Вы здесь

Список повнотекстових наукових фахових видань України з педагогічних наук

Список повнотекстових наукових фахових видань України з педагогічних наук (відповідно до реєстру (http://nfv.ukrintei.ua/), категорії «А» та «Б» - станом на 17.03.2020) з посиланнями на архіви номерів. Практично всі цитуються у вітчизняних та міжнародних наукометричних, реферативних базах даних. Розташовані за алфавітом назв із зазначеними доступними випусками (станом на 12.06.2020). Публікації у виданнях, як правило, українською та англійською мовами.

 1. Humanitarium/Гуманітарний вісник. Педагогіка (ДВНЗ «Переяслав-Хмельн. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди»). – Режим доступу: https://humanitarium.com.ua/index.php/hum/issue/archive (2015-2019, № 2);

 2. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sport/Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту (Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди). – Режим доступу: https://www.sportpedagogy.org.ua/html/arhive.html (2008-2017). – Категорія «А»;

 3. Physical education of students (Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди). – Режим доступу: https://www.sportedu.org.ua/index.php/PES/issue/archive (2013-2020, № 2). – Категорія «А»;

 4. Адаптивне управління: теорія і практика. Педагогіка (Укр. інж.-пед. акад.). – Режим доступу: https://amtp.org.ua/index.php/journal/issue/archive (2016-2020, № 15);

 5. Актуальні питання гуманітарних наук (Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка). – Режим доступу: http://dspu.edu.ua/hsci/archive/ (2012-2018). – Категорія «Б»;

 6. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) (Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка). – Режим доступу: http://aqce.com.ua/povnij-perelik-zbirnikiv/ (2010-2020, вип. 15);

 7. Актуальні питання мистецької освіти та виховання (Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка). – Режим доступу: https://cutt.ly/5yXAKWC (2013-2019, вип. 1-2);

 8. Актуальні питання мистецької педагогіки (Хмельн. гуманітар.-пед. акад.). – Режим доступу: http://apmp.kgpa.km.ua/# (2011-2019, вип. 10);

 9. Актуальні питання природничо-математичної освіти (Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка). – Режим доступу: https://appmo.sspu.sumy.ua/arhiv-nomeriv/ (2015-2020, № 2 (14);

 10. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки (Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна). – Режим доступу: https://periodicals.karazin.ua/language_teaching/issue/archive (2009-2020, вип. 36). – Категорія «Б»;

 11. Витоки педагогічної майстерності (Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка). – Режим доступу: https://cutt.ly/CyXLCSd (2009-2017);

 12. Вища освіта України (МОН України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Держ. інформ.-вироб. підприємство вид-во «Пед. преса»). – Режим доступу: https://wou.npu.edu.ua/ (2011-2019, № 3)

 13. Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. Серія: Освітні, педагогічні науки (Київ. ун-т ім. Б. Грінченка). – Режим доступу: https://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/issue/archive (2015-2020, № 8). – Категорія «Б»;

 14. Військова освіта (Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняхівського М-ва оборони України). – Режим доступу: http://znp-vo.nuou.org.ua/issue/archive (2014-2020, № 1);

 15. Вісник воєнної розвідки (Воєнно-дипломат. акад. ім. Євгенія Березняка). – Категорія «Б»;

 16. Вісник Глухівського національного педагогічного університету ім. Олександра Довженка. Серія: Педагогічні науки (Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка). – Режим доступу: http://visn-ped.gnpu.edu.ua/index.php/uk/arkhiv-publikatsij (2002-2020, вип. 1 (42);

 17. Вісник Житомирського державного університету ім. Івана Франка. Серія: Педагогічні науки (Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка). – Режим доступу: https://visnyk.zu.edu.ua/Articles.php (2019, вип. 4 (99). – Категорія «Б»;

 18. Вісник Запорізького національного університету. Серія: Педагогічні науки (ДВНЗ «Запоріз. нац. ун-т»). – Режим доступу: http://visnykznu.org/pages/1768.ukr.html (2002-2019, вип. 2);

 19. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини (Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка). – Режим доступу: http://visnyk-sport.kpnu.edu.ua/issue/archive (2008-2020, вип. 16). – Категорія «Б»;

