С. 46 - 102.
495.Шугуровъ Н. В. : Некрологъ // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXV. - Ноябрь - Декабрь. – С. 485 – 490.
496.Юбилей И. С. Левицкаго въ Кіеве : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. LXXXVIII. – Январъ - Мартъ. – С. 19-23.
497.Юбилей 25 летней литературной деятельности О. П. Косач : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. - Мартъ - Апрель. – С. 161 - 162.
498.Юбилей Ганны Барвинокъ (А. М. Кулишъ) : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ - Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. - Мартъ - Апрель. – С. 29 – 31.

ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА. ФОЛЬКЛОР

499.Бида: Лирныцька писня / Сообщилъ Л. М // Киевская Старина: Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXII. - Іюль - Сентябрь. – С. 106 – 110.
500.Будянська О. Завороженый хутиръ // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. XCI. - Октябрь - Декабрь. – С. 210-227.
501.В. К. Собача доля : Легенда // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXVII. - Октябрь. – С. 3-7.
502.В. Н. [Науменко В.]66 Песня о Турбаевской катастрофе // Киевская Старина: Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXIII. - Октябрь - Декабрь. – С. 14 - 16.
503.Велыкодни писни // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXV. - Апрель. – С. 15-17.
504.Винниченко В. Мнимый господинъ // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. LXXXIX. - Апрель - Июнь. – С. 117-138.
505.Винниченко В. Антрепренеръ Гаркунъ-Задунайськый: Оповидання // Киевская Старина: Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXX. - Январь - Мартъ. – С. 395 - 438.
506.Винниченко В. Голота : Повисть // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. LXXXVIII. - Январъ - Мартъ. – С. 117-187, 209-262.
507.Винниченко В. Контрасты : Нарысъ // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXVII. - Октябрь. – С. 81-111.
508.Гринченко Б. Середъ темнои ночы: Повисть // Киевская Старина: Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXIII. - Май - Июнь. – С. 227 - 281, С. 383 – 449; Т. LXXIV. - Июль - Августъ. – С. 103 - 168.
509.Даниловъ В. Къ исторіи украинскихъ духовныхъ стиховъ : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. LXXXVIII. - Январь - Мартъ. – С. 7-10.
510.Даниловъ В. Взаимовліяніе украинскихъ погребальныхъ причитаній и бытовыхъ песенъ : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. LXXXVIII. - Январъ - Мартъ. – С. 230-236.
511.Даниловъ В. Отзвукъ былины о змееборстве Добрыни Никитича въ украинскомъ фольклоре : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. XC. - Июль - Сентябрь. – С. 104-108.
512.Доманицкій В. Баллада о Бондаривне и пане Каневскомъ : Новые варанты и литература песни // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. LXXXVIII. - Январъ - Мартъ. – С. 480-494.
513.Доманицкій В. Песни о Нечае : Новые варіанты и литература песни // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. LXXXVIII. - Январъ - Мартъ. – С. 66-88.
514.Еще варіантъ малорусской баллады о Бондаривне : [Документы, известія и заметки] / Сообщил Л. М. // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. XCI. - Октябрь - Декабрь. – С. 9-12.
515.Каминскій В. Рассказы // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXVI. - Іюль - Сентябрь. – С. 82-85.
516.Кобылянська О. Ніоба : Новела // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. LXXXIX. - Апрель - Июнь. – С. 361-410; Т. XC. - Июль - Сентябрь. – С. 75-107, 248-316.
517.Кобылянська О. За готаръ: Нарысъ зъ сильського жыття // Киевская Старина: Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXX. - Январь - Мартъ. – С. 137 – 151.
518.Колядки / Собралъ А. Грепачевскій // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXIV. - Январь. – С. 9-11.
519.Комарова Г. Роксолана // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXV. - Апрель. – С. 597-604.
520.Коцюбинськый М. Пидъ минаретамы : Оповидання // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. LXXXVIII. - Январъ - Мартъ. – С. 373-422.
521.Коцюбинськый М. Fata morgana : Зъ сильскихъ настроивъ // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXIV. - Январь. – С. 383-412.
522.Лазаревськый Б. Святый городъ // Киевская Старина: Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXI. - Апрель - Июнь. – С. 108 - 131. – Примеч.: Прысвячуеться вичній памяты любого мого дядька Хведора Хведоровыча Лащинського.
523.Левицькый М. Санитаръ: Оповидання ликаря // Киевская Старина: Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXI. - Апрель - Июнь. – С. 302 – 314.
524.Левицькый М. За коліивщыны // Киевская Старина: Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXIII. - Май - Июнь. – С. 460 – 497.
525.Лысакъ-Тамаренко. Невесели сильськи малюнкы : Оповидання батюшкы // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXV. - Апрель. – С. 506-530.
526.М. С. Образчикъ современнаго песеннаго творчества малорусскаго народа: [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина: Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXX. - Январь - Мартъ. – С. 135 – 138.
527.Маіорськый П. На бурякахъ : Нарысъ зъ жыття простого люду // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. LXXXVIII. - Январъ - Мартъ. – С. 461-468.
528.Майорський П. Дрибни нарысы зъ жыття простого люду // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXIV. - Январь. – С. 201-210.
529.Майорськый П. До наукы : Нарысъ зъ жыття простого люду // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXVI. - Іюль - Сентябрь. – С. 292-303.
