Вы здесь

Список повнотекстових наукових фахових видань України з філософських наук

Список повнотекстових наукових фахових видань України з філософських наук (станом на 28.12.2019) з посиланнями на архіви номерів. Практично всі цитуються у вітчизняних та міжнародних наукометричних, реферативних базах даних. Розташовані за алфавітом назв із зазначеними доступними випусками (станом на 29.05.2020). Публікації у виданнях, як правило, українською та англійською мовами.

 1. Epistemological studies in philosophy, social and political science = Епістемологічні дослідження у філософії, соціальних і політичних науках (Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара). – Режим доступу: https://cutt.ly/QyYL6kN (2018-2019, № 1);

 2. Sententiae (Вінниц. нац. техн. ун-т, ГО «Укр. філос. фонд», Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України). – Режим доступу: https://sententiae.vntu.edu.ua/index.php/sententiae/issue/archive (2008-2019, № 2);

 3. Social development & Security (Громад. орг. «Укр. наук. спільнота»). – Режим доступу: https://paperssds.eu/index.php/JSPSDS/issue/archive (2017 - 2020, № 2);

 4. Totallogy – XXI. Постнекласичні дослідження (Центр гуманітар. освіти НАН України). – Режим доступу: https://cutt.ly/myY8jbU (2013-2017);

 5. Versus (Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького). – Режим доступу: https://cutt.ly/iyY8knC (2013-2017);

 6. Δόξα/Докса (Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Одес. гуманітарна традиція). – Режим доступу: http://doxa.onu.edu.ua/index.php?limitstart=0 (2002-2017);

 7. Актуальні проблеми філософії та соціології/Current Problems of Philosophy and Sociology (Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.»). – Режим доступу: http://apfs.onua.edu.ua/index.php/APFS/issue/archive (2014-2019, № 25).

 8. Антропологічні виміри філософських досліджень (Дніпропетр. нац. ун-т залізн. транспорту ім. В. Лазаряна). – Режим доступу: http://ampr.diit.edu.ua/issue/archive (2012-2019, № 16);

 9. Вища освіта України (МОН України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Держ. інформ.-вироб. підприємство вид-во «Пед. преса»). – Режим доступу: https://wou.npu.edu.ua/ (2011-2019, № 3);

 10. Вісник Донбаського державного педагогічного університет. Серія: Соціально-філософські проблеми розвитку людини і суспільства (ДВНЗ «Донбас. держ. пед. ун-т», м. Слов’янськ). – Режим доступу: https://sites.google.com/site/visnykphilos/archiv (2013-2014);

 11. Вісник Житомирського державного університету ім. Івана Франка/Zhytomyr Ivan Eranko State University Journal. Серія: Філософські науки (Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка). - Режим доступу: https://visnyk.zu.edu.ua/Articles.php (2019, вип. 2 (86); Педагогічні науки (2019, вип. 4 (99); Філологічні науки (2019, вип. 3 (91). – Режим доступу: https://visnyk.zu.edu.ua/Articles.php

 12. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. Серія: Філософські науки (Київ. нац. торг.-екон. ун-т). – Режим доступу: (2009-2020, вип. 1 (129);

 13. Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Серія: Українознавство (Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка). – Режим доступу: http://ukrbulletin.univ.kiev.ua/ (1994-2016, вип. 1 (18);

 14. Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Філософія. Політологія (Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка). – Режим доступу: http://www.philosophy.univ.kiev.ua/ua/view/Vysnyk_KNU/78/19/6 (2004-2016). – З 2017 року виходять окрема серія: Філософія (2017, вип. 1);

 15. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії (Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Режим доступу: http://old.filos.lnu.edu.ua/bulletin_philosophy/index.php?lang=ua&id=bulletin (2011-2017, вип. 13);

 16. Вісник Львівського університету. Серія: Філософські науки (Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка). – Режим доступу: http://fs-visnyk.lnu.lviv.ua/uk/archive (2006-2019, вип. 24);

 17. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія (Нац. авіац. ун-т). – Режим доступу: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/VisnikPK/issue/archive (2008-2019, т. 30, № 2);

 18. Вісник Національного університету «Юридична академія ім. Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія (Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Режим доступу: http://fil.nlu.edu.ua/issue/archive (2016-2020, № 2);

 19. Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки (ДВНЗ «Прикарпат. нац. ун-т ім. В. С. Стефаника». – Режим доступу: http://visnyk-fl-ps.primordial.org.ua/archive (1999-2019, вип. 22);

 20. Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Філософія (Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди). – Режим доступу: http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/philosophy/issue/archive (2013-2019, т. 52, № 2);

 21. Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія:Філософія. Філософські перипетії (Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна). – Режим доступу: https://periodicals.karazin.ua/philosophy/issue/archive (2009-2019, вип. 61);

