Вы здесь

Список повнотекстових наукових фахових видань України з психологічних наук

Список повнотекстових наукових фахових видань України з психологічних наук (станом на 28.12.2019; видання категорії «А», «Б» - відповідно до реєстру (http://nfv.ukrintei.ua/) станом на 17.03.2020) з посиланнями на архіви номерів. Практично всі цитуються у вітчизняних та міжнародних наукометричних, реферативних базах даних. Розташовані за алфавітом назв із зазначеними доступними випусками (станом на 01.06.2020). Публікації у виданнях, як правило, українською та англійською мовами.

 1. Humanitarium/Гуманітарний вісник. Педагогіка. Психологія. Філософія (ДВНЗ «Переяслав-Хмельн. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди»). – Режим доступу: https://humanitarium.com.ua/index.php/hum/issue/archive (2015-2019, № 1);

 2. Physical education of students (Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди). – Режим доступу: https://www.sportedu.org.ua/index.php/PES/issue/archive (2013-2020, № 2);

 3. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) (Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка). – Режим доступу: http://aqce.com.ua/povnij-perelik-zbirnikiv/ (2010-2020, вип. 15);

 4. Актуальні проблеми психології (Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України). – Режим доступу: http://www.appsychology.org.ua/index.php/ua/arkhiv-vydannia (Т. 1. Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія (2012-2019, вип. 54); Т. 2. Психологічна герменевтика (2011-2018); Т. 3. Консультативна психологія і психотерапія (2014-2018); Т. 4. Психологія розвитку дошкільника (2012-2020, вип. 16); Т. 5. Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. (2012-2017, вип. 17); Т. 6. Психологія обдарованості (2012-2019, вип. 16); Т. 7. Екологічна психологія (2013-2019, вип. 48); Т. 8. Психологічна теорія і технологія навчання (2019, вип. 10); Т. 9. Загальна психологія. Етнічна психологія. Історична психологія (2015-2016, вип. 9); Т. 10. Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія (2010-2018, вип. 31); Т. 11. Психологія особистості. Психологічна допомога особистості (2015-2018, вип. 18); Т. 12. Психологія творчості (2012-2018, вип. 24); Т. 14. Методологія і теорія психології (2018, вип. 1);

 5. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Педагогіка і психологія. Педагогічні науки (Дніпр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара). – Режим доступу http://pedpsy.duan.edu.ua/index.php/uk/arkhiv (2011-2019, № 2(18);

 6. Вісник Інституту розвитку дитини (Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Режим доступу: https://cutt.ly/JyArIAF (2013-2015);

 7. Вісник Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка. Корекційна педагогіка і психологія (Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка). – Режим доступу: https://fkspp-kpnu.wixsite.com/home/blank-ccjp (2009-2015);

 8. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини (Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка). – Режим доступу: http://visnyk-sport.kpnu.edu.ua/issue/archive (2008-2020, № 16). – Категорія «Б»;

 9. Вісник Київського інституту бізнесу та технологій (ТОВ «Київ. ін-т бізнесу та технологій»). – Режим доступу: https://cutt.ly/YyAtvOk (2012-2019, № 3);

 10. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Педагогіка та психологія (Київ. нац. лінгвіст. ун-т). – Режим доступу: http://visnyk-pedagogy.knlu.edu.ua/issue/archive (2012-2019, вип. 31). – Категорія «Б»;

 11. Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Психологія (Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка). – Режим доступу: https://cutt.ly/WyAr8DH (2014-2019, № 1);

 12. Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки (Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Режим доступу: https://cutt.ly/ryAtj2f (2009-2018, № 3);

 13. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія (Нац. авіац. ун-т). – Режим доступу: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/VisnikPP/issue/archive (2009-2019, вип. 15). – Категорія «Б»;

 14. Вісник Національного університету оборони України (Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського). – Режим доступу: https://cutt.ly/DyAtHb3 (2006-2019, вип. 3);

 15. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Психологічні науки (Нац. акад. Держ. прикордон. служби України). – Режим доступу: https://cutt.ly/CyjATeI (2015-2018, № 3);

 16. Вісник Одеського національного університету. Психологія / з 2019 р. – Психологія та соціальна робота (Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова). – Режим доступу: http://lib.onu.edu.ua/ru/psyhologyya/ (2002-2019, т. 24, вип. 2);

 17. Вісник післядипломної освіти. Серія: Соціальні та поведінкові науки (ДВНЗ «Ун-т менеджменту освіти). – Режим доступу: http://umo.edu.ua/socialjni-ta-povedinkovi-nauki-vipuski (2016-2020, вип. 12 (41). – Категорія «Б»;

 18. Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки (ДВНЗ «Прикарпат. нац. ун-т ім. В. С. Стефаника»). – Режим доступу: http://visnyk-fl-ps.primordial.org.ua/archive (1999-2019, вип. 22);