530.Малорусское нищенское причитанье: [Документы, известія и заметки] / Cообщилъ Л. М. // Киевская Старина: Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXX. - Январь - Мартъ. – С. 6 – 7.
531.Мартинович П. Украинськи запыси Порфирія Мартиновича : Козацьки писни / З репертуару кобзаря Трыхона Магадына. // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXIV. - Январь. – С. 452-477.
532.Мерцъ С. Святъ-вечиръ // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXVI. - Іюль - Сентябрь. – С. 111-130.
533.Мырный П. Пропаща сыла: Повисть. Ч. 3: Нема земли! / П. Мырный, И. Билык // Киевская Старина: Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXII. - Іюль - Сентябрь. – С. 65 – 131, С. 297-347.
534.Мырный П. Пропаща сыла: Повисть. Ч. 2: Сичовыкъ / П. Мырный, И. Билыкъ // Киевская Старина: Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXI. - Апрель - Июнь. – С. 24-54, С. 231 -285, С. 395-422.
535.Мырный П. Пропаща сыла: Повисть, Ч. 1: Полёва царивна / П. Мырный, И. Билыкъ // Киевская Старина: Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXX. - Январь - Мартъ. – С. 492-531.
536.Мырный П. Пропаща сыла: Повисть. Ч. 4: Свои / П. Мырный, И. Билыкъ // Киевская Старина: Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXIII. - Октябрь - Декабрь. – С. 37 - 91, С. 225 – 283.
537.На 19-е февраля 1861 г. 19-го февраля 1901 года: [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина: Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. - Мартъ - Апрель. – С. 19 - 20.
538.Народная песня о Шевченко: [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина: Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXIII. - Май - Июнь. – С. 81 – 82.
539.Неизданнія стихотворенія П. П. Гулака-Артемовскаго: [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина: Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXIII. - Май - Июнь. – С. 75 – 80.
540.Непійвода М. Хто-жъ выненъ? // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXV. - Апрель. – С. 113-130.
541.Непыйвода М. Биля огныща // Киевская Старина: Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXIII. - Октябрь - Декабрь. – С. 128 – 139.
542.Непыйвода М. На вокзали // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. LXXXIX. - Апрель - Июнь. – С. 198-204.
543.О. Л. [Левицкий О.]67 [Рецензия] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXIV. - Январь. – С. 90-92. – [ Рец. на кн.: Иллюстровъ. Сборникъ россійскихъ пословицъ и поговорокъ. - К., 1904. - 581 с.].
544.П. А. Г. Несколько стихотвореній П. П. Гулака-Артемовскаго // Киевская Старина: Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXII. - Іюль - Сентябрь. – С. 97 – 102.
545.Пахаревськый Л. Довгый рядъ днивъ : Оповидання // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. XCI. - Октябрь - Декабрь. – С. 186-197.
546.Перекыдько П. Перелякъ : Малюнокъ зъ натуры // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXVI. - Іюль - Сентябрь. – С. 152-160.
547.Песня дяка про свою долю: [Документы, известія и заметки] / Cообщилъ Л. М. // Киевская Старина: Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXX. - Январь - Мартъ. – С. 5 - 6. – Примеч.: Записана въ Подольской губерніи въ 1840-хъ гг.
548.Песня на освобожденіе отъ панщины - въ 1861 году : [Документы, известія и заметки] / Сообщил Л. М. // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. XC. - Июль - Сентябрь. – С. 110-112.
549.Пильченко Ф. Княжа крыныця: Сцены зъ XVII вику у 4-хъ діяхъ и 7-мы одминахъ // Киевская Старина: Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXV. - Ноябрь - Декабрь. – С. 200 – 222.
550.Подольская песня о панщине: [Документы, известия и заметки] // Киевская Старина: Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. - Мартъ - Апрель. – С. 140 - 144.
551.Про песыголовця та коваля / Сообщ. Влад. Щепотьевъ // Киевская Старина: Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXIII. - Октябрь - Декабрь. – С. 16 - 18. – Примеч.: Записано въ мест. Великихъ Будищахъ, Зиньковскаго уезда Полтавской губ. от мещанина Тимохвія Гармаша.
552.Проводы : Народная сатира : [Документы, известія и заметки] / Сообщ. В. Михалевичъ // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. LXXXIX. - Апрель - Июнь. – С. 242-247.
553.Происхожденіе слова "мацапура": [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина: Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. - Январь - Февраль. – C. 5.
554.Пчилка О. Украинскія колядки: Текстъ волынскій // Киевская Старина: Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXX. - Январь - Мартъ. – С. 152 – 175; Т. LXXXI. - Апрель - Июнь. – С. 132 - 160, С. 192 – 220, С. 347 – 394.
555.Рождественская вирша : [Документы, известія и заметки] / Сообщил А. Рудневъ // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. LXXXVIII. - Январъ- Мартъ. – С. 12-14.
556.Сборникъ малорусскихъ сказокъ / Материал записан Г. Стрижевским // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. XC. - Июль - Сентябрь. – С. 117-165.
557.Сокальскій Н. П. Въ неволи у англичанъ : (1854 г. ) // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXIV. - Январь. – С. 445-451.
558.Сосновськый М. Панська круча // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. LXXXIX. - Апрель - Июнь. – С. 292-308.
559.Старицькый М. Лыхо: Картынка зъ жыття голодныхъ // Киевская Старина: Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXIII. - Май - Июнь. – С. 301 - 316.