 22. Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія:Теорія культури і філософія науки (Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна). – Режим доступу: https://cutt.ly/9yULX4r (2010-2013);

 23. Вісник Черкаського університету. Серія: Філософія (Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького). – Режим доступу: https://cutt.ly/zyULBKo (2014-2015);

 24. Гілея (Всеукр. громадська організація «Українська академія наук», Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова). – Режим доступу: http://gileya.org/index.php?ng=library (2005-2020, № 3 (154);

 25. Грані (філософські науки) (Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. НАДУ при Президентові України, Об’єднання громадян «Центр соціально-політ. досліджень»). – Режим доступу: https://cutt.ly/FyU2esz (2013-2019, т. 22, № 11);

 26. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди». Педагогіка. Психологія. Філософія (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди». – Режим доступу: https://cutt.ly/XyUXVty (2015);

 27. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії (Запоріз. держ. інженер. акад. МОН України). – Режим доступу: http://vestnikzgia.com.ua/issue/archive?issuesPage=1#issues (2013-2019, вип. 77);

 28. Гуманітарний часопис (Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т»). – Режим доступу: http://nti.khai.edu/ojs/index.php/gch/issue/archive (2017-2019, № 4);

 29. Гуманітарні візії / Humanitarian Vision (Нац. ун-т «Львів. політехніка»). – Режим доступу: http://science.lpnu.ua/shv/all-volumes-and-issues (2015-2019, т. 5, № 2);

 30. Гуманітарні студії (Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка). – Режим доступу: http://www.philosophy.univ.kiev.ua/ua/view/hum_stud/79/19/6 (2007-2017);

 31. Директор школи, ліцею, гімназії (МОН України, Ін-т педагогіки НАПН України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, Благодійна організація «Всеукр. центр сприяння суспільному розвитку ім. Миколи Пирогова»). – Режим доступу: https://www.director-ua.info/index.php/dslg/issue/archive (2000-2020, т. 21, № 1);

 32. Дослідження з історії і філософії науки і техніки = Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Історія і філософія науки і техніки (Дніпр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара = Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара). – Режим доступу: https://vestnikdnu.dp.ua/index.php/ifnit/issue/archive (2015-2020, т. 29, № 1);

 33. Духовність особистості: методологія, теорія і практика (Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля). – Режим доступу: http://domtpsnu.snu.edu.ua/index.php/Domtp/issue/archive 2019 (т. 93, № 6);

 34. Культурологічний вісник: науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини (ДВНЗ «Запоріз. нац. ун-т»). – Режим доступу: http://www.kvnn.org.ua/archives/ (1994-2019, вип. 40);

 35. Людинознавчі студії. Серія: Філософія (Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка). – Режим доступу: http://dspu.edu.ua/filos_lud/?page_id=37 (2013-2018);

 36. Магістеріум / Magisterium. Історико-філософські студії (Нац. ун-т «Києво-Могил. акад.»). – Режим доступу: http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/4407 (1998-2016);

 37. Мультиверсум. Філософський альманах (Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України). – Режим доступу: https://cutt.ly/QyU1BSU (2014-2019, вип. 3-4);

 38. Мультидисциплінарний Міжнародний науковий журнал "Інтернаука" (Громад. наук. орг. «Всеукр. асамблея докторів наук з держ. управління», Вид. дім «Інтернаука»). – Режим доступу: https://www.inter-nauka.com/ua/archive/archive-of-issues/ (2014 - 2020, № 5, т. 2);

 39. Наукове пізнання: методологія та технологія (ДВНЗ «Південноукр. держ. ун-т ім. К. Д. Ушинського»). – Режим доступу: https://cutt.ly/vyU16TD (2011-2019, вип. 2);

 40. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Історія. Філософія. Політологія (Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.», Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Міжнар. гуманітар. ун-т. – Режим доступу: https://cutt.ly/GyU0kvc (2010-2014);

 41. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Гуманітарні студії / Scientific Journal of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Series: Liberal Arts (Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України). – Режим доступу: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Gumanitarni/issue/archive (2014-2018);

 42. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки (філософські науки) (Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки). – Режим доступу: https://cutt.ly/OyU0YSO (2012-2014);

 43. Науковий вісник Чернівецького національного університету Юрія Федьковича. Серія: Філософія (Чернів. нац. ун-т Юрія Федьковича). – Режим доступу: http://www.philosophy.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/03publications/08ukr (2010-2017);

 44. Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 7: Релігієзнавство. Культурологія. Філософія (Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Режим доступу: https://cutt.ly/gyU0Jor (2015-2019, вип. 40);