 20. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Педагогіка та психологія (Київ. нац. лінгвіст. ун-т). – Режим доступу: http://visnyk-pedagogy.knlu.edu.ua/issue/archive (2012-2019, вип. 31). – Категорія «Б»;

 21. Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка (Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка). – Режим доступу: http://pedvisnyk.knu.ua/index.php/pedvisnyk/issue/archive (2015-2019, № 2);

 22. Вісник Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського (Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського). – Режим доступу: http://visnikkrnu.kdu.edu.ua/arhiv.php (2006-2020, № 1). – Категорія «Б»;

 23. Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка. Педагогічні науки (ДЗ «Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка»). – Режим доступу: https://cutt.ly/jyXCRcn (2011-2019, № 1); http://visnyk.luguniv.edu.ua/index.php/vped/issue/archive (2019, № 1-6);

 24. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності). – Режим доступу: https://ldubgd.edu.ua/scientific-herald/ldu-bzhd/arhiv-nomeriv (2011-2017);

 25. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна (Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка). – Режим доступу: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/pedagogics/issue/archive (2003-2019, вип. 34);

 26. Вісник Національного авіаційного університету (Нац. авіац. ун-т). – Режим доступу: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/visnik/issue/archive?issuesPage=1#issues (1998-2020, т. 83, вип. 2). – Категорія «Б»;

 27. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія (Нац. авіац. ун-т). – Режим доступу: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/VisnikPP/issue/archive (2009-2020, вип. 16). – Категорія «Б»;

 28. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» ім. Т. Г. Шевченка (Серія: Педагогічні науки) (Нац. ун-т «Чернігів. колегіум» ім. Т. Г. Шевченка). – Режим доступу: https://visnyk.chnpu.edu.ua/arkhiv/ (2013-2019, вип. 5). – Категорія «Б»;

 29. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогічні науки (Національна академія Державної прикордонної служби України). – Режим доступу: http://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedvisnyk/issue/archive (2019, вип. № 3, 4, 5);

 30. Вісник післядипломної освіти. Серія «Педагогічні науки» (ДВНЗ «Ун-т менеджменту освіти»). – Режим доступу: http://umo.edu.ua/pedaghoghichni-nauki-vipuski (2016-2020, вип. 12). – Категорія «Б»;

 31. Вісник Університету ім. Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки (Ун-т ім. Альфреда Нобеля). – Режим доступу: http://pedpsy.duan.edu.ua/index.php/uk/arkhiv (2011-2019, вип. 1 (17);

 32. Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія «Валеологія: сучасність і майбутнє» (Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна). – Режим доступу: https://periodicals.karazin.ua/valeology/issue/archive (2008-2017);

 33. Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов» (Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна). – Режим доступу: https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/issue/archive (2009-2019, вип. 90). – Категорія «Б»;

 34. Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки (Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького). – Режим доступу: http://ped-ejournal.cdu.edu.ua/index (2015-2020, № 1). – Категорія «Б»;

 35. Гірська школа Українських Карпат (ДВНЗ «Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника»). – Режим доступу: http://lib.pnu.edu.ua/nayk-pny.php (2006-2018, вип. 19). – Категорія «Б»;

 36. Гуманізація навчально-виховного процесу (ДВНЗ «Донбас. держ. пед. ун-т»). – Режим доступу: http://www.slavdpu.dn.ua/index.php/nauk/naukbooks/694-gnvp (2001-2013);

 37. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди». Педагогіка. Психологія. Філософія (ДВНЗ «Переяслав-Хмельн. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди». – Режим доступу: https://cutt.ly/RyCK8jt (2013-2015);

 38. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди». Педагогіка (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди». – Режим доступу: https://cutt.ly/OyCKZQr (2015, вип. 37; 2016, вип. 38). – Див.: Humanitarium/Гуманітарний вісник. Педагогіка;

 39. Гуманітарні студії: педагогіка, психологія, філософія (Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України). – Режим доступу: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Pedagogica/issue/archive (2019, № 10 (2, 3, 4);