 19. Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Психологія (Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди). – Режим доступу: http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/psychology/issue/archive (2016-2019, вип. 61). – Категорія «Б»;

 20. Вісник Харківського національного університету. Серія: Психологія (Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна). – Режим доступу: https://cutt.ly/eyAoqNC (2010-2019, вип. 67);

 21. Габітус/Habitus (Приватна установа «Причорномор. НДІ економіки та інновацій»). – Режим доступу: http://habitus.od.ua/archive (2016-2020, вип. 11). – Категорія «Б»;

 22. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди». Педагогіка. Психологія. Філософія (ДВНЗ «Переяслав-Хмельн. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди»). – Режим доступу: https://cutt.ly/ZyAovk0 (2015-2016);

 23. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна (Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка). – Режим доступу: https://fkspp-kpnu.wixsite.com/home/blank-ccjp (2009-2015);

 24. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогічні та психологічні науки (Нац. акад. Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького). – Режим доступу: https://cutt.ly/XyAputZ (2013-2015);

 25. Збірник наукових праць. Психологія (ДВНЗ «Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника»). – Режим доступу: http://journals.pu.if.ua/index.php/psp/issue/archive (2014-2019, вип. 23);

 26. Інсайт: психологічні виміри суспільства (Херсон. держ. ун-т). – Режим доступу: http://insight.journal.kspu.edu/index.php/insight/issue/archive (2019, № 1, 2). – Категорія «Б»;

 27. Логопедія (Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка). – Режим доступу: https://cutt.ly/fyApZ2z (2011-2017);

 28. Медична психологія (Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. мед. т-во). – Режим доступу: http://www.mps.kh.ua/archive/volumes (2006-2019, т. 14, № 2);

 29. Мультидисциплінарний Міжнародний науковий журнал «Інтернаука» (Громад. наук. орг. «Всеукр. асамблея докторів наук з держ. управління», Вид. дім «Інтернаука»). – Режим доступу: https://www.inter-nauka.com/ua/archive/archive-of-issues/ (2014-2020, № 5, т. 2);

 30. Наука і освіта (ДЗ «Південноукр. держ. ун-т ім. К. Д. Ушинського»). – Режим доступу: https://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/arkhiv (2005-2019, вип. 4). – Категорія «Б»;

 31. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна (Львів. держ. ун-т внутріш. справ МВС України). – Режим доступу: http://www.lvduvs.edu.ua/seriya-ps?limitstart=0 (2009-2018);

 32. Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського. Психологічні науки (Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського). – Режим доступу: https://cutt.ly/myA3amC (2012-2017);

 33. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Педагогіка та психологія (Мукачів. держ. ун-т). – Режим доступу: https://msu.edu.ua/visn1/?page_id=1390 (2015-2019, вип. 2). – Категорія «Б»;

 34. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки (Херсон. держ. ун-т). – Режим доступу: https://pj.journal.kspu.edu/index.php/pj/issue/archive (2016-2020, № 1). – Категорія «Б»;

 35. Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 12: Психологічні науки (Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова). – Режим доступу: https://cutt.ly/7yA6GmF (2012-2018, вип. 7);

 36. Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка та спеціальна психологія (Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова). – Режим доступу: https://cutt.ly/myA6MlJ (2010-2019, вип. 38);

 37. Наукові записки Національного університету «Острозька академія» Серія: Психологія (Нац. ун-т «Острозька акад.»). – Режим доступу: https://cutt.ly/YySqGbb (2008-2019, вип. 9). – Категорія «Б»;

 38. Наукові студії із соціальної та політичної психології (Ін-т соціал. та політ. психології НАПН України). – Режим доступу: https://cutt.ly/AySqMth (2010-2019, вип. 44);

 39. Організаційна психологія. Економічна психологія (Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці). – Режим доступу: http://orgpsy-journal.in.ua/index.php/opep/issue/archive (2015-2020, № 1). – Категорія «Б»;

 40. Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови (Ін-т спец. педагогіки Нац. акад. пед. наук України). – Режим доступу: https://www.spp.org.ua/index.php/26_02_2020/issue/archive (2017-2019, т. 1, вип. 15);

 41. Освіта та розвиток обдарованої особистості (Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України). – Режим доступу: https://cutt.ly/9ySrUCs (2013-2019, № 4);

 42. Освітній дискурс (ПП «Вид-во «Гілея», Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова). – Режим доступу: http://www.journal-discourse.com/uk/arkhiv.html (2017-2020, вип. 21);

 43. Особлива дитина: навчання і виховання/Exceptional child: teaching and upbringing (Ін-т спец. педагогіки НАПН України, Держ. інформ.-вироб. підприємство вид-во «Пед. преса»). – Режим доступу: http://ojs.csnukr.in.ua/index.php/Exceptional_child/issue/archive (2017-2019, вип. 4 (93);