560.Степапець Б. Омелько Пацюкъ на курорти : Оповидання // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXIV. - Январь. – С. 65-122.
561.Труба И. Буде паномъ // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXVII. - Октябрь. – С. 506-515.
562.Украинка Л. Прыязнь : Оповидання зъ життя волынського полисся // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. XCI. - Октябрь - Декабрь. – С. 11-72.
563.Украинськи записи Порфирія Мартиновича // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXV. - Апрель. – С. 149-191, 339-399, 531-566, Т. LXXXVI. - Январь. – С. 257-313, Іюль - Сентябрь. – С. 11-50, 304-321; Т. LXXXVII. - Октябрь. – С. 65-80, 227-259.
564.Франко І. Батькивщына // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXVII. - Октябрь. – С. 296-335.
565.Чернявській М. Въ незнану далечинь // Киевская Старина: Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXIII. - Октябрь - Декабрь. – С. 431 – 440.
566.Чернявськый М. Vae victis! : Оповидання // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. LXXXIX. - Апрель - Июнь. – С. 36-89.
567.Чернявськый М. Тополи // Киевская Старина: Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXII. - Іюль - Сентябрь. – С. 221 – 227.
568.Чудный : Оповидання // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXV. - Апрель. – С. 231-263.
569.Яблоновскій В. Какъ молятся наши старики-крестьяне // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXVII. - Октябрь. – С. 20-22
570.Яворницкій (Эварницкій ) Д. Наша доля - божа воля // Киевская Старина: Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. - Январь - Февраль. – С. 81 - 114, С. 234 – 282; Мартъ - Апрель. – С. 50 - 96, С. 424 – 460.
571.Яновская Л. Городянка: Повисть // Киевская Старина: Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXIV. - Июль - Августъ. – С. 249 – 276; Т. LXXV. - Ноябрь - Декабрь. – С. 256 – 257, С. 375 - 423.
572.Яновская Л. Доля: Риздвяне оповидання // Киевская Старина: Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. - Январь - Февраль. – С. 36 – 56.

МИСТЕЦТВО

573.Базаръ - гулянье въ Полтаве // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXVI. - Іюль - Сентябрь. - С. 92 – 96.
574.В. Д. [Доманицкий В.]68 [Рецензия] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXIII. - Октябрь - Декабрь. – С. 109-110. – [Рец. на кн. : Демуцькый П. Лира и іи мотивы. - К., 1903. - 58 с.].
575.В. Д. [Доманицкий В.] [Рецензия ]: [Библіографія] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXV. - Ноябрь - Декабрь. - С. 111-112. - [Рец. на кн. : Корифеи украинской сцены. - Кіевъ, 1901. – 191 с. ].
576.Василенко В. Къ вопросу о школе для бандуристовъ и лирниковъ въ Полтавщине : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXX. - Январь - Мартъ. - С. 12-17.
577.Гринченко Б. Наталка-Полтавка малороссійская опера И. П. Котляревскаго // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXII. - Іюль - Сентябрь. – С. 56-60.
578.Дмитріевъ Н. Къ исторіи открытія памятника И. П. Котляревскому въ г. Полтаве // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXIII. - Октябрь - Декабрь. – С. 153-167.
579.Ефремовъ С. Торжество украинской песни // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXIV. - Январь. – С. 141-154.
580.Забота Полтавской губернской земской управы о развитіи кустарныхъ промысловъ: [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXI. - Апрель - Июнь. - С. 173-174.
581.Заседаніе комитета по сооруженію въ Полтаве памятника Н. В. Гоголю // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXIV. - Январь. – С. 115-116.
582.Заседаніе Московской музыкально - этнографической комиссіи, посвященное украинской музыке // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXV. - Апрель.– С. 71 – 72.
583.Концертъ въ честь Н.В. Лисенка въ г. Виннице // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкого, 1904. - Т. LXXXV. - Апрель.– С. 19 – 20.
584.Къ изученію кобзарнаго искусства: [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXI. - Апрель - Июнь. - С. 33.
585.Къ предстоящему открытю памятника И. П. Котляревському : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXI. - Апрель - Июнь. - С. 109-111.
586.Л. П. [Лебединцев П.]69 Несколько словъ о памятнике Котляревскому въ Полтаве : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXX. - Январь - Мартъ. - С. 139-141.
587.Левицкій О. Исторія одного древняго волынскаго храма // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXX. - Январь - Мартъ. - С. 70-90.
588.Левицкій О. Къ сооруженію памятника Т. Г. Шевченку : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. XCI. - Октябрь - Декабрь. – С. 28 – 30.
589.Мелочи изъ архивовъ Юго-Западного края : [ Документы, известія и заметки] / Cообщилъ Алексей Мёрдеръ // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXIII. - Май - Июнь. - С. 139-140.
590.Мировець В. Карныло Устыяновичъ : Некрологъ // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXIII. - Октябрь - Декабрь. – С. 85-88.
591.Мировець В. Къ предстоящему юбилею Н. В. Лисенка : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXX. - Январь - Мартъ. - С. 148-156.
592.Миронець В. [Рецензия] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXV. - Апрель.– С. 132 - 136. – [Рец. на кн.: Арсень Б. Украинскій спиваныкъ: 100 писень зъ нотамы. - Одесса, 1904. - 132 с.].