 40. Директор школи, ліцею, гімназії (МОН України, Ін-т педагогіки НАПН України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, Благодійна організація «Всеукр. центр сприяння суспільному розвитку ім. Миколи Пирогова»). – Режим доступу: https://www.director-ua.info/index.php/dslg/issue/archive (2000-2020, т. 21, № 1);

 41. Духовність особистості: методологія, теорія і практика (Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля). – Режим доступу: http://domtp.turion.info/ua/#archive (2009-2019, вип. 6);

 42. Естетика і етика педагогічної дії (Ін-т пед. освіти і освіти дорослих Нац. акад. пед. наук України, Полтав. нац. пед. ун-т В. Г. Короленко). – Режим доступу: http://ipood.com.ua/archive/ (2011-2018, вип. 18);

 43. Європейські педагогічні студії (Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова). – Режим доступу: https://cutt.ly/MyXPPiz (2012-2015);

 44. Журнал Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника (ДВНЗ «Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника»). – Режим доступу: http://lib.pnu.edu.ua/nayk-pny.php (2014-2019, вип. 3-4). – Категорія «Б»;

 45. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи (Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди). – Режим доступу: http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/sciencemeans/issue/archive (2016-2019, вип. 52);

 46. Збірник наукових праць «Військова освіта» Національного університету оборони України. – Див.: Військова освіта;

 47. Збірник наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика». – Див.: Педагогічна освіта: теорія і практика;

 48. Збірник наукових праць «Педагогічні науки». – Див.: Педагогічні науки;

 49. Збірник наукових праць «Теорія і методика хортингу». – Див.: Теорія і методика хортингу;

 50. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна (Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка). – Режим доступу: https://cutt.ly/RyC4x8q (2009-2019, вип. 33);

 51. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Серія педагогічна (Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка). – Режим доступу: http://journals.uran.ua/index.php/2307-4507/issue/archive (2002-2019, вип. 25);

 52. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогічні науки (Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького). – Режим доступу: http://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/issue/archive (2019, т. 17, № 2; т. 18, № 3; т. 19, № 4). – Категорія «Б»;

 53. Збірник наукових праць Національної академії Служби безпеки України (Нац. акад. Служби безпеки України). – Режим доступу: відсутній. – Категорія «Б»;

 54. Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету «Інноватика у вихованні». – Див.: Інноватика у вихованні;

 55. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету (Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини). – Режим доступу: http://znp.udpu.edu.ua/issue/archive (2006-2019, № 4). – Категорія «Б»;

 56. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна» (Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна»). – Режим доступу: https://cutt.ly/AyC5Zn4 (2009-2019, вип. 17);

 57. Здоров’я, спорт, реабілітація (Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди). – Режим доступу: http://sportsscience.org/index.php/health/issue/archive (2009-2020, т. 6, № 1). – Категорія «Б»;

 58. Імідж сучасного педагога (Полтав. обл. ін-т післядиплом. освіти ім. М. В. Остроградського, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих НАПН України). – Режим доступу: http://isp.poippo.pl.ua/issue/archive (2017-2020, № 1);

 59. Інженерні та освітні технології (Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського). – Режим доступу: http://eetecs.kdu.edu.ua/index.php/ua/journalarchuveukr (2013-2020, № 7 (4). – Категорія «Б»;

 60. Інноватика у вихованні (Рівн. держ. гуманітар. ун-т). – Режим доступу: https://ojs.itup.com.ua/index.php/iiu/issue/archive (2015-2020, т. 2, № 11). – Категорія «Б»;

 61. Інноваційна педагогіка (Причорномор. НДІ економіки та інновацій). – Режим доступу: http://www.innovpedagogy.od.ua/archive (2017-2020, вип. 22). – Категорія «Б»;

 62. Іноземні мови (Київ. нац. лінгвіст. ун-т, ТОВ «Вид-во «Ленвіт»). – Режим доступу: https://cutt.ly/IyXP0Wu.. (2009-2019, № 4). – Категорія «Б»;

 63. Інформаційні технології в освіті (Херсон. держ. ун-т, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання НАПН України). – Режим доступу: http://ite.kspu.edu/archives (2008-2019, вип. 40). – Категорія «Б»;