 44. Правничий вісник Університету «Крок» (ВНЗ «Ун-т економіки та права «Крок»). – Режим доступу: https://cutt.ly/EyGpM4I (2010-2016);

 45. Право і Безпека (Харків. нац. ун-т внутріш. справ МВС України). – Режим доступу: http://pb.univd.edu.ua/index.php/PB/issue/archive (2015-2019);

 46. Практична психологія та соціальна робота (Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, ТОВ «СОЦИС-ПРЕС»). – Режим доступу: https://cutt.ly/aySydde (2007-2014);

 47. Проблеми політичної психології (Ін-т соціальної та політ. психології НАПН України, Асоц. політ. психологів України). – Режим доступу: https://cutt.ly/4ySynv5 (2012-2019, вип. 8);

 48. Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія (Чернігів. нац. технол. ун-т). – Режим доступу: http://psw.stu.cn.ua/uk.html (2012-2019);

 49. Проблеми сучасної психології (Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, ВНЗ «Запоріз. нац. ун-т»). – Режим доступу: https://cutt.ly/4yDuNmW (2012-2019, вип. 1);

 50. Проблеми сучасної психології (Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України). – Режим доступу: https://cutt.ly/tyAoYwN (2013-2019, вип. 45). – Категорія «Б»;

 51. Психіатрія, неврологія та медична психологія (Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна). – Режим доступу: http://psychiatry-neurology.org/ua/archive/ (2014-2017?). – Категорія «Б»;

 52. Психолінгвістика (ДВНЗ «Переяслав-Хмельн. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди»). – Режим доступу: https://cutt.ly/KyDijIp (2008-2019, т. 25, вип. 2). – Категорія «А»;

 53. Психологічне консультування і психотерапія (Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна). – Режим доступу: https://periodicals.karazin.ua/psychotherapy/issue/archive (2014-2019, вип. 12). – Категорія «Б»;

 54. Психологічний часопис (Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, Асоц. з підтримки науки та інновацій). – Режим доступу: https://www.apsijournal.com/index.php/psyjournal/issue/archive (2015-2020, вип. 4). – Категорія «Б»;

 55. Психологічні науки: проблеми і здобутки (ПВНЗ «Київ. міжнар. ун-т», Ін-т соціальної та політ. психології НАПН України). – Режим доступу: https://kymu.edu.ua/zbirnik-naukovikh-prats-psikhologichni-nauki-problemi-i-zdobutki/ (2011-2019, вип. 13-14);

 56. Психологічні перспективи (Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т соціальної та політ. психології НАПН України). – Режим доступу: https://psychoprospects.eenu.edu.ua/index.php/psychoprospects/issue/archive (2011-2019, вип. 34);

 57. Психологія і особистість (Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України). – Режим доступу: http://psychpersonality.pnpu.edu.ua/issue/archive (2012-2019 вип. 29). – Категорія «Б»;

 58. Психологія і суспільство (Терноп. нац. екон. ун-т). – Режим доступу: http://pis.tneu.edu.ua/index.php/enpis/issue/archive (2016-2020, № 1);

 59. Психологія особистості (Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника). – Режим доступу: http://journals.pu.if.ua/index.php/po/issue/archive (2015-2018);

 60. Психологія: реальність і перспектива (Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Режим доступу: https://cutt.ly/RyApDzV (2013-2018, вип. 11);

 61. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи (Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини). – Режим доступу: http://ppsh.udpu.edu.ua/issue/archive (2019-2020, № 1). – Категорія «Б»;

 62. Соціально-правові студії/Social & Legal Studios (Львів. держ. ун-т внутріш. справ). – Режим доступу: http://www.lvduvs.edu.ua/sotsialno-pravovi-studii-arkhiv

 63. Теоретичні і прикладні проблеми психології (Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля). – Режим доступу: https://cutt.ly/UyDpIt7 (2013-2019, № 3 (3);

 64. Теорія і практика сучасної психології (Класич. приват. ун-т). – Режим доступу: http://www.tpsp-journal.kpu.zp.ua/ (2010-2020, № 1);

 65. Технології розвитку інтелекту (Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України). – Режим доступу: http://psytir.org.ua/index.php/technology_intellect_develop/issue/archive (2011-2020, № 1);

 66. Український психологічний журнал (Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Режим доступу: https://cutt.ly/byDauU3 (2016-2019, № 2);

 67. Юридична психологія (Нац. акад. внутріш. справ МВС України). – Режим доступу: https://ojs.naiau.kiev.ua/index.php/psychped/issue/archive (2015-2019, № 2). – Категорія «Б».

Добавить комментарий

Гость фильтр

 • Допустимые HTML-теги: <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br> <p>
 • Строки и абзацы переносятся автоматически.

Фильтр HTML

 • Допустимые HTML-теги: <a> <hr> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img>
 • Строки и абзацы переносятся автоматически.

Plain text

 • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
 • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
 • Строки и абзацы переносятся автоматически.