593.Н. Б. [Беляшевский Н.]70 [Рецензия]: [Библіографія] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXV. - Ноябрь - Декабрь. - С. 179-183. - [Рец. на кн. : Древності: Т. XIX, вып. 1-2 / Имп. Моск. Археол. общ-во; Под ред. В. К. Трутовского. – М., 1901].
594.Народная выставка картинъ // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св.Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXV. - Апрель.– С. 123 – 124.
595.О. Л. [Левицкий О.]71 Старинная картина не на своемъ месте : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXI. - Апрель - Июнь. - С. 88-90.
596.Павловскій И. Ф. Объ иллюстрацыяхъ полтавской битвы : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. истор. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXV. - Ноябрь - Декабрь. - С. 162-166.
597.Письма къ Остапу Вересаю П. А. Кулиша и Л. М. Жемчужникова // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXIV. - Январь. – С. 211-228.
598.Письмо Г. П. Галагана о Малороссійскомъ будынке въ селе Лебединце, прилукскаго уезда // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXVI. - Іюль - Сентябрь.– С. 1 – 7.
599.Русовъ А. Несколько словъ о значеніи трудовъ и творчества Н. В. Лисенка для малорусскаго народа // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXIII. - Октябрь - Декабрь. – С. 483-517.
600.Сластіоновъ А. [Рецензия] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXIII. - Октябрь - Декабрь. – С. 107-109. – [Рец. на кн. : Новый альбомъ "Малюнкы художника П. Д. Мартыновича до Энеиды Котляревського. " - Полтава, 1903].
601.Старицкій М. Къ біографіи Н. В. Лисенка : Воспоминанія // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXIII. - Октябрь - Декабрь. – С. 441-482.
602.Существуетъ-ли южно-русскій стиль : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXII. - Іюль - Сентябрь. – С. 5-15.
603."Уездная консерваторія": [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXIII. - Май - Июнь. - С. 96-97.
604.Украинскій театръ // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго 1903. - Т. LXXXII. - Іюль - Сентябрь. – С. 115-117.
605.Украинскія пьесы, дозволенныя драматическою цензурою къ представленію : [Библіографія] // Киевская Старина : Ежемес. истор. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго 1901. - Т. LXXIII. - Май - Июнь. - С. 118-119.
606.Яблоновскій В. Юбилейній спектакль въ Херсоне въ память сороковой годовщины со дня кончины Т. Г. Шевченко : [Документы, известія и заметки. Текущія известія] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго 1901. - Т. LXXII. - Мартъ - Апрель. - С. 158-159.

Зміст

РЕЛІГІЯ

607.Булгаковъ Д. Изъ галлереи отжившихъ типовъ: Дмитріевосвапскій протопопъ Гапоновъ: Этюдъ къ характеристике церковнаго управленія конца XVIII и начала XIX в. // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ - Новицкаго, 1903. - Т. LXXXI. - Апрель - Июнь. – С. 423- 427. – Примеч.: Предлагаемый очерк написан почти исключительно на подлинных архивных документах.
608.В. Д. [Доманицкий В. ]72 [Рецензия] : [Библіографія] // Киевская Старина: Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. – Мартъ - Апрель. – С. 48- 49. – [Рец. на кн.: Труды Подольскаго Епархіальнаго Историко - Статистическаго Комитета. Вып. IX. : Приходы и церкви Подольской епархіи. - Каменецъ - Подольскъ, 1900 ].
609.В. П. Гервасій Линцевскій : Матеріалы по исторіи Переяславской епархіи третьей четверти XVIII ст. // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXVII. - Октябрь. – С. 408-443.
610.В. С. Пастырская увещевательная грамота Кіевского Митрополита Гавріила: [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXI. - Апрель - Июнь. – С. 95- 98.
611.В. Д. [Доманицкий В. ]73 [Рецензия]: [Библиографія] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. - Январь - Февраль. – С. 101- 103. - [Рец. на кн.: Лотоцкій И. " Виннице-Браиловскій женскій монастырь и его святыни. "- Немировъ, 1900. – 62 с. ].
612.Г. К. Къ исторіи ссылки Луцкаго епископа Діонисія Жабокрицкаго // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXV. - Апрель. – С. 1-3.
613.Гордіевскій И. Святитель Феодосій Углицкій, архиепископъ Черниговскій // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о- ва Н. Т. Корчакъ- Новицкаго, 1903. - Т. LXXXII. - Іюль - Сентябрь. – С. 348- 362.
614.Два указа митрополита Рафаила Заборовскаго (1733 и 1735 г. г. ) / Сообщил В. Доманицкій // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXVI. - Іюль - Сентябрь. – С. 7-10.
615.Для исторіи церковнаго прихода: Налоги въ пользу кіевскаго митрополита съ церквей его епархіи [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXV. - Ноябрь - Декабрь. – С. 80- 83.
616.Егоровъ И. Оригинальная доставка церковнаго колокола : Разсказъ очевидца : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. LXXXVIII. – Январъ - Мартъ. – С. 226-230.
617.Замечательный экземпляръ книги митрополита кіевскаго Евгенія Болховитинова : "Словарь Историческій о бывшихъ въ Россіи писателяхъ духовнаго чина Греко-Россійской церкви / Сообщил Л. М // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXVI. - Іюль - Сентябрь. – С. 275-291.
618.Зверская расправа игумена Лебединскаго монастыря съ монахинею : [Документы, известія и заметки] / Сообщил П. Орловскій // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. LXXXIX. - Апрель - Июнь. – С. 36-38.