 64. Інформаційні технології і засоби навчання (Ін-т інформ. технологій і засобів навчання НАПН України, Ун-т менеджменту освіти НАПН України). – Режим доступу: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/issue/archive (2006-2020, вип. 75). – Категорія «А»;

 65. Історико-педагогічний альманах (Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини). – Режим доступу: https://cutt.ly/dyXApDc (2005-2019, вип. 1);

 66. Комп’ютер у школі та сім’ї (Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання НАПН України, ТОВ «Ред. наук.-метод. журналу «Комп’ютер у школі та сім’ї»). – Режим доступу: https://cutt.ly/NurpgIx (2009-2016);

 67. Логопедія (Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка). – Режим доступу: https://cutt.ly/HuriuDB (2011-2017);

 68. Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка» (Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка). – Режим доступу: http://dspu.edu.ua/pedagogics/?page_id=33 (2008-2019, вип. 9 (41);

 69. Медична освіта (ДВНЗ «Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України», Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, ДВНЗ «Ужгород. нац. ун-т»). – Режим доступу: https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/issue/archive (2011-2020, № 2). – Категорія «Б»;

 70. Мистецтво та освіта (Ін-т проблем виховання НАПН України, Ін-т обдарованої дитини НАПН України). – Режим доступу: https://cutt.ly/hyVw24e (2010-2019, № 4);

 71. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент (ПВНЗ «Мистец. ін-т худож. моделювання та дизайну ім. Сальвадора Далі»). – Режим доступу: https://zbirnik.mixmd.edu.ua/artedu/issue/archive (2014-2020, вип. 15);

 72. Міжнародний науковий журнал «Університети і Лідерство». – Див. Університети і Лідерство;

 73. Міжнародний філологічний часопис (Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України). – Режим доступу: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Filol/issue/archive (2016-2019, вип. 10 (3). – Категорія «Б»;

 74. Молодь і ринок (Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка). – Режим доступу: https://cutt.ly/FyVelRX (2010-2019, № 9); http://mir.dspu.edu.ua/issue/archive (2018-2020, № 1);

 75. Мультидисциплінарний Міжнародний науковий журнал «Інтернаука» (Громад. наук. орг. «Всеукр. асамблея докторів наук з держ. управління», Вид. дім «Інтернаука»). – Режим доступу: https://www.inter-nauka.com/ua/archive/archive-of-issues/ (2014-2020, № 5, т. 2);

 76. Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія і практика (Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, Ін-т обдарованої дитини НАПН України). – Режим доступу: https://cutt.ly/QyVe67y (2013-2018);

 77. Народна освіта (КНЗ Київ. обл. ради «Київ. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів», Ін-т педагогіки НАПН України, Міжнар. освіт. фонд ім. Ярослава Мудрого). – Режим доступу: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/ (2007-2020, № 1);

 78. Наука і освіта (ДЗ «Південноукр. держ. ун-т ім. К. Д. Ушинського»). – Режим доступу: https://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/arkhiv (2005-2019, № 4). – Категорія «Б»;

 79. Наукова скарбниця освіти Донеччини (Донец. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Донец. нац. ун-т). – Режим доступу: https://cutt.ly/qyVrbIt (2012-2014);

 80. Наукове сходження. Педагогічні науки (ПП «Технол. центр», Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Нац. фармацевт. ун-т, ДВНЗ «Ун-т менеджменту освіти»). – Режим доступу: http://journals.uran.ua/sr_edu/issue/archive (2016-2020, № 3);

 81. Науковий вісник Донбасу (ДЗ «Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка»). – Режим доступу: http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/archiv.htm (2007-2019, № 1-2 (39-40);

 82. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Педагогічні науки (Ізмаїл. держ. гуманітар. ун-т). – Режим доступу: http://nv.idgu.edu.ua/pedagogical_sciences/ (вип. 33, 36, 39, 42); http://visnyk.idgu.edu.ua/index.php/nv/issue/view/4 (2019, вип. 45);

 83. Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України «Професійна педагогіка». – Див. Професійна педагогіка;

 84. Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка (Кремен. обл. гуманітарно-пед. акад. ім. Тараса Шевченка). – Режим доступу: https://cutt.ly/QyVtOHJ (2013-2019, № 11);

