Вы здесь

Іронія як структуротворчий і світоглядний принцип в романі П. Загребельного "Левине серце"

(2013)

Ирония как структурообразующие и мировоззренческий принцип в романе П. Загребельного "Львиное сердце"

1. 269480    Борев Ю. Комическое, или о том, как смех казнит несовершенство
         7     мира, очищает и обновляет человека и утверждает радость бытия / 
       Б82    Ю. Борев. – М. : Искусство, 1970. – 269 с.
        С. 7-78: Эстетическая природа комического.
        С. 98-105: Ирония – сарказм.
        С. 197-241: Комедийные художественные средства.

2. 45773    Дземидок Б. О комическом / Б. Дземидок ; пер. с пол. – М. : 
    7.01    Прогресс, 1974. – 223 с.
    Д43    С. 5-60: Теории комического.
        С. 61-144: Формы комического.

3. 907697    Дончик В. З потоку літ і літпотоку / В. Дончик. – К. : Стилос, 2003. 
    91.9:83.3(4=Укр)6  – 556 с.
    Д67    С. 136-139: П. Загребельний «Левине серце» [в т.ч. про іронію].

4. 934793    Іронія : зб. ст. / упоряд. О. Галета [та ін.]. – Л. ; К. : Літопис :
    87.7    Смолоскип, 2006. – 238 с.
    И83    С. 9-27: Семків Р. Парадокси постмодерної іронії та стильова                                                      параноя сучасної української літератури.

5. 848995    Історія української літератури ХХ ст. : у 2-х кн. / за ред. В. Г. 
    83.3(4=Укр)    Дончика. – К. : Либідь, 1998. – Кн. 2: Друга половина ХХ ст. – 456 
    И90    с.
        С. 294-295: «Левине серце» П. Загребельного.

6. 398760    Мінасян В. І. Розмовна лексика і експресія : (на матеріалі мови 
    4У    роману П. Загребельного «Левине серце») // Культура слова : респ. 
    К90    міжвідом. зб. – К. : Наук. думка, 1985. – Вип. 28.- С. 17-20.

7. Ф78169    Літературознавча енциклопедія : в 2-х т. / авт.-уклад. Ковалів Ю. І. 
    83    – К. : Академія, 2007. – Т. 1 : А (аба) – Л (лямент). – 608 с.
    Л64    С. 436-438: Іронія.

761891    Пигулевский В. О. Символ и ирония. (Опыт характеристики 
    87.8    романтического мировоззрения) : [моногр.] / В. О. Пигулевский, Л. 
    П32    А. Мирская ; отв. ред. Н. И. Шашков. – Кишинев : Штиинца, 1990. 
        – 167 с. 
        С. 9-30: Романтическая ирония и синтез воображения.
        С. 83-134: Субъективная реальность и проблема иронии.

8. И23307    Походня С. И. Языковые виды и средства реализации иронии : 
    81.432.1    [моногр.] / С. И. Походня. – К. : Наук. думка, 1989. – 128 с.
    П64    С. 11-31: Механизм реализации вербальной иронии на лексическо                                                        уровне.
        С. 58-110: Средства реализации иронической модальности на                                                          уровне текста.

9. 409893    Пропп В. Я. Проблемы комизма и смеха / В. Я. Пропп. – М. : 
    801    Искусство, 1976. – 183 с.
    П81    С. 94-108: Языковые средства комизма.

10. М149323    Слабошпицький М. За гамбурзьким рахунком / М. Слабошпицький. 
    83.3(4=Укр)6    – К. : Ярославів Вал, 2004. – 222 с.
    С47    С. 27-48: Вимушена апологія «виробничої» та «химерної» прози.
        С. 43-48: «Левине серце».

11. М110242    Слабошпицький М. Літературні профілі : літ.-крит. нариси / М. 83.3(4=Укр)    Слабошписький. – К. : Рад. письменник,  1984. – 310 с. 
    С47    С. 100-101: «Левине серце».
        С. 103-104: «Левине серце».