619.И. Л. [Лучицкий И.]74 Договоры прихожанъ съ священниками въ Старой Малороссіи : (По поводу договорного акта 1789 г. ) / Сообщилъ С. Реклицкій. // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. - Январь - Февраль. – С. 115- 124.
620.Изследованія и раскопки: Осмотръ церкви въ с. Глубочка Уманского уезда Кыевской губ.: [Археологическая летопись] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXIII. - Май - Июнь. – С. 203- 204.
621.Къ біографіи Кіевскаго митрополита Серапіона Александровскаго: [Документы, известія и заметки] / Cообщ. Л. М. // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXI. - Апрель - Июнь. – С. 4- 8.
622.Къ бытовой исторіи малорусскихъ монастырей: Письмо гетмана Разумовскаго къ кіевскому митрополиту о томъ, чтобы Максаковскій игуменъ и другія духовныя власти не брали платы на паромныхъ перевозахъ // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. - Январь - Февраль. – С. 74- 75.
623.Къ малорусскому переводу Евангелія: [Документы, известія и заметки] / Сообщ. В. Д. [Доманицкий В. ]. Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXX. – Январь - Мартъ. – С. 10- 11.
624.Къ характеристике русской церковно-бытовой жизни въ первой трети XIX века : Письма архимандрита Іеронима Визерскаго къ архимандриту Филадельфу пузынъ (1826-1832 гг. ) / Сообщил Л. М // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXVII. - Октябрь. – С. 363-407.
625.Л. М. [Моциевич Л.]75 Заметки объ Антоніи Рафальскомъ, митрополите Новгородскомъ и С. - Петербургскомъ // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXVII. - Октябрь. – С. 46-48.
626.Лавровскій Л. Я. Стихотворное житіе преподобномученика Макарія, архимандрита Овруцкаго и Каневскаго игумена // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXIV. - Январь. – С. 413-444.
627.Левицкій О. Кандидат на священство изъ "шкурниковъ" // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXV. - Апрель. – С. 103-112.
628.Липковскій В. Дело о суеверіи священника (1805 г. ) // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXV. - Ноябрь - Декабрь. – С. 329- 345.
629.Мелочи изъ архивовъ Юго- Западного края: Заботы генералъ-губернатора Анненкова о строеніи въ Юго-Западномъ крае православныхъ храмовъ и снабженіи ихъ утварью[ Документы, известія и заметки] / Cообщ. А. Мёрдеръ // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXI. - Апрель - Июнь. – С. 8- 9.
630.Н. Б. [Беляшевский Н.]76 [Рецензия] : [Библіографія] // Киевская Старина: Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXIII. - Май - Июнь. – С. 103-105. – [Рец. на кн.: Романовъ В. Объ изученіи нашей церковной старины. - Полтава, 1900. – 35 с. ].
631.Необычная проповедь сельскаго пастыря въ Малороссіи / Сообщ. Л. М. // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXIII. - Октябрь - Декабрь. – С. 128- 129.
632.Необычная проповедь сельскаго пастыря въ Малороссіи / Сообщ. Л. М. // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXIII. - Октябрь - Декабрь. – С. 128- 129.
633.Неудачное венчаніе монаха: [Документы, известія и заметки] / Сообщ. В. Доманицкій // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXIII. - Май - Июнь. – С. 74- 75.
634.О посылке межигорскихъ монаховъ въ Сечъ, въ 1770 году // Киевская Старина : Ежемес. ист. журнал. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ- Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. - Январь - Февраль. – С. 6.
635.О. Л. [Левицкий О.]77 Изъ быта малорусскихъ сельскихъ пастырей XVII в. // Киевская Старина : Ежемес. ист. журнал. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ- Новицкаго, 1903. - Т. LXXXIII. - Октябрь - Декабрь. – С. 125- 128.
636.О. Л. [Левицкий О.]78 Резолюція императрицы Екатерины II по жалобе малороссійскаго священника // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXIV. - Январь. – С. 101-103.
637.О. Л. [Левицкий О.]79 [Рецензия] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXIV. - Январь. – С. 86-89. – [Рец. на кн.: Теодоровичъ Н. И. Историко-статистическое описаніе церквей и приходовъ Волынской епархіи. Т. V. Ковельскій уездъ. - Почаевъ, 1903. - 573 с.].
638.О. Л. [Левицкий О.]80 Къ исторіи Каневской соборной церкви (по поводу предполагаемой ея перестройки) // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXIII. - Октябрь - Декабрь. – С. 9- 14.
639.Орловскій П. Кіевскій соборъ въ 1629 году // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. XC. - Июль - Сентябрь. – С. 166-173.
640.Орловскій П. Погребеніе кіевскихъ митрополитовъ Рафаила Заборовскаго и Арсенія Могилянскаго : По запискамъ современника // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXVI. - Іюль - Сентябрь. – С. 1-10.
641.Орловскій П. Чинъ изверженія изъ священства, совершавшійся въ кіевской митрополіи въ XVII веке // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXVII. - Октябрь. – С. 444-453.
642.Осмотръ церкви въ селе Глубочка Уманскаго уезда Кіевской губерніи: [Археологическая летопись] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXIII. – Май - Июнь. – С. 203- 204.