 85. Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки (Нац. авіац. ун-т). – Режим доступу: http://ksgn.hol.es/ru/arhyv/ (2017-2019, вип. 6);

 86. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка (Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького). – Режим доступу: http://magazine.mdpu.org.ua/index.php/nv/issue/archive (2008-2019, т. 2, вип. 23);

 87. Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки (Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського). – Режим доступу: http://mdu.edu.ua/?page_id=1502 (2010-2020, № 1);

 88. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія» (Мукачів. держ. ун-т). – Режим доступу: https://msu.edu.ua/visn1/?page_id=1390 (2015-2019, вип. 2 (10). – Категорія «Б»;

 89. Науковий вісник Національної академії Служби безпеки України (Нац. акад. Служби безпеки України). – Режим доступу: відсутній. – Категорія «Б»;

 90. Науковий вісник НУБіП України. Серія: Педагогіка, психологія, філософія (Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України). – Режим доступу: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Pedagogica/issue/archive (2014-2018). – З 2019 р. див.: Гуманітарні студії: педагогіка, психологія, філософія;

 91. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського (ДЗ «Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського»). – Режим доступу: https://nv.pdpu.edu.ua/Magazin (2016-2020, № 2). – Категорія «Б»;

 92. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Педагогічні науки (Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки). – Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/164 (2011-2017);

 93. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота (ДВНЗ «Ужгород. нац. ун-т»). – Режим доступу: http://visnyk-ped.uzhnu.edu.ua/issue/archive (2018-2019, вип. 2 (45);

 94. Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка / Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління (Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова). – Режим доступу: https://cutt.ly/tyV46UT (2014-2018);

 95. Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти (Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Режим доступу: https://cutt.ly/myV5weP (2010-2019, вип. 26);

 96. Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) (Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова). – Режим доступу: https://spppc.com.ua/index.php/journal/issue/archive (2018-2020, вип. 2);

 97. Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики (Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова). – Режим доступу: https://cutt.ly/DyV7XIy (2004-2018);

 98. Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 17: Теорія і практика навчання та виховання (Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова). – Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/209 (2010);

 99. Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія (Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова). – Режим доступу: https://cutt.ly/YyV5pui (2010-2019, вип. 38);

 100. Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання (Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Режим доступу: https://cutt.ly/ayV4BHh (2010-2019, вип. 21);

 101. Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 3: Фізика і математика у вищій і середній школі (Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова). – Режим доступу: https://cutt.ly/9yV6Rxu (2011-2018);

 102. Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи (Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова). – Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/200 (2003-2019, вип. 68);

 103. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету (Бердян. держ. пед. ун-т). – Режим доступу: https://pedagogy.bdpu.org/category/arkhiv-nomeriv/ (2014-2020, № 1). – Категорія «Б»;

 104. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія (Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського). – Режим доступу: https://www.sites.google.com/site/naukovizapiski/arhiv-nomeriv (2000-2020, вип. 61). – Категорія «Б»;

 105. Наукові записки кафедри педагогіки (Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, КЗ «Харків. гуманітарно-пед. акад.» ХОР). – Режим доступу: https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/issue/archive (2010-2020, т. 1, вип. 46);

 106. Наукові записки Тернопільського національного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка (Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка). – Режим доступу: http://nzp.tnpu.edu.ua/issue/archive (2013-2019, вип. 1). – Категорія «Б»;

 107. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки (Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка). – Режим доступу: https://cutt.ly/9yBeZ2C (2012-2019, вип. 178);

 108. Наукові записки. Серія: Педагогічні та історичні науки (Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова). – Режим доступу: https://cutt.ly/2yV6FTp (2011-2019, вип. 143);

 109. Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти (Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка). – Режим доступу: https://phm.cuspu.edu.ua/ojs/index.php/NZ-PMFMTO/issue/archive?issuesPage=2#issues (2011-2017);

 110. Наукові записки. Серія: Психолого-педагогічні науки (Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя). – Режим доступу: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/508 (2009-2016); http://lkp.ndu.edu.ua/index.php/nz/issue/archive (2017-2019, № 4);

 111. Наукові праці Вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет». Серія: Педагогіка, психологія і соціологія (ДВНЗ «Донец. нац. техн. ун-т»). – Режим доступу: http://pps.projects-manager.com/ (2013-2014);