12. Ф60515    Українська літературна енциклопедія : в 3-х т. / ред. кол. Дзверін І. 83.3(2=Укр)    О. [та ін.]. – К. : «Укр. рад. енцикл.» ім. М. П. Бажана, 1990. – Т. 2 : 
      У45    Д-К. – 576 с.
        С. 334: Іронія.

13. Ф79376    Українська мова : енцикл. / ред. кол.: Русанівський В. М. [та ін.] – 81.411.4    3-є вид., зі змінами і доп. – К. : Вид-во «Укр. енцикл.» ім. М. П. 
      У45    Бажана, 2007. – 856 с. : іл. 
    С. 329: Іронія.

14. М106916    Фащенко В. В. Павло Загребельний : нарис творчості / В. В. 
      83.394=Укр)6    Фащенко. – К. : Дніпро, 1984. – 207 с. – (Літ. портрети).
       Ф30    С. 190-206: Слово : [про мову творів П. Загребельного].

15. М26951    Щербина А. О. Жанри сатири і гумору: нарис / А. О. Щербина. – К. 
      801.5    : Дніпро, 1977. – 136 с.
    Щ64    С. 9-42: Про багатогранну природу комічного.

16. Баган М. П. Функціонально-комунікативний потенціал неспеціалізованих засобів негації в українській мові : [про іронію] / М. П. Баган // Мовознавство. - 2009.- № 5. – С. 71-78.

17. Гуцало Е. Роман, где властвует смех : [рец. на роман П. Загребельного «Львиное сердце»] / Е. Гуцало // Лит. обозрение. – 1978. - № 6. – С. 51-53.

18. Дончик В. Завжди несподіваний, завжди цікавий : [в т. ч. про роман П. Загребельного «Левине серце»] / В. Дончик // Дивослово. – 2004.- № 8. – С. 63-66.

19. Загребельний П. Левине серце : роман / П. Загребельний // Вітчизна. – 1977. - № 7. – С. 23-102. – [с. 23-26: Від автора : [в т.ч. про комічне у творі].

20. Калита О. Іронічні тропи в текстах сучасних українських письменників / О. Калита // Дивослово. – 2008. - № 10. – С. 38-41.

21. Калита О. Реалізація іронії через горизонтальний контекст / О. Калита // Дивослово. – 2007. - № 1. – С. 35-39.

22. Панченко В. Метаморфози Павла Загребельного: про нові твори письменника : [в т. ч. про «Левине серце» у порівнянні із «Вигнанням з раю»] / В. Панченко // Прапор. – 1987. - № 4. – С. 166-171.

23. Слабошпицкий М. Загадка Павла Загребельного : [о романах П. Загребельного, в т. ч. о «Львином сердце»] // Радуга. – 1980. - № 1. – С. 155-164.

24. Слабошпицький М. Інший Загребельний : [згадується роман П. Загребельного «Левине серце»] // Дивослово. – 2004. - № 8. – С. 66-68.

25. Слабошпицький М. Художнє обличчя історії й сучасності: над шеститомником творів Павла Загребельного : [в т. ч. роман «Левине серце»: с. 149-150] / М. Слабошпицький // Дніпро. – 1981. – № 8. – С. 142-150.

26. Стусенко О. Іронія як модус метатексту / О. Стусенко // Дивослово. – 2007. - № 2. – С. 52-55.

27. Федоренко Л. В. Когнітивний і прагматичний аспекти категорії комічного  / Л. В. Федоренко // Нова філологія. – 2007. – Вип. 28. – С. 175-180.

28. Федоровская Л. Издержки «смехомонополии» : [рецензия на роман П. Загребельного «Львиное сердце»] / Л. Федоровская // Лит. обозрение. – 1978. - № 6. – С. 53-56.

29. Черченко Н. І сміх, і ... : [рецензія на роман П. Загребельного «Левине серце»] // Прапор. – 1978. - № 2. – С. 128-133.

30. Яворивский В. Павло Загребельный: роман шестнадцатый : [рец. на роман П. Загребельного «Львиное сердце»] // Радуга. – 1978. - № 7. – С. 154-157.