643.П - въ Н. [Рецензия] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXVI. - Іюль - Сентябрь. – С. 114-117. – [Рец. на кн.: Изследованія и монографіи по исторіи Молдавской Церкви Арсенія (Стадницкаго) Епископа Псковскаго. - СПб, 1904].
644.П - ко В. Къ вопросу о доходахъ и расходахъ архіерейскихъ кафедръ въ 18 в.: Доходы и расходы кафедры переяславской въ 1771-1776 гг. : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. XCI. - Октябрь - Декабрь. – С. 1-4.
645.П - ко В. Дело епископа Черниговскаго Ираклія и іеромонаха Іеремія Гусаревскаго : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. XCI. - Октябрь - Декабрь. – С. 5-7.
646.П - ко В. Статистическія сведенія о церквахъ и православномъ населеніи русской части Малороссіи ъ 1780 годахъ : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. XCI. - Октябрь - Декабрь. – С. 7-8.
647.Письма профессора Университета св. Владиміра протоіерея Назарія Антоновича Фаворова къ протоіерею Петру Гавриловичу Лебединцеву // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXV. - Ноябрь - Декабрь. – С. 169- 199, С. 346- 374.
648.Письмо митрополита кіевскаго Варлаама Ясинскаго къ Петру I о переяславскомъ епископстве / Сообщила П. Я. Литвинова // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXV. - Апрель. – С. 53-55.
649.Похищеніе священническаго чина вне отечества / Сообщ. В. Доманицкій // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц о-ва Н. Т. Корчакъ - Новицкаго, 1903. - Т. LXXXII. - Іюль - Сентябрь. – С. 15- 17.
650.С. И. [Рецензия] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXVI. - Іюль - Сентябрь. – С. 43-60. – [Рец. на кн.: Войтковъ А. Іовъ Базилевичъ, епископъ переяславскій и участіе его въ церковно-политической жизни Польской Украины. (1771-1776). - Киевъ, 1903. - 194 с. ].
651.Сенатскій указъ Кіевскому архіепископу Рафаилу Заборовскому, отъ 16 декабря 1742 года, въ ответъ на его ходатайство о возстановленіи некоторыхъ правъ южнорусскаго духовенства и Кіевской Академіи : [Документы, известія и заметки] / Сообщил Н. Петровъ // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. XC. - Июль - Сентябрь. – С. 112-115.
652.Старинныя публикація о беглыхъ монахахъ : [Документы, известія и заметки] / Сообщил О. Л. [Левицкий О. ]81 // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. LXXXIX. - Апрель - Июнь. – С. 38-41.
653.Страничка изъ жизни духовенства въ старой Малороссіи / Сообщил И. Егоров // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXVII. - Октябрь. – С. 16-20.
654.Страшкевичъ В. Къ характеристике матеріальнаго положенія уніатскаго духовенства въ начале XIX в.: [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. LXXXVIII. – Январъ - Мартъ. – С. 223-226.
655.Ученыя общества ( Историческое Общество Нестора – Летописца) : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXV. - Ноябрь - Декабрь. – С. 139- 141.
656.Харламповичъ К. Къ истори "поповой плеши" или "гуменца" // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXVII. - Октябрь. – С. 139-140.
657.Холмская Русь и причины отпаденія отъ православія : [Документы, известія и заметки] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. XC. - Июль - Сентябрь. – С. 66-69.
658.Храневичъ В. Одобрительныя свидетельства для кандидатовъ священства на Волыни // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXV. - Апрель. – С. 105-109.
659.Церковно - Археологическое Общество при Кіевской Духовной Академіи въ 1900 году: [Археологическая летопись] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXIII. - Май - Июнь. – С. 200- 202.
660.Шр - ко А. [Шрамченко А.М.]82 Договоръ прихожанъ съ избраннымъ ими священникомъ // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXIV. - Январь. – С. 52-53.
661.Штунда въ Волынской губерніи: [Документы, известія и заметки] / Cообщ. А. Мёрдеръ // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXXI. - Апрель - Июнь. – С. 149- 154.

БІБЛІОГРАФІЯ

662.Доманицкій В. [Рецензия] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXVI. - Іюль - Сентябрь. – С. 104-113. – [Рец. на кн.: Дорошенко Д. Указатель источниковъ для ознакомленія съ Южной Русью. - СПб, 1904. - 60 с.].
663.Доманицкій В. [Рецензия] : [Библіографія] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. LXXXVIII. - Январъ - Мартъ. – С. 495-498. – [Рец. на кн.: Столиянскій П. К. Матеріалы къ исторіи русской литературы и науки въ XVIII веке : Опытъ библіографическаго указателя книгъ по географіи, изданныхъ въ Россіи въ царствованіе имп. Екатерины II (1762-1796 г. ). Вып. I. - Оренбург, 1903].
664.Доманицкй В. [Рецензия] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXIV. - Январь. – С. 77-80. – [ Рец. на кн.: Т. Шевченко въ литературе и искусстве : Библіографическій указатель материаловъ для изученія жизни и произведеній Т. Шевченка/Сост. М. Комаровъ. - Одесса, 1903. - 143 с.].
665.Кіянинъ : Указатель къ матеріаламъ, собраннымъ г. Чубинскимъ въ "Трудахъ этнографическо - статистической экспедиціи Императорскаго Русскаго Географическаго Общества въ Западно русскій край". - Казань. 1900 г. // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. - Январь - Февраль. - С. 98 - 101.