 45. Наукові записки НАУКМА. Філософія та релігієзнавство (Нац. ун-т «Києво-Могил. акад.»). – Режим доступу: http://nzpr.ukma.edu.ua/issue/archive (2018-2019, т. 4);

 46. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Філософія (Нац. ун-т «Остроз. акад.»). – Режим доступу: https://cutt.ly/zyU031Z (2008-2018, вип. 21);

 47. Наукові праці (філософія) (Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили). – Режим доступу: https://cutt.ly/OyU05df (2015-2016);

 48. Неперервна професійна освіта: теорія і практика (Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка = Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України, Благодійний фонд ім. Антона Макаренка). – Режим доступу: http://npo.kubg.edu.ua/issue/archive (2007-2020, № 1);

 49. Нова парадигма (Нац. пед. ун-т ім. М. П.Драгоманова. – Режим доступу: http://novaparadigma.org.ua/archives (2008-2017);

 50. Освітній дискурс (ПП «Вид-во «Гілея», Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова). – Режим доступу: http://www.journal-discourse.com/uk/arkhiv.html (2017-2020, вип. 21);

 51. Освітологія/Oświatologia (Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка). – Режим доступу: http://osvitologia.kubg.edu.ua/numbers.html (2012-2019, № 8);

 52. Перспективи (ДЗ «Південноукр. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського»). – Режим доступу: https://cutt.ly/JyU3pMk (2011-2016);

 53. Православний вісник Київського Патріархату (наукова частина) (Київ. патріархія УПЦ Київ. Патріархату, Київ. православна богословська акад.). – Режим доступу: https://cutt.ly/4yU3kIM (2016-2018);

 54. Практична філософія (Благод. організація «Центр практ. філософії», Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України). – Режим доступу: https://cutt.ly/GyU3cQv (2015);

 55. Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. Серія: Філософія (Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка). – Режим доступу: http://dspu.edu.ua/filos_gum/?page_id=99 (2013-2019, вип. 41);

 56. Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія (Чернігів. нац. технол. ун-т). – Режим доступу: http://psw.stu.cn.ua/uk.html (2012-2019);

 57. Релігія та Соціум (Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича). – Режим доступу: http://www.sociology.chnu.edu.ua/?page=ua/chasopys (2010-2019, № 3-4);

 58. Світогляд – Філософія – Релігія (ДВНЗ «Укр. акад. банків. справи Нац. банку України», Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України). – Режим доступу: https://cutt.ly/LyIKBdx (2013-2014);

 59. Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник (Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка). – Режим доступу: http://www.philosophy.univ.kiev.ua/ua/view/sophia/135/19/6 (2014-2016);

 60. Схід (Укр. культурол. центр, Ін-т економіки промисловості НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, ДВНЗ «Запоріз. нац. ун-т»). – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/13735 (2009-2012);

 61. Труди Київської Духовної Академії (Київ. православна богословська акад. УПЦ Київ. Патріархату). – Режим доступу: https://cutt.ly/RyI2Boc (2001-2019, вип. 30);

 62. Українознавчий альманах (Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка). – Режим доступу: https://ukralmanac.univ.kiev.ua/index.php/ua/issue/archive (2015-2019, т. 25);

 63. Українська полоністика (Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка). – Режим доступу http://polonistyka.zu.edu.ua/issue/archive: (2019-2020, т. 17);

 64. Університетська кафедра (ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана»). – Режим доступу: https://uka.kneu.edu.ua/ua/archive/ (2012-2018);

 65. Філософія науки: традиції та інновації (Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка). – Режим доступу: https://cutt.ly/2yI3IXY (2011-2015);

 66. Філософія освіти/Philosophy of education (Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т вищої освіти НАПН України). – Режим доступу: https://philosopheducation.com/index.php/philed/issue/archive (2005-2019, т. 24, № 1);

 67. Філософія та політологія в контексті сучасної культури (Дніпр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара). – Режим доступу: https://fip.dp.ua/index.php/FIP/issue/archive (2010-2019, т. 11, № 2);

 68. Філософська думка (НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України). – Режим доступу: https://cutt.ly/YyI8csa (2013-2019, № 6);

 69. Філософські обрії (Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка). – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/13744 (2007-2010);

 70. Філософські проблеми гуманітарних наук (Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка). – Режим доступу: http://pphs.univ.kiev.ua/index.php/pphs/issue/archive (2016, т. 16, № 25).

Добавить комментарий

Гость фильтр

 • Допустимые HTML-теги: <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br> <p>
 • Строки и абзацы переносятся автоматически.

Фильтр HTML

 • Допустимые HTML-теги: <a> <hr> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img>
 • Строки и абзацы переносятся автоматически.

Plain text

 • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
 • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
 • Строки и абзацы переносятся автоматически.