 112. Наукові праці. Педагогіка (Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили). – Режим доступу: http://pednauki.chdu.edu.ua/issue/archive (2010-2017);

 113. Неперервна професійна освіта: теорія і практика (Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка = Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України, Благод. фонд ім. Антона Макаренка). – Режим доступу: http://npo.kubg.edu.ua/issue/archive (2007-2020, № 1). – Категорія «Б»;

 114. Новий колегіум (Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди). – Режим доступу: https://nure.ua/branch/zhurnal-noviy-kolegium/arhiv-nomeriv (2015-2020, № 1);

 115. Нові технології навчання (ДНУ «Ін-т модернізації змісту освіти»). – Режим доступу: https://imzo.gov.ua/diyalnist/naukova-robota/naukovi-vydannya/zbirnyk-naukovyh-prats-novi-tehnolohiji-navchannya/ (2015-2019, вип. 92);

 116. Новітня освіта (Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського»). – Режим доступу: http://ae.fl.kpi.ua/issue/archive (2019-2020, вип. 14). – Категорія «А»;

 117. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи (Ін-т пед. освіти і освіти дорослих Нац. акад. пед. наук України). – Режим доступу: http://adult-education-journal.com.ua/index.php/aej/issue/archive (2009-2019, т. 2, вип. 26);

 118. Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови (Ін-т спец. педагогіки Нац. акад. пед. наук України). – Режим доступу: https://cutt.ly/yyBr4jI (2010-2016); https://spp.org.ua/index.php/26_02_2020/issue/archive (2017-2019, вип. 15);

 119. Освіта та педагогічна наука (ДЗ «Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка»). – Режим доступу: http://pedagogicaljournal.luguniv.edu.ua/archive/index.htm (2012-2018);

 120. Освіта та розвиток обдарованої особистості (Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України). – Режим доступу: http://otr.iod.gov.ua/ (2014-2020, вип. 1);

 121. Освітні обрії (Івано-Франк. обл. ін-т післядипломної освіти, ДВНЗ «Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника»). – Режим доступу: https://journals.pnu.edu.ua/index.php/obrii/issue/archive (2018-2019, т. 49, № 2). – Категорія «Б»;

 122. Освітній дискурс (ПП «Вид-во «Гілея», Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова). – Режим доступу: http://www.journal-discourse.com/uk/arkhiv.html (2017-2020, вип. 21). – Категорія «Б»;

 123. Освітній простір України (ДВНЗ «Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника»). – Режим доступу: http://journals.pu.if.ua/index.php/esu/issue/archive (2014-2019, вип. 17);

 124. Освітологічний дискурс (Київ. ун-т ім. Б. Грінченка). – Режим доступу: https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/issue/archive (2010-2020, № 1). – Категорія «Б»;

 125. Освітологія/Oświatologia (Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка). – Режим доступу: http://osvitologia.kubg.edu.ua/numbers.html (2012-2019, № 8). – Категорія «Б»;

 126. Особлива дитина: навчання і виховання (Ін-т спец. педагогіки НАПН України, Держ. інформ.-вироб. підприємство вид-во «Пед. преса»). – Режим доступу: http://ojs.csnukr.in.ua/index.php/Exceptional_child/issue/archive (2017-2019, т. 4, вип. 93);

 127. Педагогіка безпеки (Вінниц. нац. техн. ун-т). – Режим доступу: https://pedbezpeka.vntu.edu.ua/index.php/pb/issue/archive (2016-2019, т. 4, № 2);

 128. Педагогіка та психологія (Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди). – Режим доступу: http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/pedagogy/issue/archive (2016-2018);

 129. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах (Класич. приват. ун-т). – Режим доступу: http://pedagogy-journal.kpu.zp.ua/ (2009-2020, вип. 69, т. 3). – Категорія «Б»;

 130. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту (Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди). – Режим доступу: https://www.sportpedagogy.org.ua/html/arhive.html (2008-2017, т. 21, № 5);