666.Литература о В. Н. Каразине // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1905. - Т. XC. - Июль - Сентябрь. – С. 1-27.
667.М. К. Библіографическій указатель музыкальной и литературной деятельности Н. В. Лисенка (1868-1903 г. ) // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXIV. - Январь. – С. 1-25.
668.Петлюра С. [Рецензия] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXIV. - Январь. – С. 131-135. – [Рец. на кн.: Библіографическій указатель литературы о Кубанской области, Кубанскомъ казачьемъ войске и черноморской губерніи / Сост. Е. Д. Фелицынъ при участіи В. С. Шамрая. - Екатеринодаръ, 1899-1902].
669.Списокъ вновъ вышедшихъ книгъ [1901 г.] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1901. - Т. LXXII. - Январь - Февраль. - С. 113 – 120; Т. LXXII. - Мартъ - Апрель. - C. 194 – 196; Т. LXXIII. - Май - Июнь. - С. 119 – 126, С. 191 – 192; Т. LXXV. - Ноябрь - Декабрь. - С. 127 – 135, С. 189 - 192.
670.Списокъ вновъ вышедшихъ книгъ [1903 г.] : [Библіографія] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1903. - Т. LXXX. - Январь - Мартъ. - С. 128 – 130, С. 202 – 203; Т. LXXXI. - Апрель - Июнь. - С. 81 – 83, С. 146 – 148, С. 221 – 222; Т. LXXXII. - Іюль - Сентябрь. – С. 94 – 95, С. 161 – 162; Т. LXXXIII. - Октябрь - Декабрь. – C. 120 – 123, С. 190 – 191.
671.Списокъ вновъ вышедшихъ книгъ [1904 г. ] // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXIV. - Январь. – С. 97-99; Т. LXXXV. - Апрель. – С. 102-103
672.Списокъ стихотвореній М. А. Максимовича // Киевская Старина : Ежемес. ист. журналъ. - К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владиміра Акц. о-ва Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1904. - Т. LXXXVII. - Октябрь. – С. 9-11.

Зміст

Іменний покажчик

1.А. А. див. Андриевский А. 
2.Андриевский А. 270
3.А. Л. див. Лазаревский А. М.
4.А. Н. 375
5.А. С. 376
6.Б. див. Беляшевский Н.
7.Багалей Д. И. 33, 271, 461
8.Беловольский Н. 272
9.Беляшевский Н. 34, 126, 185, 186, 187, 593, 630
10.Беньковский И. 35, 213, 214, 235
11.Борзаковскій П. 273
12.Будянська О. 500
13.Булгаковъ Д. 36, 607
14.Быковъ Н. 37
15.В - к. Н. 38
16.В. Д. див. Доманицкій В.
17.В. К. 385
18.В. К. 501
19.В. Н. див. Науменко В.
20.В. П. 609
21.В. С. 395
22.В. С. 610
23.Василенко В. 42, 43, 397, 398, 576
24.Василенко Н. 44, 399
25.Винниченко В. 504, 505, 506, 507
26.Вишневскій Д. 281
27.Вовк Ф. 370
28.Волкъ-Карачевскій Н. 48
29.Г. Б. 51
30.Г. Б. 50
31.Г. К. 612
32.Гнатюк В. М. 107
33.Гордіевскій И. 613
34.Горновскій І. А. 52
35.Горскій П. 403
36.Готье Ю. В. 188
37.Грепачевскій А. 230
38.Гринченко Б. 404, 405, 406, 508, 577,
39.Грушевскій М. 53
40.Гульдманъ В. К. 247
41.Д - ский В. 54, 55, 284
42.Д. Д. див. Дорошенко Д. І.
43.Даниловъ В. 216, 217, 330, 509, 510, 511,
44.Дериженко А. 60, 218
45.Дмитріевъ Н. 578
46.Доманицкій В. 15, 39, 40, 62, 63, 64, 161, 189, 215, 245, 253, 275, 276, 277, 278, 279, 288, 289, 290, 291, 329, 333, 334, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 387, 388, 390, 391, 392, 393, 410, 411, 512, 513, 574, 575, 608, 611, 623, 633, 649, 663, 664
47.Дорошенко Д. І. 407
48.Е - мовъ С. див. Ефремов С.
49.Е. К. див. Квасниць кий Ю.
50.Е. Кв. див. Квасниць кий Ю.
51.Е. Р. див. Редін Е.
52.Е. С. див. Сицинский Е. И.
53.Егоровъ И. 66, 67, 616, 653
54.Ефремовъ С. 68, 69, 412, 415, 416, 417, 418, 419, 579
55.Жебуньов Л.О. 434
56.Жигмайло Л. 422
57.Житецкій И. 72, 423
58.Загоровскій А. 293
59.И. К. 76
60.И. Л. див. Лучицкій И.
61.Иконниковъ В. 79
62.Илличъ-Свитычъ В. 18
63.Ирпенскій А. 20
64.Каманин И. 296
65.Каминскій В. 515
66.Квасниць кий Ю. 413, 414
67.Китицынъ П. 158
68.Клебановскій П. 82
69.Кобылянська О. 516, 517
70.Комарова Г. 519
71.Коцюбинськый М. 520, 521
72.Кулишъ П. А. 429
73.Л - ва П. 95
74.Л. Ж. див. Жебуньов Л. О.
75.Л. М. див. Мациевич Л.
76.Л. П. [Лебединцев П.] 586
77.Л. С. Л. див. Личков Л.
78.Л. Ш. 435
79.Лавровскій Л. Я. 626
80.Лазаревский А. 30, 97, 98, 212, 254
81.Лазаревськый Б. 522
82.Лебединцев П. 586
83.Левицкій О. 8, 127, 128, 129, 202, 203, 222, 223, 231, 263, 312, 543, 587, 588, 595, 635, 636, 637, 638, 652
84.Левицькый М. 523, 524
85.Леонтовичъ В. 436
86.Липковскій В. 628
87.Литвинова П. Я. 648
88.Личков Л. 22, 23, 96, 100. 101, 249, 250, 302
89.Лучицкій И. 103, 104, 619
90.И. Л. див. Лучицкий И.
91.Лысакъ-Тамаренко. 525
92.Львова М. М. 105
93.М - скій Ф. див. Матушевскій Ф.
94.М. Г. 225
95.М. К. 667
96.М. Л. 106
97.М. Р. див. Гнатюк В. М.
98.М. С. 526
99.Маіорськый П. 527, 528, 529
100.Малинка А. 437
101.Мациевич Л. 625
102.Маркевичъ А. 438
103.Мартинович П. 531, 563
104.Матушевскій Ф. 111, 204, 439, 486
105.Мёрдеръ. А. 112, 114, 115, 116, 168, 171, 252, 303, 589, 629, 661
106.Мерцъ С. 532
107.Милорадовичъ В. 118, 226, 227
108.Ми ровець В. 440, 441, 442, 443, 444, 590, 591
109.Миронець В. 592
110.Михалевичъ В. 552
111.Михальчук К. 445
112.Модзалевскій В. 94, 119, 120, 121, 122, 123, 236, 262, 269
113.Молчановскій Н. 124
114.Мурзакевич Н. Н. 448
115.Мырный П. 533, 534, 535, 536
116.Н - ко В. див. Науменко В.
117.Н. Б. див. Беляшевский Н.
118.Н. В. 447
119.Н. М. див. Мурзакевич Н. Н.
120.Н. П. див. Петровъ Н.
121.Н. Ф. С. 449
122.Н. Ш - ровъ див. Шугуров Н.
123.Н. Ш. див. Шугуров Н.
124.Науменко В. 41, 149, 150, 310, 386, 389, 394, 482, 446, 502
125.Н - ко В. див. Науменко В.
126.Нелиповичъ Н. 452
127.Непыйвода М. 540, 541, 542
128.О. Л. див. Левицкій О.
129.О. С. 130
130.Оберучевъ К. 453
131.Орловскій П. 132, 639, 640, 641
132.П - въ Н. див. Петровъ Н.
133.П - ко В. 135, 136, 137, 138, 139, 140, 179, 315, 316, 358, 644, 645, 646
134.П. А. Г. 544
135.П. Г. 455, 456
136.П. І. Г. 454
137.П. П. П. 232, 233
138.Павловскій И. Ф. 6, 7, 11, 16, 141, 142, 143, 144, 251, 268, 317, 318, 457, 458, 596,
139.Павловскій М. 145, 459
140.Пахаревськый Л. 545
141.Перекыдько П. 546
142.Перетцъ В. 151
143.Петлюра С. 668
144.Петровъ Н. 305, 460, 643, 651
145.Пильченко Ф. 549
146.Погодин М. П. 153
147.Шевченко Т. Г. 463
148.Познанскій Б. 154
149.Поточный В. 361, 362, 466, 467
150.Пчилка О. 470, 554
151.Редін Е. 191
152.Рклицкій. С. 481
153.Рудневъ А. 555
154.Русовъ А. 163, 474, 599
155.Рыльскій Ф. 164
156.С. И. 650
157.Сицинский Е. И. 192, 193
158.Скоропадский И.И. 152
159.Скриленко А. 364
160.Сластіоновъ А. 169, 475, 600
161.Сокальскій Н. П. 557
162.Сосновськый М. 558
163.Старицкая-Черняховская Л. 476
164.Старицькый М. 559, 601
165.Стасюкъ М. 368
166.Степапець Б. 560
167.Степовый В. 477
168.Стешенко И. 172, 478
169.Страшкевичъ В. 654
170.Стрижевский Г. 556
171.Сумцовъ Н. 174, 241, 323
172.Сьогобочній Г. 69
173.Твердохлебовъ А. 176
174.Тихій Н. 177
175.Труба И. 561
176.Украинка Л. 562
177.Ф. В. див. Вовк Ф.
178.Ф. 182
179.Ф. М. див. Матушевскій Ф.
180.Федоровъ Г. 487
181.Франко І. 564
182.Харламповичъ К. 656
183.Храневичъ В. 326, 658
184.Черепинъ В. 183, 489, 490
185.Чернявськый М. 565, 566, 567
186.Шевченко Т. Г 463
187.Ше - хинъ С. див. Шелухин С.
188.Шелухин С. 184, 492
189.Шенрокъ В. 494
190.Шр - к. А. 242
191.Шр - ко А. див. Шрамченко А. М.
192.Шрамченко А. М. 660
193.Шугуровъ Н. В. 125, 306, 307, 495
194.Щепотьевъ В. 551
195.Яблоновскій В. 244, 569, 606
196.Яворницкій (Эварницкій ) Д. 570
197.Яновская Л. 571, 572
198.Ярошевичъ А. 29