 131. Педагогічна освіта: теорія і практика (Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Ін-т педагогіки АПН України). – Режим доступу: http://pedosv.kpnu.edu.ua/issue/archive?issuesPage=1#issues (2011-2019, вип. 27). – Категорія «Б»;

 132. Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка (Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка). – Режим доступу: http://pedosvita.kubg.edu.ua/index.php/journal/issue/archive (2012-2019, вип. 32);

 133. Педагогічна теорія і практика (ПВНЗ «Київ. міжнар. ун-т», Вища школа бізнесу у Домброві Гурнічій (Польща); Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя). – Режим доступу: https://kymu.edu.ua/zbirnik-naukovikh-prats-pedagogichna-teoriya-i-praktika/ (2017-2019, вип. 8);

 134. Педагогічний альманах (КВНЗ «Херсон. акад. неперервної освіти» ХОР). – Режим доступу: http://academy.ks.ua/?page_id=103 (2006-2019, вип. 44);

 135. Педагогічний дискурс (Ін-т педагогіки АПН України, Хмельн. гуманітарно-пед. акад.). – Режим доступу: http://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/issue/archive (2007-2019, вип. 27);

 136. Педагогічний процес: теорія і практика (Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благод. фонд ім. Антона Макаренка). – Режим доступу: http://pptp.kubg.edu.ua/numbers.html (2002-2019, вип. 3-4);

 137. Педагогічний часопис Волині (Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки). – Режим доступу: https://pedchas.eenu.edu.ua/index.php/pedchas/issue/archive (2015-2019, № 4 (15);

 138. Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи (Ін-т обдарованої дитини НАПН України). – Режим доступу: http://pi.iod.gov.ua/index.php/arkhiv (2014-2020, вип. 1 (24);

 139. Педагогічні науки: збірник наукових праць (Херсон. держ. ун-т). – Режим доступу: https://cutt.ly/QyC8K8m (2013-2018);

 140. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка). – Режим доступу: https://cutt.ly/xy3uXYC (2013-2019, № 8);

 141. Перспективи (ДЗ «Південноукр. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського»). – Режим доступу: https://cutt.ly/JyU3pMk (2011-2016);

 142. Порівняльна професійна педагогіка (Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, Хмельн. нац. ун-т). – Режим доступу: https://cutt.ly/turcheA (2012-2019, № 4);

 143. Порівняльно-педагогічні студії (Ін-т педагогіки Акад. пед. наук України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини). – Режим доступу: http://pps.udpu.edu.ua/issue/archive (2009-2019, № 2). – Категорія «Б»;

 144. Проблеми інженерно-педагогічної освіти (Укр. інж.-пед. акад.). – Режим доступу: http://library.uipa.edu.ua/resources/engeneers-pedagogik/zbirnik-naukovikh-prats.html?start=40 (2001-2018, вип. 58). – Категорія «Б»;

 145. Проблеми освіти (ДНУ «Ін-т модернізації змісту освіти»). – Режим доступу: https://imzo.gov.ua/diyalnist/naukova-robota/naukovi-vydannya/zbirnyk-naukovyh-prats-problemy-osvity/ (2016-2019, вип. 93);

 146. Проблеми підготовки сучасного вчителя (Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини). – Режим доступу: http://psv.udpu.edu.ua/issue/archive (2016-2019, вип. 20). – Категорія «Б»;

 147. Проблеми сучасного підручника (Ін-т педагогіки НАПН України). – Режим доступу: http://ipvid.org.ua/products/ (2011-2019, вип. 23). – Категорія «Б»;

 148. Професійна освіта: методологія, теорія та технології (ДВНЗ "Переяслав-Хмельн. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди"). – Режим доступу: https://education-journal.org/index.php/journal/issue/archive (2015-2019, № 9). – Категорія «Б»;

 149. Професійна освіта: проблеми і перспективи (Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України, РВНЗ «Крим. інж.-пед. ун-т»). – Режим доступу: https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/2/issue/archive (2013-2018);

 150. Професійна педагогіка (Ін-т проф.-техн. освіти Нац. акад. пед. наук України). – Режим доступу: https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/archive (2011-2019, № 2 (19). – Категорія «Б»;

 151. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти (ДВНЗ «Донбас. держ. пед. ун-т»). – Режим доступу: http://pptma.dn.ua/index.php/uk/arkhiv-vipuskiv (2015-2019, № 2). – Категорія «Б»;

 152. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ (Приват. вищий навч. заклад «Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. академіка Степана Дем’янчука»). – Режим доступу: https://www.megu.edu.ua/uk/fahovij-zbirnik-naukovih-prac/ (2013-2019, вип. 2 (22);

 153. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи (Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини). – Режим доступу: http://ppsh.udpu.edu.ua/issue/archive (2019-2020, № 1);

 154. Рідна школа (М-во освіти і науки України). – Режим доступу: https://cutt.ly/KurlsKa (2010-2017);

 155. Соціальна педагогіка: теорія та практика (ДЗ «Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка»). – Режим доступу: https://cutt.ly/0urkUbA (2012-2014);

 156. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми (Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського). – Режим доступу: https://vspu.net/sit/index.php/sit/issue/archive (2000-2019, вип. 54);

 157. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді (Ін-т проблем виховання НАПН України). – Режим доступу: https://zbirnyk.ipv.org.ua/ua/arkhiv-vipuskiv (2013-2019, вип. 23, кн. 2);

 158. Теоретична і дидактична філологія. Серія: Педагогіка (ДВНЗ «Переяслав-Хмельн. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди»). – Режим доступу: https://tdp-journal.com/index.php/journal/issue/archive (2016-2020, вип. 32);

 159. Теоретичні питання культури, освіти та виховання (Київ. нац. лінгвіст. ун-т). – Режим доступу: http://pytannya-osvity.knlu.edu.ua/?page_id=14 (2009-2019, вип. 2 (60);

 160. Теорія і методика професійної освіти (Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України). – Режим доступу: https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/3/issue/archive (2011-2018, вип. 15);

 161. Теорія і методика хортингу: збірник наукових праць (Ін-т проблем виховання НАПН України, Всеукр. громад. організація «Укр. федерація хортингу»). – Режим доступу: https://cutt.ly/0yC86qd (2014-2016);

 162. Теорія і практика управління соціальними системами (Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Укр. інж.-пед. акад., Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т»). – Режим доступу: http://tipus.khpi.edu.ua/issue/archive (2011-2020, № 1);

 163. Теорія та методика навчання та виховання (Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди). – Режим доступу: http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/methodics/issue/archive (2016-2019, вип. 47);

 164. Теорія та методика управління освітою (Ун-т менеджменту освіти НАПН України). – Режим доступу: http://umo.edu.ua/katalogh-vidanj (2008-2019, вип. 1 (22);

 165. Теорія та методика фізичного виховання (ТОВ «ОВС»). – Режим доступу: відсутній. – Категорія «Б»;

 166. Українська полоністика (Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка). – Режим доступу: http://polonistyka.zu.edu.ua/issue/archive (2019-2020, т. 17). – Категорія «Б»;

 167. Український педагогічний журнал (Ін-т педагогіки НАПН України). – Режим доступу: http://uej.undip.org.ua/ (2015-2020, № 1). – Категорія «Б»;

 168. Університети і Лідерство (Ін-т вищої освіти НАПН України, Нац. авіац. ун-т). – Режим доступу: https://ul-journal.org/index.php/journal/issue/archive (2015-2019, № 2). – Категорія «Б»;

 169. Фізико-математична освіта (Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка). – Режим доступу: https://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/index/0-8 (2013-2020, № 1 (23). – Категорія «Б»;

 170. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві (Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки). – Режим доступу: https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/issue/archive (2008-2020, № 1 (49). – Категорія «Б»;

 171. Філософія освіти/Philosophy of education (Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т вищої освіти НАПН України). – Режим доступу: https://philosopheducation.com/index.php/philed/issue/archive (2005-2019, т. 24, № 1). – Категорія «Б».

Добавить комментарий

Гость фильтр

 • Допустимые HTML-теги: <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br> <p>
 • Строки и абзацы переносятся автоматически.

Фильтр HTML

 • Допустимые HTML-теги: <a> <hr> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img>
 • Строки и абзацы переносятся автоматически.

Plain text

 • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
 • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
 • Строки и абзацы переносятся автоматически.